ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π.Ο.Α ΚΡΗΤΗΣ 2019
 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π.Ο.Α ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑ�ΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΣΑΜΑΡΙΑ

Επικ� εμφ�νιση και �νοδος στην Α� εθνικ� κατηγορ�α!

   
Με μ�α καταπληκτικ� εμφ�νιση και ξεπερν�ντας κ�θε προσδοκ�α η ομ�δα της ΚΑ�ΣΣΑΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΣΑΜΑΡΙΑ κατ�κτησε την πρ�τη θ�ση στο διασυλλογικ� Πρωτ�θλημα Κρ�της, κερδ�ζοντας  πανηγυρικ� την �νοδ� της στην Α� εθνικ� κατηγορ�α!  Σε μ�α χρονι� που η ομ�δα της ΚΑ�ΣΣΑΣ αγων�στηκε με σημαντικ�ς ελλε�ψεις στη σ�νθεσ� της, με κ�ριο στοιχε�ο την απουσ�α τουλ�χιστον π�ντε βασικ�ν της παικτ�ν, εν� παρ�λληλα ε�χαν να αντιμετωπ�σουν πολλ�ς ομ�δες που ενισχ�θηκαν σημαντικ� με ξ�νους πα�κτες, σ�γουρα η ΚΑ�ΣΣΑ Χαν�ων – ΣΑΜΑΡΙΑ δεν πρ�βαλε σαν το φαβορ� των αγ�νων. Ο αντ�λογος �μως �ταν �τι η ΚΑ�ΣΣΑ μπορε� να μην ε�χε μεταγραφ�ς, να μην ε�χε ξ�νους πα�κτες, ε�χε �μως ομοιογ�νεια στη σ�νθεσ� της με πα�κτες που προερχ�ντουσαν �λοι απ� το φυτ�ρι� της κ�τι που πρ�σθετε ομαδικ�τητα και ψυχικ�ς δυν�μεις για να ξεπερ�σουν κ�θε αγωνιστικ� εμπ�διο!
Για να φτ�σει σ’ αυτ� τη μεγ�λη επιτυχ�α η ΚΑ�ΣΣΑ Χαν�ων – Σαμαρι� ξεκ�νησε το αγωνιστικ� της πρ�γραμμα κερδ�ζοντας στον 1ο γ�ρο την ομ�δα του ΣΚΟ Ρεθ�μνου με 7-3, στον 2ο γ�ρο υποδ�χθηκε την ομ�δα του ΟΦΣ Χαν�ων την οπο�α κ�ρδισε με 7½ - 2½. Στον 3ο γ�ρο ε�χε το "ρεπ� της"  μιας και η ομ�δα του ΟΑΧ 2000 δεν συμπλ�ρωνε σ�νθεση με τα γνωστ� της προβλ�ματα και κ�ρδισε �νευ �γ�να.
Και φτ�νουμε στον 4ο γ�ρο �που �λες οι ομ�δες βρ�θηκαν στην Χερσ�νησο Ηρακλε�ου για να ολοκληρ�σουν εκε� το αγωνιστικ� τους πρ�γραμμα. 
Η ομ�δα της ΚΑΙΣΣΑΣ αντιμετ�πιζε την ομ�δα του ΟΑΑ Ηρακλε�ου  που �ταν και το φαβορ� των αγ�νων. Παρ� τη μεγ�λη θεωρητικ� διαφορ� δυναμικ�τητας, οι αθλητ�ς της ΚΑ�ΣΣΑΣ αγων�στηκαν ψυχωμ�να, δ�νοντας τον καλ�τερ� τους εαυτ� και κ�νοντας μ�α απ� τις μεγαλ�τερες ν�κες τους ξεπερν�ντας κ�θε προσδοκ�α και προγνωστικ�! Το τελικ� σκορ με 6½ - 3½ γρ�φτηκε δ�νοντας μ�α μεγ�λη και καθαρ� ν�κη διαγρ�φοντας ταυτ�χρονα κ�θε δι�θεση αμφισβ�τησης! Αξ�ζει να τον�σουμε τις μεγ�λες ν�κες και ανατροπ�ς των προγνωστικ�ν του Μιχ�λη Δαρμαρ�κη, Πα�λου Κατζουρ�κη και Κ�ρακα Μ�νας! Β�βαια η ν�κη αυτ� μπορε� να �δινε �να σημαντικ� προβ�δισμα για τη συν�χεια των αγ�νων αλλ� οι ελλε�ψεις που υπ�ρχαν στην ομ�δα δεν �φηναν καν�να περιθ�ριο εφησυχασμο� μ�χρι το τ�λος των αγ�νων που αποδε�χτηκε και στην πρ�ξη πως κ�θε �λλο παρ� ε�κολη δεν �ταν…
Στον επ�μενο γ�ρο η ΚΑ�ΣΣΑ �κανε τη μοναδικ� της �ττα απ� την ομ�δα του ΛΑΤΩ Αγ. Νικολ�ου με 6-4 φροντ�ζοντας �τσι να προσθ�σει ακ�μη περισσ�τερο �γχος, σασπ�νς, αγων�α και πλ�θος �ντονων συναισθημ�των μ�χρι το τ�λος των αγ�νων �που �πρεπε να κ�νει μ�νο ν�κες για να παραμε�νει στην κορυφ�!
Στον 6ο γ�ρο ξεπ�ρασε σχετικ� ε�κολα το εμπ�διο της ομ�δας του ΟΦΗ 2000 κερδ�ζοντ�ς την με 6-4 για να φτ�σουμε στον τελευτα�ο γ�ρο �που αντ�παλ�ς της �ταν η ομ�δα του Γαζ�ου. Μ�α ομ�δα που ε�χε ξ�νους πα�κτες τ�σο στην 1η σκακι�ρα �σο και στην γυναικε�α και �ταν απ� τις πιο δ�σκολες θεωρητικ� αντιπ�λους. Ο αγ�νας �ταν συναρπαστικ�ς και το σκορ συμβ�διζε οριακ� μ�χρι το τ�λος. Τα βλ�μματα �λων των παικτ�ν και �χι μ�νο της ΚΑ�ΣΣΑΣ αλλ� και του ΟΑΑΗ που περ�μεναν �να στραβοπ�τημα της ομ�δας μας, συγκεντρ�θηκαν στη σκακι�ρα του Ν�κου Γαλαν�κη που απ’ �τι φαιν�ταν απ� το αποτ�λεσμ� της θα κριν�ταν και ο τελικ�ς νικητ�ς των αγ�νων. Εκε� ο Ν�κος �χοντας μ�α δ�σκολη θ�ση, αλλ� πα�ζοντας ταυτ�χρονα �να εξαιρετικ� φιν�λε κατ�ρθωσε να π�ρει τη ν�κη δ�νοντας ταυτ�χρονα τη χαρ� της λ�τρωσης στους συναθλητ�ς της ομ�δας του!

 
Με την επιτυχ�α αυτ� η ομ�δα της ΚΑ�ΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΣΑΜΑΡΙΑ θα βρ�σκεται για π�μπτη συνεχ�μενη χρονι� στην Α’ εθνικ� κατηγορ�α!

Μια μεγ�λη επιτυχ�α που αναδεικν�ει για �λλη μια φορ� το Χανι�τικο σκ�κι! Μ�α επιτυχ�α που προσθ�τει χαρ� στο σ�λλογο της Σκακιστικ�ς Ακαδημ�ας Χαν�ων – ΣΑΜΑΡΙΑ για τη δουλει� που γ�νεται και για τη λογικ� της να βασ�ζεται και να δ�νει συν�χεια ευκαιρ�ες στους τοπικο�ς πα�κτες κ�νοντ�ς τους υπερ�φανους για τα αποτελ�σματ� τους!

Στις ατομικ�ς αποδ�σεις χρυσ� μετ�λλιο στη σκακι�ρα τους κατ�κτησαν για την ομ�δα της Κ��σσας ο Βιολ�κης Αναστ�σης, Γαλαν�κης Ν�κος και η Πετρ�κη Αργυρ�, της οπο�ας η παρουσ�α στους αγ�νες, σε μ�α τ�σο σημαντικ� χρονι� γι’ αυτ�ν λ�γω Πανελλην�ων εξετ�σεων, της αξ�ζουν ιδια�τερα συγχαρητ�ρια! Με την ομ�δα της ΚΑ�ΣΣΑΣ αγων�στηκαν οι: Δαρμαρ�κης Μιχ�λης, Κατζουρ�κης Πα�λος, Φραγκ�κης Στρ�τος, Μαθιουλ�κης Φ�νης, Κ�ρακα Μ�να, Πετρ�κης Σ�φης, Φυντριλ�κης Στα�ρος, Πετρ�κης Στ�λιος, Αγναντ� Δαν�η, Πετρ�κη Αργυρ�, Σκαρ�κη Γεωργ�α, Σκαρ�κης Στα�ρος, Γαλαν�κης Νικος και Βιολ�κης Αναστ�σης.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

θ�ση

Ομ�δα

 

+

=

-

βαθμο�

Res.

1η

ΚΑ�ΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ

 

5

0

1

12

2

2η

OAA HΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

5

0

1

12

0

3η

ΛΑΤΩ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

3

2

1

10

0

4

ΟΦΗ 2000

 

3

0

3

8

0

5

Ο.Φ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ

 

1

1

4

5

2

6

Σ.Α. ΓΑΖΙΟΥ

 

1

1

4

5

0

7

ΣΚ.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

1

0

5

4

0

8

OAX 2000

 

0

0

0

0

0

 
Φραγκ�κης Στρ�τος και Δαρμαρ�κης Μιχ�λης
Κ�ρακα Μ�να και Μαθιουλ�κης Φ�νης
Πετρ�κη Αργυρ� και Αγναντ� Δαν�η
Βιολ�κης Αναστ�σης και Γαλαν�κης Ν�κος
    
Σκαρ�κης Στα�ρος και Σκαρ�κη Γεωργ�α
και η χαρ� της επιτυχ�ας!!!
συνεχ�ζεται στην πισ�να....