ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ 2019

 

 

16o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

APOLLONIA RESORT & SPA ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Με μεγ�λη επιτυχ�α διοργαν�θηκε στο ξενοδοχε�ο APOLLONIA RESORT & SPA στο Ηρ�κλειο το 16ο Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα με διοργανωτ�ς την Σκακιστικ� Ακαδημ�α Γαζ�ου με την Επιτροπ� Αθλητισμο� του Δ�μου Μαλεβιζ�ου, σε συνεργασ�α με την Ε.Σ.Σ.Κ. Μαθητ�ς απ’ �λη την Κρ�τη αγων�στηκαν σε μ�α διοργ�νωση που  �πως �χουμε γρ�ψει και παλαι�τερα μπορε� να μην ε�ναι ποιοτικ� λ�γω του περιορισμ�νου χρ�νου σκ�ψης που �χουν οι μαθητ�ς αλλ� δεν πα�ει να ε�ναι μ�α διοργ�νωση την οπο�α απολαμβ�νουν πραγματικ�!  Τριακ�σιοι μαθητ�ς απ’ �λη την Κρ�τη αγων�στηκαν τη φετιν� χρονι� δε�χνοντας �τσι και την απ�χηση που �χει το σκ�κι στο νησ� μας. Ο καιρ�ς βο�θησε �στε οι συνοδο� να μπορο�ν να απολα�σουν τον �μορφο προα�λιο χ�ρο του ξενοδοχε�ου και γενικ�τερα �λη η διοργ�νωση κ�λησε χωρ�ς προβλ�ματα σε �να ωρα�ο κλ�μα.

Αγωνιστικ� τ�ρα το ψηλ� επ�πεδο που υπ�ρχει στο νησ� μας καθ�ς και ο μεγ�λος αριθμ�ς των παικτ�ν αυτ�ν συνετ�λεσαν �τσι �στε να υπ�ρχει αγων�α και εναλλαγ�ς στις βαθμολογ�ες διατηρ�ντας το ενδιαφ�ρον �λων να παραμ�νει αμε�ωτο �ως τη λ�ξη των αγ�νων.

Στις μικρ�ς κατηγορ�ες διακρ�ναμε ν�α ταλ�ντα να ξεπηδο�ν δ�νοντας ελπ�δες για τη συν�χιση των επιτυχι�ν σε Πανελλ�νιο επ�πεδο, εν� να αναφ�ρουμε πως στην κατηγορ�α Νηπ�ων συμμετε�χαν αρκετ� παιδι� μ�λις προνηπ�ων!

Μ�α παρατ�ρηση προς την διοργαν�τρια αρχ� της ΕΣΣΚ ε�ναι πως πρ�πει να εξεταστε� το ενδεχ�μενο των 9 γ�ρων �τσι �στε να περιορ�ζονται οι αδικ�ες που δημιουργο�νται στις κληρ�σεις και κατ� συν�πεια στις τελικ�ς βαθμολογ�ες. Ο μεγ�λος αριθμ�ς που συμμετ�χουν στους αγ�νες αυτο�ς επιβ�λλει μ�α τ�τοια αλλαγ�. Επ�σης ε�ναι καλ� τα παιδι� και ειδικ� οι μικρ�τεροι αθλητ�ς να προσαρμ�ζονται στις �διες συνθ�κες που υπ�ρχουν και στο Πανελλ�νιο Πρωτ�θλημα.

Πατ�ντας π�νω στην ονομασ�α κ�θε τ�ξης μπορε�τε να δε�τε τις βαθμολογ�ες και φωτογραφ�ες των απονομ�ν.


ΝΗΠΙΑ

 Μπορε� να ε�ναι μ�λις νηπ�ων αλλ� ε�δαμε μ�α πολ� ενδιαφ�ρουσα μ�χη με εναλλαγ�ς στην πρ�τη θ�ση που παιζ�ταν μ�χρι και τον τελευτα�ο γ�ρο! Στην τελικ� βαθμολογ�α ε�χαμε ισοβαθμ�α στην 1η θ�ση αν�μεσα στον Φ�τη Καζ�κο (10 Χαν�ων) και τον Ριτζ�κη Νικ�λα (Αγροκηπ�ου) με τον Φ�τη να υπερτερε� στα κριτ�ρια και να ε�ναι αυτ�ς που κατακτ� τον τ�τλο του Πρωταθλητ� Κρ�της!
Πολ� καλ�ς εμφαν�σεις απ� τον Ριτζ�κη Νικ�λα και την 2η θ�ση που κατ�κτησε, τον Ντενεκετζ� Φρ�ντυ (Ζαβολ�κια) που ισοβ�θμησε στην 3η θ�ση και απ� τον Γαβαλ�κη Χρ�στο (Κουνουπιδιαν�ν). Να τον�σουμε επ�σης τις εμφαν�σεις του Ψαριανο� Μ�νου (Βαμβακ�πουλο) και του Σχετ�κη Ηρακλ� (10ο Χαν�ων) που αν και μ�λις προνηπ�ων κ�νανε τ�σσερις βαθμο�ς πα�ρνοντας πολ� καλ�ς θ�σεις!
Εναλλαγ�ς ε�χαμε και στην κατηγορ�α κοριτσι�ν με τελικ� νικ�τρια την Τζομπαν�κη Ευγεν�α. Πολ� καλ�ς εμφαν�σεις απ� την Λιανοπο�λου Θ�νεια (Μουρνι�ν), Σαρ�φη Λ�λιαν (5ο Χαν�ων)  και την Γεωργι�δη Βασιλικ� (Τσικαλαρι�)  που ισοβ�θμησαν �λες στη 2-9η θ�ση!     


Α� ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Το μ�λο κ�τω απ� την μηλι� θα π�σει.... κ�πως �τσι θα λ�γαμε στην περ�πτωση αυτ� μιας και ο Ζαχαρ�ας Καλα�τζ�κης �ταν �νας απ� τους ισχυρ�τερους σκακιστ�ς της π�λης μας για π�ρα πολλ� χρ�νια. T�ρα ο γι�ς του Αντ�νης αναλαμβ�νει τη συν�χιση της σκακιστικ�ς του διαδρομ�ς σε μ�α κατηγορ�α �που ε�χαμε τριπλ� ισοβαθμ�α στην 1η θ�ση με τον Καλα�τζ�κη Αντ�νη (2ο Βουτ�ν) να ξεχωρ�ζει στα κριτ�ρια και να ε�ναι αυτ�ς που κατακτ� τον τ�τλο του Πρωταθλητ� Κρ�της. Στην 1η θ�ση ισοβ�θμησαν και με τα κριτ�ρια 2ος - 3ος ο Λ�ττος Δημ�τρης (5ο Χαν�ων) και ο Αρχοντ�κης Γι�ννης (5ο Χαν�ων). 
Στα κορ�τσια η Τσαφαρ�κη Κατερ�να (10 Χαν�ων) �ταν καταπληκτικ�! Ξεκιν�ντας με �να εντυπωσιακ� σερ� νικ�ν της �δωσε την ευκαιρ�α να αγων�ζεται συν�χεια στα πρ�τα τραπ�ζια αντιμετωπ�ζοντας τους καλ�τερους αντιπ�λους του πρωταθλ�ματος. Η κατ�κτηση της 1ης θ�σης στην τελικ� βαθμολογ�α του πρωταθλ�ματος �ταν απ�λυτα δ�καιη επαναλαμβ�νοντας την επιτυχ�α που ε�χε και την περσιν� χρονι�! Πολ� καλ� παρουσ�α και απ� την Φουρναρ�κη Αναστ�ζια (5ο Χαν�ων) με την 3η θ�ση που κατ�κτησε!  

 


Β� ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στην Β� δημοτικο� �να ν�ο αστ�ρι γεννι�ται... Η Κοντογι�ννη Β�βιαν (2ο Βουτ�ν) ε�χε εντυπωσι�σει με τη σοβαρ�τητ� της και τη συγκροτημ�νη σκ�ψη της στα Παγκρ�τια Νεανικ� Πρωταθλ�ματα και εδ� φρ�ντισε να το επιβεβαι�σει! Κατ�κτησε την 1η θ�ση  τ�σο στα κορ�τσια �σο και στη γενικ� κατ�ταξη δε�χνοντας �τι �χει �λα τα φ�ντα να διεκδικ�σει ακ�μη μεγαλ�τερες επιτυχ�ες! Στο β�θρο των νικητρι�ν �ταν η Ψαριανο� �λενα (Βαμβακ�πουλο) με τη 2η θ�ση που κατ�κτησε και η Χρυσο� Ιω�ννα (2ο Ρεθ�μνου). 
Στα αγ�ρια την 1η θ�ση και τον τ�τλο του Πρωταθλητ� Κρ�της κατ�κτησε ο Τζατζιμ�κης Θοδωρ�ς (2ο Κουνουπιδιαν�ν) πετυχα�νοντας μ�α μεγ�λη επιτυχ�α σε μ�α δ�σκολη κατηγορ�α με πα�κτες που πρωταγωνιστο�ν σε Πανελλ�νιο επ�πεδο! Χανι�τικη επικρ�τηση ε�χαμε σ' αυτ� την κατηγορ�α μιας και �λα τα παιδι� που αν�βηκαν στο β�θρο �ταν απ� την π�λη μας! 2ος στην βαθμολογ�α ο Χατζηδ�κης Λ�μπρος (Νι� Χωρι�) και στην 3-4η θ�ση ισοβ�θμησαν ο Σπυριδ�κης Γι�ργος (8ο Χαν�ων) και ο Βουντουρ�κης Μ�νος (8ο Χαν�ων) 
 

 


 

Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στην Γ� δημοτικο� ο Ραφα�λ Σαρ�φης (5ο Χαν�ων) π�ρε τη ρεβ�νς απ� το πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της, κατακτ�ντας το Παγκρ�τιο Πρωτ�θλημα. Μ�α επιτυχ�α που επαναλαμβ�νει για τρ�τη συνεχ�μενη χρονι� με μ�α πορε�α αξιοζ�λευτη μιας και ε�κολα � δ�σκολα καταφ�ρνει π�ντα σε �λες τις διοργαν�σεις που συμμετ�χει να ε�ναι ψηλ� στις τελικ�ς κατατ�ξεις! Β�βαια τ�ποτα δεν ε�ναι τυχα�ο  μιας και η δουλει� που κ�νει και η συν�πεια που δε�χνει ε�ναι αξι�παινη για παιδ� τ�τοιας ηλικ�ας!
Στην �δια κατηγορ�α πολ� καλ� εμφ�νιση πραγματοπο�ησε για �λλη μια φορ� ο Γκ�γκας Παντελ�ς (5ο Χαν�ων) που κατ�κτησε την 3η θ�ση, εν� με μισ� βαθμ� λιγ�τερο �ταν ο Γι�ργος Στρ�λης (5ο Χαν�ων) και ο Γι�ργος Σχετ�κης (10ο Χαν�ων) που κατ�κτησαν την 5-6η θ�ση αντ�στοιχα. Ψηλ� στη βαθμολογ�α �ταν και ο Στ�θης Κωνστανταρ�κης (9ο Χαν�ων) με τον Στα�ρο Σκαρ�κη (1ο Σο�δας) που με 4½ βαθμο�ς ισοβ�θμησαν στην 8-9η θ�ση.
Στα κορ�τσια την πρ�τη θ�ση κατ�κτησε η Πλατσ�κη Ευγεν�α (19ο Χαν�ων) η οπο�α ε�χε γενικ�τερα μ�α πολ� καλ� πορε�α καταφ�ρνοντας να αναρριχηθε� και στην πρ�τη θ�ση της γενικ�ς κατ�ταξης!   

 


Δ� ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Στην Δ� δημοτικο� ο Μ�νος Μαυρ�δης (8ο Χαν�ων) δε�χνει �τι ε�ναι για τα δ�σκολα... Τ�σο την περσιν� χρονι� �σο και φ�τος �χασε τις πρωτι�ς στο πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της αλλ� �ρθε στο Παγκρ�τιο και κατ�κτησε τις πρ�τες θ�σεις! �να παιδ� με πλο�σιο ταλ�ντο και δυνατ�τητες που δεν χ�νει ευκαιρ�α να το αποδε�ξει!
Πολ� καλ� παρουσ�α και ισοβαθμ�α στην 3η θ�ση ε�χαμε απ� τον Κυριακογιανν�κη Γι�ννη (3ο Χαν�ων) και τον Λεβ�κη Κυρι�κο (8ο Χαν�ων).
Στα κορ�τσια η Κοζ�ρη Κατερ�να (4ο Αγ. Νικολ�ου)  κατ�κτησε την 1η θ�ση �χοντας γενικ�τερα μ�α πολ� καλ� πορε�α μιας και ισοβ�θμησε και στη 2η θ�ση της γενικ�ς κατ�ταξης. Η Κατερ�να �χει μ�α συνεχ�μενη ανοδικ� πορε�α δε�χνοντας �τι ε�ναι ικαν� να συνεχ�σει την πετυχημ�νη πορε�α που ε�χε τα προηγο�μενα χρ�νια η Αιμιλ�α Βασιλε�ου! Τη 2η θ�ση κατ�κτησε η Ορφαν�κη Καλλι�πη (4ο Αγ. Νικολ�ου) και την 3η θ�ση η Κλεοβο�λου Σοφ�α (3ο Χαν�ων).

 


Ε� ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στην Ε� δημοτικο� ξ�ραμε �τι ε�ναι πρωτ�θλημα για δ�ο και �τσι εξελ�χτηκε. Ο Βιολ�κης Αναστ�σης (8ο Χαν�ων)  και ο Αντωνιουδ�κης Γι�ργος (10ο Χαν�ων) διαφ�ρουν �ναντι των αντιπ�λων τους, τ�σο με την δυναμικ�τητ� τους, �σο και με την εμπειρ�α τους και �ταν αναμεν�μενο �τι η πρ�τη θ�ση θα κριν�ταν στη μεταξ� τους μονομαχ�α. Νικητ�ς αναδε�χτηκε ο Βιολ�κης κατακτ�ντας παρ�λληλα τον τ�τλο του Πρωταθλητ� Κρ�της. 
Στα κορ�τσια η Τσαπ�κη Ασημ�νια (5ο Ηρακλε�ου) δημιουργε� τη δικ� της παρ�δοση στο σχολικ� σκ�κι κατακτ�ντας �νετα την πρ�τη θ�ση! Στην 3η θ�ση ισοβ�θμησε η Μανιατ�κη Μαρ�α Ελ�νη (Αγροκ�πιο) και η Σκαρ�κη Γεωργ�α (1ο Χαν�ων).

 


ΣΤ� ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Στην ΣΤ’ Δημοτικο� ο Ν�κος Καζ�κος (2ο Βουτ�ν) �δειξε το ταλ�ντο του επαναλαμβ�νοντας την περσιν� του επιτυχ�α και κατακτ�ντας την πρ�τη θ�ση σε μ�α δ�σκολη κατηγορ�α. Παρ�λληλα �πως γρ�φαμε και στο αντ�στοιχο περσιν� �ρθρο π�ρε μ�α "�τυπη ρεβ�νς" για τα Παγκρ�τια Νεανικ�! Την τρι�δα στο β�θρο συμπληρ�νανε ο Γι�ννης Αλειφ�ρης (Νεροκο�ρου) 2ος και ο Φ�λιππος Παρασκ�κης (8ο Χαν�ων) 3ος.    
Στα κορ�τσια η Καραβιτ�κη Αντων�α (5ο Χαν�ων) κατ�κτησε �νετα την 1η θ�ση δε�χνοντας και τη διαφορ� δυναμικ�τητας που �χει �ναντι των αντιπ�λων της! Με την επιτυχ�α της αυτ� η Αντων�α ολοκλ�ρωσε μ�α πετυχημ�νη πορε�α σε �λες τις τ�ξεις του Δημοτικο� �που απ� την Α� δημοτικο� �ως και φ�τος στην ΣΤ� �χει κατακτ�σει �λες τις πρ�τες θ�σεις! 

 


Α� ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η κατηγορ�α αυτ� ε�ναι �να πρωτ�θλημα για δ�ο! Ο Θ�νος Μαυρ�δης (2ο Χαν�ων) και η Καλιοντζ�κη Ερι�ττα (Ν�ας Κυδων�ας) �χουν σημαντικ� προβ�δισμα �ναντι των αντιπ�λων τους και κατ�κτησαν και οι δ�ο �νετα τις πρ�τες θ�σεις!

 


Β� ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γρ�φαμε την περσιν� χρονι� για τη μεγ�λη ανταγωνιστικ�τητα και την συσσ�ρευση πολλ�ν ισχυρ�ν σκακιστ�ν που υπ�ρχουν σ' αυτ� την κατηγορ�α κ�νοντ�ς την μ�α απ� τις πιο μαχητικ�ς κατηγορ�ες! Ενδεικτικ� παρ�δειγμα ε�ναι και οι εναλλαγ�ς στην 1η θ�ση δε�γμα που φανερ�νει και το π�σο απρ�βλεπτη ε�ναι η κατ�κτηση του πρωταθλ�ματος. Το 2015 πρ�τος στη γενικ� κατ�ταξη �ταν ο Φυντριλ�κης Κυρι�κος, το 2016 η Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α, το 2017 ο Γαλαν�κης Ν�κος, το 2018 ο Τζαγκαρ�κης Παναγι�της και τη φετιν� χρονι� ο Γι�ργος Παπιδ�κης! (Πειραματικ� Ηρακλε�ου)  Νομ�ζω πως δεν χρει�ζονται σχ�λια οι τελικ�ς βαθμολογ�ες σκιαγραφο�ν ξεκ�θαρα και την εικ�να του πρωταθλ�ματος!
Στα κορ�τσια μετ� απ� πολλ�ς εναλλαγ�ς στη βαθμολογ�α την πρ�τη θ�ση κατ�κτησε η Αλειφ�ρη Κατερ�να (Ελ. Βενιζ�λου).

 


Γ� ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στη Γ� Γυμνασ�ου ο Βαγγ�λης Πατρελ�κης (Κουνουπιδιαν�ν) �παιζε χωρ�ς αντ�παλο! �κανε το απ�λυτο με 7 στα 7 και κατ�κτησε �νετα την πρ�τη θ�ση!  Ε�ναι εντυπωσιακ� το �τι σε 21 παρτ�δες που �παιξε τα τρ�α χρ�νια στο Γυμν�σιο �χει πετ�χει 21 ν�κες!
Στα κορ�τσια π�ντως επικρατε� �λλη λογικ�... φροντ�ζουν κ�θε χρ�νο να μοιρ�ζουν τις επιτυχ�ες τους �τσι �στε �λες να ε�ναι χαρο�μενες! Το 2016 �ταν πρ�τη η Χατζηπαναγι�του, το 2017 η Κουτσουρ�κη, το 2018 η Ηγουμεν�κη και φ�τος �ταν η σειρ� της Νεφ�λης Ματθαι�κη (3ο Ηρακλε�ου) να κατακτ�σει την 1η θ�ση! 

 


ΛΥΚΕΙΑ

Στα Λ�κεια παρ� τη δυσκολ�α που αντιμετωπ�ζουν οι περισσ�τεροι μαθητ�ς αυτ� την περ�οδο δεν �ταν και λ�γοι αυτο� που περι�ρισαν λ�γο τα μαθ�ματ� τους για να αφιερ�σουν �να Σαββατοκ�ριακο στο �θλημα που αγαπο�ν. Αγωνιστικ� τ�ρα ο Ν�κος Γεωργακ�πουλος (Ν�ας Κυδων�ας) ξεχ�ριζε με τη δυναμικ�τητ� του και αφο� ¨�φησε τον ιπποτισμ�" που �δειξε στα Χανι� κατ�κτησε �νετα την πρ�τη θ�ση με π�ντε βαθμο�ς στους π�ντε αγ�νες.
Στα κορ�τσια η Ρεθυμνι�τισσα Χρυσ� Κουκουρ�κη (1ο Ρεθ�μνου) �ταν για �λλη μια φορ� "χρυσ�¨ και επαν�λαβε την επιτυχ�α που ε�χε και στη Δυτ. Κρ�τη.  

 

 


 

Γενικ� σε επ�πεδο συλλ�γων οι αθλητ�ς του συλλ�γου της Σκακιστικ�ς Ακαδημ�ας Χαν�ων - Σαμαρι� εντυπωσ�ασαν για �λλη μια χρονι� κατακτ�ντας επτ� πρ�τες θ�σεις, τ�σσερα ασημ�νια μετ�λλια και επτ� χ�λκινα! 
Τ�σσερις πρ�τες θ�σεις ε�χε ο ΟΑΧ,  
3 χρυσ� 4 αργυρ� και τρ�α χ�λκινα ο ΟΦΗ, 
δ�ο χρυσ� π�ντε αργυρ� και τ�σσερα χ�λκινα ο ΚΥΔΩΝ,
δ�ο χρυσ� και �να αργυρ� ο ΟΑΑΗ, 
ο ΣΚΟΡ ε�χε �να χρυσ� �να αργυρ� και �να χ�λκινο,

�να χρυσ� δ�ο αργυρ� και �να χ�λκινο ε�χε ο �γιος Νικ�λαος, 
�να χρυσ� και �να χ�λκινο το ΓΑΖΙ,
�να αργυρ� και δ�ο χ�λκινα τα ΑΝΩΓΕΙΑ! 
δ�ο αργυρ� ο ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ
�να αργυρ� ο ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ
και �να χ�λκινο ο ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ 

 

 

Παρακ�τω μπορε�τε να δε�τε αναλυτικ� τις τελικ�ς βαθμολογ�ες �λων των κατηγορι�ν.

 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2005
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2006
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2007
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2008
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2009
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2010
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2011
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2012
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2013
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2014
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2015
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2016
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2017
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2018
Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της 2008
Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της 2009
Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της 2010
Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της 2011
Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της 2012
Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της 2013
Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της 2014
Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της 2015
Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της 2016
Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της 2017
Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της 2018