ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ - ΑΘΗΝΑ 2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ –
ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΕΛ & ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ!

Αργυρ� μετ�λλιο για την Θεοδωρογλ�κη Βαρβ�ρα
Χ�λκινο μετ�λλιο για την Ψαριανο� �λενα!

Σ�ρωσαν για �λλη μια χρονι� τα Χανιωτ�κια που συμμετε�χαν στα Πανελλ�νια Σχολικ� Πρωταθλ�ματα! Παρ� το �τι η αποστολ� των μαθητ�ν μας �ταν μικρ�τερη απ� �λλες χρονι�ς λ�γω Κορωνο�ο� αυτ� δεν σημα�νει �μως �τι δεν �ταν ποιοτικ�! Π�ντε χρυσ� μετ�λλια κατ�κτησαν οι αθλητ�ς των Χαν�ων ξεπερν�ντας σε διακρ�σεις π�λεις με πολ� μεγαλ�τερο πληθυσμ� �πως η Θεσσαλον�κη, Π�τρα κλπ. δε�χνοντας παρ�λληλα το ψηλ� επ�πεδο του σκακιο� στην π�λη μας. Οι αγ�νες διεξ�χθησαν στο εκθεσιακ� κ�ντρο Περιστερ�ου και συμμετε�χαν 200 μαθητ�ς απ’ �λη την Ελλ�δα.

Αναλυτικ� τ�ρα την πρ�τη μεγ�λη επιτυχ�α π�τυχε ο Τζαγκαρ�κης Παναγι�της (5ο Χαν�ων) κατακτ�ντας τον τ�τλο του Πρωταθλητ� Ελλ�δος στην Γ’  Γυμνασ�ου. Ο Παναγι�της σ�γουρα ε�ναι �νας απ� τους καλ�τερους πα�κτες της Ελλ�δος στην κατηγορ�α του και χρ�νια τ�ρα πρωταγωνιστε� ανεβα�νοντας επανειλημμ�να στο β�θρο των νικητ�ν. Στους αγ�νες αυτο�ς επαν�λαβε την επιτυχ�α που ε�χε και στην Δ'  Δημοτικο� κατακτ�ντας τον τ�τλο του Πρωταθλητ� Ελλ�δος με τον πιο πειστικ� τρ�πο μ�λιστα, κ�νοντας το απ�λυτο σκορ της μ�γιστης βαθμολογ�ας.
Στην �δια κατηγορ�α η Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α (2ο Γυμν�σιο) κατ�κτησε το κ�πελλο της 1ης θ�σης κοριτσι�ν, κατακτ�ντας �σως τον πιο ε�κολο Πανελλ�νιο τ�τλο στην πλο�σια σκακιστικ� της διαδρομ�. Η πρ�τη θ�ση αυτ� αποτελο�σε τον 9ο Πανελλ�νιο τ�τλο που κατακτ� στα Πανελλ�νια μαθητικ� πρωταθλ�ματα απ� την κατηγορ�α Νηπ�ων �ως και Γ� Γυμνασ�ου. Σ�γουρα �να επ�τευγμα που δεν �χει γ�νει ποτ� στο παρελθ�ν απ� �λλη αθλ�τρια της χ�ρας μας!

Και β�βαια μιας και μιλο�σαμε για την Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α δεν θα μπορο�σε να π�σει παρακ�τω η αδερφ� της Αντων�α, που �πως και στα νεανικ� πριν λ�γες μ�ρες �τσι και τ�ρα η Καραβιτ�κη Αντων�α (2ο Γυμν�σιο) συμπλ�ρωσε τις αδερφικ�ς επιτυχ�ες κατακτ�ντας και αυτ� με τη σειρ� της τον τ�τλο της πρωταθλ�τριας Ελλ�δος στην κατηγορ�α της Α’ Γυμνασ�ου. Το εντυπωσιακ� ε�ναι �τι σε δι�στημα 15 ημερ�ν οι αδερφ�ς Καραβιτ�κη κατ�κτησαν τ�σσερις Πανελλ�νιους τ�τλους τ�σο στα Νεανικ� πρωταθλ�ματα �σο και στα Μαθητικ� αποτελ�ντας �να απ� τα ισχυρ�τερα ¨αδερφικ�¨ δ�δυμα που εμφαν�στηκαν στο χ�ρο του γυναικε�ου σκακιο� της χ�ρας μας.

Στην Ε’  δημοτικο� �ρθε το �λλο χρυσ� μετ�λλιο στην π�λη μας απ� την Χασουρ�κη Χρυσ� (1ο Μουρνι�ν). Και η Χρυσ� ακολουθ�ντας τα χν�ρια �λλων μεγ�λων αθλητρι�ν της π�λης μας γρ�φει τη δικ� της πλο�σια διαδρομ� με σημαντικ�ς επιτυχ�ες κ�θε χρονι�.

 

 

Το 5ο χρυσ� της π�λης �ρθε απ� τον Σαρ�φη Ραφα�λ (5ο Δημοτικ�) στην Δ� Δημοτικο�. Ο Ραφα�λ ε�ναι �νας απ� τους πιο ελπιδοφ�ρους νεαρο�ς αθλητ�ς της π�λης μας που δουλε�ει συστηματικ� στις προπον�σεις του. Ο Ραφα�λ β�βαια εκτ�ς απ� το σκ�κι φροντ�ζει π�ντα να κλ�βει τις εντυπ�σεις και με τον τρ�πο ενδυμασ�ας του, ε�τε ε�ναι με πρωτ�τυπα σκακιστικ� μπλουζ�κια, ε�τε παπο�τσια ε�τε τ�ρα με τη σκακιστικ� του μ�σκα! Με την επιτυχ�α του  σ' αυτ� τη διοργ�νωση κατ�κτησε τον 2ο Πανελλ�νιο τ�τλο του και μ�λιστα με εντυπωσιακ� τρ�πο. Οι 8,5 βαθμο� σε ενν�α αγ�νες που �κανε σ�γουρα ε�ναι �να πολ� καλ� και ξεκ�θαρο σκορ αφ�νοντας εν�μιση βαθμ� π�σω του τον δε�τερο της βαθμολογ�ας.

 

Οι επιτυχ�ες των αθλητ�ν μας συνεχ�στηκαν με την 2η θ�ση που κατ�κτησε η Θεοδωρογλ�κη Βαρβ�ρα (17ο Χαν�ων) στην Δ’ δημοτικο� και η Ψαριανο� �λενα (Βαμβακ�πουλο) 3η θ�ση στην Γ’ Δημοτικο�.
Πολ� καλ�ς παρουσ�ες ε�χαμε και απ� τους υπ�λοιπους μαθητ�ς μας που συμμετε�χαν κατακτ�ντας αξι�λογες θ�σεις. Πιο  συγκεκριμ�να Στα Λ�κεια ο Μπα�ραμι�ν Αρτο�ρ (2ο Χαν�ων) π�ρε την 4η θ�ση, ο Βουλγαρ�κης Γι�ννης (1ο Χαν�ων) 5ος και ο Παπαδημητρ�κης Γι�ργος (2ο Χαν�ων) την 7η θ�ση.
Στην Β’ Γυμνασ�ου ο Μαυρ�δης Θ�νος π�ρε την 5η θ�ση.  
Στην ΣΤ’ Δημοτικο� ο Γι�ργος Αντωνιουδ�κης (10 Χαν�ων) π�ρε την 5η θ�ση και ο Θεοδωρογλ�κης Γι�ννης (17ο Χαν�ων) την 23η θ�ση.
Στην Ε� Δημοτικο� ο Μ�νος Μαυρ�δης (8ο Χαν�ων) π�ρε την 6η θ�ση.
Στην Γ� Δημοτικο� ο Σπυριδ�κης Γι�ργος (8ο Χαν�ων) π�ρε την 6η θ�ση, και ο Τζατζιμ�κης Θοδωρ�ς (1ο Κουνουπιδιαν�ν) 10ος.
Στην Α� δημοτικο� τον Φ�τη Καζ�κο (10ο Χαν�ων) που ισοβ�θμησε στη 2η θ�ση (με τα κριτ�ρια 4ος).
Στα ν�πια ο Ψαριαν�ς Μ�νος (Βαμβακ�πουλο) 7ος Τζατζιμ�κης Βασ�λης (1ο Κουνουπιδιαν�ν) 13ος .

Αξ�ζουν β�βαια συγχαρητ�ρια σε �λα τα παιδι� που ταξ�δεψαν στην Αθ�να για να αγωνιστο�ν δε�χνοντας παρ�λληλα και την αγ�πη τους για το σκ�κι!