31o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
 

31ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ!

7  Χρυσ� μετ�λλια, τρ�α Ασημ�νια και τρ�α Χ�λκινα ε�ναι �τι καλ�τερο �χει πετ�χει Χανι�τικη αποστολ�!
Ψαριανο� �λενα – Πλατσ�κη Ευγεν�α - Χασουρ�κη Χρυσ� – Αντωνιουδ�κης Γι�ργος – Καραβιτ�κη Αντων�α και Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α Πανελλ�νιοι Πρωταθλητ�ς-τριες!
Σπυριδ�κης Γι�ργος – Βακ�λη �λλη – Χατζηπαναγι�του Ασημ�νια Αργυρ� μετ�λλια!
Καζ�κος Φ�της – Σαρ�φης Ραφα�λ – Γεωργακ�πουλος Ν�κος τα χ�λκινα μετ�λλια!

 Κοζ�ρη Κατερ�να απ� τον �γιο Νικ�λαο (αργυρ� μετ�λλιο), Παπιδ�κης Γι�ργος, Ματθαι�κη Νεφ�λη και Παναγιωτ�κη Χριστ�να (αργυρ� μετ�λλια) απ� το Ηρ�κλειο συμπλ�ρωσαν τις επιτυχ�ες για τους αθλητ�ς της Κρ�της!

   
 Ψαριανο� �λενα Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α Καραβιτ�κη Αντων�α  Αντωνιουδ�κης Γι�ργος
 Πλατσ�κη Ευγεν�α Σπυριδ�κης Γι�ργος Γεωργακ�πουλος Ν�κος Χασουρ�κη Χρυσ�
 
 
 Βακ�λη �λλη Χατζηπαναγι�του Ασημ�νια  Σαρ�φης Ραφα�λ Καζ�κος Φ�της
 
     
  Κοζ�ρη Κατερ�να Ματθαι�κη Νεφ�λη Παπιδ�κης Γι�ργος Τσαπ�κη Ασημ�νια
   
Παναγιωτ�κη Χριστ�να

 
 


Σε μ�α γιορτ� του σκακιο� στο Περιστ�ρι Αττικ�ς διεξ�χθη το 31ο Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο�. Π�νω απ� 1.200 μαθητ�ς απ’ �λη την Ελλ�δα μας συμμετε�χαν στους αγ�νες σε μ�α διοργ�νωση που ε�ναι μακρ�ν η μαζικ�τερη που διεξ�γεται στη χ�ρα μας. Μ�α διοργ�νωση που αποδεικν�ει �μπρακτα την μεγ�λη αν�πτυξη που �χει το σκ�κι. Οι διοργανωτ�ς φ�τος φρ�ντισαν �τσι �στε οι συνθ�κες να ε�ναι πολ� καλ�τερες σε σχ�ση με την προηγο�μενη χρονι� και κατ�ρθωσαν να φ�ρουν εις π�ρας τους αγ�νες χωρ�ς το παραμικρ� πρ�βλημα. �λλωστε η εμπειρ�α του Γι�ργου Γεωργ�πουλου ε�ναι τ�τοια που εγγυ�ται την ασφ�λεια και την ομαλ� διεξαγωγ� των αγ�νων. Στο αγωνιστικ� κομμ�τι τα Χανιωτ�κια φρ�ντισαν για �λλη μια χρονι� να θριαμβε�σουν! Τα επτ� χρυσ� μετ�λλια, τρ�α αργυρ� και τ�σσερα χ�λκινα ε�ναι σ�γουρα μ�α εντυπωσιακ� συγκομιδ� και μακρ�ν η καλ�τερη σε �λη την Ελλ�δα! Ε�ναι πρ�γματι �ξιο θαυμασμο� που η π�λη μας συναγων�ζεται και ξεπερν�ει σε διακρ�σεις π�λεις, �πως η Αθ�να και η Θεσσαλον�κη παρ� την μεγ�λη πληθυσμιακ� διαφορ� που υπ�ρχει! Σ�γουρα οι �νθρωποι της Σκακιστικ�ς Ακαδημ�ας Χαν�ων – ΣΑΜΑΡΙΑ αισθ�νονται υπερ�φανοι �λα αυτ� τα χρ�νια που απολαμβ�νουν το σ�νολο σχεδ�ν των επιτυχι�ν διατηρ�ντας τον στην κορυφ� του Ελληνικο� σκακιο� για π�νω απ� μ�α δεκαετ�α!

Να ξεκιν�σουμε το αφι�ρωμα με τους πρωταγωνιστ�ς των αγ�νων και συγκεκριμ�να απ� την κατηγορ�α Νηπ�ων �που εκε� την καλ�τερη δι�κριση ε�χε ο Καζ�κος Φ�της (10Ο Χαν�ων – ΚΥΔΩΝ) που κατ�κτησε την 3η θ�ση. Πολ� καλ� παρουσ�α ε�χαν και ο Ντενεκετζ�ς Φρ�ντυ (Ζαβολ�κια Χαν�ων – ΣΑΧ)  και Ριτζ�κης Νικ�λας (Αγροκ�πιο Χαν�ων – ΣΑΧ) που με 5,5 και 5 βαθμο�ς π�ραν  την 15η και 23η θ�ση αντ�στοιχα. Ξεχ�ρισαν �μως με τη συμμετοχ� τους και ο Σχετ�κης Ηρακλ�ς (10ο Χαν�ων – ΣΑΧ)  και Τζατζιμ�κης Βασ�λης (2ο Κουνουπιδιαν�ν - ΣΑΧ) που ε�ναι μ�λις προνηπ�ων!

Στην Α� Δημοτικο� η Τσαφαρ�κη Κατερ�να (10Ο Χανι�ν – ΣΑΧ) κατ�κτησε την 5η θ�ση, μ�α θ�ση αρκετ� καλ� ξ�ροντ�ς �μως τις δυνατ�τητ�ς της θεωρο�με �τι η Κατερ�να στο μ�λλον �χει να προσφ�ρει πολ� περισσ�τερα στο Χανι�τικο σκ�κι! Πολ� καλ� η παρουσ�α του Λ�του Δημ�τριου (5ο Χαν�ων – ΚΥΔΩΝ) που με 6,5 βαθμο�ς π�ρε την 7η θ�ση και του Γι�ργου Παριωτ�κη (10ο Χαν�ων – ΣΑΧ)  που παρ� τον μικρ� χρ�νο ενασχ�λησ�ς του κατ�φερε να κ�νει 5 βαθμο�ς και να π�ρει την 31η θ�ση.

Στην Β� Δημοτικο� ε�χαμε το πρ�το Χρυσ� μετ�λλιο με την �λενα Ψαριανο� (Βαμβακ�πουλο – ΣΑΧ) η οπο�α διαγρ�φει μ�α εκπληκτικ� πορε�α στα Πανελλ�νια Πρωταθλ�ματα! 1η στα Ν�πια, 1η στην Α� Δημοτικο� και τ�ρα 1η στην Β� δημοτικο� σαρ�νοντας �λους τους Πανελλ�νιους τ�τλους! Σ�γουρα μ�α εντυπωσιακ� πορε�α για την �λενα που δε�χνει �τι �χει �λες τις δυνατ�τητες να συνεχ�σει την πορε�α της πλο�σιας σκακιστικ�ς παρ�δοσης που �χει η π�λη μας! Στην �δια κατηγορ�α ο Σπυριδ�κης Γι�ργος (8ο Χαν�ων – ΣΑΧ) εντυπωσι�ζει με την σταθερ�τητ� του και βρ�σκεται σταθερ� στο β�θρο των απονομ�ν μαζ� με την �λενα �λα τα χρ�νια. Τρ�τη συνεχ�μενη χρονι� κατακτ� το Ασημ�νιο μετ�λλιο κ�νοντας 8 βαθμο�ς σε ενν�α αγ�νες κ�τι το οπο�ο ε�ναι εξαιρετικ� δ�σκολο για �να παιδ� τ�σο μικρ�ς ηλικ�ας! Πολ� καλ� η παρουσ�α του Θοδωρ� Τζατζιμ�κη (2ο Κουνουπιδιαν�ν – ΣΑΧ) και του Χατζηδ�κη Λ�μπρου (Νι� Χωρι� – Αποκ�ρωνας) στην �δια κατηγορ�α που με 6,5 βαθμο�ς κατ�κτησαν την 13η και 14η θ�ση αντ�στοιχα. Ο Μ�νος Βουντουρ�κης (8ο Χαν�ων – ΣΑΧ) μπ�κε στον αγωνιστικ� ρυθμ� την 2η μ�ρα και με απανωτ�ς ν�κες �φτασε τους 5 βαθμο�ς και μισ� βαθμ� παρακ�τω ε�χε ο Λειβαδιτ�κης Αλ�ξανδρος (11ο Χαν�ων).

Στην Γ� Δημοτικο� ε�χαμε μ�α χρυσ� τρι�δα αθλητ�ν που π�λευαν για το μετ�λλιο. Ο Ραφα�λ Σαρ�φης, ο Γκ�γκας Παντελ�ς και ο Στρ�λης Γι�ργος αμφ�τεροι απ� το 5ο Δημοτικ� Χαν�ων – ΣΑΧ ε�ναι αθλητ�ς που μπορο�ν να κ�νουν τα π�ντα! Ο Ραφα�λ Σαρ�φης κ�νοντας το καλ�τερο ξεκ�νημα �ταν πολ� κοντ� στο να επαναλ�βει την περσιν� του επιτυχ�α και σ�γουρα το �τι για �λλη μια φορ� αν�βηκε στο β�θρο μιας τ�σο απαιτητικ�ς κατηγορ�ας του αξ�ζουν συγχαρητ�ρια! Η σκληρ� δουλει� που κ�νει �λη τη δι�ρκεια της χρονι�ς ανταμε�βεται με την μεγ�λη σταθερ�τητ� του και το να βρ�σκεται στο β�θρο κ�θε διοργ�νωσης που συμμετ�χει! Ο Γκ�γκας Παντελ�ς �κανε υπ�ρβαση του εαυτο� του ξεπερν�ντας κ�θε προσωπικ� ρεκ�ρ (�πως και ο ΠΑΟΚ τη φετιν� χρονι�…) για να φτ�σει με 7,5 βαθμο�ς να ισοβαθμ�σει στη 2η θ�ση ανεβα�νοντας και αυτ�ς στο β�θρο κατακτ�ντας την 5η θ�ση με τα κριτ�ρια ισοβαθμ�ας. Ο τρ�τος της παρ�ας ο Γι�ργος Στρ�λης ξεκ�νησε και αυτ�ς εντυπωσιακ� δε�χνοντας �τοιμος να διεκδικ�σει μ�α θ�ση στο β�θρο. �να �τυχο αποτ�λεσμα �μως γι’ αυτ�ν τον �ριξε ψυχολογικ� με αποτ�λεσμα να π�ρει με 6 βαθμο�ς την 21η θ�ση που μπορε� να ε�ναι πολ� καλ� σε μ�α τ�τοια κατηγορ�α αλλ� σ�γουρα πιστε�ουμε �τι ο Γι�ργος αξ�ζει για πολ� περισσ�τερα! Εντυπωσ�ασε στην �δια κατηγορ�α ο Διδασκ�λου Αντ�νης απ� το 13ο Ρεθ�μνου που με 7 βαθμο�ς π�ρε την 7η θ�ση δε�γμα της μεγ�λης βελτ�ωσης που �χει το τελευτα�ο δι�στημα. Εξ�σου εντυπωσιακ� �μως �ταν και η κατηγορ�α κοριτσι�ν που η Πλατσ�κη Ευγεν�α (19ο Χαν�ων – ΟΑΧ) πρ�σθεσε �λλη μ�α Πανελλ�νια επιτυχ�α κατακτ�ντας το χρυσ� μετ�λλιο στα κορ�τσια. Δ�πλα της η Βακ�λη �λλη (15ο Χαν�ων – Κ�δων) που π�ρε το ασημ�νιο μετ�λλιο και στην 5η θ�ση �ταν η Σγουρο� Τ�ρψη (13ο Χαν�ων – ΚΥΔΩΝ) συμπληρ�νοντας �τσι μ�α εντυπωσιακ� παρουσ�α απ� Χανι�τες αθλητ�ς στο β�θρο τον απονομ�ν! Στην �δια κατηγορ�α ο Λειβαδιτ�κης Μ�νος (11ο Χαν�ων – ΣΑΧ), ο Σχετ�κης Γι�ργος (10ο Χαν�ων – ΣΑΧ) και ο Σκαρ�κης Στα�ρος (1ο Σο�δας – ΣΑΧ) π�ραν αντ�στοιχα την 36η, 63η και 118η θ�ση.

Και περν�με στην Δ� δημοτικο� �που ε�χαμε �λλη μ�α μεγ�λη επιτυχ�α με την Χασουρ�κη Χρυσ� (1ο Μουρνι�ν – ΣΑΧ) να κατακτ� την πρ�τη θ�ση στη γενικ� κατ�ταξη. Πολ� καλ� η παρουσ�α στην �δια κατηγορ�α και της Κοζ�ρη Αικατερ�νης (4ο Αγ. Νικολ�ου) που με 7 βαθμο�ς κατ�κτησε το Ασημ�νιο μετ�λλιο. Οι καλ�ς εμφαν�σεις των αθλητ�ν μας συνεχ�στηκαν με τον Κυριακογιανν�κη Γι�ννη (3ο Χαν�ων – ΣΑΧ) να κατακτ� την 4η θ�ση τον Μ�νο Μαυρ�δη (8ο Χαν�ων – ΟΑΧ) την 11η θ�ση τον Λεβ�κη Κυρι�κο (8ο Χαν�ων – ΚΥΔΩΝ ) την 19η θ�ση και την Κλεοβο�λου Σοφ�α (3ο Χαν�ων – ΣΑΧ) την 20η θ�ση.

Ο καλ�ς ο πα�κτης στα δ�σκολα φα�νεται και ο Γι�ργος Αντωνιουδ�κης (10ο Χαν�ων – ΣΑΧ) το αποδεικν�ει συνεχ�ς! Τι κι αν ξεκ�νησε νωθρ� στους αγ�νες, �ταν �φτασε η �ρα των ντ�ρμπυ �ταν αυτ�ς που ε�χε την πυγμ� και την ψυχικ� δ�ναμη να τα κερδ�σει! Χρυσ� μετ�λλιο στην Ε� Δημοτικο� ο Γι�ργος κατακτ�ντας �λλη μ�α Πανελλ�νια επιτυχ�α και δε�χνοντας �τι �χει αυτ� το κ�τι παραπ�νω που χρει�ζεται για το στοιχε�ο του πρωταθλητ�! Στο β�θρο των νικητ�ν �ταν και η Τσαπ�κη Ασημ�νια (5ο Ηρακλε�ου – ΟΑΑΗ ) κατακτ�ντας το χ�λκινο μετ�λλιο. Η Σκαρ�κη Γεωργ�α (2ο Σο�δας – ΣΑΧ) παρ� την ταλαιπωρ�α της απ� το κρ�ωμα που ε�χε (κατ�λοιπο απ� την επιτυχ�α της με την ομ�δα της ΚΑ�ΣΣΑΣ) ε�χε μ�α καλ� πορε�α κατακτ�ντας την 9η θ�ση αλλ� μας �χει συνηθ�σει σε περισσ�τερα. Ο �ρης Μελετ�ου (1ο Σο�δας – ΣΑΧ) π�ρε την 59η θ�ση.

Στην ΣΤ� Δημοτικο� μπορε� να ε�χαμε μ�νο μ�α αθλ�τρια στην κατηγορ�α αλλ� αρκο�σε αυτ� για να μας εκπροσωπ�σει επ�ξια! Η εμπειρ�α και η δυναμικ�τητα της Αντων�ας Καραβιτ�κη (5ο Χαν�ων – ΣΑΧ) �φτανε για να π�ρει �νετα το χρυσ� μετ�λλιο στην κατηγορ�α της κλε�νοντας �τσι μ�α εντυπωσιακ� πορε�α σε �λα τα χρ�νια του Δημοτικο� που συμμετ�χει σ’ αυτ�ς τις διοργαν�σεις!

Πολ� καλ� η παρουσ�α του Θ�νου Μαυρ�δη (2ο Χαν�ων – ΟΑΧ) στην Α� Γυμνασ�ου που με 6,5 βαθμο�ς κατ�κτησε την 5η θ�ση.

Στην Β� Γυμνασ�ου �χουμε �λλη μια χρυσ� ομ�δα αθλητ�ν που μ�νιμα πρωταγωνιστο�ν στα Πανελλ�νια Πρωταθλ�ματα κατακτ�ντας �λοι τους πρ�τες Πανελλ�νιες θ�σεις και αναφερ�μαστε στην Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α (2ο Χαν�ων – ΣΑΧ), στον Τζαγκαρ�κη Παναγι�τη (5ο Χαν�ων – ΣΑΧ) και Φυντριλ�κη Κυρι�κο (5ο Χαν�ων – ΣΑΧ). Δικαιωματικ� ξεκιν�με απ� την Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α (2ο Χαν�ων – ΣΑΧ) η οπο�α διαγρ�φει μ�α πορε�α που �μοι� της δεν υπ�ρχει σε Πανελλ�νιο επ�πεδο! Ενν�α χρ�νια συμμετοχ�ν �χει κατακτ�σει ενν�α κ�πελλα πρ�της θ�σης! Μ�α εκπληκτικ� διαδρομ� που δε�χνει το επ�πεδ� της και τιμ�ει το Χανι�τικο σκ�κι με την παρουσ�α της! Ο Τζαγκαρ�κης Παναγι�της βρισκ�ταν συνεχ�ς μπροστ� στη βαθμολογ�α, π�λεψε για το μετ�λλιο και σ�γουρα η σταθερ�τητα της απ�δοσ�ς του και η 5η θ�ση σε μ�α τ�σο απαιτητικ� και δ�σκολη κατηγορ�α δε�χνει και μ�ρος της αξ�ας του! Πολ� καλ� παρουσ�α και του �τερου της παρ�ας Κυρι�κου Φυντριλ�κη, που με 6 βαθμο�ς κατ�κτησε την 9η θ�ση. Στο β�θρο αν�βηκε ο Γι�ργος Παπιδ�κης (Πειραματικ� Ηρακλε�ου – ΟΦΗ) που κατ�κτησε το χ�λκινο μετ�λλιο.

Στην Γ� Γυμνασ�ου ε�χαμε την επανεμφ�νιση του Μπα�ραμι�ν Αρτο�ρ (2ο Χαν�ων – ΚΙΣΑΜΟΣ) μετ� απ� πολλ� χρ�νια που συνοδε�τηκε και με μ�α πολ� καλ� συγκομιδ� βαθμ�ν κατακτ�ντας την 7η θ�ση. Την 9η θ�ση κατ�κτησε ο Βουλγαρ�κης Γι�ννης (5ο Χαν�ων ΚΥΔΩΝ), και την 19η ο Γι�ργος Παπαδημητρ�κης (3ο Χαν�ων – ΚΙΣΑΜΟΣ). Στα κορ�τσια πολ� καλ� �ταν η παρουσ�α της Χατζηπαναγι�του Ασημ�νιας (3ο Χαν�ων – ΑΝΩΓΕΙΑ) που κατ�κτησε το ασημ�νιο μετ�λλιο και της Ματθαι�κη Νεφ�λης (3ο Ηρακλε�ου – ΟΦΗ) που π�ρε το χ�λκινο μετ�λλιο. 

Και τ�λος στην μεγαλ�τερη κατηγορ�α των Λυκε�ων, �που εκε� οι μαθητ�ς �λων των τ�ξεων, αγων�ζονται μαζ�. Στην κατηγορ�α αυτ� ξεχ�ριζε η παρουσ�α του Ν�κου Γεωργακ�πουλου (Ν. Κυδων�ας – ΣΑΧ) που με 7 βαθμο�ς κατ�κτησε την 3η θ�ση προσθ�τοντας �λλο �να μετ�λλιο στη Χανι�τικη αποστολ�! Σ�γουρα η συμμετοχ� και μ�νο του Ν�κου αφ�νοντας τα διαβ�σματ� του δε�χνει και την αγ�πη του για το σκ�κι!

Ολοκληρ�νοντας το αφι�ρωμα για τους αγ�νες να επισημ�νουμε για �λλη μια φορ� την μεγ�λη αν�πτυξη που �χει το σκ�κι τ�σο σε Πανελλ�νιο επ�πεδο �σο και στην π�λη μας που κρατ�ει τα σκ�πτρα για π�νω απ� μ�α δεκαετ�α, κ�νοντας τις επιτυχ�ες των παιδι�ν μας ακ�μη πιο σημαντικ�ς! Ο μεγ�λος αριθμ�ς μαθητ�ν που εκπροσ�πησαν την π�λη μας, το μ�γεθος των επιτυχι�ν ε�ναι στοιχε�α που δεν μπορε� να τα αμφισβητ�σει κανε�ς, δικαι�νοντας τις προσπ�θει�ς μας και δ�νοντ�ς μας δυν�μεις να θ�σουμε ακ�μη ψηλ�τερους στ�χους!

Αναλυτικ� τ�ρα οι νικητ�ς �λων των κατηγορι�ν καθ�ς και οι βαθμολογ�ες των παικτ�ν απ� την Κρ�τη ε�ναι οι εξ�ς: 


ΝΗΠΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

θ�ση

Ονοματεπ�νυμο

Νηπιαγωγε�ο

Βαθμο�

1ος

ΔΕΒΕΣ ΙΑΣΟΝΑΣ

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΖΑΦΡΑΝΑ

8

1η  

ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

7

3ος

ΚΑΖΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ

10Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

7

2η

ΠΟΛΑ ΡΑΝΙΑ

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΖΑΦΡΑΝΑ

7

3η

ΛΑΤΙΦΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

7

15

ΝΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΦΡΕΝΤΥ)

ΖΑΒΟΛΑΚΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

5,5

23

ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

5

27

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

3Ο ΝΗΠ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

4,5

31

ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

74Ο ΝΗΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

33

ΤΖΩΡΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ

61Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

41

ΤΡΥΠΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

JUNIOR ACADEMY ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3,5

42

ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3,5

43

ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

10Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

3

51

ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

2Ο ΝΗΠ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

2,5

Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ�ση

Name

Σχολε�ο

βαθμο�

1ος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

9 ΔΣ ΧΑ�ΔΑΡΙΟΥ

9

1η

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

7,5

3ος

ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ

2 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

7

7

ΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

6,5

2η

ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

6

11

ΚΑΛΑ�ΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2Ο ΔΗΜ ΣΧ ΒΟΥΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6

3η

ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΗ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

6

15

ΚΑ�ΣΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6

18

ΤΣΑΦΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

5,5

25

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

5

28

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3Ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5

29

ΧΩΡΑΦΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4Ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5

31

ΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

5

32

ΣΗΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

17ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

47

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

54

ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16Ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4

63

ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

1Ο ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

3

72ος

ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

1ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


 

Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ�ση

Name

Club/City

βαθμο�

1ος

ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

29Ο ΑΧΑΡΝΩΝ

9

2ος

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8Ο ΧΑΝΙΩΝ

8

3ος

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑ�ΤΗ

7,5

1η

ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

6,5

13

ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2Ο ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

6,5

14

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Δ.Σ.Ν. ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

6,5

2η

ΤΑΛΑΒΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ

5Ο ΠΕΙΡΑΙΑ

6,5

3η

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

5Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6

28

ΧΡΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

2Ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ

6

7η

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΒΙΑΝ

2ο  ΒΟΥΤΩΝ

49

ΒΙΑΝΙΤΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

47Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

50

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

3ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5

51

ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

8ο  ΧΑΝΙΩΝ

5

70

ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

11Ο ΧΑΝΙΩΝ

4,5

88

ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ

6Ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4

101

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

109

ΠΑΠΑΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ

ΔΗΜ ΣΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3,5

126

ΓΙΑΛΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΡΙΤΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

3

Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

θ�ση

Name

Σχολε�ο

Βαθμο�

1ος

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

46 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

8,5

2ος

ΛΑΥΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

15O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

7,5

3ος

ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΕΛ

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

7,5

5ος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

7,5

7

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

13Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

7

1η

ΠΛΑΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

6,5

21

ΣΤΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

5ο ΧΑΝΙΩΝ

6

32

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

6

2η

ΒΑΚΑΛΗ ΕΛΛΗ

15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

6

36

ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

6

39

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

46Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5,5

42

ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5,5

3η

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

5,5

46

ΧΩΡΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4Ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5,5

55

ΣΓΟΥΡΟΥ ΤΕΡΨΗ

13Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

5

63

ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

5

77

ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

17Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

5

 

 

Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ�ση

Name

Rtg

Club/City

βαθμο�

1η

ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ  ΧΡΥΣΗ

1188

1ο  ΜΟΥΡΝΙΩΝ

8

2ος

ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1179

ΕΥΡΩΠΑ�ΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

7,5

3ος

ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-Π.

1102

8ο  ΚΗΦΙΣΙΑΣ

7,5

4ος

ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1002

3ο  ΧΑΝΙΩΝ

7,5

2η

ΚΟΖΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1120

4ο  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

7

11

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

1260

8ο   ΧΑΝΙΩΝ

7

3η

ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

924

11ο  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

7

16

ΚΑΛΑ�ΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

0

2ο  ΒΟΥΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6,5

19

ΛΕΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

1085

8ο  ΧΑΝΙΩΝ

6,5

22

ΜΕΡΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

859

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

6

24

ΠΙΤΣΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

860

5ο  Ηρακλε�ου

6

33

ΓΙΑΛΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

0

Κριτσ�ς Λασιθ�ου

6

34

ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

0

36ο  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6

38

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

909

13ο Χαν�ων

6

56

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1091

56ο  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

65

ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

1132

4ο  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5

107

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

0

3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

4

121

ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

0

5ο  Αγ�ου Νικολ�ου

4

137

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΤΙΤΟΣ

0

47ο  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3,5

143

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΜΥΡΤΩ

0

2ο  Βουτ�ν Ηρακελ�ου

3,5

145

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΝΕΦΕΛΗ

0

35ο  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3,5

 
 

Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

θ�ση

Name

Rtg

Club/City

Βαθμο�

1ος

ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1540

10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

7,5

1η

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1238

64 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

7,5

3ος

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

1608

5O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

7

2η

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

1292

26Ο ΠΕΙΡΑΙΑ

6,5

3η

ΤΣΑΠΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ

1366

5Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6,5

32

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

0

32Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5,5

33

ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

962

17Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

5,5

43

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

956

37Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

44

ΜΗΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1012

ΔΗΜ ΣΧ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

5

45

ΣΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

1040

1ο  ΣΟΥΔΑΣ

5

59

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

0

1ο  ΣΟΥΔΑΣ

5

67

ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

1132

2ο  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

4,5

78

ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

981

ΔΗΜ ΣΧ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

4,5

122

ΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

0

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ

3

 

 
 

ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ�ση

Name

Rtg

Club/City

Βαθμο�

1ος

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1764

1  ΠΥΡΓΟΥ

8,5

2ος

ΔΗΜΑΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

1288

8ο   ΚΗΦΙΣΙΑΣ

7,5

3ος

ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

1528

43ο   ΛΑΡΙΣΑΣ

7

1η

ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

1589

5ο   ΧΑΝΙΩΝ

6,5

2η

ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ

1199

15ο  ΚΑΒΑΛΑΣ

6

3η

ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

1073

7ο   ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

6

34

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

0

3ο  ΚΙΣΣΑΜΟΥ

5,5

35

ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

1209

7ο  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5,5

47

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

1247

17ο   ΧΑΝΙΩΝ

5

67

ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ ΔΑΝΑΗ

950

31ο  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4,5

75

ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

961

14ο  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4,5

126

ΣΦΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

0

ΑΝΩΓΕΙΩΝ

2

 
 

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

θ�ση

Name

ΕΛΟ

Γυμν�σιο

βαθμο�

1ος

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ

1753

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

8

2ος

ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

1731

17ο   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

7

ΚΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1635

6Ο   ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

7

4

ΣΤΟ�ΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1590

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

7

5ος

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1740

2Ο  ΧΑΝΙΩΝ

6,5

2η

ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ

1622

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

6,5

3η

ΠΑΡΙΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

1161

2Ο  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6

19

ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

1251

6Ο  ΧΑΝΙΩΝ

5,5

43

ΚΑΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1185

2Ο  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4

52

ΦΡΑ�ΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

0

2Ο  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4

71

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

1234

ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2,5

 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

θ�ση

Name

ΕΛΟ

Club/City

Βαθμο�

1ος  

ΚΡΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2069

ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

9

2ος

ΜΑΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-Σ.

1323

3 ΑΓΡΙΝΙΟΥ

7

3ος

ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1656

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6,5

5

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1802

5ο  ΧΑΝΙΩΝ

6,5

ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

1789

2ο  ΧΑΝΙΩΝ

6

9

ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

1786

5ο  ΧΑΝΙΩΝ

6

2η

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

1598

3ο  ΚΑΒΑΛΑΣ

5,5

20

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1281

ΕΥΡΩΠΑ�ΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

5

3η

ΛΩΛΑ ΔΑΦΝΗ

1256

2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

5

24

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

1406

3ο  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4,5

48

ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

0

3ο  ΧΑΝΙΩΝ

3

 

Γ� ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Rk.

Name

Rtg

Club/City

Pts.

TB1

1ος

ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

2006

ΙΩΝΕΙΔΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

8

1

2ος

ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1912

2Ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ

8

0

3ος

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

1875

7ο  ΓΥΜΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

7,5

0

7

ΜΠΑ�ΡΑΜΙΑΝ ΑΡΘΟΥΡΟΣ

1210

2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

6

0

1η

ΚΟΥΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

1675

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

6

0

9

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1502

5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

6

0

2η

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙ�ΤΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ

1399

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

6

0

12

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1625

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5,5

0

3η

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ

1173

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

0

4η

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

1475

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

0

19

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1510

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

5

0

35

ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

1013

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

0

 

ΛΥΚΕΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ�ση

Name

ΕΛΟ

Club/City

βαθμο�

1ος

ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

1897

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑ

7,5

2ος

ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2125

1Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

7

3ος

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1984

ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

7

ΚΑΛΥΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

1775

7 ΠΑΤΡΑΣ

6

2η

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

1695

1Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

5

18

ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1409

ΑΝΩΓΕΙΩΝ

4,5

19

ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

1454

8ο Ηρακλε�ου

4,5

3η

ΜΠΕΛΛΟΥ ΝΑΖΑΡΕΤΑ

1130

2Ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ

4,5

29

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

1010

ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

4

30

ΜΙΡΖΑΚ ΒΑΛΕΡΙΑ

966

ΑΝΩΓΕΙΩΝ

3,5

32

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

0

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

3,5

33

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

0

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

3

36

ΣΑΡΑΝΤΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

0

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

2,5

37

ΣΑΡΑΝΤΟΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

0

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

1

 
 

 Δε�τε το αντ�στοιχο αφι�ρωμα απ� το Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα του 2018
 Δε�τε το αντ�στοιχο αφι�ρωμα απ� το Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα του 2017
Δε�τε το αντ�στοιχο αφι�ρωμα απ� το Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα του 2016
Δε�τε το αντ�στοιχο αφι�ρωμα απ� το Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα του 2015
Δε�τε το αντ�στοιχο αφι�ρωμα απ� το Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα του 2014
Δε�τε το αντ�στοιχο αφι�ρωμα απ� το Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα του 2013
 Δε�τε το αντ�στοιχο αφι�ρωμα απ� το Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα του 2012
Δε�τε το αντ�στοιχο αφι�ρωμα απ� το Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα του 2011
Δε�τε το αντ�στοιχο αφι�ρωμα απ� το Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα του 2010
Δε�τε το αντ�στοιχο αφι�ρωμα απ� το Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα του 2009
Δε�τε το αντ�στοιχο αφι�ρωμα απ� το Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα του 2008
Δε�τε το αντ�στοιχο αφι�ρωμα απ� το Πανελλ�νιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα του 2006