ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019


12o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2018

Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α
Πρωταθλ�τρια Ελλ�δος
Α� Γυμνασ�ου
Ψαριανο� �λενα
Πρωταθλ�τρια Ελλ�δος
Α' δημοτικο�
Σαρ�φης Ραφα�λ
Πρωταθλητ�ς Ελλ�δος
Β'  δημοτικο�
Χασουρ�κη Χρυσ�
Πρωταθλ�τρια Ελλ�δος
Γ� Δημοτικο�
Βοζιν�κη Ανθ�
Ασημ�νιο Μετ�λλιο στα
Λ�κεια
Τζαγκαρ�κης Παναγι�της
Ασημ�νιο Μετ�λλιο στην
Α� Γυμνασ�ου
Καραβιτ�κη Αντων�α
Ασημ�νιο μετ�λλιο στην
Ε'  δημοτικο�
Αντωνιουδ�κης Γι�ργος
Ασημ�νιο μετ�λλιο στην
Δ'  Δημοτικο�
Σπυριδ�κης Γι�ργος
Ασημ�νιο μετ�λλιο στην
Α� δημοτικο�
Γεωργακ�πουλος Ν�κος
Χ�λκινο μετ�λλιο στα
Λ�κεια
Φυντριλ�κης Κυρι�κος
Χ�λκινο μετ�λλιο στην
Α� Γυμνασ�ου
Σκαρ�κη Γεωργ�α
Χ�λκινο μετ�λλιο στην
Δ� δημοτικο�


Μικρ� συμμετοχ� αλλ� μεγ�λη μαχητικ�τητα στο 12ο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτ. Κρ�της!

Ολοκληρ�θηκε το Σαββατοκ�ριακο 2 και 3 Μαρτ�ου το 12ο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Δυτικ�ς Κρ�της με διοργανωτ� τον ΑΟ ΚΥΔΩΝ σε συνεργασ�α με τον Δ�μο Πλατανι� και την Περιφ�ρεια Κρ�της. �να πρωτ�θλημα που σημαδε�τηκε απ� τη θεομην�α της προηγο�μενης εβδομ�δας με αποτ�λεσμα να αποτρ�ψει τη συμμετοχ� πολλ�ν μαθητ�ν απ� τους αγ�νες. �να πρωτ�θλημα π�ντως που �σχετα απ� τον καιρ� ο αριθμ�ς των 189 συμμετοχ�ν ε�ναι πολ� μικρ�τερος απ� κ�θε �λλη φορ� με τουλ�χιστον 100 παιδι� λιγ�τερα και σ�γουρα πρ�πει να αναζητηθο�ν και �λλα α�τια για το γεγον�ς αυτ�. Το πρωτ�θλημα αυτ� το γρ�ψαμε και �λλες φορ�ς θ�λει καινο�ργιες καινοτομ�ες για να μπορ�σει να δ�σει ν�α �θηση στο σχολικ� σκ�κι, ν�α �θηση που θα προσελκ�σουν περισσ�τερο τα παιδι� που δεν ασχολο�νται σε συλλ�γους αλλ� απλ� ξ�ρουν σκ�κι κυρ�ως μ�σα απ� σχολικ� προγρ�μματα.

Η διοργ�νωση �γινε στον φιλ�ξενο χ�ρο της Ορθ�δοξου Ακαδημ�ας η διο�κηση της οπο�ας �χει δε�ξει επανειλημμ�να τη δι�θεσ� της να φιλοξεν�σει τις σκακιστικ�ς εκδηλ�σεις!

Αγωνιστικ� θα λ�γαμε �τι η μικρ� συμμετοχ� ε�χε και τα θετικ� της κ�νοντας τα πρωταθλ�ματα πιο μαχητικ� και πιο αντικειμενικ� ως προς τις βαθμολογ�ες μιας και γιν�ντουσαν περισσ�τερα ντ�ρμπυ στις κατηγορ�ες. Οι πα�κτες π�ρα απ� μ�α θ�ση στο β�θρο διεκδικο�σαν και την πρ�κρισ� τους στο Παγκρ�τιο Πρωτ�θλημα που θα διεξαχθε� το Σαββατοκ�ριακο 16-17 Μαρτ�ου στο Ηρ�κλειο. Οι τελικ�ς βαθμολογ�ες αν�δειξαν για �λλη μια φορ� τους μαθητ�ς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ στην κορυφ� των περισσοτ�ρων κατηγορι�ν! Το γεγον�ς �τι κατ�κτησαν π�νω απ� το 50% των πρ�των θ�σεων βλ�ποντας δ�δεκα μαθητ�ς της να ανεβα�νουν στο ψηλ�τερο σκαλ� του β�θρου κατακτ�ντας τον τ�τλο του Πρωταθλητ�-τριας Δυτ. Κρ�της δε�χνει �χι μ�νο τη δουλει� που γ�νεται αλλ� και τη διαχρονικ�τητα των επιτυχι�ν! Τ�σσερις πρωταθλητ�ς ε�χε ο σ�λλογος του ΟΑΧ, τρεις ο Κ�δωνας και απ� μ�α ο ΣΚΟ Ρεθ�μνου, τα ΑΝΩΓΕΙΑ και ο ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ.

Αθλητ�ς και προπονητ�ς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ με τα �παθλ� τους μετ� το τ�λος των αγ�νων

Στον παρακ�τω π�νακα βλ�πουμε τις θ�σεις πρ�κρισης των μαθητ�ν και μαθητρι�ν για τους Παγκρ�τιους Ατομικο�ς Σχολικο�ς Αγ�νες, οι οπο�ες αν�λογα με την τ�ξη καταν�μονται ως εξ�ς:

Νηπιαγωγε�ο

Ελε�θερο συμμετοχ�ς

Α� Τ�ξη

12 αγ�ρια + 6 κορ�τσια

Β� Τ�ξη

12 αγ�ρια + 6 κορ�τσια

Γ� Τ�ξη

12 αγ�ρια + 6 κορ�τσια

Δ� Τ�ξη

12 αγ�ρια + 6 κορ�τσια

Ε� Τ�ξη

10 αγ�ρια + 5 κορ�τσια

ΣΤ� Τ�ξη

10 αγ�ρια + 5 κορ�τσια

Α� Γυμνασ�ου

7 αγ�ρια + 3 κορ�τσια

Β� Γυμνασ�ου

7 αγ�ρια + 3 κορ�τσια

Γ� Γυμνασ�ου

7 αγ�ρια + 3 κορ�τσια

Λυκε�ου

Ελε�θερο συμμετοχ�ς

 

Η μαχητικ�τητα των πρωταθλημ�των �ταν πολ� μεγ�λη και υπ�ρχαν κατηγορ�ες που πραγματικ� ξεχ�ριζαν! Σ�γουρα μ�α απ� αυτ�ς �ταν η Γ’ Δημοτικο� �που βλ�πουμε �να σ�νολο πολλ�ν παικτ�ν να �χουν πολ� ψηλ� επ�πεδο διεκδικ�ντας την δι�κριση! Ο Γκ�γκας, Σαρ�φης, Σχετ�κης, Λειβαδιτ�κης, Κωνστανταρ�κης, Ρ�ζος, Στρ�λης, Λουκ�κης, Σκαρ�κης, και οι Ρεθυμνι�τες Τζαν�κης, Διδασκ�λου και Buldus αποτελο�ν την πιο μεγ�λη ομ�δα καλ�ν παικτ�ν μαζεμ�νοι �λοι σε μ�α κατηγορ�α! Το γεγον�ς αυτ� δημιουργε� �ναν μεγ�λο ανταγωνισμ� μεταξ� των παιδι�ν που μ�νο θετικ� αποτελ�σματα μπορε� να �χει και σ�γουρα θα βοηθ�σει τα παιδι� να αν�βουν πολ� ψηλ� αγωνιστικ�!

Μ�α �λλη κατηγορ�α με μεγ�λη ανταγωνιστικ�τητα ε�ναι η Β’  Γυμνασ�ου �που βλ�πουμε μαθητ�ς ψηλο� επιπ�δου με Πανελλ�νιες διακρ�σεις που εδ� και χρ�νια συναγων�ζονται μεταξ� τους και διεκδικο�ν την δι�κριση. Οι, Φυντριλ�κης, Τζαγκαρ�κης, Σηφογιανν�κης, Γαλαν�κης, Καραβιτ�κη αποτελο�ν μ�α πολ� ισχυρ� ομ�δα με �ντονες μονομαχ�ες τ�σο στο Δυτ. Κρ�της, στο Παγκρ�τιο και στο Πανελλ�νιο Πρωτ�θλημα και διακρ�σεις που εναλλ�σσονται κ�θε χρ�νο!

Και να π�με στην κατηγορ�α Λυκε�ων �που ε�χαμε την καταπληκτικ� εμφ�νιση της Κουκουρ�κη Χρυσ�ς! Κατ�φερε σε μ�α δ�σκολη κατηγορ�α να π�ρει την πρ�τη θ�ση στη γενικ� κατ�ταξη και να ε�ναι το μοναδικ� κορ�τσι που το πετυχα�νει αυτ� τη φετιν� χρονι� ακολουθ�ντας αυτ� που �κανε πολλ�ς φορ�ς τις προηγο�μενες χρονι�ς η Βοζιν�κη Ανθ� και η Καραβιτ�κη Ευαγγγελ�α!

�να �λλο στοιχε�ο ε�ναι στην κατηγορ�α Νηπ�ων η μεγ�λη συμμετοχ� απ� παιδι� προνηπ�ων! Αρκετ� παιδι� μ�λις τεσσ�ρων χρον�ν π�γαν και αγων�στηκαν και θα περιμ�ναμε εκε� την �δια προσοχ� και απ� τους διοργανωτ�ς μιας και καλ� ε�ναι η ενθ�ρρυνση σε παιδι� τ�σο μικρ�ς ηλικ�ας! Τ�λος να αναφ�ρουμε την σκακιστικ� παρ�δοση που δημιουργε� το 5ο Δημ. Σχολε�ο! �να σχολε�ο που μ�λις πριν δ�ο χρ�νια κατ�κτησε την 1η θ�ση στο Πανελλ�νιο Ομαδικ� Πρωτ�θλημα και �χει αναδε�ξει πα�κτες �πως η Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α, ο Τζαγκαρ�κης Παναγι�της, ο Φυντριλ�κης Κυρι�κος, η Καλιοντζ�κη Ερι�ττα και η Καραβιτ�κη Αντων�α παιδι� που �χι μ�νο ε�ναι καλ� αλλ� �χουν κατακτ�σει �λα Πανελλ�νιες διακρ�σεις! Τη φετιν� χρονι� �χοντας π�λι μ�α εντυπωσιακ� παρουσ�α με ν�α ταλ�ντα να αναδεικν�ονται ε�χε τη χαρ� να δει επτ� παιδι� στο β�θρο των νικητ�ν!

 Διοργανωτικ� θα λ�γαμε �τι στις δ�ο α�θουσες αγ�νων υπ�ρχαν διαφορετικο� καν�νες και οργ�νωση! Στην κεντρικ� α�θουσα τα π�ντα κ�λησαν �ψογα χωρ�ς το παραμικρ� πρ�βλημα εφαρμ�ζοντας τους καν�νες των αγ�νων. Στην δε�τερη α�θουσα �μως που πα�ζανε μ�νο ν�πια και Α� Δημοτικο� τα παρ�πονα και οι διαμαρτυρ�ες �ταν π�ρα πολλ�ς ως προς τον επικεφαλ� διαιτητ� και τις αποφ�σεις του. Το γεγον�ς να μην συμπεριλαμβ�νει στην κλ�ρωση δ�ο μαθητ�ς απ� τους οπο�ους ο �νας �ταν μ�λις προνηπ�ων ε�ναι και �να δε�γμα της δι�θεσης που υπ�ρχε. Δεν απευθ�νθηκε καν στον Διευθυντ� αγ�νων μιας και �ταν δικ� του αρμοδι�τητα να αποφασ�σει και προτ�μησε την ε�κολη λ�ση της τιμωρ�ας των παιδι�ν. Να τον�σουμε �τι η διαδικασ�α στο να μπει �νας πα�κτης στο σ�στημα αγ�νων δεν κρατ�ει π�νω απ� �να λεπτ� μιας και οι γονε�ς τους δεν ζητο�σαν αλλαγ� της κλ�ρωσης και μπορε� να γ�νει οποιαδ�ποτε στιγμ�.
2ον σε σχ�ση με τις αντικανονικ�ς κιν�σεις, δεν ανακοιν�θηκε τ�ποτα απ� τα μικρ�φωνα το τι θα ισχ�ει και οι πα�κτες αντιμετωπιζ�ντουσαν με διαφορετικ�ς αποφ�σεις για το �διο θ�μα αν�λογα με τη δι�θεση... Υπ�ρχε περ�πτωση κοριτσιο� που ζ�τησε απ� τον διαιτητ� την παρ�βαση μιας ο αντ�παλ�ς της �κανε τρεις αντικανονικ�ς και απλ� της ε�παν να συνεχ�σει την παρτ�δα και υπ�ρχαν περιπτ�σεις που ο μηδενισμ�ς �γινε με ιδια�τερο ζ�λο. Ειδικ� β�βαια �ταν λ�νε ¨θα ε�μαστε ελαστικο�¨ και βλ�πεις να γ�νεται μηδενισμ�ς σε ντ�ρμπυ πρ�της θ�σης τ�τε τα σχ�λια περιττε�ουν.  
 

Παρακ�τω μπορε�τε να δε�τε αναλυτικ� τις βαθμολογ�ες �λων των κατηγορι�ν

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΕΣ

Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2005
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2006
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2007
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2008
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2009
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2010
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2011
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2012
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2013
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2014
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2015
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2016
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2017
Παγκρ�τιο Μαθητικ� Πρωτ�θλημα Σκακιο� 2018

ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ