ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ

�� ���������� ��������� ��� �� ��� ������ ������ �������
!

   

����������� �������
�� ������� ������������

����������� ������� �� ������� ������������

3��  ��� ��������� �������� ����������

2��  ��� ���������� ������� ���������� ������

���������, ����������, ����������, ���� ���� ��' ���,  ���� ��� ����������� ��������, ��� ����������� �������, ���� ��� �� ������ ��������� ��� ������� ��� ������, ����� ��� ������� ��� ������ �������, �����������, ������ ������������ ������� ������, ��� �� ��� ���������� �� ��� ��� �� ���!

 ��� ����� �� ����� �� �� ��������� IQ ���� ���� ��� ��� ������ �� �� ���������...? 
����� �� ������ �� ����� ����
�� ������ ����� ��� �� �� ��� ����!!!
 ���� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������ ��� ��� ��� ����� ��� �� ��������, ��� ����� ���� �������� ��� ����� ��� ��� ������� ���� ������� ��������� �� ��������� �� ��� ������������, ��� ���� ���� ��� ������ �� ���� ����� �� ������... ��� ������ ��� �������� ��� ���� � ������ �� ����� ��� ������� ������� ��� ��� ��� �����, ��� ��� ��� ��� ���������� �������� ��� ������ ��� ��� ������� ��� � ����� �� ���������� ���� ���������� ��� �� ��������� ���� ���/�� �� �������� ��� ������ �� �����.

������ ��������� ��� �� ����������� �������� ��� ������������ ���� ������ ����� ��� �������!

������� ����� � ������������ ������� ��� ����� ��� ���������� ���� ���������� ���������� ��� ������ �� ������ ������� �������, �� ��������� ������� ����������. ��� ��������� ��� ������ �� ���������� ��������� ��� ���������� ���� ��������� ������ ���. �������� ��� ���� 1 ���� ������ ���� ���������� ������� ��� �� ������������. ��� ����� ��� ������ ���������� � ��������� ��� �� ��������� ��� ��� �������� ���: Eltaj Safarli ���������� ����������� ���� ��� 10 ����!.

��������  �������� ��� ��������� �������� �� ���������� ������ �� ��������� ��� �� �������� ���� ���. �� ������� ���� ����������� ���������� �� ������� ���������� ������ ��� ����� ������������������ ��� ��� ����������������� ������ ���� �� ����� ��� �����. ���� ������� ��, ��� ������ ���� ��� ��� ����������  ����������� �� ��������� ������ ��� (��� ������� ��� �������) �� �������� ��� ������� ��� ��� ��� ����� ��� ��� �� ����� ����� ��� ������ ��� ��� �� ��������� ���������� ��� ��������������� ����� �������� ������������. ��� ������ � ������������ ���� ����� �� �������� �� ��� ����� ��� ������ ������������ ��������� ������� �� ��������� ����� �� ������� ��� ���� ����� ���� !!!!

��� ������� ��� ���������� ������� �� ����������� ���������, �� ������������, �� ����� �������� ��� ����� ������� �� ������ ��� ��������. �� ������� ����������� , ������� ������, �� ����� �������, �� ��������� ��� �� ������� ���� ������ ��� ������..

������� �������� ��� ����� ��� ������� ���� ���������� ���������� ������� ������������, ���������� ������� ������������, ���� ����� ��� 3� ���� ��� ��������� �������� ���������� ��� ��� 2� ���� ��� ���������� ������� ���������� ������. 

�� ��� ����� ������ ��� ���������, �� ��� �������� ������ �����  ���������� �������� ��� ��������, � ������������ ����� �� ���������� �� ���� ��������� ���� ���  ����� ������� ��������� ��� �� ������ ��� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ����������, ��� ��� �������������, ��� ��� ��������� ��� ����� ���� ���. ������, ���������, ������� ����������, ������������, ����������� ������� ��������� ��������� ��� �������� ���. ��� ���� �� ��� ���� ���. ����������, ������, �������� ��� �����, ����������, ������������� ��� ������������ ���� ��� ��� ��������� ���������� ������� ���.

������������ ���� ��� �������. ������, ���������, �����������. ������� ���� � ���� ��� ����������� ����  ��������������, ���� �� ������ ����� �������, ���� � ���� ��� ����� ��� �� ���������.

������ �������, ���� ����� ��� ����� ���.

������ �����, ���� ����� ������� ��� �����.

�.�.

��������� �� ��������� ����� ��� ��� �������  ������������� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� ��� �����. ����� �� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ��������� ����� ����. ��� ������ ��� ��� ������������� ��� ����� ���� ����� ����������� ������ ��� �������� �� ����� ��� �������. ��� ��� ���� �������� �� ����� �� �������  ����� ����  ��� �������� ��� ������� ��� ������ ��� ������ �� ������� ������ ��� ��� �� �������. ��� ���� ��� ��������� �� ���������� ��� ��� ���������� ���� ��� ��� ���� ��� ���������� ��� ������������ ��� ��������� ���.

..... ������������ ��� ��������� ���. ������� �������� ���� ���� ���...
" ���� �� �������� ��������� � �������� ��� �� ����� �� ���� ���� ��� ���� ����ߨ"
(������� ��������)

������ ��� ��� ������� ���������, ��� ��� ����������� ��� ��� ��� ����� ���� ���  �� �������� ������ ��� �� ���� �� ������������ ���� ��� ������ ���� ��� ����� ���� ����� ��� ������ ���. ����� ��� ���� ��������� �������� ��� ���� �� ����� ��� ������� ���  ������� �� ���������� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ������, ��� ����� ������� ��� �� ��������� �����, �� ����� ����� �� ��������� ����� �� ���������.

��������������  ����� � ����� ��� ��������� ��� ��� ������� ���� �� ��� ��������� ��� �������� ��� ������ �� ����� ������, ����� ��� ���� ��� �������, ������������ �� ����� ����  �������������� ��� ��������� ��� ���������� ����� ��� ��������� ��� ���� ����, ���� �������, ���� ����������� ���������� ���� ��������.    

  

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε μία φωτογραφική ανασκόπηση από τ�� ���������� �������� ��� ������������

����� 2001 �������� ���������� ������
� ������������ ������ �. ���������� �������� ���� ������� ��� �����.
2�� ���������� ������������, 1�� �������� ������������, 3�� ��������������� ����������, 1� ����� ��������, 2� �������� �������� ��� 3� ���������� ��������
2003 ��������� �������� ����������
� ������������ ���� ����� ��� ��������� ��� ��������� �������� ����������
� ������������ �� ����������� ���������� �� ��� �������� ��� ����� ��� �������. ��� ��������: �������� ��������, ������������� �����, ����������� ������, �������� �������, ��������� �������, ������� ���, ������������ ������� �������� ��������� ��� � ���������� ���� ��������� ������.
 �������� 2003 - ΠΑ�������� ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
� �. ������������� �������� ���� ������� ��� ����������� ��������� ������������� �� ���������
2003 �������� ���������� ������
� ������������ ������ �. ������������� �������� ���� ������� ��� ��������� ������������� �� ���������
3�� ���������� 2�� ��������, ������� ������� 1�� �������� ���/���, 3� ���������� �����, 2� ����� ��������, 1� ���������� ��������
2003 ������ ��������� �� ��� ����� ��������� ���������
 
2003 ������������ ���������� ��� �������� ����
����� ������ ��� ����� ���!
2003 ������������
���������� �������� �������
�������� ��� ������!
���������� ����� ��� ������� ���� ������������. ��� ���������� � ������������ �� ��� ������ ������������, ��� ��������� ���������, ������ ����, ��������� �������, ������� ��������, �������� ��������, ���������� ����, ����� ����� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ��������, ������������� �����, ������� ���������, ����������� �������, ��� ������������� �����
2004 - ������������ ����������

���� �������� �����������?
��� ��� ������������ ���������� ��� �������� ����
2004 - ΠΑ�������� ������� ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ��

���� ���������� ������������ - ������� 1 - 1
�� ������� ��� ��� �� ����������� ���������� ���� �� ���������� ������� ������������ ��� ��������
2004 - �����������

�� ������� ��� ��� �� �� ������ ���� ��� �����������
������������ �������, ������� �������, ��������� ��������, ��������� �������, , �������� ������������, ����� �����, ����������� �����, ������� �����, �������������� �����, �������� ��������, ��������� ������, �������� ���������, ��������� ����� ��� �������� ������
��� ��� ���������� ��� �����������. ��� �������� ����� �������, ������������ ��������, ������������ ���������� ��� ����������� ��������
2004 - ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜ� ������
�������� ���/���, ������ ������, ���������� ��������, ���������� ��������, ���������� �����, ������ ���������
2004 ���������������
����� ��� ������!!!!!!
� ������������ �� ��� ����� ������ ��� ����� ������������� ��� ������� ��� ���� �. ����������� ������ ��� ��� ����� ��� �������� �. ���������� �����
������ 2004 - ������ ��������� �� ��� ����� ��� ��������� ���������
� ����� ������ ������ - ����� ������� ������������ �� ������� �����...
�� ������ ��� ������� ������� ����� ������ ������� ��� �� ������ ����� ����������� ������..
��������� 2004 - ΠΑ�������� ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
 
� �������� ��� ��� ��� ���������� ������� ���������� �� ��� �������� ������
2004 - ��������� ������� ������������
�������� ��� ������������ �� ������ ���� 48� ��������, ��� �� ������ ���� ���� ��� ��������...
2005 - ��������
� �������� ����� ��� ��� ��� �������� ��� �������� ��� ����� ��� ������� �� ��� ������� ���������� �. ���������� ������
2005 - ������� �������� ������
���� �� �������� �� ��� ������� ��� �����!
� �������� ����� ��� ��� �� �� ������� �������� ������ ��� ��������
 
2005 - ���������� ������ ��� ������� ������ ������
� ������������ ���������� ��� ��� �������� �������� ������� ��� ���� LINES �. ���������� A��� ��� ��� ������� ������ �. ��������� �������
2005 - ������������ ����� ������� ����������
� ����� ��� ��� ��� ����� ������� ����������, ��� ��������, ��������� �������, ��������� �������, ������� �����, �������� ���/���, ������������� ����� ��� �������� ��������
  ����� 2005 - ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
�� ������� ��� ��� ���� �� ��������� �������� ���������� ��� �������� ��� ����� ��������
������� 2005 - ���������� �������� ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
� ������������ �� �� ������� ��� ������ ��� ���������� ������� ����������, ������� ��� � �������� �������� �������� ���� ��������� ���������
��������� 2005

������� � ��������� 
������� ���������� � ������
��� ��� ���� ������� � ��� ���������� ��� ��� ������ ��������!!!
 
2005 -  ��������� ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
������� �������� �� ������� �����! 
2005 ���������� ������� ������������
��� �� ������� ��� ���������� �������� �� �� ������� ��� ����
������� 2005 ���������� ������� ���������� ������

����������� ������

��� ���� ��� ������ ���� ����� ������� ������!
��� ��� �� �������� ������� ������ ������� �������, ��� ����������� �� ��� ������ �������� ��� ������������, 2�� ��� ���������� ������� ���������� ������
2005 �������� ������������ �������
 
2006 �����������
 
2006 ������ ��������� �� ����� ��� ����������
2006 Chania Sports Club
���������� ��������� �� ������ �����, ���������� ��� ���������
2006 ������� �������� ������
2006 ������������ ������� ����������
�� ��� ����� ��� ������������ ������� ����������. ��� ����� ��������� �������, �������� ���������, ������� �����, �������� ���/���, �������������� ����� ��� �������� ��������
2006 ������������ �� ������� ����������

������������ ��� �������� �� ���� ���� ���� ������
����� ���� 2006
���������� ������� ������������

����������� ������� � ������������ ���� ��� 10 ����. �������� ��� 2�� � �������� ����������� ��� 3�� � ������������ ����������

������� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ���??? ���� ��� ���������� ��� ���������!
2006 ���������� ������������ �������
� �. �������������� �������� ������� ��� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� �����
2007 ���� ����������� �������� ��� �������� ����
2007 ������� �������� ������

�� ������� ��� ��� �� �� ������� ��� 1�� �����. ���������� �������, ����������� ������, ������������� �����������, ������������� �����, ������� �����, �������� ��������, �������� ������������, ��������� ������ ��� ����������� ������
2007 �������� �������� ������� ��� ���������� �� ��� GM ����� ���������� ���� ����������

�� ��� ����� ������ ����� �� ����� �� ������ ������� ��� ����� ������ ����� ���� ����������� ����������� ��������� ��� ������� ��� ����������.
OLYMPIA RIVIERA RESORT 2007
���������� ������� ����������

� �������� ��� ��� ��� ���������� �������� ����������
2007 ��������� �������� ����������
��������� 2007 ���������� ������� ������������
�������� 2007-8
��� ��� �������� ��� IGOR  GLEK
������������ ���������� ������ ��������� ������

���������� �����, �������� ��������, ������������ �������, �������� ���/���, ������������� ����������� ��� ����������� �������
������� 2008 - ���������� ���������� ������ ���������
2008 ������������ �� �������
2009 - � ��������� �������� ���� �������-����� ���� �������� ����
�������� ��������, �������������� �����, ��������������� �����, ���������������� �������, ������������� ������ ��� ������� ����������
��� � ������
2009 � ������������ �� ��� ������� ��� ��� ���� �� ������
����� ����� ��������� 2009
���������� �������� ����������
����� ���� ���� ��������� � ������������....
��� ��� ���� ��� �������������....
��� � �������� ��� ��� �� ����� �� ����� �����.
� ������ ����������� ������� ���� ����������� ��� ����� ��� �������.
2009 ������������ ������ ��������� ������
� ������� ����� ��� ��� �� ������...
��� ��� �����.... � ���� ��� ���������!
2009 ���������� ������������ ���������� ������ ���������
� ������������ ����������
��� � ����� ������ ��� ���������...
��������� 2009
���������� ������� ������������
��� ���� ��� ���� � ������������ ����������...
��� ��� ���� ��� ���� � ������������ ��� ����� ��� �������!
��� �� ������� ��� ��� - ����  �� �� �������� ��� ���������!
�������� �������� 2009
��������� ������� ������������
�������� ��������, ������ �����, �������� ������������, ������� �������� ��� ��������� �������� ������������ �� ��������� ���� ���� ��� ��� �������� ����� ����.
��� �� ������ ���������� ��� ���� ������ �������� ����� �� ��� �������... ��� ������������ ��� ���������� .....
...��� ����� ������� ��� ������ ��� ��� ��� �������!!
�� ����� ��� ���� �����
�������� 2010
��������� ������� ����������
���� ��� ������ ��� ��� �����������!
��������� 2010
���������� �������� ������������
��� ���� ��� ������ ��� ����������!
2010 ������������ �������� ����������
����� 2010 ������������ �� �������
�� ������� ��� ��� ������������ ���� ��� ������ �������� ��� ������ ����!
2010  ������������ ������������ ���������� (Champions - League)

��� ����� ���� ����� ����������� �� ��������� ���������...

����� ���!!!!!

2011 �������� ���������� ���. ������


������ ���������.... ����� ���������� ��� �������� ���� ��� ��������....
��� ���� ��� ����� ���� ��� �������� ���...
������� 2011
���������� �������� ����������
��� ���� ��� ���� ��� ������� �����.. ��� ����� ��� ��������!
��� � ������� ���������� ��� ������� ���!
2012 �������� ���������� ���. ������

��� ���� �� �� ������� ��� ������!
2012 ���� ��� 18 ���� �. ������

����� ����� �� ��������!!
2012 ������� ������

����� � �������!
2012 ������� �������� ��������

����� ����������� ���� �� ��� ����!!
������ ���� ����� ���� ��� ��������
�������� 2013
���������� ������� ������������ ���� ��� 18 ����

�������������� ��� ��� ������� ������� �����

�� ������!!!
� ������������ ������ �. ������� �������� ���� ������� ��� ����������� �������������, ��� �������� ����������� ����������, ����������� �������� ��� �������� ������������
2013 ������� �������� �����������

���� ���� ���� ��� �� �������� ���� �� ������!
� ������������ ��� � ��������� ������������ ���������� �� ��� �������� ���� ����������
2014 ������� �������� �����������

������� ....
2014 ���������� ���������� RAPID

��������!!

��� ���� �������!
2014 ������������ �� �������
��� ���� ��� ������ �� ������ ���������� ��� ���������....
2015 ������������ �� �������

���� �������, ���� ������... �� ����� ��� ���� ����

����� �� ����� ����������....
2015 ���������� ������
2016 ������� �������� �����������

��� ������� ������ ������!
2016 ������������ �� �������
2016 �������� �������
CHAMPIONS LEAGUE
2016 ���������� ������� ������������

��� �������� ����������� ��� ������� ��� ��������� �������� � ������������ ��������� �� ������ ��� ���������� ������������ �� ��� �������� ��� ���������
2016 ������������ ���������� ������ ���������

���� ������ ���� ��� ����� ����� ���� �����!

  ��� ���� �� ���� ��� �������� ��� ������� � ���� ���������� ������������� �' ��� ���� ��������...
����� ���� �' ���� �� ������� �����������, ���� �' ���� �� ������� ������� �� ��� ������ ������������ ���!