ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ

 ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΠΟΤΕ!
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΑΝΤΑ!!

   

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΕ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΣΑΧ

1η ΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ

ΝΕΑΡΟΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΜ

Και η επιβρ�βευση σε μ�α πρωτ�γνωρη διαδρομ�!

�ταν οι επιτυχ�ες δεν �χουν �ρια!  �ταν το �θος, οι αρχ�ς ξεπερν�νε κ�θε �ριο!

Π�ντα �μουν περ�φανος για την ενασχ�λησ� μου με το σκ�κι! Με την ενασχ�λησ� μου με τα παιδι� σε �να παιχν�δι �ντονα ψυχολογικ�, που μου �νοιγε �πειρα μονοπ�τια, που μου �δινε τη δυνατ�τητα να εξερευν� χαρακτ�ρες, να διακρ�νω αδυναμ�ες, να ανακαλ�πτω ιδιαιτερ�τητες και χαρ�σματα! Να προσπαθ� να περιορ�σω τις αδυναμ�ες, να φιλτρ�ρω τα κακ�ς κε�μενα και να προωθ� κρυμμ�νες δυν�μεις που δεν �χουν ακ�μα ανακαλ�ψει, αλλ� πρ�τα απ’ �λα να βελτι�νω τον �διο μου τον εαυτ� να μαθα�νω απ’ αυτ�, να μην με αφ�νουν να ξεχ�σω ποτ� πως τα παιδι� ε�ναι �γραφος π�νακας, καθαρ� και απροσπ�λαστα απ� μικρ�τητες �τσι να μπορ� να το διδ�ξω, να το εμφυσ�σω σ’ �να κ�σμο μοναδικ� που παρ�λο που εκε� προχωρ�ς μ�νος σου, τη δ�ναμη στη δ�νουν οι �λλοι γ�ρω σου, οι συμπα�κτες σου, η ομ�δα σου! Θεωρ� το π�ρασμ� μου απ� το χ�ρο του σκακιο� �να μοναδικ� σχολε�ο στην προσωπικ� μου ζω�. Και σ�γουρα μ�σα σε �λα αυτ� τα χρ�νια υπ�ρχαν παιδι� που �φησαν το στ�γμα τους, που σε εντυπωσ�αζαν �χι μ�νο για τις σκακιστικ�ς τους ικαν�τητες αλλ� κυρ�ως για τα χαρ�σματα του χαρακτ�ρα τους και �νιωθα περ�φανος τ�τε που �ταν μαθητ�ς μου, που κοντ� τους μ�θαινα και εγ� ακ�μη περισσ�τερα! Κ�πως �τσι αισθ�νομαι (και διατυπ�νοντ�ς το �σο πιο σεμν� γ�νεται προσπαθ�ντας να μην αλλοι�σω το �φος του Νικ�λα)  το π�ρασμ� του απ� το χ�ρο του σκακιο�. �να π�ρασμα που επηρ�ασε γενικ�τερα �λους �σους τον �χουν γνωρ�σει.

�σα και να ειπωθο�ν για το �θος του ε�ναι μηδαμιν�. �ταν απ� την παιδικ� �ως την εν�λικη ζω� του το μ�νο που σου μ�νει σαν α�σθηση και σαν ουσ�α ε�ναι μ�α πρωτοφαν�ς ακεραι�τητα στις κιν�σεις και στις επιλογ�ς  του.

Ε�χαμε τη χαρ� και νι�θουμε την ευχαρ�στηση εδ� και 10 χρ�νια να παρακολουθο�με �ναν σκακιστ� να τιθασε�ει �λους τους  τ�τλους, να κ�νει �λματα και �χι απλ� β�ματα τ�σο σκακιστικ� �σο και μαθησιακ�. Και πανω απ� �λα αυτ� να παραμ�νει ο �διος ο δικ�ς μας Νικ�λας!

Αξ�ζει εδ� να προσθ�σουμε τα σχ�λια του κ. Γι�ννη Μαρκαντ�, Γυμνασι�ρχη απ� το Πειραματικ� Γυμν�σιο του Πανεπιστημ�ου Κρ�της �που και φο�τησε ο Νικ�λας.

Ο αγαπημ�νος μας Νικ�λας π�ρασε τρ�α χρ�νια στο Πειραματικ� Γυμν�σιο του Πανεπιστημ�ου Κρ�της και τον θυμ�μαστε με χαρ�, συγκ�νηση και ευγνωμοσ�νη. Π�ρα απ� τις αδιαμφισβ�τητες ικαν�τητ�ς του σε �λα τα μαθ�ματα διακρ�θηκε και για τις αρετ�ς του χαρακτ�ρα του. Κοινωνικ�ς, προσην�ς, ευγενικ�ς με μ�α λεπτ� α�σθηση του χιο�μορ. Αντιμετ�πιζε �λα τα θ�ματα με ψυχραιμ�α και ιδι�ζουσα ωριμ�τητα. Ε�χομαι στη ζω� του να πετ�χει πολλ� ρου� – ματ σε �λες τις προκλ�σεις του κοινωνικο� και ιδιωτικο� β�ου. Ε�μαι β�βαιος �τι η παρουσ�α του δεν θα ε�ναι en passant, αλλ� θα σημαδ�ψει με καθοριστικ�ς επινο�σεις τις επιστ�μες, που θα ακολουθ�σει. Καλ� επιτυχ�α Νικ�λα Θεοδ�ρου.

Με πολλ� αγ�πη, εκ μ�ρους των καθηγητ�ν σου

Ο Διευθυντ�ς του Π.Γ.Π.Κ.

Γι�ννης Μαρκαντ�ς 

 Και συνεχ�ζουμε με τα σχ�λια του κ. Φωτειν�κη Γε�ργιου Λυκει�ρχη του Πειραματικο� Λυκε�ου του Πανεπιστημ�ου Κρ�της

Ο Νικ�λας Θεοδ�ρου φο�τησε στο Πειραματικ� Λ�κειο του Πανεπιστημ�ου Κρ�της το δι�στημα 2015-18.  Σε �λη τη σχολικ� του πορε�α επ�δειξε σοβαρ�τητα εργατικ�τητα και εξαιρετικ� οξ�νοια, εφ�διο στο οπο�ο φυσικ� συντ�λεσε στα μ�γιστα η πολ�χρονη ενασχ�λησ� του με το σκ�κι. Αποτ�λεσμα αυτ�ν �ταν οι �ριστες επιδ�σεις του και στις τρεις τ�ξεις του Λυκε�ου με βαθμ� προαγωγ�ς και απ�λυσης 19,6 εν� πρ�τευσε και στις Πανελλ�νιες μεταξ� των συμμαθητ�ν του γρ�φοντας π�νω απ� 19 σε �λα τα μαθ�ματα των θετικ�ν επιστημ�ν.

Στην Γ� Λυκε�ου τον δ�δαξα αυτοπροσ�πως και μπορ� να πω �τι �ταν λιγομ�λητος και π�ντα ευγενικ�ς τ�σο προς εμ�να �σο και προς τους συμμαθητ�ς του πρ�θυμος π�ντα να απαντ�σει και με σημαντικ�ς παρατηρ�σεις απ� μ�ρους του που βοηθο�σαν την πορε�α του μαθ�ματος. Να τον�σω δε �τι την ιδια�τερη σημασ�α της προσπ�θειας για την προετοιμασ�α στις Πανελλ�νιες εξετ�σεις παρ�τι γν�ριζε απ� νωρ�ς �τι ε�χε γ�νει δεκτ�ς σε Αμερικ�νικο Πανεπιστ�μιο – δε�γμα της σωστ�ς νοοτροπ�ας του. 

 Ο διευθυντ�ς του Πειραματικο� Λυκε�ου

Φωτειν�κης  Γε�ργιος

 Ο 18χρονος Νικ�λας Θεοδ�ρου δεν σταματ� να μας εντυπωσι�ζει, δεν σταματ� να μας εκπλ�σσει, δεν σταματ� να μας κ�νει περ�φανους!!!!

Θυμ�μαι ακ�μη την πρ�τη του φορ� που �ρθε στο σ�λλογο του ΣΚΟΡ, �να παιδ� μ�λις οκτ� χρον�ν με μ�α απ�στευτη ωριμ�τητα. Μ�α απ�στευτη προσ�λωση σ’ αυτ� που �κανε, που μετρο�σε την κ�θε του κ�νηση, το κ�θε τι που θα �λεγε. Δεν π�ρασαν δ�ο μ�νες �ταν πρ�τεινα στους γονε�ς του, πως πρ�πει να παρακολουθε� και το επ�μενο τμ�μα με τα πιο προχωρημ�να παιδι�, γιατ� εκε� �ταν η θ�ση του… Προσωριν� β�βαια, γιατ� τα �λματα �ταν τ�τοια που σε πολ� σ�ντομο χρονικ� δι�στημα ο Νικ�λας �πρεπε να αλλ�ξει π�λι τμ�μα…

 Οι επιτυχ�ες του διαδ�χονταν η μ�α την �λλη σε κ�θε αγωνιστικ� του παρουσ�α! Πανελλ�νιοι τ�τλοι! Διεθνε�ς επιτυχ�ες! Πρ�τες θ�σεις σε Διεθν� τουρνου� πρωτ�γνωρα για Ελληνικ� δεδομ�να απ� �ναν αθλητ� τ�σο μικρ�ς ηλικ�ας!  Ξεκιν�ντας απ� το 2009 �ταν μ�λις �να χρ�νο μετ� το ξεκ�νημ� του κατακτ� την πρ�τη θ�ση στο Πανελλ�νιο σχολικ� Γ� δημοτικο� αλλ� και την 1η θ�ση στα Πανελλ�νια Νεανικ� κ�τω των 10 ετ�ν, στη συν�χεια σαρ�νει �λους τους τ�τλους, κ�τω των 12 ετ�ν δ�ο φορ�ς, κ�τω των 14 ετ�ν δ�ο φορ�ς, κ�τω των 16 ετ�ν το 2015 στην τελευτα�α παρουσ�α σε Πανελλ�νιες διοργαν�σεις! 1η θ�ση με την Εθνικ� μας ομ�δα στη Βαλκανι�δα. 9η θ�ση στην πρ�τη παρουσ�α στο Πανευρωπα�κ� Πρωτ�θλημα. Δ�ο φορ�ς πρωταθλητ�ς Ελλ�δος με την ομ�δα της ΣΑΧ στο Πανελλ�νιο Διασυλλογικ� Πρωτ�θλημα Πα�δων – Κορασ�δων αλλ� μη ξεχν�με και τις μεγ�λες επιτυχ�ες του επ� παν�σχυρων σκακιστ�ν GM σε π�ρα πολ� νεαρ� ηλικ�α που π�ντα τους αντιμετ�πιζε στα �σια γιατ� αυτ�ς τις αρχ�ς διδ�χτηκε απ� το σπ�τι του. Ενδεικτικ� αναφ�ρουμε ορισμ�νους αντιπ�λους του που ε�χαν την ¨ατυχ�α¨ να τον αντιμετωπ�σουν… Sethuraman 2645, Saric 2618, Pashikian 2603, Ernst 2545, David 2578, Nevednishy 2549, Bogosavljevic  2520, Pap 2514, Baron 2530 κλπ. κλπ…

Σε ηλικ�α μ�λις 16 ετ�ν κατακτ� τον τ�τλο του Διεθν� μαιτρ και παρ�λληλα γ�νεται ο νεαρ�τερος �λληνας που �χει κατακτ�σει τον τ�τλο αυτ�. Στοιχε�α που τον καθιστο�ν με διαφορ� τον καλ�τερο σκακιστ� που αναδε�χτηκε στο νησ� μας σε �λη την ιστορ�α του Ελληνικο� σκακιο�!

Το 2014 �γινε η μετακ�μιση του Νικ�λα απ� τον Σ�λλογο του ΣΚΟΡ στον ¨αδερφικ�¨ σ�λλογο της Σκακιστικ�ς Ακαδημ�ας Χαν�ων. Θεωρ� εδ� πολ� σημαντικ� να περιγρ�ψω �να περιστατικ� που �γινε σε σχ�ση με την αλλαγ� και την επιλογ� του προς την ΣΑΧ.

¨�ταν Ιο�νιος του 2014 μετ� απ� μ�α �λλη Πανελλ�νια ν�κη του Νικ�λα που μιλο�σα με την μητ�ρα του την Φωτειν� και μου μετ�φερε πως ο Νικ�λας θα �θελε να αγωνιστε� σε ομ�δα της Α� εθνικ�ς. Της εξ�γησα τ�τε την επιθυμ�α μου να πα�ξει στη ΣΑΧ αλλ� και την λογικ� του συλλ�γου που δεν μας επ�τρεπε να υπ�ρχουν χρηματικ�ς απολαβ�ς. Και φυσικ� πως κ�θε επιθυμ�α του Νικ�λα ε�ναι απ�λυτα σεβαστ� και π�ρα ως π�ρα κατανοητ�.

Η ζ�τηση β�βαια και οι προσφορ�ς για �ναν πα�κτη σαν τον Νικ�λα, για �ναν χαρακτ�ρα σαν το Νικ�λα αδιαμφησβ�τητα �ταν πολλ�ς κ�τι που και εγ� ο �διος δ�χτηκα τ�τε απ� ομ�δα της Αθ�νας για την μεταγραφ� του. Το αποτ�λεσμα �ταν να δεχτ� τηλ�φωνο �να μ�να μετ� απ� τη μητ�ρα του που μου �λεγε �τι ο Νικ�λας παρ� τις προτ�σεις που υπ�ρχουν προτιμ�ει να �ρθει στη ΣΑΧ στο περιβ�λλον και στα παιδι� που γν�ριζε χωρ�ς χρ�ματα! Σ�γουρα �ταν μ�α εν�ργεια, και μ�α απ�φαση που εμ�να �μεινε ανεξ�τηλη μ�σα μου και που ειδικ� στις μ�ρες μας που οι καν�νες και οι αρχ�ς που επικρατο�ν στην κοινων�α μας ε�ναι εντελ�ς διαφορετικ�ς…¨

Και θα το θεωρο�σα αδικαιολ�γητη παρ�λειψη σ’ αυτ� το σημε�ο να μην αναφερθ� στο ρ�λο του Π�νου και της Φωτειν�ς στη

Η Φωτειν� με τον Π�νο χαμογελαστο� και περ�φανοι καμαρ�νουν την πορε�α του Νικ�λα

διαμ�ρφωση του Νικ�λα!!! Με γονε�ς που η συζ�τηση και η επεξ�γηση προς τον Νικ�λα σαν �να εν δυν�μει ξεχωριστ� εν�λικο απ� μικρ� ηλικ�α �ταν �λοι εμε�ς αγανακτο�με, �χουμε γν�μη ακ�μα και για κ�τι που δεν ξ�ρουμε �πως το σκ�κι. �πειρες οι φορ�ς που �χω συναντ�σει γονε�ς να λειτουργο�ν σε αντιδιαμετρικ� αντ�θετα με τις αξ�ες και τα κλασικ� πρ�τυπα χαρακτ�ρα εν�ς σκακιστ� μ�νο και μ�νο σε μ�α εφ�μερη επιτυχ�α!! Για να περηφανευτο�ν εκε�νοι και ας �χει το παιδ� τους μ�α εφ�μερη επιτυχ�α!. Για να περηφανευτο�ν εκε�νοι και ας �χει το παιδ� τους εκλ�βει τα λ�θος μην�ματα.

Εδ� �μως τα πρ�γματα ε�ναι εντελ�ς διαφορετικ�! Ο Π�νος και η Φωτειν� επ�νδυσαν στην απ�λυτη επικοινων�α, στην απερι�ριστη συζ�τηση και �λη η στ�ση τους �δειχνε στο Νικ�λα το μοναδικ� μονοπ�τι που οδηγε� στη λεωφ�ρο. Στην λεωφ�ρο μιας ζω�ς που οι δυνατ�τητες �σο απερι�ριστες και να ε�ναι, τα χαρ�σματα �σα πολλ� και να �χεις θα πρ�πει π�ντα να συνοδε�ονται απ� την �ρεμη δ�ναμη των αξι�ν και του �θους.

Στην περ�πτωσ� μας β�βαια δεν μπορε�ς να μιλ�σεις για αφανε�ς �ρωες, μιλ�ς για ξεχωριστο�ς, ιδια�τερους ανθρ�πους που δικαι�νουν το ρ�λο του γονιο� σ’ �να κ�σμο που �λα ε�ναι υπ� αμφισβ�τηση και υπ� κατ�ρρευση. Και β�βαια μεγαλουργο�ν σ’ �να Νικ�λα με σπ�νια υπ�σταση!!

Περιζ�τητος στους  σκακιστικο�ς κ�κλους δ�χεται προτ�σεις δελεαστικ�ς ουκ ολ�γες φορ�ς.

Δεν ακροβατε� ποτ�, δεν αμφιβ�λλει  ποτ�, δεν αναρωτι�ται καν.

Σ�βεται την σταθερ� του και  προχωρ�ει π�νω σ’ αυτ�ν. Για τον ολοκληρωμ�νο χαρακτ�ρα του τα προσχ�ματα, οι δικαιολογ�ες, οι αμφισβητ�σεις ε�ναι �γνωστα μονοπ�τια. Οι επιλογ�ς του τον δικαι�νουν, το �θος του τον ξεχωρ�ζει και η πρ�ταση που αλλ�ζει την ζω� του �ρχεται. Και ο Νικ�λας την κ�νει δεκτ�. Δεν τον σταματ�νε οι προσπ�θειες αλλ� ο�τε και η επιτυχ�α του στις πανελλ�νιες  φυσικ�.

Και ο Νικ�λας συνεχ�ζει… π�ντα με μ�α ησυχ�α - ηρεμ�α στις κιν�σεις του δεν περνο�σε απαρατ�ρητος απ� πουθεν� εντ�ς και εκτ�ς συν�ρων. Και γ�νεται απαρα�τητος στους καλ�τερους. Η πρ�ταση που δ�χτηκε απ� το Αμερικ�νικο Πανεπιστ�μιο ST. Luis να συνεχ�σει τις σπουδ�ς του εκε� με πλ�ρη υποτροφ�α �ταν μ�α μικρ� επιβρ�βευση των προσπαθει�ν του και του πλο�σιου ταλ�ντου του. Γιατ� αυτ� �ταν που του �ξιζε και να σου ευχηθο�με μια ζω� γεμ�τη, μια ζω� που θα καλ�πτει τις αξ�ες σου, τα θ�λω σου, τα μπορ� σου. Κι ε�ναι τ�σα πολλ� αυτ� τα μπορ� που κανε�ς μας δεν μπορε� να φανταστε�  π�σο ψηλ� θα το τερματ�σεις.

�δη με το ξεκ�νημα ακ�μη της ν�ας του ζω�ς, για �λλη μια φορ�, εντυπωσι�ζει! Στις πρ�τες τ�σσερις διοργαν�σεις Rapid και Blits που συμμετε�χε αν�μεσα σε παν�σχυρους αντιπ�λους που π�ρα πολλο� ξεπερνο�σαν το 2600 ΕΛΟ κατ�φερε να βγει πρ�τος και στις τ�σσερις! Η επιβρ�βευση �ταν να επιλεχθε� και να συμπεριληφθε� στην πρ�τη ομ�δα του Πανεπιστημ�ου για να συμμετ�σχει στο Κολεγιακ� πρωτ�θλημα Αμερικ�ς!

Συγχαρητ�ρια Νικ�λα και να ξ�ρεις νι�θουμε περ�φανοι και απ�λυτα δικαιωμ�νοι, για την πορε�α σου για τη δ�ναμ� σου να αναδειχτε�ς απ� �να μικρ� σκακιστικ� και γεωγραφικ� μ�ρος, να ξεπερ�σεις οποιεσδ�ποτε προκαταλ�ψεις και δυσκολ�ες και να κατακτ�ς τη θ�ση που σου αξ�ζει στη διεθν� Ελ�τ του σκακιο�.

�σο ψηλ� κι αν φτ�σεις �σα κι αν κατακτ�σεις εμε�ς  γνωρ�ζουμε �τι ο Νικ�λας θα ε�ναι  π�ντα   το παιδ�  που ηξ�ρε να μας  παροτρ�νει και να μας δε�χνει  τα μονοπ�τια των αξι�ν και του �θους απ� την νηπιακ� του ηλικ�α.

Ευχαριστο�με Νικ�λα και φτ�σε �σο πιο ψηλ� μπορε�ς, φτ�σε �που δεν μπορε�ς…….

 

  και σαν επ�λογο να προσθ�σουμε τα σχ�λια του κ. Πελαντ�κη Γι�ργου Πρ�εδρο του ΣΚΟ Ρεθ�μνου.

�ταν μου ζητ�θηκε να γρ�ψω λ�γα λ�για για τον Νικ�λα Θεοδ�ρου αισθ�νθηκα αμηχαν�α, τι να πρωτογρ�ψω χωρ�ς να ενοχλ�σω για τον Νικ�λα, που στο πρ�σωπ� του αποκτ� ν�ημα η λ�ξη μετριοφροσ�νη.

Τον Νικ�λα τον �κουγα εν� �μουν μ�λος του Δ.Σ. του Σκακιστικο� Ομ�λου Ρεθ�μνου (ΣΚ.Ο.Ρ.) ως �να παιδ� του ομ�λου μας ιδια�τερα χαρακτηριστικ� που πολ� γρ�γορα διαμορφ�νεται σε πρωταγωνιστ� και στ�ριγμα της ομ�δας του ΣΚΟΡ. Η μεταγραφ� του σε ομ�δα αν�τερης κατηγορ�ας της ΣΑΧ δημιο�ργησε δυσαναπλ�ρωτο κεν� στην Σκακιστικ� ομ�δα του Ρεθ�μνου.

Για τον ΣΚ.Ο.Ρ. ο Νικ�λας Θεωδ�ρου αποτελε� �να σημε�ο αναφορ�ς, τον θεωρε� π�ντα �να δικ� του παιδ� και παρακολουθε� με καμ�ρι τις προ�δους του τ�σο στις σκακιστικ�ς του επιδ�σεις �σο και στις επιστημονικ�ς του αναζητ�σεις.

Γι�ργος Πελαντ�κης,  Πρ�εδρος ΣΚ.Ο.Ρ. 

  

Παρακ�τω μπορε�τε να παρακολουθ�σετε μ�α φωτογραφικ� ανασκ�πηση απ� την σκακιστικ� διαδρομ� του Νικ�λα

2008
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2008
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ
και οι επιτυχ�ες ξεκιν�νε! 1ος στο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της στην Β� Δημοτικο�. Δεξι� του 2ος ο Ονταμπασ�δης �ρης και 3ος ο Ανδρ�ου Μιχ�λης και ο Βαρβερ�κης Γι�ργος. Στα κορ�τσια 1η η Φιλοξ�νη Δαν�η, 2η Μαυριγιανν�κη Ελε�ννα και 3η η Κληρον�μου �ρ�.
ΡΕΘΥΜΝΟ 2008
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Η παιδικ� ομ�δα του ΣΚΟ Ρεθ�μνου με τα μετ�λλι� τους απ� δεξι�: Αρχοντ�κης Χρ�στος, Θεοδ�ρου Νικ�λας, Αναγνωστ�κης Χαρ�λαμπος, Αποστολ�κης Αντ�νης, Γαγ�νης Λευτ�ρης και Κλειδ�ς Παντελ�ς
2009
 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2009 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
2009 Δεξι� ο Νικ�λας Πρωταθλητ�ς Ελλ�δος κ�τω των 10 ετ�ν δ�πλα του ο Μπ�λας Αθαν�σιος, 3ος ο Χαριζ�πουλος Ιω�ννης, Παπαδ�πουλος Αργ�ρης .
Αθλητ�ς της ΣΑΧ και ΣΚΟΡ με τα κ�πελλ� τους μετ� τις απονομ�ς.
2009 ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ
Αριστερ� ο Νικ�λας με το κ�πελλο της 1ης θ�σης στο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της Γ� Δημοτικο�. Δ�πλα του ο Στα�ρος Φυντριλ�κης, Ονταμπασ�δης �ρης, Καλυκ�κης Ν�κος, Ανδρ�ου Μιχ�λης, Μαθιουλ�κης Γι�ργος,  Βαρβερ�κης Γι�ργος Παπαμιχελ�κης Αντ�νης, Φιλοξ�νη Δαν�η και Μανωλακ�κη Χριστ�να
2009 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Ο Αντιδ�μαρχος Ρεθ�μνου κ. Αναγνωστ�κης με τους νικητ�ς του Παγκρ�τιου Μαθητικο� Πρωταθλ�ματος απ� αριστερ� 1ος ο Νικ�λας, 2ος Τσιχλ�ς Χρ�στος, 3ος Ανδρ�ου Μιχ�λης, 1η Φιλοξ�νη Δαν�η, 2η Μανωλακ�κη Χριστ�να και 3η Καλοχριστιαν�κη Αναστασ�α
2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Και για να κλε�σει ο κ�κλος, 9 στα 9 ο Νικ�λας και 1η θ�ση στα Πανελλ�νια Μαθητικ� Πρωταθλ�ματα! Δ�πλα του η Αβραμ�δου Αναστασ�α 1ος κορ�τσι και 2η στη γενικ�, και αριστερ� στη 2η θ�ση η Ταναν�κη Ειρ�νη και 3η η Τσολακ�δου Σταυρο�λα δεξι� 3ος ο Κουσκο�της Αλ�ξανδρος
2009 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Μ�λις 9 ετ�ν και 2η θ�ση στο Διεθν�ς Τουρνου� Ρεθ�μνου στην κατηγορ�α κ�τω των 12 ετ�ν. 1ος αριστερ� Ναο�μ Σπ�ρος και 3ος δεξι� Αγναντ�ς Αλ�ξανδρος
και απ� αριστερ� ο Π�νος Θεοδ�ρου με τον Σ�φη Ανετ�κη και τον Σερντεδ�κι Ν�κο δεξι� που βοηθο�σανε στη διεξαγωγ� της διοργ�νωσης.
2010
2010 - 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
�να χρ�νο μετ� στο Διεθν�ς Τουρνου� Ρεθ�μνου οι δ�ο συμπα�κτες Θαν�σης Σερντεδ�κις και Νικ�λας μετ� το τ�λος της παρτ�δας τους.
Ο Παγκ�σμιος Πρωταθλητ�ς Μπ�ρις Σπ�σκυ παρ�ν σε �λη τη δι�ρκεια του τουρνου� εδ� σε αναμνηστικ� φωτογραφ�α με τον Νικ�λα και τον Σπ�ρο.
2010 - ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Β� ΕΘΝΙΚΗΣ

Με τους συμπα�κτες του στην ομ�δα του Ρεθ�μνου
2010 - ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ
και μη ξεχνι�μαστε �σο αγωνιζ�μαστε πρ�τοι θα βγα�νουμε! Εδ� στην Δ� Δημοτικο�
2010 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
�λλη μια πρωτι� για τον Νικ�λα στο Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα. Δ�πλα του ο Γι�ργος Καδι�νης
και η αναμνηστικ� φωτογραφ�α που ακολουθο�σε �που πα�κτες προπονητ�ς της ΣΑΧ - ΣΚΟΡ με τα τρ�παι� τους
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 -
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ�ΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Π�νω ο Νικ�λας στο χ�ρο αγ�νων και κ�τω η αποστολ� της ΣΑΧ - ΣΚΟΡ στο Πανευρωπα�κ� Πρωτ�θλημα που διεξ�χθη στην �μορφη Θεσσαλον�κη
2010 - ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ο Δ�μαρχος Ρεθ�μνου κ. Μαριν�κης Γι�ργος με τους νικητ�ς του σκακιστικο� Φεστιβ�λ Ρεθ�μνου. απ� αριστερ� Θεοδ�ρου Νικ�λας, Αναγνωστ�κης Χαρ�λαμπος, Αποστολ�κης Αντ�νης, Αρχοντ�κης Χρ�στος, Παπαδ�σηφος Μανο�σος και Μαθιουλ�κη Ιω�ννα
2010 - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΑΧ
Απ� το Χριστουγεννι�τικο πρωτ�θλημα που διοργ�νωσε η ΣΑΧ
2011
2011 - ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Β� ΕΘΝΙΚΗΣ
�να χρ�νο μετ� ο Θαν�σης δεν πτοε�ται και συνεχ�ζει να το καλλιεργε�... Ο Νικ�λας με ν�ο ¨λουκ¨ αλλ� με ουρ�τσα που δεν φα�νεται και δεξι� ο Χαρ�λαμπος σταθερ� αξ�α!
2011 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Που να οφε�λετε η μεγ�λη προσ�λωση? Στη θ�ση � στην παρουσ�α της Ανθ�ς που φα�νεται να κοιτ�ει απορημ�νη....
Π�ντως η προσ�λωση ε�χε τα αγωνιστικ� της επακ�λουθα... 1ος κ�τω των 14 ετ�ν και δ�πλα του ο Σπ�ρος Ναο�μ και ο Αργ�ρης Παπαδ�πουλος με τον προπονητ� τους Τσαρουχ� Κων/νο.
ναι αλλ� δεν �φτανε το παραπ�νω αλλ� και 1ος Ρεθυμνι�της πα�κτης με τον Θαν�ση 2ο. Αριστερ� η Πρ�εδρος του ΣΚΟΡ κ. Παυλ�δου Σα�α
τελικ� παρα�ταν μεγ�λη η προσ�λωση ¨α ρε Ανθ� τι κ�νεις και κ�θεσαι δ�πλα του!" και 3η βρ�βευση στον Νικ�λα και στον Γι�ννη Σταυριαν�κη απ� τον Γι�ργο Ναο�μ αλλ� το γιατ� πρ�πει να ψ�ξω τα αρχε�α για να το βρω...
2011 - ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ
και ξαν� ο κ�κλος επαναλαμβ�νεται... 1η θ�ση στο Σχολικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της, δ�πλα του ο Μαθιουλ�κης Γι�ργος, Ονταμπασ�δης �ρης, Παπαδαντων�κης Αντ�νης, Σαμπρ�ς Κυρι�κος, Φιλοξ�νη Δαν�η, Μανωλακ�κη Χριστ�να και Φραγκιουδ�κη Ουραν�α.
2011 - ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
και ξαν� με το κ�πελλο στο Παγκρ�τιο αυτ� τη φορ�. Αριστερ� του ο Μαθιουλ�κης Γι�ργος, δεξι� του στη 2η θ�ση ο Βιτσαξ�κης  Νικ�λας και 3ος ο Καδι�νης Γι�ργος. Απ� π�σω η Πρ�εδρος του ΣΚΟΡ κ. Παυλ�δου Σα�α. Στα κορ�τσια 1η η Φιλοξ�νη Δαν�η, 2η η Στρατ�γη Ευαγγελ�α και 3η η Βασιλε�ου Αιμιλ�α.
  ΧΑΛΚΙΔΑ 2011 - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Η Σταυρο�λα αρχ�ζει να ¨βρυχ�ται!¨ 1η στη γενικ� και 1ο κορ�τσι, δ�πλα του ο Νικ�λας στην αμ�σως επ�μενη θ�ση, 3ος ο Κ�κκαλης Χαρ�λαμπος, � Π�σογλου Αικατερ�νη και η Δο�νη Μαρ�α,
ΧΑΝΙΑ 2011 - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
Ο Νικ�λας δεν επαναπα�οταν στα ε�κολα και συν�θως αγωνιζ�ταν στις προκριματικ�ς φ�σεις που γιν�ταν στα Χανι�. Εδ� στην κατηγορ�α κ�τω των 18 ετ�ν αντιμετωπ�ζει τον Αλευρ�κη Μιχ�λη και δ�πλα του ε�ναι ο Παπαδογι�ννης Σεβαστιαν�ς και ο Λιοδ�κης Κωνσταντ�νος
2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ
Ο Νικ�λας με το κ�πελλο του Πρωταθλητ� Ελλ�δος κ�τω των 12 ετ�ν. Δ�πλα του ο Μπ�λας Αθαν�σιος, Τσ�ρος Φραγκ�σκος Βλ�σιος, Κελ�ρης Ανδρ�ας, Καλ�φωνος Παναγι�της και Κορνι�της Φ�λιππος.
και η καθιερωμ�νη φωτογραφ�α με τους πα�κτες συνοδο�ς και προπονητ�ς της ΣΑΧ - ΣΚΟΡ μετ� τις απονομ�ς των επ�θλων.
2011 ΑΛΜΠΕΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ -  ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ�ΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
9η θ�ση για τον Νικ�λα στο Πανευρωπα�κ� πρωτ�θλημα που διεξ�χθη στην Αλμπ�να της Βουλγαρ�ας
2011 ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟ ΣΚΕΜΠΡΗ
Ο Νικ�λας στο β�θος αντιμετωπ�ζει σε αγ�να σιμουλταν� τον πολυπρωταθλητ� Ελλ�δος Σπ�ρο Σκ�μπρη
2012
2012 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β� ΕΘΝΙΚΗΣ
2012 ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

και οι βραβε�σεις συνεχ�ζονται για τον Νικ�λα. 1ος Πα�κτης κ�τω των 12 ετ�ν απ� το μ�λος τ�τε και Νυν Πρ�εδρο του ΣΚΟΡ κ. Πελαντ�κη Γι�ργο
και 1ος Ρεθυμνι�της πα�κτης με την Πρ�εδρο του ΣΚΟΡ κ. Παυλ�δου Σα�α

Απ� τους νυκτερινο�ς αγ�νες Μπλιτς στην Παλι� π�λη του Ρεθ�μνου
Σα�α και Φωτειν� χαλαρ�νουν κατ� τη δι�ρκεια των αγ�νων.
2012 ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1ος κ�τω των 12 ετ�ν στο Διεθν�ς Τουρνου� της Παλαι�χωρας. Δεξι� ο �φορος της ΣΑΧ κ. Πετρ�κης Σ�φης
Η ομ�δα Μπλιτς στο τουρνου� της Παλαι�χωρας με τον Δ�μαρχο κ. Δερμιτζ�κη Γι�ργο αριστερ� η Αγγελικ� στις ομορφ�ες της!
και η ομ�δα... Νικ�λας, Παπαδ�πουλος Γι�ργος, Κελ�ρης Ανδρ�ας και Παπαδ�πουλος Αργ�ρης
2012 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
�λλη μια 1η Πανελλ�νια θ�ση για τον Νικ�λα. Αριστερ� του 2ος ο Δ�νης Χρυσοβαλ�ντης και δεξι� του 3ος ο Δρακουλ�κος Γρηγ�ρης. Πιο δεξι� η Ε�α Βλαχ�κη βασικ� πα�κτρια της ομ�δας του ΣΚΟΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 2012 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΣΚΑΚΙΟΥ
      
6η θ�ση για την Εθνικ� μας ομ�δα στην Ολυμπι�δα Σκακιο� κ�τω των 16 ετ�ν στην Κων/πολη. Απ� αριστερ� Τσαρουχ�ς Βασ�λης, Λαδ�πουλος Δημ�τρης, Καλογριδ�κης Γι�ργος, Τζορμπατζ�γλου Θ�δωρος, Παπασημακ�πουλος Αλ�ξανδρος, Θεοδ�ρου Νικ�λας και Σπ�ρος Ναο�μ.
ΙΚΟΝΙΟ 2012 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
�λλη μια Διεθν� συμμετοχ� του Νικ�λα με την εθνικ� ομ�δα στο Ικ�νιο της Τουρκ�ας. Την ομ�δα απαρτ�ζανε ο Σταμ�της Κο�ρκουλος, Σπ�ρος Ναο�μ, Θεοδ�ρου Νικ�λας και Παπαδ�πουλος Γι�ργος. Συνοδο� - Προπονητ�ς �ταν ο Τσαρουχ�ς Κ�στας και ο Γι�ννης Συμεων�δης
2013
ΚΑΝΤΑΝΟΣ 2013
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ
και για �λλη μια χρονι� ο κ�κλος επαναλαμβ�νεται και ο Νικ�λας σταθερ� στην πρ�τη θ�ση. 2ος ο Ονταμπασ�δης �ρης, 3ος ο Φυντριλ�κης Στα�ρος και ο Φραγκιαδ�κης Γι�ννης. 1η Φιλοξ�νη Δαν�η και 2η η Παπαδοκοκολ�κη Μαρ�α.
2013 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Η Αντιπεριφερει�ρχης Ρεθ�μνου κ. Λιον� με τους νικητ�ς του Παγκρ�τιου Μαθητικο� Πρωταθλ�ματος. Απ� δεξι� ο Νικ�λας, Φυντριλ�κης Στα�ρος, Καδι�νης Ι�κωβος, Βασιλε�ου Αιμιλ�α, Φιλοξ�νη Δαν�η και Στρατ�γη Ευαγγελ�α
ΠΑΝΑΚΡΟΝ 2012
�λλη μ�α πρ�τη θ�ση για τον Νικ�λα σε �να πολ� ωρα�ο τουρνου� που διοργ�νωσε ο ΣΚΟΡ στο ΠΑΝΑΚΡΟΝ. 2ος ο Σπ�ρος Ναο�μ και 3ος ο Σεβαστιαν�ς Παπαδογι�ννης
2013 ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥκαι π�λι βραδυν� τουρνου� Μπλιτς στην Παλι� π�λη του Ρεθ�μνου. Αριστερ� ο Πρωταθλητ�ς Ελλ�δος Σπ�ρος Σκ�μπρης
2013 ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
�λλη μια συμμετοχ� και �λλη μι� δι�κριση για τον Νικ�λα. 1ος πα�κτης κ�τω των 16 ετ�ν.
2013 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
και ξαν� Πρωταθλητ�ς Ελλ�δος κ�τω των 14 ετ�ν. 2ος Κελ�ρης Ανδρ�ας και 3ος Κορνι�της Φ�λιππος
και η καθιερωμ�νη φωτογραφ�α με �λους τους αθλητ�ς της ΣΑΧ - ΣΚΟΡ μετ� τις απονομ�ς
ΑΡΣΕΝΑΛΙ 2013 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
Ο Αντιπεριφερει�ρχης Χαν�ων κ. Βουλγαρ�κης Αποστ�λης μαζ� με πα�κτες προπονητ�ς και παρ�γοντες της ΣΑΧ
 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2013
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ�ΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Η Ελληνικ� αποστολ� στα Πανευρωπα�κ� Νεανικ� Πρωταθλ�ματα που διεξ�χθησαν στη Budva του Μαυροβο�νιου
2014 ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 2014
Και π�λι πρ�τος...
2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
και π�λι Πρωταθλητ�ς Ελλ�δος κ�τω των 14 ετ�ν. Δεξι� του 2ος ο Αλεξι�δης Χρ�στος και αριστερ� του 3ος ο Δρακουλ�κος Γρηγ�ρης.
ΡΙΓΑ 2014
Το ξεκ�νημα του ταξιδιο� με προορισμ� την Ρ�γα και το παν�σχυρο Διεθν�ς Τουρνου� που διεξ�γεται εκε�. Εδ� μαζ� με τον Στα�ρο Φυντριλ�κη στην πρωτε�ουσα της Λιθουαν�ας το Β�λνιους
και πριν απ� τους αγ�νες προπ�νηση στο ¨σημ�δι¨

μερικ�ς εικ�νες απ� τη χ�ρα του Παγκ�σμιου Πρωταθλητ� Μ�σα Ταλ
και η συμμετοχ� σε �να παν�σχυρο τουρνου�!
 ΧΑΝΙΑ 2014 - ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πρωτ�θλημα αλληλεγγ�ης ε�παμε Νικ�λα! Δε�ξε και εσ� λ�γη... παντο� πρ�τος?
2015
   
    Κ�πελλο  -  Παλαι�χωρα  -  Α� Εθνικ�
2015 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΡΗΤΗΣ
Στην π�νω φωτογραφ�α ο Νικ�λας με τον Ν�κο Καλ�ση στον τελικ� του Κυπ�λλου.
Κ�τω οι αθλητ�ς της ομ�δας της ΣΑΧ με τον Αντιδ�μαρχο Πλατανι� κ. Δασκαλ�κη Ν�κο κυπελλο�χοι Κρ�της
2015 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α� ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Πα�κτες της ομ�δας της ΣΑΧ στο διασυλλογικ� πρωτ�θλημα Α� εθνικ�ς κατηγορ�ας
2015 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Η νεανικ� ομ�δα της ΣΑΧ Πρωταθλ�τρια Κρ�της
2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Ο Νικ�λας με την ομ�δα της ΣΑΧ Πρωταθλητ�ς Ελλ�δος στο Διασυλλογικ� πρωτ�θλημα Πα�δων Κορασ�δων
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2009
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Πανελλ�νια Νεανικ� κ�τω των 16 ετ�ν και π�λι πρ�τος ο Νικ�λας, 2ος ο Αργ�ρης και 3ος ο Αλεξι�δης Χρ�στος
και οι αθλητ�ς της ΣΑΧ - ΣΚΟΡ  με το χαμ�γελο των επιτυχι�ν!
ΜΠΛΙΤΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Μπλιτς στην παλι� π�λη του Ρεθ�μνου
ΠΟΡΕΤΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 2015
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ�ΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
2016
 
2016 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
και �λλη μια πρ�τη θ�ση στο Διασυλλογικ� Πρωτ�θλημα Κρ�της
2016 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Οι πα�κτες της ΣΑΧ πανηγυρ�ζουν �λλη μια μεγ�λη επιτυχ�α της ομ�δας τους!
Πρωταθλητ�ς Ελλ�δος στο διασυλλογικ� Πρωτ�θλημα Πα�δων Κορασ�δων
2016 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α'  ΕΘΝΙΚΗΣ

 Με την ομ�δα της ΣΑΧ στο διασυλλογικ� πρωτ�θλημα Α� εθνικ�ς κατηγορ�ας

2016  ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ�ΚΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Champions - League)


�λλη μια μεγ�λη διοργ�νωση για την ομ�δα της ΣΑΧ.
απ� αριστερ� ο Νικ�λας - Αργ�ρης - Κων/νος και ο Κ�στας - ο βενιαμ�ν της ομ�δας Ν�κος και η Ανθ�.
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 2016
Οι αθλητ�ς της ΣΑΧ με τον Νικ�λα να κρατ�ει το κ�πελλο της 1ης ομ�δας στο Διεθν�ς Τουρνου� της Παλαι�χωρας
2017 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α� ΕΘΝΙΚΗΣ
 το

 
2018 ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

Ο Χρ�στος που για αρκετ� χρ�νια καθοδηγο�σε προπονητικ� τον Νικ�λα. Εδ� αντιμ�τωποι στο Διεθν�ς Τουρνου� της Παλαι�χωρας.
2018 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α� ΕΘΝΙΚΗΣ
 
Η ομ�δα της ΣΑΧ στην Α¨ Εθνικ� υπ� το βλ�μμα του Φ�νη Μαθιουλ�κη


�στω και απ� ¨σπ�ντα¨ συμπα�κτες...
2018