ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ 2019


ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ

5ο Δημοτικ� Σχολε�ο Χαν�ων – 2ο Γυμν�σιο Χαν�ων και Λ�κειο Ν�ας Κυδων�ας οι νικ�τριες ομ�δες στο Παγκρ�τιο Σχολικ� Πρωτ�θλημα!

Ο Δ�μαρχος Πλατανι� κ. Μαλανδρ�κης Γι�ννης με την νικ�τρια ομ�δα του 5ου Δημ. Σχολε�ου

Με μεγ�λη επιτυχ�α διοργαν�θηκε την Κυριακ� 11 Μαρτ�ου το Παγκρ�τιο Ομαδικ� Μαθητικ� Πρωτ�θλημα. Τα παιδι� απ�λαυσαν τους αγ�νες νι�θοντας τη χαρ� που τους προσφ�ρουν οι ομαδικο� αγ�νες εν� β�βαια δεν �λειψε η αγων�α, οι εκπλ�ξεις και οι εναλλαγ�ς στην διεκδ�κηση των πρωταθλημ�των μ�χρι να αναδειχθο�ν οι νικ�τριες ομ�δες!

Σκληρ� μονομαχ�α δ�θηκε στα Δημοτικ� Σχολε�α με αρκετ�ς ομ�δες να �χουν στις συνθ�σεις τους ισχυρο�ς σκακιστ�ς που πρωταγωνιστο�ν και σε Πανελλ�νιο επ�πεδο. Το 5ο Χαν�ων και το 8ο Χαν�ων �χουν δημιουργ�σει εδ� και χρ�νια μ�α παρ�δοση με ομ�δες που πρωταγωνιστο�ν σ' αυτ�ς τις διοργαν�σεις, αλλ� τη φετιν� χρονι� ε�δαμε να διεκδικο�ν μερ�διο της δ�ξας τους τ�σο το 10ο Χαν�ων �σο και το 2ο σχολε�ο Βουτ�ν. Ενδεικτικ� της μεγ�λης μαχητικ�τητας που υπ�ρχε για την διεκδ�κηση του πρωταθλ�ματος ε�ναι �τι μετ� τον 4ο γ�ρο στην 1η θ�ση βρισκ�ταν το σχολε�ο Βουτ�ν, στον 5ο γ�ρο π�ρασε το 10ο Δημ. Σχολε�ο Χαν�ων για να φτ�σουμε στον τελευτα�ο γ�ρο �που το 5ο Χαν�ων με μ�α επιβλητικ� ν�κη κατ�κτησε την 1η θ�ση της τελικ�ς κατ�ταξης! Στην �δια θ�ση αλλ� με ελαφρ�ς χειρ�τερα κριτ�ρια �ταν η περσιν� νικ�τρια ομ�δα του 8ου Δημ. Σχολε�ου Χαν�ων. Την 3η θ�ση κατ�κτησε η ομ�δα του 2ου Δημ. Σχολε�ου Βουτ�ν.

Για να φτ�σει σ' αυτ� την επιτυχ�α το 5ο Δημοτικ� μεγ�λο μερ�διο αν�κει στην Καραβιτ�κη Αντων�α η οπο�α �ταν η εγγ�ηση του πρ�του βαθμο� απ� το ξεκ�νημα του κ�θε αγ�να και �ταν και η διαφορ� που υπ�ρχε με τα �λλα σχολε�α που διεκδικο�σαν επ�σης την 1η θ�ση. Στις �λλες τρεις σκακι�ρες αγων�ζονταν τρ�α παιδι� που �λοι τους ε�ναι συμμαθητ�ς στην Γ� Δημοτικο�! Ο Σαρ�φης Ραφα�λ, Γκ�γκας Παντελ�ς και Στρ�λης Γι�ργος μπορε� να ε�ναι αρκετ� μικρο� αλλ� οι σκακιστικ�ς τους γν�σεις ε�ναι τ�τοιες που κανε�ς δεν μπορο�σε να τους υποτιμ�σει κ�τι που φ�νηκε και απ� τα αποτελ�σματ� τους! Να αναφ�ρουμε β�βαια την αποτελεσματικ�τητα του Γι�ργου Στρ�λη με το 6 στα 6 που �κανε στην 3η σκακι�ρα!

Η Κατερ�να δεν εντυπωσ�ασε μ�νο με την απ�δ�σ� της αλλ� και με την εμφ�νισ� της

Το 8ο σχολε�ο με τον Φ�λιππο Παρασκ�κη, Τζεμαν�κη Γρηγ�ρη, Βιολ�κη Αναστ�ση και Αναγνωστ�κη Στεφαν�α, στις τρεις πρ�τες σκακι�ρες ε�χε τον ισχυρ�τερο μ�σο �ρο παικτ�ν αλλ� σ�γουρα εκε� που υπερτερο�σε το 5ο �ταν και η αδυναμ�α του 8ου.
Το σχολε�ο Βουτ�ν ε�χε μ�α πολ� καλ� σ�νθεση με τον Ν�κο Καζ�κο στην 1η σκακι�ρα να ξεχωρ�ζει! Π�λεψε για την 1η θ�ση κ�τι που φαιν�ταν πολ� βατ� μετ� την ισοπαλ�α που �κανε στον αγ�να του με το 8ο αλλ� στον 5ο γ�ρο ο Σαρ�φης ε�χε �λλη γν�μη και με την ισοπαλ�α που �κανε εναντ�ον του Καζ�κου χ�ρισε τη ν�κη στο 5ο κ�βοντας ταυτ�χρονα και τα ¨φτερ�¨ στους αντιπ�λους τους!
Πολ� καλ� παρουσ�α ε�χε και η δε�τερη ομ�δα του 8ου Δημ. Σχολε�ου με τους Σαμπ�νη Αθαν�σιο, Μαυρ�δη Μ�νο, Λεβ�κη Κυρι�κο, Σπυριδ�κη Γι�ργο και Αναγνωστ�κη Νεφ�λη. Η τ�ταρτη θ�ση που κατ�κτησαν δε�χνει και το υπ�βαθρο που υπ�ρχει στο σχολε�ο αυτ�! Στην �δια θ�ση ισοβ�θμησε και το 10ο Δημ. Σχολε�ο το οπο�ο ε�χε εγγ�ηση στην 1η σκακι�ρα τον πρωταθλητ� Ελλ�δος Αντωνιουδ�κη Γι�ργο. Στη 2η – 3η σκακι�ρα αγων�στηκαν ο Σπανουδ�κης Γι�ννης και ο Σχετ�κης Γι�ργος και στην 4η η Τσαφαρ�κη Κατερ�να η οπο�α αν και μ�λις Α� Δημοτικο� εντυπωσ�ασε με την απ�δοσ� της! 
 
Ο Αντιδ�μαρχος Πλατανι� κ. Μαλακων�κης με την ομ�δα του 8ου Δημ. Σχολε�ου
 Η ομ�δα του 2ου Δημ. Σχολε�ου Βουτ�ν


 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Κατ.

Ομ�δα

Παρ.

+

=

-

MP

Res.

1

5ο Χαν�ων Α

6

4

2

0

10

1

2

8ο Χαν�ων Α

6

4

2

0

10

1

3

2ο Βουτ�ν Α

6

4

1

1

9

0

4

8ο Χαν�ων Β

6

3

2

1

8

2

5

10ο Χαν�ων

6

4

0

2

8

0

6

1ο Σο�δας

6

3

1

2

7

0

7

36ο Ηρακλε�ου

6

2

2

2

6

0

8

13ο Χαν�ων Α

6

3

0

3

6

0

9

Δημοτικ� Τσικαλαρι�ν

6

2

2

2

6

0

10

17ο Χαν�ων

6

2

2

2

6

0

11

4ο Αγ. Νικολ�ου

6

3

0

3

6

0

12

Δημοτικ� Βαμβακ�πουλου

6

2

2

2

6

0

13

5ο Χαν�ων Β

6

3

0

3

6

0

14

1ο Χαν�ων

6

1

2

3

4

0

15

2ο Βουτ�ν Β

6

1

2

3

4

0

16

13ο Χαν�ων Β

6

1

2

3

4

0

17

Δημοτικ� Αγ. Νικολ�ου Ρεθ�μνου

6

1

0

5

2

0

18

5ο Ρεθ�μνου

6

0

0

6

0

0

Στα Γυμν�σια το 2ο Γυμν�σιο κατ�κτησε την 1η θ�ση μετ� απ� σκληρ� μονομαχ�α τ�σο με το Λ�κειο Ν�ας Κυδων�ας αλλ� και με το 3ο Γυμν�σιο Χαν�ων! Η Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α �χει το ¨κοκαλ�κι της νυχτερ�δας¨ θα λ�γαμε… χρ�νια στο 5ο με την εντυπωσιακ� πορε�α που ε�χε εκε� και αποκορ�φωμα την 1η θ�ση στο Πανελλ�νιο Πρωτ�θλημα αλλ� και τ�ρα με την μετακ�μισ� της στο 2ο Γυμν�σιο στο β�θρο την περσιν� χρονι� και 1η θ�ση τη φετιν� στο Παγκρ�τιο Πρωτ�θλημα! Στη δε�τερη σκακι�ρα του 2ου Γυμνασ�ου αγων�στηκε ο Μπα�ραμι�ν Αρτο�ρ ο οπο�ος ε�χε και την καλ�τερη συγκομιδ� βαθμ�ν στην ομ�δα του με τις π�ντε ν�κες που �κανε! Στην 3η σκακι�ρα αγων�στηκε ο Θ�νος Μαυρ�δης και στην 4η η Γι�τσα Μαριλ�να.

Ο Πρ�εδρος του ΑΟ ΚΥΔΩΝ κ. Κουβ�τσος με τη νικ�τρια ομ�δα του 2ου Γυμνασ�ου

Στα Λ�κεια η Ν�α Κυδων�α δεν ε�χε αντ�παλο θα λ�γαμε! Η παρουσ�α του Ν�κου Γεωργακ�πουλου και του Κων/νου Χομπιτ�κη αποτελο�σαν την εγγ�ηση της ομ�δας κ�τι που φ�νηκε και απ� τα αποτελ�σματ� τους με το 6 στα 6 που κ�νανε! Στην 1η σκακι�ρα της ομ�δας τους αγων�στηκε ο �γγελος Παπουν�δης και στην 4η η Αγγελ�κη Φιλ�ππα.
 

Η ομ�δα του Λυκε�ου Ν�ας Κυδων�ας απ� αριστερ�: Αγγελ�κη Φιλ�ππα, Γεωργακ�πουλος Ν�κος, Παπουν�δης �γγελος και Χομπιτ�κης Κωνσταντ�νος
Η ομ�δα του 3ου Γυμνασ�ου με το κ�πελλο της 2ης θ�σης. Απ� αριστερ� Κλει� Κολοκυθ�, Χατζηπαναγι�του Ασημ�νια, Καλανδρ�νης Θαν�σης, Παπαδημητρ�κης Γι�ργος και Γαλαν�κης Ν�κος

ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Κατ.

Ομ�δα

Παρ.

+

=

-

MP

Res.

1ο Γ

2ο Γυμν�σιο Χαν�ων

6

3

3

0

9

3

1ο Λ

Λ�κειο Ν�ας Κυδων�ας

6

3

3

0

9

2

2ο Γ

3ο Γυμν�σιο Χαν�ων

6

4

1

1

9

1

3ο Γ

3ο Γυμν�σιο Ηρακλε�ου

5

2

2

1

6

1

5

5ο Γυμν�σιο Χαν�ων

5

2

2

1

6

1

6

Μουσικ� Γυμν�σιο Χαν�ων

5

1

2

2

4

0

7

1ο Γυμν�σιο Ελ. Βενιζ�λου

5

1

1

3

3

0

2ο Λ

Λ�κειο Κολυμβαρ�ου

5

0

2

3

2

0

9

5ο Γυμν�σιο Αρσαν�ου

5

0

0

5

0

0

     
 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΕΣ

Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2005
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2006
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2007
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2008
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2009
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2010
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2011
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2012
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2013
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2014
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2015
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2016
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2017
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2018

ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ