ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2019

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

10ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

 

 

Μεγ�λη συμμετοχ� και εξαιρετικ� επιτυχ�α στο
10ο Σκακιστικ� Τουρνου� του Δ�μου Πλατανι�!

Για �λλη μια χρονι� ο Δ�μος Πλατανι� �νοιξε τις π�λες του και υποδ�χτηκε τα παιδι� της π�λης μας διεξ�γοντας μ�α εξαιρετικ� διοργ�νωση! Το Σκακιστικ� Πρωτ�θλημα του Δ�μου Πλατανι� που διοργαν�νεται σε συνεργασ�α με την Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων – ΣΑΜΑΡΙΑ �χει καθιερωθε� με την ανελλιπ� διεξαγωγ� του εδ� και δ�κα χρ�νια και ε�ναι το αποκορ�φωμα των οργανωμ�νων μαθημ�των σκακιο� που προσφ�ρει �λο το χρ�νο το ΝΠΔΔ Δ�μου Πλατανι� στη νεολα�α του τ�που του. Προγρ�μματα που �χουν σκοπ� να δ�σουν ερεθ�σματα στα παιδι�, β�ζοντας τα θεμ�λια για �να ισχυρ� και υγι�ς μ�λλον!

Τη φετιν� χρονι� οι αγ�νες διεξ�χθησαν στον �μορφο χ�ρο του Πολ�κεντρου Βουκολι�ν προσφ�ροντας στα παιδι� πλο�σιες παρ�λληλες δραστηρι�τητες αν�μεσα στα διαλε�μματα των αγ�νων. Μ�α ματι� μ�νο �φτανε για να διακρ�νει κανε�ς το κ�φι και την χαρ� �λων, περν�ντας μ�α �μορφη Κυριακ� πα�ζοντας παρ�λληλα το αγαπημ�νο τους παιχν�δι.

 

Στους αγ�νες παρ�ν �ταν ο Δ�μαρχος Πλατανι� κ. Μαλανδρ�κης Γι�ννης ο οπο�ος γνωστ�ς λ�τρης του σκακιο� δεν παρ�λειψε να δε�ξει τις στρατηγικ�ς του ικαν�τητες αντιμετωπ�ζοντας δι�φορους πα�κτες! Παρ�ν η Πρ�εδρος του ΝΠΔΔΔΠ κ. Μαραγκουδ�κη Χρυσο�λα η οπο�α βο�θησε στο �πακρο �τσι �στε να υπ�ρχουν �ψογες συνθ�κες στους πα�κτες και συνοδο�ς. Την εκδ�λωση τ�μησε και ο τ�ως Πρ�εδρος του ΝΠΔΔΔΠ κ. Σημαντηρ�κης Πολυχρ�νης που εδ� και π�ντε χρ�νια �ταν αυτ�ς που οργ�νωνε και φρ�ντιζε την κ�θε λεπτομ�ρεια �τσι �στε να �χουν αυτ� την επιτυχ�α τα προγρ�μματα. Για την τ�σο σημαντικ� προσφορ� στην διεκπερα�ωση �λων των προγραμμ�των ο σ�λλογος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ θ�λησε να τον τιμ�σει προσφ�ροντ�ς του �να πρωτ�τυπο αναμνηστικ� δ�ρο. Παρ�ν στις απονομ�ς και ο δημοτικ�ς σ�μβουλος και πρ�εδρος της λα�κ�ς συσπε�ρωσης κ. Ανθο�σης Δημ�τρης. Εκ μ�ρους της ΣΑΧ παρευρ�θηκαν ο κ. Γι�ργος Ναο�μ ο οπο�ος στην ομιλ�α του ευχαρ�στησε τον Δ�μο Πλατανι� και ιδια�τερα τον Δ�μαρχο κ. Μαλανδρ�κη για την πολυετ� συνεργασ�α που υπ�ρχει αλλ� και την τ�σο σημαντικ� του δρ�ση στο χ�ρο του σκακιο�, ευχαρ�στησε επ�σης τους συμμετ�χοντες αλλ� και τους γονε�ς για τη στ�ριξη που δε�χνουν προς τα παιδι� τους, απονομ�ς �καναν επ�σης ο κ. Πετρ�κης Σ�φης και η κ. Νικητ�κη Μαρ�α.

εκ μ�ρους της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ η κ. Νικητ�κη Μαρ�α προσφ�ρει αναμνηστικ� δ�ρο στον τ�ως Πρ�εδρο του ΝΠΔΔ Δ�μου Πλατανι� κ. Σημαντηρ�κη Πολυχρ�νη

 

Αγωνιστικ� τ�ρα οι πα�κτες χωρ�στηκαν σε �ξι ομ�λους αν�λογα με την ηλικ�α και το επ�πεδ� τους.

Στη γενικ� κατηγορ�α πρ�τευσε ο Πολυαναγνωστ�κης Κων/νος με δε�τερο τον Δρακ�κη Ραφα�λ και 3η την Στεφαν�κη Στ�λλα. Στην κατηγορ�α Δημοτικ�ν την 1η θ�ση κατ�κτησε ο Φωτειν�δης Γι�ννης, 2ος ο Τζιρτζιλ�κης Ν�κος και 3ος ο Μπιτζαν�κης Ζαχαρ�ας.

Στην κατηγορ�α κοριτσι�ν την πρ�τη θ�ση κατ�κτησε η Φωτειν�δη Ειρ�νη, 2η η Φυτρ�κη Ελ�νη και 3η η Φυτρ�κη Χριστ�να που ισοβ�θμησε με την Στεφαν�κη Νικολ�τα.  1ος στη Β� δημοτικο� ο Τζιρτζιλ�κης Αναστ�σης και στην Α� δημοτικο� ο Μακαρ�νας Μ�νος.

 

 

Ο Δ�μαρχος Πλατανι� κ. Μαλανδρ�κης Γι�ννης και οι προπονητ�ς της ΣΑΧ με τουν νικητ�ς του Δ�μου Πλατανι�

Κατ.

�νομα

Σ�λλ.

Βαθ.

Res.

1ος

Πολυαναγνωστ�κης Κων/νος

Λ Αλικιανο�

6

0

2ος

Δρακ�κης Ραφα�λ

Λ Αλικιανο�

5

0

Φωτειν�δη Ειρ�νη

ΣΤ Βουκολι�ς

4

1

1ος Δημ

Φωτειν�δης  Γι�ννης

ΣΤ Βουκολι�ς

4

0

2η

Φυτρ�κη Ελ�νη

Δ Κολυμπ�ρι

0

3η

Φυτρ�κη Χριστ�να

ΣΤ Κολυμπ�ρι

3

0

2ος

Τζιρτζιλ�κης Ν�κος

Δ Ταυρων�της

3

0

3-4η

Στεφαν�κη Νικολ�τα

ΣΤ Σκιν� Φουρν�

3

0

1ος

Τζιρτζιλ�κης Αναστ�σης

Β Ταυρων�της

3

0

1ος

Μακαρ�νας Μ�νος

Α Βουκολι�ς

2

0

3η

Στεφαν�κη Στ�λλα

Δ Σκιν�-Φουρν�

2

0

12

Μαρκοκ�ι Μαρ�α

ΣΤ Βουκολι�ς

2

0

13

Μπιτζαν�κης  Ζαχαρ�ας

Ε Βουκολι�ς

0

14

Μακαρ�νας Κωννος

Ε Βουκολι�ς

0

0

 

 

Στην κατηγορ�α Ενηλ�κων την πρ�τη θ�ση κατ�κτησε ο Μπατσ�κης Σωτ�ρης 2ος ο Ρομπολ�κης Γρηγ�ρης. Πρωταθλητ�ς Πλατανι� αναδε�χτηκε ο Μακαρ�νας Μαθι�ς με 2ο τον Τζιρτζιλ�κη Γι�ννη και 3η την Παπι�ν Ροζ�να.

Η Πρ�εδρος του ΝΠΔΔ Δ�μου Πλατανι� κ. Μαραγκουδ�κη Χρυσο�λα με τους νικητ�ς στην κατηγορ�α ενηλ�κων απ� αριστερ� ο Πρωταθλητ�ς Πλατανι� κ. Μακαρ�νας Μαθι�ς, 2ος ο Τζιρτζιλ�κης Γι�ννης και 3η η κ. Παπι�ν Ροζ�να. Με το κ�πελλο της 1ης θ�σης γενικ�ς κατ�ταξης ο Μπατσ�κης Σωτ�ρης και 2ος ο Ρομπολ�κης Γρηγ�ρης.

 

Κατ.

�νομα

Βαθ.

1ος

Μπατσ�κης Σωτ�ρης

5

1ος Πλ

Μακαρ�νας Μαθι�ς

4

2ος Πλ

Τζιρτζιλ�κης Γι�ννης

3

2ος

Ρομπολ�κης Γρηγ�ρης

2

3η

Παπι�ν Ροζ�να

1

6

Ρ�ζου Μαρ�α

0

 

Στον 1ο �μιλο νικ�τρια αναδε�χτηκε η Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α με 2η την Καραβιτ�κη Αντων�α. 1ος στα αγ�ρια ο Γαλαν�κης Ν�κος, 2ος ο Μπα�ραμι�ν Αρτο�ρ και 3ος ο Παρασκ�κης Φ�λιππος.

Ο κ. Σημαντηρ�κης Πολυχρ�νης με τους νικητ�ς-τριες του 1ου ομ�λου απ� αριστερ� Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α Μπα�ραμι�ν Αρτο�ρ και Καραβιτ�κη Αντων�α.

 

Κατ.

�νομα

�λο

Βαθ.

Res.

1η

Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α

1793

4

1

1ος

Γαλαν�κης Ν�κος

1692

4

0

2ος

Μπα�ραμι�ν Αρτο�ρ

1626

0

3ος

Παρασκ�κης Φ�λιππος

1459

0

Καραβιτ�κη Αντων�α

1461

1

1

6

Αρχολ�ων Κων/νος

0

1

0

 

Στον 2ο �μιλο την 1η θ�ση στη γενικ� βαθμολογ�α κατ�κτησε η Σκαρ�κη Γεωργ�α, 2η η Ψαριανο� �λενα και στην 3η θ�ση ισοβ�θμησαν η Μανουσουδ�κη Ελ�νη, Νικολοζ�κη Μελ�να, Κλεοβο�λου Σοφ�α και Τζουγκαρ�κη Ευσταθ�α. Στα αγ�ρια την 1η θ�ση κατ�κτησε ο Σαρ�φης Ραφα�λ, 2ος ο Μπατσ�κης Παναγι�της και στην 3η θ�ση ισοβ�θμησαν ο Τζατζιμ�κης Θοδωρ�ς, Ρ�ζος Δημ�τρης, και Κονταδ�κης Δανι�λ.

Ο κ. Ανθο�σης στη μ�ση με τους προπονητ�ς της ΣΑΧ και τους νικητ�ς του 2ου Ομ�λου απ� αριστερ� Νικολοζ�κη Μελ�να, Μανουσουδ�κη Ελ�νη, Τζουγκαρ�κη Ευσταθ�α, Ψαριανο� �λενα, Σκαρ�κη Γεωργ�α, Σαρ�φης Ραφα�λ, Μπατσ�κης Παναγι�της, Τζατζιμ�κης Θοδωρ�ς, Ρ�ζος Δημ�τρης και Κονταδ�κης Δανι�λ. 

 

Κατ.

�νομα

�λο

Βαθ.

1η

Σκαρ�κη Γεωργ�α

1248

6

1ος

Σαρ�φης Ραφα�λ

1410

5

2η

Ψαριανο� �λενα

1116

4

3η

Μανουσουδ�κη Ελ�νη

1246

3

2ος

Μπατσ�κης Παναγι�της

1252

3

3-4η

Νικολοζ�κη Μελ�να

0

3

3ος

Τζατζιμ�κης Θοδωρ�ς

1030

3

3-5η

Κλεοβο�λου Σοφ�α

0

3

3-4ος

Ρ�ζος Δημ�τρης

0

3

3-6η

Τζουγκαρ�κη Ευσταθ�α

0

3

3-4ος

Κονταδ�κης Δανι�λ

0

3

12

Σκαρ�κης Στα�ρος

0

2

13

Χρυσο� Ιω�ννα

0

1

 

Στον 3ο �μιλο την 1η θ�ση κατ�κτησε ο Γαβαλ�κης Νικ�λας, και στη 2η θ�ση ισοβ�θμησαν ο Κνιθ�κης Νικ�λας, Λειβαδιτ�κης Αλ�ξανδρος και Νικολακ�κης Βασ�λης.

Ο �φορος αγ�νων της ΣΑΧ κ. Πετρ�κης Σ�φης με τους νικητ�ς του 3ου Ομ�λου απ� αριστερ� Γαβαλ�κης Νικ�λας, Κνιθ�κης Νικ�λας, Νικολακ�κης Βασ�λης και Λειβαδιτ�κης Αλ�ξανδρος.

 

Κατ.

�νομα

Βαθ.

1ος

Γαβαλ�κης Νικ�λας

5

2-3ος

Κνιθ�κης Νικ�λαος

2-3ος

Λειβαδιτ�κης Αλ�ξανδρος

2-4ος

Νικολακ�κης Βασ�λης

5

Ρομπολ�κης Σ�φης

3

6

Λειβαδιτ�κης Μ�νος

3

7

Κουρμουλ�κης Βαρδ�ς

3

8

Π�στρας Οδυσσ�ας

3

9

Μετζιδ�κης Δημ�τρης

3

10

Λαμπρ�κης Μαν�λης

2

11

Π�στρας Ι�σωνας

1

 

Στον 4ο �μιλο ε�χαμε τριπλ� ισοβαθμ�α στην πρ�τη θ�ση με τον Ριτζ�κη Νικ�λα, τον Τενεκετζ� Φρ�ντυ και τον Παριωτ�κη Γι�ργο. Ισοβαθμ�α ε�χαμε και στην κορυφ� στην κατηγορ�α κοριτσι�ν με την Τσακαλ�κη Καλλι�πη και την Ιω�ννου Θεοδ�ρα και 3η την Φουρναρ�κη Αναστ�ζια. 2ος στην Α� δημοτικο� ο Διακολουκ�ς Θεοδ�σης και στην 3η θ�ση ισοβ�θμησαν ο Γαβαλ�κης Χρ�στος, ο Ουζουνστεφαν�ς Γι�ννης και ο Τσ�τσης Χρ�στος. Στην 3η θ�ση στη Β� δημοτικο� ισοβ�θμησαν ο Χουβαρδ�ς Στρατ�ς και ο Φραγκ�κης Τιμολ�ων. Στα Ν�πια την 1η θ�ση κατ�κτησε ο Ψαριαν�ς Μ�νος, 2ος ο Τζατζιμ�κης Βασ�λης και 3ος ο Λαμπρ�κης Αντ�νης και η Σαρ�φη Λ�λια.

Οι προπονητ�ς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ Χατζηδ�κη Τ�να, Μαθιουλ�κης Φ�νης, Αγναντ�ς Δημ�τρης, Πανταβ�ς Τ�κης και Λιανοπο�λου Τ�νια με τους νικητ�ς-τριες του 4ου Ομ�λου, απ� αριστερ� Ριτζ�κης Νικ�λας, Τενεκετζ�ς Φρ�ντυ, Παριωτ�κης Γι�ργος, Τσακαλ�κη Καλλι�πη, Ιω�ννου Θεοδ�ρα και Φουρναρ�κη Αναστ�ζια
Ο κ. Γι�ργος Ναο�μ, Μαραγκουδ�κη Χρυσο�λα και Σημαντηρ�κης Πολυχρ�νης με τους νικητ�ς του 4ου ομ�λου απ� αριστερ� Σαρ�φη Λ�λια, Τζατζιμ�κης Βασ�λης, Διακολουκ�ς Θεοδ�σης, Γαβαλ�κης Χρ�στος, Ουζουυνστεφαν�ς Γι�ννης, Ψαριαν�ς Μ�νος, Φραγκ�κης Τιμολ�ων, Χουβαρδ�ς Στρατ�ς, Λαμπρ�κης Αντ�νης και Τσ�τσης Χρ�στος,
 

Κατ.

�νομα

Βαθ.

Res.

1ος

Ριτζ�κης Νικ�λας

5

1

1-3ος

Τενεκετζ�ς Φρ�ντυ

5

1

1-3ος

Παριωτ�κης Γι�ργος

5

1

1η

Τσακαλ�κη Καλλι�πη

4

0

2η

Ιω�ννου Θεοδ�ρα

4

0

2ος Α

Διακολουκ�ς Θεοδ�σης

0

3ος Α

Γαβαλ�κης Χρ�στος

3

0

3η

Φουρναρ�κη Αναστ�ζια

3

0

3ος Α

Ουζουνστεφαν�ς Γι�ννης

3

0

1ος Ν

Ψαριαν�ς  Μ�νος

3

0

3ος Β

Χουβαρδ�ς Στρατ�ς

3

0

3ος Β

Φραγκ�κης Τιμολ�ων

3

0

3ος Α

Τσ�τσης  Χρ�στος

3

0

14

Λιαν�πουλος Φ�της

0

15

Μανωλ�κης Ωρ�ωνας

0

16

Λιανοπο�λου  Θ�νια

2

0

17

Μπιτσ�κης Αντ�νης

2

0

2ος Ν

Τζατζιμ�κης Βασ�λης

1

3ος Ν

Λαμπρ�κης Αντ�νης

0

3η Ν

Σαρ�φη Λ�λια

½

0

 
 

 

Δε�τε το πρωτ�θλημα Δ�μου Πλατανι� του 2018
Δε�τε το πρωτ�θλημα Δ�μου Πλατανι� του 2017
Δε�τε το πρωτ�θλημα Δ�μου Πλατανι� του 2017
Δε�τε το πρωτ�θλημα Δ�μου Πλατανι� του 2016
Δε�τε το Πρωτ�θλημα Δ�μου Πλατανι� του 2015
Δε�τε το Πρωτ�θλημα Δ�μου Πλατανι� του 2014
Δε�τε το Πρωτ�θλημα Δ�μου Πλατανι� του 2013

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δ�μος Πλατανι� σε συνεργασ�α με την Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων Σαμαρι� προκηρ�σσουν το 10o Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δ�μου Πλατανι� που θα διεξαχθε� την Κυριακ� 20 Οκτωβρ�ου 2019.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Τους αγ�νες διοργαν�νει ο Δ�μος Πλατανι� σε συνεργασ�α με την Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων, και το ΝΠΔΔ του Δ�μου Πλατανι�.

Το Πρωτ�θλημα περιλαμβ�νει π�ντε κατηγορ�ες:

Α-Β) Πρωτ�θλημα για παιδι� του Δ�μου Πλατανι� χωρισμ�νο σε ομ�λους αν� ηλικ�α
Γ) Πρωτ�θλημα ελε�θερο για μικρο�ς και μεγ�λους που δεν �χουν αγωνιστικ� εμπειρ�α
Δ) Πρωτ�θλημα για αθλητ�ς συλλ�γων
Ε) Πρωτ�θλημα Ενηλ�κων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:  Κυριακ� 20 Οκτωβρ�ου 2019 στις 10:00 π.μ.  στο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  �χουν �λοι οι σκακιστ�ς ανεξαρτ�του ηλικ�ας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   Μ�χρι το Σ�ββατο 19 Οκτωβρ�ου 2019.

Πληροφορ�ες και δηλ�σεις συμμετοχ�ς στα τηλ�φωνα:
28210 55088  (Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων, �ρες 18.00 �ως 22.00). Λιανοπο�λου Τ�νια 6972928639 και Αγναντ�ς Δημ�τρης 6945556793
H τελικ� επιβεβα�ωση των συμμετοχ�ν θα πραγματοποιηθε� με φυσικ� παρουσ�α των συμμετεχ�ντων, στο χ�ρο των αγ�νων, την Κυριακ� 29 Οκτωβρ�ου 2019 στις 9:30�το πρω�.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:  Σ�στημα αγ�νων ελβετικ� 6 γ�ρων.

 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:  Οι αγ�νες θα διεξαχθο�ν με ηλεκτρονικ� χρον�μετρα και χρ�νο σκ�ψης για κ�θε αθλητ� 10�λεπτ� με προσα�ξηση  5�� δευτερ�λεπτα για κ�θε κ�νηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:  Σε περ�πτωση ισοβαθμ�ας ισχ�ουν τα εξ�ς:
(α). Αποτ�λεσμα του τουρνου� των ισοβ�θμων .
(β). Το κριτ�ριο Μπο�χολτζ (βαθμο� αντιπ�λων).
(γ). Το κριτ�ριο Σ�ννεμπορν-Μπ�ργκερ (βαθμο� αντιπ�λων αν�λογα με το αποτ�λεσμα).
(δ). �θροισμα προοδευτικ�ς βαθμολογ�ας (και τα κριτ�ρια �ρσης της).
(ε). Αριθμ�ς νικ�ν (προηγε�ται ο σκακιστ�ς-τρια με τις περισσ�τερες ν�κες).

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:    �παθλα: θα απονεμηθο�ν κ�πελλα και μετ�λλια για τους νικητ�ς κ�θε κατηγορ�ας και αναμνηστικ� διπλ�ματα σε �λους τους συμμετ�χοντες

Παρ�βολο συμμετοχ�ς  στη  Δ� κατηγορ�α των πρωταθλημ�των  5 ευρ�.