ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΑΜΑΡΙΑ
 


ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΑΜΑΡΙΑ

 
 

20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΧ! 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΑΜΑΡΙΑ

Συνεχ�ζοντας τη «χρυσ�» διαδρομ� της εδ� και μ�α εικοσαετ�α, ο σ�λλογος της Σκακιστικ�ς Ακαδημ�ας Χαν�ων Σαμαρι� γι�ρτασε τα γεν�θλι� της σε μ�α �μορφη εκδ�λωση που διοργ�νωσε στο χ�ρο του Mega Place. Παρ� την πρωτ�γνωρη κακοκαιρ�α που υπ�ρχε ο κ�σμος αψ�φησε τις καιρικ�ς συνθ�κες δε�χνοντας την αγ�πη του προς το σ�λλογο της ΣΑΧ γεμ�ζοντας κυριολεκτικ� την  α�θουσα! Στην επετειακ� εκδ�λωση ο πρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδ�κης Γι�ννης �κανε μ�α σ�ντομη αναφορ� σε �λη τη διαδρομ� του συλλ�γου, μ�α διαδρομ� εντυπωσιακ� γεμ�τη επιτυχ�ες τ�σο αγωνιστικ�ς �σο και διοργανωτικ�ς φτ�νοντας το σ�λλογο στην κορυφ� του Ελληνικο� σκακιο�!

Ξεχωριστ� αναφορ� υπ�ρχε για το Διεθν�ς Τουρνου� της Παλαι�χωρας μ�α διοργ�νωση που τιμ�ει το νησ� μας Παγκοσμ�ως με την ποι�τητ� του  και το οπο�ο καθιερ�θηκε στον σκακιστικ� κ�σμο σαν το κορυφα�ο τουρνου� της χ�ρας μας και μ�α απ� τις σπουδαι�τερες αθλητικ�ς εκδηλ�σεις που γ�νεται στο νησ� μας!

Τη διοργ�νωση του Πανελλ�νιου Πρωταθλ�ματος Ανδρ�ν που �γινε σε �να απ� τα πιο χαρακτηριστικ� κτ�ρια της π�λης μας, το Γιαλ� Τζαμισ� στο Ενετικ� λιμ�νι, τα Πανελλ�νια πρωταθλ�ματα Ν�ων Ανδρ�ν – Γυναικ�ν, Εφ�βων Νεαν�δων που διεξ�χθησαν στο επιβλητικ� κτ�ριο του ΚΑΜ και πλ�θος �λλων σημαντικ�ν διοργαν�σεων που �φερε �λα αυτ� τα χρ�νια στην π�λη μας! Ειδικ� αναφορ� υπ�ρχε στην καθι�ρωση των πρωταθλημ�των κοινωνικ�ς προσφορ�ς, θ�λοντας να δε�ξει �τι ο σ�λλογ�ς μας δεν μ�νει αμ�τοχος στα κοινωνικ� προβλ�ματα που υπ�ρχουν συμμετ�χοντας ενεργ� και παρ�λληλα ευαισθητοποι�ντας τη νεολα�α μας!

Ο Δ�μαρχος Χαν�ων κ. Τ�σος Β�μβουκας απον�μει αναμνηστικ�ς πλακ�τες στα παλι� μ�λη του συλλ�γου που �βαλαν τις β�σεις στην εξαιρετικ� αυτ� πορε�α του συλλ�γου. Απ� αριστερ�, Παγων�κη Μαρ�α, Γιαννοπο�λου Λ�τσα, Αρ�νη Αγγελικ�, ο Δ�μαρχος κ Β�μβουκας Τ�σος, Σουζλο� Τ�τα και Αλευρ�κης Μαν�λης. 

Στις αγωνιστικ�ς επιτυχ�ες τι να πρωτοπο�με β�βαια απ� το πλ�θος και την διαχρονικ�τητ� τους! Σε ομαδικ� επ�πεδο ο σ�λλογος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ αγων�ζεται για π�νω απ� δεκαπ�ντε χρ�νια στην Α� εθνικ� �χοντας μ�α εντυπωσιακ� πορε�α τερματ�ζοντας στις πρ�τες θ�σεις του πρωταθλ�ματος. Εξ�σου εντυπωσιακ�ς ε�ναι οι εμπειρ�ες που αποκομ�ζουν οι πα�κτες της συμμετ�χοντας στην ισχυρ�τερη διασυλλογικ� διοργ�νωση που διεξ�γεται, το Πρωτ�θλημα Πρωταθλητρι�ν Ευρ�πης (Champions League). Τη χρονι� που μας π�ρασε ο σ�λλογος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ αγων�στηκε για 4η φορ� στην ιστορ�α της �που οι νεαρο� σκακιστ�ς της ε�χαν την ευκαιρ�α να δο�νε απ� κοντ� �λα τα αστ�ρια του Παγκ�σμιου σκακιο� και αν�μεσ� τους τον Παγκ�σμιο Πρωταθλητ� Magnus Carlsen!

Το Πανελλ�νιο Πρωτ�θλημα Πα�δων Κορασ�δων ε�ναι η σημαντικ�τερη διασυλλογικ� Νεανικ� διοργ�νωση και ο σ�λλογος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ δε�χνει εκε� τη δουλει� που κ�νει και το β�θος που υπ�ρχει κατορθ�νοντας για δ�κα χρ�νια να ε�ναι μ�νιμα στο β�θρο των νικητ�ν! Αποκορ�φωμα β�βαια οι τρεις συνεχ�μενες χρονι�ς που π�ρε τον Πανελλ�νιο τ�τλο!

Σε ατομικ�ς επιδ�σεις τι να πρωτοπε� κανε�ς �ταν �χει αναδε�ξει π�νω απ� πεν�ντα αθλητ�ς με �να εντυπωσιακ� ρεκ�ρ επιτυχι�ν κατακτ�ντας π�νω απ� 100 πρ�τες Πανελλ�νιες θ�σεις! Αποτ�λεσμα �λων αυτ�ν ε�ναι ο σ�λλογος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ να τιμ�ει εδ� και μ�α δεκαετ�α και να βρ�σκεται στην κορυφ� της λ�στας αξιολ�γησης των συλλ�γων της Ελληνικ�ς Σκακιστικ�ς Ομοσπονδ�ας.

Ο κ. Αποστολ�κης βρ�βευσε τους αθλητ�ς της ΣΑΧ και ΚΑ�ΣΣΑΣ ΣΑΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ για τις επιτυχ�ες τους σε Πανελλ�νιες διοργαν�σεις

Ειδικ� αναφορ� �γινε στη συνεργασ�α της ΣΑΧ με μ�α απ� τις μεγαλ�τερες επιχειρ�σεις του Νομο� μας την ΕΤΑΝΑΠ ΣΑΜΑΡΙΑ. Μ�α συνεργασ�α που δ�νει ακ�μη μεγαλ�τερη �θηση στις προσπ�θειες που κ�νει ο σ�λλογ�ς να αναβαθμ�σει το σκ�κι στον νομ� μας και να θ�σει ακ�μη μεγαλ�τερους στ�χους και ορ�ματα.

Αναμνηστικ� δ�ρο με το �μβλημα της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ απ�νειμαν στον Πρ�εδρο της ΕΤΑΝΑΠ κ. Αποστολ�κη Μαν�λη εκ μ�ρους της ΣΑΧ ο κ. Γ.Γ. του Δ�μου κ. Φραγκ�κης Δημ�τρης και ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδ�κης Γι�ννης

Μ�α απ� τις ομορφ�τερες στιγμ�ς της εκδ�λωσης �ταν �ταν ο Πρ�εδρος του Συλλ�γου αναφ�ρθηκε σε αθλητ�ς που κ�θε χρ�νο διαπρ�πουν για της μαθησιακ�ς τους ικαν�τητες. Τη φετιν� χρονι� οι αθλητ�ς της, Θεοδ�ρου Νικ�λας, Φυντριλ�κης Στα�ρος και Καλυκ�κης Ν�κος �χοντας μια εξαιρετικ� διαδρομ� στο χ�ρο του σκακιο�, γεμ�τη εικ�νες, παραστ�σεις, �ντονα συναισθ�ματα, δι�πρεψαν και στις μαθητικ�ς τους επιδ�σεις περν�ντας σε σχολ�ς της προτ�μησ�ς τους!

Αναφ�ρθηκε β�βαια στην εξαιρετικ� συνεργασ�α που υπ�ρχει εδ� και 8 χρ�νια με τον Δ�μο Πλατανι� και το ΝΠΔΔΔΠ με οργανωμ�να προγρ�μματα εκμ�θησης σκακιο� σε �λα τα Δημοτικ� Διαμερ�σματα του Δ�μου Πλατανι�.   

Ακολο�θησαν οι βραβε�σεις παλι�ν μελ�ν που πρ�σφεραν στο π�ρασμ� τους απ� τον σ�λλογο της ΣΑΧ και βραβε�σεις αθλητ�ν με επιτυχ�ες του 2018 καθ�ς επ�σης και μικρ�ν ανερχ�μενων σκακιστ�ν απ� τα εσωτερικ� πρωταθλ�ματα της ΣΑΧ. Αναλυτικ� οι αθλητ�ς με Πανελλ�νιες επιτυχ�ες �ταν η Βοζιν�κη Ανθ�, Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α, Καραβιτ�κη Αντων�α, Αντωνιουδ�κης Γι�ργος, Πατρελ�κης Ευ�γγελος, Ψαριανο� �λενα, Σαρ�φης Ραφα�λ, Τζαγκαρ�κης Παναγι�της, Σπυριδ�κης Γι�ργος, Γεωργακ�πουλος Ν�κος, Φυντριλ�κης Κυρι�κος, και Σκαρ�κη Γεωργ�α,

Βραβε�τηκε η ομ�δα της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ για την 2η θ�ση που κατ�κτησε στο Πανελλ�νιο Πρωτ�θλημα Πα�δων Κορασ�δων με τους Γεωργακ�πουλο Ν�κο, Πατρελ�κη Ευ�γγελο, Παρασκ�κη Φ�λιππο, Αντωνιουδ�κη Γι�ργο,  Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α και Καραβιτ�κη Αντων�α. Η ομ�δα της ΣΑΧ και ΚΑΙΣΣΑ Χαν�ων – ΣΑΜΑΡΙΑ για τις συμμετοχ�ς τους στην Α� εθνικ� και στο Champions League με τους Θεοδ�ρου Νικ�λα, Ναο�μ Σπ�ρο, Παπαδ�πουλο Αργ�ρη, Λιοδ�κη Κων/νο, Τσαρουχ� Κων/νο, Γεωργακ�πουλο Ν�κο, Πατρελ�κη Βαγγ�λη, Παρασκ�κη Φ�λιππο, Βοζιν�κη Ανθ�, Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α, Καραβιτ�κη Αντων�α. Καλα�τζ�γλου Παναγι�τη, Μαθιουλ�κη Φ�νη, Πετρ�κη Στ�λιο, Τζαγκαρ�κη Παναγι�τη, Γαλαν�κη Ν�κο, Βιολ�κη Αναστ�ση, Μαρκ�κη Σοφ�α, Πετρ�κη Αργυρ�, και Χασουρ�κη Χρυσ�.

Ειδικ� αναφορ� υπ�ρχε και για τους αθλητ�ς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ που εκπροσ�πησαν την εθνικ� μας ομ�δα στα Πανευρωπα�κ� Πρωταθλ�ματα στη Ρ�γα της Λετον�α. Οι πα�κτες που αγων�στηκαν �ταν: Πατρελ�κης Ευ�γγελος, Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α, Καραβιτ�κη Αντων�α, Αντωνιουδ�κης Γι�ργος και ο Σαρ�φης Ραφα�λ. Αρχηγ�ς της εθνικ�ς μας αποστολ�ς �ταν ο προπονητ�ς της ΣΑΧ Κ�στας Τσαρουχ�ς.


Η υπε�θυνη Δια β�ου μ�θησης της Αντιπεριφ�ρειας Χαν�ων κ. Ζομπαν�κη Κατερ�να με αθλητ�ς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ που ε�χαν Πανελλ�νιες διακρ�σεις

Η εκδ�λωση �κλεισε με τις βραβε�σεις των μικρ�ν αθλητ�ν του συλλ�γου που π�ραν μ�ρος στα εσωτερικ� του πρωταθλ�ματα, εν� στη συν�χεια περ�μεναν πολλ�ς εκπλ�ξεις και δ�ρα προς �λα τα παιδι� του συλλ�γου μ�σα απ� διαγωνισμ� σκακιστικ�ν ερωτ�σεων!


Ο κ. Αποστολ�κης εκ μ�ρους της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ προσφ�ρει αναμνηστικ� δ�ρο στον Δ�μαρχο Χαν�ων κ. Τ�σο Β�μβουκα

Την εκδ�λωση τ�μησαν με την παρουσ�α τους ο Δ�μαρχος Χαν�ων κ. Β�μβουκας Αναστ�σιος, ο τ. Αντιπεριφερει�ρχης Αν�πτυξης Κρ�της κ. Μιχελογι�ννης Δημ�τρης, η υπε�θυνη αθλητισμο� και Δια Β�ου Μ�θησης της Αντιπεριφ�ρειας Χαν�ων κ. Ζομπαν�κη Κατερ�να, ο Αντιδ�μαρχος Αθλητισμο� Χαν�ων κ. Φιωτ�κης Στα�ρος, ο Γ.Γ. του Δ�μου Χαν�ων κ. Φραγκ�κης Δημ�τρης, ο Δημ. Σ�μβουλος κ. Φραγκ�κης Μαν�λης, ο Πρ�εδρος της ΕΤΑΝΑΠ κ. Αποστολ�κης Μαν�λης, και ο πολιτευτ�ς κ. Κονταξ�κης Γι�ργος οι οπο�οι αναγν�ρισαν την σπουδα�α δουλε�α που γ�νεται στο σ�λλογο και δεσμευτ�καν για την  συνεχ� και �μπρακτη υποστ�ριξη τους.

Με την ευκαιρ�α το Δ.Σ της Σ.Α.Χ ΣΑΜΑΡΙΑ ευχαριστε� απ� καρδι�ς �λους �σους τ�μησαν με την παρουσ�α τους το σ�λλογο μικρο�ς και μεγ�λους, τους χορηγο�ς της κλ�ρωσης, και �λους �σους συν�βαλαν για την επιτυχημ�νη αυτ� βραδι� και ε�χεται καλ� και δημιουργικ� τη ν�α χρονι�.

 


Εκπλ�ξεις περ�μεναν τους μικρο�ς σκακιστ�ς της ΣΑΧ  σε διαγωνισμ� ερωτ�σεων  και προτ�τυπα δ�ρα που επιμελ�θηκε η Μαρ�α Νικητ�κη


και β�βαια ο πειρασμ�ς �ταν μεγ�λος για να αντισταθο�ν και τα μεγαλ�τερα παιδι�...

 

Ο δημοτικ�ς σ�μβουλος κ. Φραγκ�κης Μαν�λης βραβε�ει τον Τζαγκαρ�κη Παναγι�τη και την Πετρ�κη Ευαγγελ�α για τις επιτυχ�ες τους το 2018

Ο Προπονητ�ς της ΣΑΧ κ. Τσαρουχ�ς Κ�στας προσφ�ρει αναμνηστικ� βιβλ�α σε αθλητ�ς που πρ�φεραν στο σ�λλογο στα πρ�τα β�ματα της �δρυσ�ς του. Απ� αριστερ� Βερυκ�κης Μ�ν�λης, Μαθιουλ�κης Φ�νης, Βερυκ�κης Γι�ννης και Φραγκ�κης Στρ�τος
Το προπονητικ� τιμ της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ απ� αριστερ� Βερυκ�κης Μαν�λης Αγναντ�ς Δημ�τρης, Μαθιουλ�κης Φ�νης, Πανταβ�ς Τ�κης, Λιανοπο�λου Τ�νια, και Τσαρουχ�ς Κ�στας με τον τ. Αντιπεριφερει�ρχη Αν�πτυξης και Αντιπρ�εδρο της ΣΑΧ κ. Μιχελογι�ννη Δημ�τρη.

Ο κ. Κονταξ�κης βραβε�ει αθλητ�ς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ για τις επιτυχ�ες τους το 2018


Ο Αντιπρ�εδρος της ΣΑΧ κ. Ναο�μ Γι�ργος βραβε�ει αθλητ�ς που διακρ�θηκαν στα εσωτερικ� πρωταθλ�ματα


Ο κ. Τ�σος Λουφαρδ�κης βραβε�ει μικρο�ς αθλητ�ς της ΣΑΧ που διακρ�θηκαν απ� τα εσωτερικ� πρωταθλ�ματα


Ο προπονητ�ς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Πανταβ�ς Τ�κης και ο πρ�εδρ�ς της κ. Σπυριδ�κης Γι�ννης βραβε�ουν μικρο�ς αθλητ�ς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ που διακρ�θηκαν απ� τα εσωτερικ� πρωταθλ�ματα


και οι στιγμ�ς χαλ�ρωσης που ακολο�θησαν στην εκδ�λωση

Δε�τε την αντ�στοιχη γιορτ� του συλλ�γου του 2006
Δε�τε την αντ�στοιχη γιορτ� του συλλ�γου του 2007
Δε�τε την αντ�στοιχη γιορτ� του συλλ�γου του 2009
Δε�τε την αντ�στοιχη γιορτ� του συλλ�γου του 2011
Δε�τε την αντ�στοιχη γιορτ� του συλλ�γου του 2012
Δε�τε την αντ�στοιχη γιορτ� του συλλ�γου του 2014
Δε�τε την αντ�στοιχη γιορτ� του συλλ�γου του 2015
Δε�τε την αντ�στοιχη γιορτ� του συλλ�γου του 2016
Δε�τε την αντ�στοιχη γιορτ� του συλλ�γου του 2017
Δε�τε την αντ�στοιχη γιορτ� του συλλ�γου του 2018