ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ U20 - ΤΡΙΚΑΛΑ 2020

 

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ!

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΜΙΤΖΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΑ ΑΓΟΡΙΑ
πολ� καλ� εμφ�νιση και 5η θ�ση για τον Τζαγκαρ�κη Παναγι�τη!

Οι νικητ�ς των αγ�νων με τον Διευθυντ� των αγ�νων και υπε�θυνο του σωματε�ου των Τρικ�λων κ, Τοζ�ρο Χρ�στο

Για �λλη μια φορ� �λαμψε το �στρο της Καραβιτ�κη Ευαγγελ�ας κατακτ�ντας τον τ�τλο της Πρωταθλ�τριας Ελλ�δος Ν�ων Γυναικ�ν! Η 15χρονη σκακ�στρια της Σκακιστικ�ς Ακαδημ�ας Χαν�ων – ΣΑΜΑΡΙΑ συμμετε�χε στη δυσκολ�τερη νεανικ� διοργ�νωση και κατ�φερε να πετ�χει τη σημαντικ�τερη επιτυχ�α στο πλο�σιο σκακιστικ� της βιογραφικ�!

Η Ευαγγελ�α με την επιτυχ�α της αυτ� διαγρ�φει μ�α εκπληκτικ� πορε�α κατακτ�ντας π�νω απ� 15 πρ�τες Πανελλ�νιες θ�σεις ε�τε σε Νεανικ�ς διοργαν�σεις, ε�τε σε σχολικ�ς αλλ� και σε ομαδικ�ς με τον σ�λλογο της, την Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων – ΣΑΜΑΡΙΑ!

Το πλο�σιο ταλ�ντο της, η δουλει� που κ�νει σε συνδυασμ� με την τερ�στια εμπειρ�α της συμμετ�χοντας με τα εθνικ� μας χρ�ματα απ� πολ� μικρ� ηλικ�α σε μια σειρ� Πανευρωπα�κ�ν & Παγκ�σμιων Πρωταθλημ�των της �χουν δ�σει �ναν �λλο α�ρα σε κ�θε διοργ�νωση που συμμετ�χει! Μ�α επιτυχ�α που τιμ�ει για �λλη μια φορ� το σκ�κι της π�λης μας συνεχ�ζοντας την παρ�δοση που �χει καθιερ�σει ο σ�λλογος της Σκακιστικ�ς Ακαδημ�ας Χαν�ων - ΣΑΜΑΡΙΑ να βλ�πει ανελλιπ�ς εδ� και ε�κοσι χρ�νια αθλητ� της να ανεβα�νει στο ψηλ�τερο σκαλ� των Πανελλην�ων Πρωταθλημ�των.  Να τον�σουμε επ�σης την πολ� καλ� εμφ�νιση στην αντ�στοιχη κατηγορ�α αγορι�ν του Τζαγκαρ�κη Παναγι�τη που κατ�κτησε την 5η θ�ση σε �να ιδια�τερα δ�σκολο και μαχητικ� πρωτ�θλημα. Πολ� καλ� εμπειρ�α και αγωνιστικ� προετοιμασ�α εν’ �ψει των Πανελλ�νιων πρωταθλημ�των που ξεκιν�νε αυτ� τη βδομ�δα στην Αθ�να και Θεσσαλον�κη πρ�σφερε η συμμετοχ� τους στον Αντωνιουδ�κη Γι�ργο, Καραβιτ�κη Αντων�α, Μαυρ�δη Θ�νο και Μαυρ�δη Μ�νο.

 

43ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2020

Διοργανωτ�ς(-�ς) : Ε.Σ.Ο. - ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικ�λων - Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.

Διευθυντ�ς Αγ�νων : Τοζ�ρος Χρ�στος 4297563

Επικεφαλ�ς Διαιτητ�ς : FA Μπ�λλας Κλ�ων Ευ�γγελος 4215311

Ημερομην�α : 2020/08/17 ως 2020/08/23

Μ�σος �ρος �λο : 1337

Τελικ� Κατ�ταξη
 

Κατ.

�νομα

ΔΕλο

ΕΕλο

Σ�λλογος

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

ΚΙ3

�λο

Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α

1720

1694

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

7

1

45

48,5

4,8

Τσαμπο�λη Βασιλικ�

1429

1399

ΣΚ.ΟΜ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

7

0

43,5

47

105,6

Χατζηιωανν�δη Φιλ�ππα

1633

1559

ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ

6,5

0,5

46

49,5

15,6

Αποστολακ�κη Ευαγγελ�α

1617

1549

ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

6,5

0,5

44,5

48,5

34,4

5

Κουτσουρ�κη Αρι�δνη

1537

1485

ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6

0,5

40

43

-4,4

6

Αποστολ�δου Ελ�νη

1487

1450

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

6

0,5

40

41

-2,8

7

Στρατ� Μπ�τυ �ννα

1734

1616

ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ

5

0

44,5

49

-63,2

8

Μπανι� Ελ�νη

1490

1460

ΕΝ. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

5

0

44

47,5

-5,6

9

Π�σογλου Νικολ�τα

1382

1368

ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

0

44

47

33,6

10

Δανιηλ�δη Δ�μητρα Λυδ�α

1356

1389

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

5

0

41

42,5

14,8

11

Τσεκο�ρα Βα�α

1658

1656

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

5

0

40

43,5

-83,2

12

Σκλαβο�νου Ηλι�ννα

1284

1306

ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

5

0

39,5

42

41,2

13

Τσεκο�ρα Σταυρο�λα

1348

1396

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

5

0

37

40

38,4

14

Τσιβελεκ�δου Ανθο�λα Ελπ�δα

1377

1344

ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ"

5

0

37

38

-7,6

15

Δερ�κα Κωνσταντ�να

1577

1521

ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ"

5

0

35,5

37

-80

16

Αθανασ�ου Σουμελ�

1301

1392

ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

5

0

31,5

33

-14,4

17

Καλογερ�δου Ιω�ννα

1277

1267

ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ

4,5

0

41,5

44,5

60,4

18

Αλεξανδρ� Βασιλικ�

1371

1189

ΣΚ.ΑΚ. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ

4,5

0

35,5

36,5

-23,6

19

Καραβιτ�κη Αντων�α

1475

1484

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

4,5

0

35

37,5

-75,2

20

Σκλαβο�νου Καλλι�πη

1198

1158

ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4,5

0

30

31,5

-19,2

21

Τοζ�ρου Ιφιγ�νεια

1239

1202

ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4

0

45

48

65,6

22

Πλατσ�κη Ευγεν�α Βαλ�ρια

1171

1214

Π.Ο. ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ

4

0

39

41,5

30

23

Αλεξανδρ� Δ�μητρα

1337

1206

ΣΚ.ΑΚ. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ

4

0

36,5

37,5

-43,2

24

Νικολ�κη Δημητρ�α

1196

1113

ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

4

0

35,5

38

11,6

25

Ραφτοπο�λου Κων/να

1191

1219

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΥ

4

0

34,5

36

-16,8

26

Τζεμπελ�κου Αγ�πη

1104

1103

Ε.ΣΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ

3,5

0

38,5

39,5

57,2

27

Θεοδωσ�ου Σωτηρ�α

1261

1087

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3,5

0

34,5

35,5

-54

28

Αγγελακοπο�λου Ιω�ννα

1123

1163

ΓΥΜΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

3,5

0

33,5

35

-20

29

Τζεμπελ�κου Χριστ�να

0

859

Ε.ΣΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ

3

0

32

33

 

30

Μερκο�ρη Ζακελ�να

0

830

ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2

0

32

33

 

31

Λ�κου Βασιλικ�

0

899

ΓΥΜΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

1,5

0

32

33,5

 

 
 
                 

Κατ.

�νομα

ΔΕλο

ΕΕλο

Σ�λλογος

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

�λο

1ος

Trimitzios Petros

2360

2249

ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

7,5

0

45,5

-7

2ος

Makridis Dimitrios

1944

1874

ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ

7

0

44,5

120,4

3ος

Stamatiou Rodolfos

2079

1981

ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ

6,5

0

48,5

34,4

4

Papidakis Georgios

1983

1895

ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6,5

0

46

94,4

5

Tzagarakis Panagiotis

1952

1892

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

6,5

0

42,5

70

6

Dritsas Stavros Nikolaos

1874

1797

ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6,5

0

42

50,4

7

Kalogridis Antonios

2056

1933

ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ"

6,5

0

41,5

-10,8

8

Samaridis Konstantinos

2094

2016

ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6

0

50,5

10,4

9

Betsakos Konstantinos

2079

1944

ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

6

0

45

-25,2

10

Magalakis Stefanos

1838

1763

ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6

0

41,5

92,4

11

Koutlas Nikolaos

2086

1881

ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

6

0

40

-56,8

12

Dristellas Neoklis

1776

1623

ΑΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

6

0

39

50,8

13

Stefanou Dimitrios

2030

1908

ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

5,5

0

44,5

-25,2

14

Gavriil Odysseas-Panagiotis

2069

1956

ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ"

5,5

0

42,5

-72

15

Brokalakis - Gounaris Christos

1988

1891

ΟΦΗ

5,5

0

42,5

8,4

16

Makris Spyridon-Dionysios

2013

1870

ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

5,5

0

39

-62,8

17

Chatzieleftheriou Andreas

2181

2124

ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ

5

0

49

-64,8

18

Kouvidis Ioannis

2040

1937

ΟΦΗ

5

0

47,5

-33,2

19

Stoimenidis Dimitrios

1774

1692

ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

5

0

46,5

74,8

20

Koulouris Evangelos

1733

1618

ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

5

0

43,5

81,6

21

Bardis Harilaos-Panagiotis

1949

1947

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

5

0

43

-32

22

Tsarsitalidis Konstantinos

2094

1944

ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

0

41,5

-89,6

23

Stefanou Konstantinos

1964

1865

ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ

5

0

41

-41,2

24

Nikolakis Panagiotis Marios

1975

1856

ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

5

0

36,5

-92

25

Deligiannis Christos Nikolaos

1714

1601

ΣΚ. ΟΜ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

5

0

36,5

-3,6

26

Hartofylakas Spyros

1842

1692

ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

5

0

36

-29,2

27

Koutras Konstantinos

1447

1531

ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

5

0

36

100,4

28

Antonioudakis Georgios

1695

1629

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

4,5

0

42,5

0,4

29

Koutsourakis Ioannis

1756

1702

ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"

4,5

0

39

54,4

30

Gkavardinas Antonios

1570

1644

ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ

4,5

0

37,5

50,4

31

Koulis Vasilis Iosif

1574

1608

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ

4,5

0

36,5

27,2

32

Symeonidis Theofilos

1584

1520

ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

4,5

0

36

-30,8

33

Kyparissopoulos Spyridon

1426

1435

ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

4,5

0

36

78

34

Gkiokas Charisis

1372

1392

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4,5

0

33,5

48,8

35

Dogias Christos

1709

1660

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

4

0

41

-13,6

36

Sidiropoulos Vasilis

1560

1507

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

4

0

41

72

37

Tsarsitalidis Christos

1726

1653

ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4

0

38

-80

38

Tsakonas Konstantinos

1385

1403

ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4

0

37,5

53,2

39

Tsakona Maria

1660

1647

ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

4

0

37,5

-31,6

40

Tsilidis Christos

1608

1500

ΣΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

4

0

36,5

-56,4

41

Karamichos Michail

1686

1628

ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ"

4

0

36

-44,8

42

Mitsiou Georgios

1610

1587

ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

4

0

31,5

-69,6

43

Giannopoulos Vasileios

1231

1204

ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

4

0

29,5

-24

44

Mitsiou Konstantinos

1747

1727

ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

3,5

0

35,5

-132

45

Raftopoulos Emmanouil

1417

1389

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΥ

3,5

0

35

-18,8

46

Mavridis Athanasios

1583

1596

ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ

3,5

0

34,5

-86

47

Kalogridis Themistoklis

1355

1418

ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ"

3,5

0

34

10,4

48

Gkavardinas Christos Kon/nos

1157

1115

ΣΕ ΒΟΛΟΥ

3,5

0

33,5

90

49

Karanasios Dimosthenis

1025

1043

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3,5

0

31,5

25,6

50

Mavridis Emmanouil

1306

1409

ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ

3,5

0

27

-39,6

51

Proutsalis Marios Alexandros

1509

1565

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

3

0

35

-30

52

Chatziioannidis Panagiotis

1124

1057

ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ

3

0

30,5

4,8

53

Siakavaras Konstantinos

0

0

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3

0

30,5

 

54

Merkouris Spyridon Ekt

0

0

ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3

0

27,5

 

55

Diamantis Thrasyvoulos

0

0

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3

0

26,5

 

56

Kiriazis Alexandros

0

0

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3

0

26,5

 

57

Koukouliatas Sotirios Georgios

1290

1238

ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

2,5

0

33,5

-4,4

58

Grammenos Ilias

0

1297

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2,5

0

26

 

59

Lykos Dimitrios

0

914

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

1

0

26,5

 

60

Iakovakis Christos

0

0

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

0

0

26