ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ 2019
 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018
 Ο
ι Πρωταθλητ�ς-τριες  Ελλ�δος  δικαιο�νται την κατευθε�αν συμμετοχ� τους στην τελικ� φ�ση του Πανελλ�νιου Πρωταθλ�ματος.  

 
Πλατσ�κη Ευγεν�α
Πρωταθλ�τρια Ελλ�δος
κ�τω των 8 ετ�ν
Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α
Πρωταθλ�τρια Ελλ�δος
Κ�τω των 14 ετ�ν

Αντωνιουδ�κης Γι�ργος
Πρωταθλητ�ς Ελλ�δος 

κ�τω των 10 ετ�ν

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Θρι�μβευσαν οι νεαρο� αθλητ�ς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ!

Ολοκληρ�θηκαν την Κυριακ� 17 Φεβρουαρ�ου οι αγ�νες για τα Παγκρ�τια Νεανικ� Πρωταθλ�ματα. Στους αγ�νες συμμετε�χαν 60 νεαρο� σκακιστ�ς οι οπο�οι ε�χαν π�ρει το εισιτ�ριο απ� τις αντ�στοιχες προκριματικ�ς φ�σεις που διεξ�χθησαν σε �λους τους Νομο�ς της Κρ�της. Στις π�ντε ηλικιακ�ς κατηγορ�ες αγορι�ν – κοριτσι�ν οι νεαρο� αθλητ�ς διεκδικο�σαν μ�α απ� τις πρ�τες δ�ο θ�σεις με την οπο�α θα κερδ�ζανε την πρ�κρισ� τους στην τελικ� φ�ση των Πανελλην�ων Πρωταθλημ�των που θα διεξαχθε� στο τ�λος Ιουν�ου στην Π�τρα. Το επ�πεδο των αγ�νων �ταν πολ� υψηλ�, δε�γμα γενικ�τερα του επιπ�δου που υπ�ρχει στην Κρ�τη. Μεγ�λες μονομαχ�ες και αγων�α υπ�ρχε στις περισσ�τερες κατηγορ�ες μ�χρι την τελικ� επικρ�τηση των νικητ�ν και δεν �ταν λ�γες οι κατηγορ�ες που χρει�σθηκαν αγ�νες μπαρ�ζ για να κριθο�ν οι νικητ�ς-τριες! Οι αθλητ�ς του συλλ�γου της  ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ ξεχ�ρισαν για �λλη μια φορ� και �ταν οι μεγ�λοι κερδισμ�νοι μιας και απ� τους εννι� αθλητ�ς-τριες της που συμμετε�χαν οι οκτ� ε�χαν τη χαρ� να πα�ρνουν το εισιτ�ριο για την επ�μενη φ�ση! Αριθμ�ς που μεγαλ�νει ακ�μη περισσ�τερο αν προσθ�σουμε την Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α και τον Αντωνιουδ�κη Γι�ργο που σαν Πρωταθλητ�ς Ελλ�δος δικαιο�νται την κατευθε�αν συμμετοχ� τους στους Πανελλ�νιους αγ�νες! Ακ�μη πιο εντυπωσιακ� ε�ναι η επιτυχ�α των αθλητ�ν της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ μιας και κατ�κτησαν 6 πρ�τες Παγκρ�τιες θ�σεις κερδ�ζοντας �τσι π�νω απ� το 50% των επιτυχι�ν σε σχ�ση με τους αθλητ�ς �λων των �λλων συλλ�γων της Κρ�της μαζ�! Μετ� την ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ ο σ�λλογος του ΟΦΗ ε�χε τρεις αθλητ�ς που προκρ�θηκαν, δ�ο ο ΣΚΟ Ρεθ�μνου και ο ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ, και απ� �ναν αθλητ� ε�χαν ο ΛΑΤΩ Αγ. Νικολ�ου, ΟΑΧ, ΟΑΑΗ, ΑΝΩΓΕΙΑ και ΓΑΖΙ.

Αναλυτικ� τ�ρα αν� κατηγορ�α οι βαθμολογ�ες ε�χαν ως εξ�ς:

 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Κ�νοντας το απ�λυτο σκορ κατ�κτησε �νετα τον τ�τλο της Πρωταθλ�τριας Κρ�της η Ψαριανο� �λενα! Μ�α γενικ�τερα εντυπωσιακ� πορε�α β�βαια που παρ� την μικρ� της ηλικ�α �δη �χει δ�ο πρ�τες Πανελλ�νιες ν�κες και �να ασημ�νιο μετ�λλιο στην περσιν� διοργ�νωση του Πανελλ�νιου Πρωταθλ�ματος κ�τω των 8 ετ�ν. Πολ� καλ� δε�γματα με την σοβαρ�τητα και την ωριμ�τητα που αντιμετ�πιζε τα παιχν�δια της �δειξε η Κοντογι�ννη Β�βιαν που π�ρε τη δε�τερη θ�ση πρ�κρισης.   
Οι νικ�τριες των αγ�νων απ� αριστερ�: Κοντογι�ννη Β�βιαν, Ψαριανο� �λενα και Χρυσο� Ιω�ννα 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ

Π�νακας Τελικ�ς Κατ�ταξης

Κ.

�νομα

 

1

2

3

4

5

6

7

Βαθ.

ΚΙ2

ΚΙ3

1

Ψαριανο� �λενα

ΣΑΧ

*

1

1

1

1

1

1

6

6

15

2

Κοντογι�ννη Βασιλικ�

ΓΑΖΙ

0

*

1

1

1

1

1

5

5

10

3

Χρυσο� Ιω�ννα

ΣΚΟΡ

0

0

*

1

1

1

1

4

4

6

4

Παναγιωτ�κη Χριστ�να

ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ

0

0

0

*

1

1

1

3

3

3

5

Ανδρουλ�κη Αναστασ�α

 

0

0

0

0

*

1

1

2

2

1

6

Τσακαλ�κη Καλι�ππη

ΣΚΟΡ

0

0

0

0

0

*

1

1

1

0

7

Τζ�μα Ανθια

ΚΑΜΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0

0

0

0

0

0

*

0

0

0

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 

Γρ�φαμε για την �λενα πιο π�νω, αλλ� πως να ξεχωρ�σεις την πορε�α του Σπυριδ�κη Γι�ργου που διαγρ�φει μ�α εξ�σου εντυπωσιακ� διαδρομ�! Με δεκατ�σσερις ν�κες σε αντ�στοιχους αγ�νες στις δ�ο φ�σεις των προκριματικ�ν πρωταθλημ�των δε�χνει μ�α εντυπωσιακ� σταθερ�τητα κ�τι το οπο�ο ε�ναι εξαιρετικ� δ�σκολο για παιδι� τ�σο μικρ�ς ηλικ�ας!  Ο Γι�ργος δουλε�οντας σταθερ� και μεθοδικ� σε �λη τη δι�ρκεια της χρονι�ς απολαμβ�νει με τα αποτελ�σματ� του, τους κ�πους της δουλει�ς του και σ�γουρα δε�χνει �τι �χει �λες τις δυνατ�τητες για μ�α αν�λογη πορε�α και στα Πανελλ�νια Πρωταθλ�ματα! Τη δε�τερη θ�ση πρ�κριση κατ�κτησε ο Καρτσ�κης Γι�ννης.

 
Οι νικητ�ς της κατηγορ�ας απ� αριστερ�:
 Καρτσ�κης Γι�ννης, Σπυριδ�κης Γι�ργος  και Χατζηδ�κης Λ�μπρος

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2019 ΑΓΟΡΙΑ 8

Π�νακας Τελικ�ς Κατ�ταξης

Κατ.

�νομα

�λο

1

2

3

4

5

6

7

8

Βαθ.

ΚΙ2

ΚΙ3

1ος

Σπυριδ�κης Γι�ργος

ΣΑΧ

*

1

1

1

1

1

1

1

7

7

21

2ος

Καρτσ�κης Γι�ννης

ΟΦΗ 2000

0

*

1

1

1

1

1

1

6

6

15

3ος

Χατζηδ�κης Λ�μπρος

ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ

0

0

*

1

1

1

1

1

5

5

10

4

Καπνιστ�ς Αλ�ξανδρος

ΟΦΗ 2000

0

0

0

*

1

1

1

1

4

4

6

5

Χωραφ�ς Εμμανου�λ

ΛΑΤΩ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0

0

0

0

*

1

1

1

3

3

3

6

Μενεγ�κης Γι�ργος

ΚΑΜΑΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0

0

0

0

0

*

1

1

2

2

1

7

Γ�σπαρης Δημ�τρης

ΣΚΟΡ

0

0

0

0

0

0

*

1

1

1

0

8

Κουρμουλ�κης Βαρδ�ς

ΣΚΟΡ

0

0

0

0

0

0

0

*

0

0

0

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Στην κατηγορ�α αυτ� η Χρυσ� �ταν το αδιαμφισβ�τητο φαβορ� και το επιβεβα�ωσε. Κ�ρδισε �νετα τις αντιπ�λους της κατακτ�ντας καθαρ� την πρ�τη θ�ση. Τη δε�τερη θ�ση πρ�κριση κατ�κτησε η Κοζ�ρη Κατερ�να δε�χνοντας και αυτ� με τη σειρ� της αρκετ� καλ� στοιχε�α που με λ�γη δουλει� θα μπορ�σει να πρωταγωνιστ�σει και στο Πανελλ�νιο Πρωτ�θλημα.

Οι νικ�τριες των αγ�νων απ� αριστερ�: Χασουρ�κη Χρυσ�, Κοζ�ρη Κατερ�να και Ορφαν�κη Καλι�ππη

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

Π�νακας Τελικ�ς Κατ�ταξης

Κατ.

�νομα

�λο

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

ΚΙ3

1

Χασουρ�κη Χρυσ�

1105

ΚΑΙΣΣΑ

*

1

1

1

1

1

 

 

5

0

5

10

2

Κοζ�ρη Αικατερ�νη

1069

ΛΑΤΩ

0

*

½

1

1

1

 

 

3,5

0

3

5

3

Ορφαν�κη Καλι�ππη

1068

ΟΦΗ

0

½

*

½

1

1

 

 

3

0

2

4

4

Αναστασ�κη Αναστασ�α

1138

ΟΑΑΗ

0

0

½

*

1

1

 

 

2,5

0

2

2,5

5

Φασουλα Αθην�

0

ΓΑΖΙ

0

0

0

0

*

1

 

 

1

0

1

0

6

Μανουσουδ�κη Ελ�νη

0

ΚΑΙΣΣΑ

0

0

0

0

0

*

 

 

0

0

0

0

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

�νετα και σ' αυτ� την κατηγορ�α κατ�κτησε την πρ�τη θ�ση ο Μ�νος Μαυρ�δης. Πρωταθλητ�ς Ελλ�δος πριν δ�ο χρ�νια θ�λει να επαναλ�βει την επιτυχ�α του αυτ�. Με τη σοβαρ�τητα και ωριμ�τητα που αντιμετωπ�ζει �λους τους αγ�νες δε�χνει �τι �χει �λες τις δυνατ�τητες να το πετ�χει.

Ο νικητ�ς της κατηγορ�ας : Μ�νος Μαυρ�δης

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

Π�νακας Τελικ�ς Κατ�ταξης

 

Ονοματεπ�νυμο

�λο

 Σ�λλογος

1

2

3

4

5

6

7

8

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

ΚΙ3

1

Μαυρ�δης Εμμανου�λ

1168

ΟΑΧ

*

1

1

1

1

1

+

1

7

0

7

21

2

Τερζ�κης Γι�ργος

1134

ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ

0

*

1

½

1

1

1

+

5,5

0

5

14

3

Καλα�τζ�κης Εμμανου�λ

1150

ΟΑΑΗ

0

0

*

1

½

1

1

+

4,5

0

4

9,3

4

Γιαλ�της Αρ�σταρχος

1168

ΚΑΜΑΡΑ

0

½

0

*

1

1

½

+

4

0

3

9

5

Κωνστανταρ�κης Ευστ�θιος

1198

ΟΦΣΧ

0

0

½

0

*

1

1

1

3,5

0

3

5,8

6

Διδασκ�λου Αντ�νης

0

ΣΚΟΡ

0

0

0

0

0

*

1

1

2

0

2

1,5

7

Χωραφ�ς Δημ�τρης

830

ΛΑΤΩ

-

0

0

½

0

0

*

+

1,5

0

1

2

8

Τζαν�κης Εμμανου�λ

0

ΣΚΟΡ

0

-

-

-

0

0

-

*

0

0

0

0

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

Στην κατηγορ�α αυτ� ο Παρασκ�κης Φ�λιππος ξεχ�ρισε κερδ�ζοντας �λους τους αντιπ�λους και κατακτ�ντας καθαρ� την 1η θ�ση. Ο Φ�λιππος με το πολ� καλ� επ�πεδο του παιχνιδιο� του και με τη συν�χιση της δουλει�ς που κ�νει �δειξε �τι �χει �λες τις δυνατ�τητες να πρωταγωνιστ�σει και στο Πανελλ�νιο Πρωτ�θλημα.  Και εν� για τον Φ�λιππο �λα �ταν απλ�, αγων�α μ�χρι την τελευτα�α στιγμ� υπ�ρχε για την δε�τερη πρ�κριση. Ο Βιολ�κης με τον Καζ�κο δ�σανε τις μ�χες τους ισοβαθμ�ντας τελικ� στη 2η θ�ση, τα κριτ�ρια �μως �δειξαν τον Αναστ�ση να υπερτερε� και να ε�ναι αυτ�ς που πα�ρνει την πρ�κριση για τα Πανελλ�νια Πρωταθλ�ματα.

  
Οι νικητ�ς της κατηγορ�ας απ� αριστερ�: Παρασκ�κης Φ�λιππος,  Βιολ�κης Αναστ�σης και Καζ�κος Ν�κος

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

Π�νακας Τελικ�ς Κατ�ταξης

 

�νομα

�λο

 

1

2

3

4

5

6

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

ΚΙ3

1

Παρασκ�κης Φ�λιππος

1421

ΣΑΧ

*

1

1

1

1

1

5

0

5

10

2

Βιολ�κης Αναστ�σης

1392

ΚΑΙΣΣΑ

0

*

½

1

½

1

3

0,5

2

4,8

3

Καζ�κος Ν�κος

1388

ΟΦΗ

0

½

*

½

1

1

3

0,5

2

4,5

4

Κεαλ�ρ Ιω�ννης

1195

ΟΑΑΗ

0

0

½

*

1

½

2

0

1

3,3

5

Τουτουδ�κης �γγελος

1522

ΚΑΜΑΡΑ

0

½

0

0

*

1

1,5

0

1

2

6

Δασκαλ�κης Εμμανου�λ

0

ΣΚΟΡ

0

0

0

½

0

*

0,5

0

0

1

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

�νετη πρ�κριση σ' αυτ� την κατηγορ�α της Τσαπ�κη Ασημ�νιας και της Καραβιτ�κη Αντων�ας που κερδ�σανε �λες τις αντιπ�λους τους ισοβαθμ�ντας στην 1η θ�ση. Οι αγ�νες μπαρ�ζ αν�δειξαν πρωταθλ�τρια Κρ�της την Τσαπ�κη Κατερ�να και πλ�ον οι δ�ο πα�κτριες ετοιμ�ζονται για τα Πανελλ�νια �που �χουν �λες τις δυνατ�τητες για την κατ�κτησ� του.

Οι νικ�τριες των αγ�νων απ� αριστερ�: Καραβιτ�κη Αντων�α, Τσαπ�κη Ασημ�νια και Καρο�ζου Μελ�να

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

Π�νακας Τελικ�ς Κατ�ταξης

 

�νομα

�λο

 

1

2

3

4

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

ΚΙ3

Τσαπ�κη Ασημ�νια

1368

ΟΑΑΗ

*

½

1

1

2,5

0,5

2

2,3

 2η

Καραβιτ�κη Αντων�α

1513

ΣΑΧ

½

*

1

1

2,5

0,5

2

2,3

3

Καρο�ζου Μελ�να Ανδρομ�χη

1062

ΟΦΗ

0

0

*

1

1

0

1

0

4

Μανιατ�κη Μαρ�α Ελ�νη

874

ΚΥΔΩΝ

0

0

0

*

0

0

0

0

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ

�νετη και καθαρ� επικρ�τηση των δ�ο πρωτοπ�ρων Τζαγκαρ�κη Παναγι�τη και Παπιδ�κη Γι�ργο ε�χαμε σ' αυτ� την κατηγορ�α. Η ισοβαθμ�α τους συνεχ�στηκε και μετ� την πρ�τη σειρ� των μπαρ�ζ για να ακολουθ�σουν �λλες δ�ο παρτ�δες �που εκε� επικρ�τησε ο Παναγι�της κατακτ�ντας και τον τ�τλο του Πρωταθλητ� Κρ�της.      

   
Οι νικητ�ς του ομ�λου απ� αριστερ�:
Τζαγκαρ�κης Παναγι�της, Παπιδ�κης Γι�ργος και Σηφογιανν�κης Ανδρ�ας

ΑΓΟΡΙΑ 14

Π�νακας Τελικ�ς Κατ�ταξης

 

�νομα

�λο

 

1

2

3

4

5

6

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

ΚΙ3

1

Τζαγκαρ�κης Παναγι�της

1725

ΣΑΧ

*

½

1

1

1

1

4,5

0,5

4

8,3

 

Παπιδ�κης Γι�ργος

1694

ΟΦΗ

½

*

1

1

1

1

4,5

0,5

4

8,3

3

Σηφογιανν�κης Ανδρ�ας

1618

ΚΥΔΩΝ

0

0

*

1

1

1

3

0

3

3

4

Μουλιανιτ�κης Ν�κος

1029

ΛΑΤΩ

0

0

0

*

½

½

1

1

0

1

 

Φρα�δ�κης Εμμανου�λ

1141

ΣΚΟΡ

0

0

0

½

*

½

1

1

0

1

 

Γεωργακ�κης Μιχα�λ

1297

ΓΑΖΙ

0

0

0

½

½

*

1

1

0

1

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

  
Οι νικ�τριες των αγ�νων Φοινικαν�κη Στ�λλα και Εργαζ�κη Ειρ�νη

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14

Π�νακας Τελικ�ς Κατ�ταξης

Κατ.

�νομα

�λο

 

1

2

3

4

5

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

ΚΙ3

1

Φοινικιαν�κη Στ�λλα

1472

ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ

*

1

1

1

1

4

0

4

6

2

Εργαζ�κη Ειρ�νη

1420

ΟΦΗ

0

*

1

½

1

2,5

0

2

2,8

3

Βακ�λη Αθην�

1173

ΟΦΣΧ

0

0

*

1

1

2

0

2

1,5

4

Καλιοντζ�κη Αργυρ� Ευανθ�α

1387

ΟΑΧ

0

½

0

*

1

1,5

0

1

1,3

5

Αλεξαντων�κη �ννα

999

ΣΚΟΡ

0

0

0

0

*

0

0

0

0

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Μ�α κατηγορ�α που �λα ξεκαθ�ρισαν στα μπαρ�ζ! Οι τ�σσερις πα�κτριες που συμμετε�χαν ισοβ�θμησαν �λες στην κανονικ� δι�ρκεια του πρωταθλ�ματος και ο τ�τλος κρ�θηκε στο γρ�γορο σκ�κι! Εκε� την 1η θ�ση κατ�κτησε η Χατζηπαναγι�του Ασημ�νια με δε�τερη την Κουκουρ�κη Χρυσ� κερδ�ζοντας ταυτ�χρονα και τις προκρ�σεις για τα Πανελλ�νια Πρωταθλ�ματα.

Οι νικ�τριες των αγ�νων απ� αριστερ�: Κουτσουρ�κη Αρι�δνη, Χατζηπαναγι�του Ασημ�νια και Κουκουρ�κη Χρυσ�

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16

Π�νακας Τελικ�ς Κατ�ταξης

 

�νομα

�λο

 

1

2

3

4

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

ΚΙ3

Χατζηπαναγι�του Ασημ�νια

1423

ΑΝΩΓΕΙΑ

*

0

1

½

1,5

1,5

1

2,3

 2η

Κουκουρ�κη Χρυσ�

1254

ΣΚΟΡ

1

*

0

½

1,5

1,5

1

2,3

 3η

Κουτσουρ�κη Αρι�δνη

1443

ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ

0

1

*

½

1,5

1,5

1

2,3

4

Δαγκων�κη Ασπασ�α

1423

ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ

½

½

½

*

1,5

1,5

0

2,3

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

Και περν�με στην ισχυρ�τερη κατηγορ�α �που οι προκρ�σεις ξεκαθ�ρισαν ευκολ�τερα απ� προηγο�μενες χρονι�ς. Ο Βαγγ�λης Πατρελ�κης �ταν το φαβορ� και το επιβεβα�ωσε χορε�οντας στον ρυθμ� του .... ΠΑΟΚ! Τερμ�τισε α�ττητος το πρωτ�θλημα κερδ�ζοντας �λους τους αντιπ�λους του! Ο Πελαντ�κης Μιχ�λης �χει μ�α διαρκ� βελτ�ωση τα τελευτα�α χρ�νια και τα αποτελ�σματ� του το αποδεικν�ουν! Π�ρε καθαρ� την πρ�κριση και τ�ρα μαζ� με τον Βαγγ�λη β�ζουν στ�χο το Πανελλ�νιο!

   
Οι νικητ�ς της κατηγορ�ας
Πατρελ�κης Βαγγ�λης και Πελαντ�κης Μιχ�λης

ΑΓΟΡΙΑ 16

Π�νακας Τελικ�ς Κατ�ταξης

Κατ.

�νομα

�λο

 

1

2

3

4

5

6

Βαθ.

ΚΙ1

ΚΙ2

ΚΙ3

1

Πατρελ�κης Ευ�γγελος

2108

ΣΑΧ

*

1

1

1

1

1

5

0

5

10

2

Πελαντ�κης Μιχα�λ

1918

ΣΚΟΡ

0

*

1

1

1

1

4

0

4

6

3

Μπροκαλ�κης Γο�ναρης Χρ�στος

1988

ΟΦΗ

0

0

*

1

1

1

3

0

3

3

4

Κοζ�ρης Ηλ�ας

1752

ΛΑΤΩ

0

0

0

*

½

1

1,5

0,5

1

0,8

 

Κουτσουρ�κης Γι�ννης

1714

ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ

0

0

0

½

*

1

1,5

0,5

1

0,8

6

Βουλγαρ�κης Γι�ννης

1423

ΟΦΣΧ

0

0

0

0

0

*

0

0

0

0

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δε�τε �λους τους Αθλητ�ς απ� την Κρ�τη με πρ�τες Πανελλ�νιες θ�σεις  
   
Παγκρ�τια Νεανικ� Πρωταθλ�ματα 2018  
   
Παγκρ�τια Νεανικ� Πρωταθλ�ματα 2017  
Νεανικ� Πρωταθλ�ματα Ν. Χαν�ων 2017  
   
Παγκρ�τια Νεανικ� Πρωταθλ�ματα 2016  
Νεανικ� Πρωταθλ�ματα Ν. Χαν�ων 2016  
   
Παγκρ�τια Νεανικ� Πρωταθλ�ματα 2015  
Νεανικ� Πρωταθλ�ματα Ν. Χαν�ων 2015