ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ - ΑΘΗΝΑ 2020

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΣΑΦΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ!

Αργυρ� μετ�λλιο για τον Πατρελ�κη Βαγγ�λη!

Χ�λκινο μετ�λλιο για την Χασουρ�κη Χρυσ� και τον Καζ�κο Φ�τη!

Δεν π�ρασε μ�α βδομ�δα που γρ�φαμε για τη μεγ�λη επιτυχ�α της Καραβιτ�κη Ευαγγελ�ας για να προστεθο�ν δ�ο ν�ες στα Πανελλ�νια Νεανικ� Πρωταθλ�ματα που διεξ�χθησαν στην Αθ�να! Συγκεκριμ�να η Καραβιτ�κη Αντων�α (Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων – ΣΑΜΑΡΙΑ) και η Τσαφαρ�κη Κατερ�να (Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων – ΣΑΜΑΡΙΑ) κατ�κτησαν τις πρ�τες θ�σεις στην κατηγορ�α κ�τω των 14 ετ�ν και κ�τω των 8 ετ�ν αντ�στοιχα. Τις επιτυχ�ες για το Χανι�τικο σκ�κι ολοκλ�ρωσαν ο Πατρελ�κης Βαγγ�λης (Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων – ΣΑΜΑΡΙΑ) κατακτ�ντας το ασημ�νιο μετ�λλιο στην κατηγορ�α κ�τω των 16 ετ�ν, η Χασουρ�κη Χρυσ� (ΟΑΧ) χ�λκινο μετ�λλιο κ�τω των 12 ετ�ν και ο Καζ�κος Φ�της (ΚΥΔΩΝ) χ�λκινο μετ�λλιο κ�τω των 8 ετ�ν.

Αναλυτικ� τ�ρα η Καραβιτ�κη Αντων�α μπορε� να �ταν �να χρ�νο μικρ�τερη ηλικιακ� στην κατηγορ�α της, παρ�λα αυτ� η μεγ�λη εμπειρ�α που �χει και το σκακιστικ� της επ�πεδο ε�ναι τ�τοια που δεν ε�χε να ζηλ�ψει τ�ποτα απ� τις αντιπ�λους της. Στους αγ�νες της �παιξε σταθερ� σε �λη τη δι�ρκεια του πρωταθλ�ματος, κ�ρδισε �λους τους κρ�σιμους αγ�νες και κατ�φερε να κατακτ�σει καθαρ� την πρ�τη θ�ση σε μ�α απαιτητικ� κατηγορ�α. Η Αντων�α με την επιτυχ�α της αυτ� και παρ� την μικρ� της ηλικ�α ανεβα�νει για 8η φορ� στο ψηλ�τερο σκαλ� του β�θρου μιας Πανελλ�νιας διοργ�νωσης!  Σ�γουρα δ�ο πολ� σημαντικ�ς επιτυχ�ες την �δια χρονι� για τις αδερφ�ς Καραβιτ�κη που οριοθετο�ν και �να ν�ο ξεκ�νημα στη σκακιστικ� τους διαδρομ�!

Το ¨β�πτισμα¨ των Πανελλ�νιων διακρ�σεων π�ρε η Τσαφαρ�κη Κατερ�να κατακτ�ντας την 1η θ�ση στην κατηγορ�α κ�τω των 8 ετ�ν. Η Κατερ�να παρ� τη μικρ� της ηλικ�α �παιξε πολ� καλ�ς παρτ�δες σε �λους τους κρ�σιμους αγ�νες κερδ�ζοντας τα ¨ντ�ρμπυ¨ δε�χνοντας μ’ αυτ� τον τρ�πο την αποφασιστικ�τητα και την μαχητικ�τητα που διαθ�τει.  Με το παιχν�δι της �δειξε �τι �χει �λα τα στοιχε�α που χρει�ζονται �τσι �στε και με την κατ�λληλη δουλει� να �χει μ�α πορε�α αν�λογη πολλ�ν συναθλητρι�ν της που τ�μησαν το Χανι�τικο σκ�κι. Εντυπωσιακ� β�βαια και το γεγον�ς της αν�δειξης των ταλ�ντων που γ�νεται στην ΣΑΧ – ΣΑΜΑΡΙΑ αν αναλογιστο�με �τι η Κατερ�να ε�ναι η 9η αθλ�τρια του συλλ�γου απ� το 2005 και μετ� που κατακτ� Πανελλ�νιο τ�τλο σε αυτ� την κατηγορ�α!

Ο Πατρελ�κης Βαγγ�λης ε�ναι σ�γουρα �νας απ� τους καλ�τερους σκακιστ�ς που �χουν αναδειχτε� στην π�λη μας και το δε�χνει σε �λες τις διοργαν�σεις που συμμετ�χει. Μ�νιμα πρωταγωνιστ�ς με πολ� μεγ�λες επιτυχ�ες και γενικ�τερα πολ� υψηλ� επ�πεδο. Συμμετ�χοντας στην κατηγορ�α κ�τω των 16 ετ�ν π�λεψε για την πρ�τη θ�ση κατακτ�ντας τελικ� το ασημ�νιο μετ�λλιο.

Τις επιτυχ�ες για το Χανι�τικο σκ�κι ολοκλ�ρωσαν η Χασουρ�κη Χρυσ� με το χ�λκινο μετ�λλιο που κατ�κτησε στην κατηγορ�α κ�τω των 12 ετ�ν και ο Καζ�κος Φ�της που �χοντας πρ�τυπο τον μεγαλ�τερ� του αδερφ� τον Μ�νο με πολλ�ς Πανελλ�νιες διακρ�σεις πα�ρνει και ο �διος το ¨β�πτισμα σε Πανελλ�νιες διοργαν�σεις κατακτ�ντας το χ�λκινο μετ�λλιο στην κατηγορ�α κ�τω των 8 ετ�ν.  Να τον�σουμε τις πολ� καλ�ς εμφαν�σεις και των υπ�λοιπων αθλητ�ν που συμμετε�χαν απ� τα Χανι� με τον Αντωνιουδ�κη Γι�ργο (ΣΑΧ – ΣΑΜΑΡΙΑ) να κατακτ� την 4η θ�ση στην κατηγορ�α κ�τω των 12 ετ�ν, 4η θ�ση και η Βακ�λη Αθην� (ΚΥΔΩΝ) στην κατηγορ�α κ�τω των 16 ετ�ν, 6η θ�ση για τον Σαρ�φη Ραφα�λ (ΣΑΧ – ΣΑΜΑΡΙΑ) στην κατηγορ�α κ�τω των 10 ετ�ν και τον Τζαγκαρ�κη Παναγι�τη (ΣΑΧ – ΣΑΜΑΡΙΑ) στην κατηγορ�α κ�τω των 16 ετ�ν. Σημαντικ�ς �ταν και οι επανεμφαν�σεις μετ� απ� πολλ� χρ�νια του Αρτο�ρ Μπα�ραμι�ν και 30ος Γι�ργου Παπαδημητρ�κη (αμφ�τεροι Α.Ο. ΚΙΣΣΑΜΟΥ) που κατ�κτησαν την 18η και 30η θ�ση αντ�στοιχα στην κατηγορ�α κ�τω των 16 ετ�ν. 6η θ�ση κατ�κτησε η Βακ�λη �λλη (ΚΥΔΩΝ) κ�τω των 10 ετ�ν, 7η η Θεοδωρογλ�κη Βαρβ�ρα (ΚΥΔΩΝ), 11η θ�ση η Καλιοντζ�κη Ερι�ττα (ΟΑΧ), 16η θ�ση η Βακ�λη Αρι�δνη (ΚΥΔΩΝ) και 34η θ�ση ο Θεοδωρογλ�κης Γι�ννης (ΚΥΔΩΝ)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κατ.

�νομα

ΔΕλο

Σ�λλογος

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

Καραβιτ�κη Αντων�α

1475

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

5,5

0

25

Π�ρογλου Μαρι�ννα

1411

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

5

1

25,5

Τσεκο�ρα Βα�α

1658

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

5

0

24

4

Αθανασ�ου Σουμελ�

1301

ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

4,5

0

25,5

5

Κρατημ�νου Μαρ�α

1406

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

4

0

28

6

Κρατημ�νου Γεωργ�α

1465

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

4

0

25

7

Τσεκο�ρα Σταυρο�λα

1348

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

4

0

24,5

8

Κοσμ� Μαρ�α

1270

ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ '89"

4

0

22,5

9

Καλι�ρα Δ�σποινα

0

ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

4

0

22

10

Τζεμπελ�κου Αγ�πη

1104

ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ

4

0

19,5

11

Καλιοντζ�κη Ερι�ττα

1303

ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ

3,5

0

22,5

12

Πλ�τσια Κωνσταντ�να

1138

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ

3,5

0

22

13

Παπα�ω�ννου Ιω�ννα

1109

ΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

3,5

0

21,5

14

Τζαβ�ρα Ελ�νη

1268

ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

3,5

0

21

15

Μπλ�τσα �ρτεμις

1334

ΜΓΣ "Ο ΕΘΝΙΚΟΣ" ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

3

0

22,5

16

Αραπκο�λε Ειρ�νη

1456

ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ

3

0

22

17

Βακ�λη Αρι�δνη

1094

ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

3

0

16,5

18

Σπυρ�δων �ννα

0

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

1,5

0,5

21

19

Σαρ�ντου Ιω�ννα

1091

ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ"

1,5

0,5

17,5

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Κατ

�νομα

ΕΛΟ

Σ�λλογος

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

ΚΙ3

Τσαφαρ�κη Κατερ�να

0

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

5

1

5

14

Λ�μπου Μαρι�ντα

833

ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ

5

0

5

11

Αφαντ�τη Μαρ�α Βαρβ�ρα

0

ΠΕΙΡΑ�ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ

4

0

4

7

4

Παπαδ�του Στεφαν�α

0

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

3

0

3

4

5

Σφυρ�κη Νικολ�τα Γεωργ�α

0

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

2

0

2

6

6

Σερ�τη Ελ�νη

0

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ

1

1

1

1

7

Λατ�φη Διονυσ�α

830

ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1

0

1

2

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κατ.

�νομα

ΔΕλο

Σ�λλογος

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

1

Lafkidis Apostolos

1467

ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ

7,5

1

47,5

2

Palaiologou Apostolos

1340

ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

7,5

0

43

3

Pitsakis Ilias

1218

ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ '89"

7

0

45

4

Katsanis Vasileios Dim

1345

ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕ

6,5

0

48,5

5

Vassis Michail

1364

ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"

6

0

49,5

6

Sarafis Rafail

1422

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

6

0

49,5

7

Misthos Alexandros

1233

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ

6

0

42

8

Merkouropoulos Dionysios

1255

ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

6

0

40

9

Kiryttopoulos Panagiotis Aris

1145

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

5,5

0

41,5

10

Chatziioannidis Panagiotis

1124

ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ

5,5

0

41,5

11

Koutsoukis Georgios A

1354

ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ '89"

5,5

0

37,5

12

Ntounias Ioannis

1288

ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5

0

45,5

13

Tsimpourakis Dimitrios

1131

ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ '89"

5

0

45

14

Stavropoulos Sotirios

1207

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ

5

0

42,5

15

Makrylakis Iason

1206

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ

5

0

42

16

Lampropoulos Pavlos

0

ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5

0

40,5

17

Lepetsos Georgios

1111

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5

0

39,5

18

Kyriakidis Orestis

1340

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

5

0

38,5

19

Yfantis Evangelos

0

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

5

0

38

20

Deliezos Anastasios

1136

ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ"

4,5

0

41,5

21

Pletsias Dimitrios

1011

ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ

4,5

0

40

22

Latifis Panagiotis

1138

ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

4,5

0

37,5

23

Banas Stylianos

1027

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

4,5

0

34,5

24

Bekyras Panagiotis

0

ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝ

4,5

0

31,5

25

Tzortzatos Konstantinos

1087

ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ"

4

0

39

26

Armaos Michail

1018

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4

0

36

27

Poupalos Ionas

1259

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

4

0

34

28

Tsirikos Alexios Christos

0

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤ

4

0

30,5

29

Papadopoulos Prodromos Na

1155

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

3,5

0

37,5

30

Papadopoulos Georgios Dim

1129

ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝ

3,5

0

35,5

31

Moiralis Georgios

0

ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ

3,5

0

35

32

Kokkalis Georgios Stef

0

ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

3,5

0

34

33

Dimitriou Zotos Konstantinos

0

ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

3,5

0

34

34

Priftis Evangelos

1140

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ

3,5

0

31,5

35

Mantikos Ioannis Evgenios

0

ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ

3,5

0

26

36

Tsomidis Stefanos

1026

ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ"

3

0

40

37

Mastichiadis Dimitrios

0

ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

3

0

31,5

38

Misailidis Panagiotis I

0

ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ"

3

0

29,5

39

Velonakis Angelos Petros

1298

ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑ "Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ"

2,5

0

36

40

Christodoulou Konstantinos Chrysovalantis

0

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

2,5

0

30

41

Soukarie Anastasios

0

ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

2

0

26,5

42

Zavalis Odysseas

0

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

1

0

32

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κατ.

�νομα

ΔΕλο

Σ�λλογος

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

1

Poupalos Nikolaos

1772

ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ

7

1

46

2

Tsarsitalidis Christos

1726

ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7

0

46,5

3

Hartofylakas Spyros

1842

ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

6,5

0,5

48,5

4

Antonioudakis Georgios

1695

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

6,5

0,5

46,5

5

Georgiadis Anastasios

1541

ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6

0

47

6

Giannoulis Grigorios

1538

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

6

0

43

7

Styfougias Evangelos

1317

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤ

6

0

38,5

8

Kazantzoglou Stefanos

1447

ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

5,5

0

46

9

Soukarie Zorz

1551

ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

5,5

0

44,5

10

Mylonakis Ioannis

1426

ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  "Ο ΦΟΙΒΟΣ"

5,5

0

43

11

Kassios Dimitrios

1474

ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ

5,5

0

42,5

12

Tzortzatos Dimosthenis Panagiot

1416

ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ"

5,5

0

40,5

13

Amiris Emmanouil

1601

ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ

5

0

43,5

14

Tampakis Vasileios

1479

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5

0

43,5

15

Gkoritsas Angelos

1208

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ

5

0

42

16

Vassis Anastasios

1417

ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"

5

0

42

17

Mourelatos Spyridon

1669

ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5

0

41,5

18

Barlas Georgios

1090

ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ

5

0

38

19

Moschovakis Dimitrios 46671

1263

ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ

5

0

36,5

20

Aretoulakis Sotirios Paris

1157

ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

5

0

35,5

21

Thiraios Rafail Athanasios

0

ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ

5

0

32

22

Oikonomopoulos Filippos

1630

ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ

4,5

0

44

23

Triantafyllakis Dimitrios

0

ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ

4,5

0

37,5

24

Lupu Nikolaos

1226

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

4,5

0

37,5

25

Pothos Aris

1364

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

4,5

0

37

26

Zavalis Nikiforos Nikolaos

1081

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

4,5

0

36

27

Agiakatsikas Konstantinos

0

ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

4

0

38,5

28

Larkin Leonidas

1136

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤ

4

0

37,5

29

Souchleris Nikolaos

1178

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤ

4

0

35,5

30

Vener Georgios

1054

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

4

0

33,5

31

Tsiripov Angelos

0

ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ"

4

0

32

32

Drivas Georgios I

1075

ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

4

0

30,5

33

Kavvadias Dimitrios

1017

ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

3,5

1

33

34

Theodoroglakis Ioannis

1121

ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ

3,5

0

30

35

Sfyrakis Antonis Efraim

1046

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

3

0

34

36

Zeitounian Georgios

0

ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ"

3

0

31

37

Politis Antonios

0

ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

3

0

30

38

Mousidis Anastasios

0

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

2,5

0,5

29

39

Aravanis Ioannis

0

ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2,5

0,5

24

40

Zeitounian Ioannis

0

ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ"

2

1

32

41

Mastichiadis Emmanouil

0

ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

2

0

26,5

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ

Τελικ� Κατ�ταξη μετ� απ� 9 Γ�ρους

Κατ.

�νομα

ΔΕλο

Σ�λλογος

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

ΚΙ3

1

Makridis Dimitrios

1944

ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ

8

0

45

48,5

2

Patrelakis Evaggelos

2279

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

7,5

0

46

49,5

3

Papidakis Georgios

1983

ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6,5

0

44

48

4

Kouvidis Ioannis

2040

ΟΦΗ

6

0

40,5

44,5

5

Spyratos Nikolaos

1973

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

5,5

0

46,5

50

6

Tzagarakis Panagiotis

1952

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

5,5

0

43

43,5

7

Gavriil Odysseas-Panagiotis

2069

ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ"

5,5

0

41,5

45

8

Leftheriotis Alexandros

2022

ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

5,5

0

35

38,5

9

Nteligiorgis Eleftherios

1968

ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ

5

0

44

48

10

Sipsis Tsatsoulis Georgios

1843

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5

0

43,5

47

11

Stamatiou Rodolfos

2079

ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ

5

0

42

45,5

12

Minas Panagiotis

1688

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5

0

36

39,5

13

Kazakos Markos

2161

ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4,5

0

44,5

48

14

Gavriilidis Orestis

1916

ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ

4,5

0

43,5

47,5

15

Papagiannis Asterios

2009

ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

4,5

0

39,5

43

16

Papaioannou Dimitrios

1769

ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ

4,5

0

37

37,5

17

Arzoumanidis Alexandros

1411

ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

4,5

0

31

32

18

Bairamian Artur

1836

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

4

0

39,5

40,5

19

Drakonakis Athanasios

1755

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4

0

38

41,5

20

Koukouves Vlasios

1631

ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

4

0

34,5

35

21

Sidiropoulos Vasilis

1560

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

4

0

29,5

30

22

Kostelidou Despoina

1396

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

4

0

28

28,5

23

Koutsourakis Ioannis

1756

ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"

3,5

0

36,5

37,5

24

Koulis Vasilis Iosif

1574

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ

3,5

0

36,5

37

25

Sakkas Konstantinos

1764

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤ

3,5

0

36

39,5

26

Karagiorgos Nikolaos

1469

ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

3,5

0

36

36,5

27

Christodoulou Panormitis

1698

ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

3,5

0

31,5

32

28

Mallios Ioannis

1833

ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ

3

0

36,5

40

29

Diamantis Thrasyvoulos

0

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1,5

0

27,5

28

30

Papadimitrakis Georgios

1475

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

0,5

0

32,5

33,5