ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ 2019
 

7o ANOIKTO ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

" ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ 2019 "

29-05 ΜΑ�ΟΥ 2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:  Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων - ΣΑΜΑΡΙΑ – Περιφερειακ� Εν�τητα Χαν�ων - Δ�μος Χαν�ων

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Κ. ΠΑΛΑΜΑ 33

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικ� 8 γ�ρων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  29 Απριλ�ου �ως 05 Μα�ου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Επιβεβα�ωση συμμετοχ�ν: Δευτ�ρα 29 Απριλ�ου �ως 13:00 μ.μ.

Κλ�ρωση 1ου Γ�ρου: Δευτ�ρα, 29 Απριλ�ου 2019, 15:00

1ος Γ�ρος

Δευτ�ρα

29 Απριλ�ου

16.00

2ος Γ�ρος

Τρ�τη

30 Απριλ�ου

10.00

3ος Γ�ρος

Τρ�τη

30 Απριλ�ου

17.00

4ος Γ�ρος

Τετ�ρτη

01 Μα�ου

16.30

5ος Γ�ρος

Π�μπτη

02 Μα�ου

16.30

6ος Γ�ρος

Παρασκευ�

03 Μα�ου

16.00

7ος Γ�ρος

Σ�ββατο

04 Μα�ου

16.00

8ος Γ�ρος

Κυριακ�

05 Μα�ου

10.00


* κατ�πιν συνεννο�σεως με τον αντ�παλο και ενημ�ρωσης του διαιτητ� μπορε� ο αγ�νας της 1ης Μα�ου να παιχτε� στις 2 Μα�ου το πρω�.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτ� για 40 κιν�σεις + 15 λεπτ� για �λη την παρτ�δα + 30 δευτερ�λεπτα αν� κ�νηση απ� την πρ�τη κ�νηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:

1) Το μεταξ� τους αποτ�λεσμα
2) Το κριτ�ριο Buchholz (βαθμο� αντιπ�λων)
3) Το κριτ�ριο Median Buchholz (το Buchholtz μετ� την αφα�ρεση της χαμηλ�τερης βαθμολογ�ας των αντιπ�λων)
4) Το κριτ�ριο Sonnenborn-Berger (βαθμο� αντιπ�λων αν�λογα με το αποτ�λεσμα).

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πετρ�κης Ιωσ�φ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Σπυριδ�κης Γι�ννης

ΠΑΡΑΒΟΛΟ: Γενικ� παρ�βολο 25 ευρ�.

Το τουρνου� θα σταλθε� για αξιολ�γηση στα Ελληνικ� και διεθν� ΕΛΟ


ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΤΩΝ

Θα δοθο�ν κ�πελλα και μετ�λλια στους νικητ�ς των αγ�νων
Το σ�νολο των παραβ�λων θα μοιρασθε� στους νικητ�ς των κατηγορι�ν ως εξ�ς:
Ο 1ος νικητ�ς θα π�ρει το 20%  των παραβ�λων
Ο 2ος νικητ�ς θα π�ρει το 15% των παραβ�λων
Ο 3ος νικητ�ς θα π�ρει το 10% των παραβ�λων
Η 1η νικ�τρια θα π�ρει το 15% των παραβ�λων
Ο 1ος νικητ�ς-τρια κ�τω των 12 ετ�ν   10%  των παραβ�λων
Ο 1ος Νικητ�ς-τρια κ�τω των 10 ετ�ν  10%  των παραβ�λων
Ο 1ος Νικητ�ς-τρια  κ�τω των 8 ετ�ν   10%  των παραβ�λων
* Απομ�νει �λλο �να 10% το οπο�ο θα αποφασιστε� στην �ναρξη των αγ�νων.

�λα τα �παθλα αφορο�ν μορφ�ς επιδ�τησης για τη συμμετοχ� των αθλητ�ν στα Πανελλ�νια Νεανικ� Πρωταθλ�ματα.

* Στις ισοβαθμ�ες τα χρηματικ� �παθλα μοιρ�ζονται στους δ�ο πρ�τους ισοβαθμ�σαντες.

* Στο δικα�ωμα δ�ο � περισσοτ�ρων επ�θλων επιλ�γεται το μεγαλ�τερο.

Δηλ�σεις συμμετοχ�ς στο  e-mail:  [email protected]

Για περισσ�τερες πληροφορ�ες μπορε�τε να επικοινωνε�τε με τον κ. Πετρ�κη Σ�φη τηλ. 6972704324 � στο τηλ�φωνο του συλλ�γου 2821055088

 

Δε�τε την αντ�στοιχη διοργ�νωση του 2017

Δε�τε την αντ�στοιχη διοργ�νωση του 2016

Δε�τε την αντ�στοιχη διοργ�νωση του 2015

Δε�τε την αντ�στοιχη διοργ�νωση του 2013