ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 2019

 

ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ!

 

Σπ�ρος Ναο�μ, Λιοδ�κης Κων/νος, Γεωργακ�πουλος Ν�κος και Πατρελ�κης Βαγγ�λης πανηγυρ�ζουν περιχαρε�ς με το κ�πελλο που κατ�κτησαν!

Τη μ�α επιτυχ�α μετ� την �λλη χα�ρονται οι αθλητ�ς και παρ�γοντες της Σκακιστικ�ς Ακαδημ�ας Χαν�ων ΣΑΜΑΡΙΑ! Δεν π�ρασε �νας μ�νας απ� την μεγ�λη επιτυχ�α της ΚΑΙΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ να βγει πρωταθλ�τρια Κρ�της πανηγυρ�ζοντας ταυτ�χρονα την �νοδ� της στην Α� εθνικ� κατηγορ�α και τ�ρα ε�χαμε τη σειρ� της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ να φτ�σει σε μ�α ακ�μη μεγ�λη επιτυχ�α! Μετ� απ� εντυπωσιακ�ς εμφαν�σεις και κερδ�ζοντας καθαρ� �λες τις αντ�παλες ομ�δες η ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κατ�κτησε πανηγυρικ� το Κ�πελλο Κρ�της πα�ρνοντας το εισιτ�ριο για την επ�μενη φ�ση του Κυπ�λλου Ελλ�δας!
Στους αγ�νες συμμετε�χαν 22 ομ�δες απ’ �λη την Κρ�τη με τετραμελε�ς συνθ�σεις. Για να φτ�σει σ’ αυτ� την επιτυχ�α η ΣΑΧ κ�ρδισε στο ξεκ�νημα των αγ�νων την ομ�δα του ΣΚΟ Ρεθ�μνου με 3-1, στη συν�χεια κ�ρδισε τον Α.Ο. ΚΥΔΩΝ με 3 ½ - ½ πα�ρνοντας παρ�λληλα και το εισιτ�ριο πρ�κρισης στην τελικ� φ�ση. Στη φ�ση αυτ� η ομ�δα της ΣΑΧ μετακ�μισε στο Ηρ�κλειο �που και διεξ�χθη το Final Four.
Αντ�παλ�ς της στα ημιτελικ� �ταν η ομ�δα του ΟΑΑ Ηρακλε�ου. Μετ� απ� �ναν συναρπαστικ� αγ�να που κρ�τησε π�νω απ� 5 �ρες και αναμφ�βολα δεν �ταν για καρδιακο�ς, η ομ�δα της ΣΑΧ �φτασε στην πολυπ�θητη ν�κη κερδ�ζοντας με 2½ - 1½. Στον τελικ� αντ�παλ�ς της �ταν η ομ�δα του ΟΦΗ που ε�χε επικρατ�σει ε�κολα με 4-0 στον αγ�να του με το ΓΑΖΙ. Η ΣΑΧ στον αγ�να αυτ� «ανακ�τεψε τα χαρτι� της» μετατρ�ποντ�ς τον σ’ �να πραγματικ� ντ�ρμπυ κ�τι που φ�νηκε και απ� την διακ�μανση των αποτελεσμ�των. Ο ΟΦΗ ε�χε στη σ�νθεσ� του το μεγ�λο αστ�ρι τον GM Ανδρ�α Κελ�ρη αλλ� η ΣΑΧ ε�χε τις ψυχικ�ς δυν�μεις που αντλε� κ�ποιος απ� την ομοιογ�νεια και το δ�σιμο μιας ομ�δας! Το τελικ� αποτ�λεσμα μετ� απ� �ντονο σασπ�νς, αγων�α και πλ�θος ποικ�λων συναισθημ�των που κρ�τησαν π�νω απ� π�ντε �ρες �ληξε με 2 ½ - 1 ½ αναδεικν�οντας νικ�τρια ομ�δα και κυπελλο�χο Κρ�της για το 2019 την ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ!
Με την ομ�δα της ΣΑΧ που να τον�σουμε �τι ε�χε και την πιο νεανικ� σ�νθεση αγων�στηκαν στην τελικ� φ�ση ο Σπ�ρος Ναο�μ, ο Κων/νος Λιοδ�κης, ο Βαγγ�λης Πατρελ�κης και ο Ν�κος Γεωργακ�πουλος. Με την ομ�δα αγων�στηκαν στις προηγο�μενες
φ�σεις και οι : Αργ�ρης Παπαδ�πουλος, Κυρι�κος Φυντριλ�κης και Παναγι�της Τζαγκαρ�κης.
Η ομ�δα της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ σ�μφωνα με την κλ�ρωση, στην φ�ση πια των μπαρ�ζ για το Κ�πελλο Ελλ�δας, φιλοξενε� στα Χανι� στις 2 Ιο�νη, τη περσιν� Κυπελλο�χο Ελλ�δας, ομ�δα του Φυσιολ�τρη Ν�καιας, η οπο�α κατ� τεκμ�ριο και λ�γω μεταγραφ�ν ε�ναι η ισχυρ�τερη της χ�ρας, καθ�τι �χει την δυνατ�τητα να αγων�ζεται με σ�νθεση αποτελο�μενη μ�νο απ� GM!
Η ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ �μως �χει την εμπειρ�α και την δυναμικ� που αντλε� απ� το πλο�σιο και ανεξ�ντλητο φυτ�ρι� της, �στε να κοιτ� στα μ�τια οποιοδ�ποτε αντ�παλο και να επιζητ� τις μεγ�λες προκλ�σεις, και να υπερπηδ� κ�θε εμπ�διο! Δεν ε�ναι τυχα�ο �λλωστε �τι τα τελευτα�α χρ�νια �χει την τιμ� να ε�ναι η μ�νη ομ�δα που σταθερ� εκπροσωπε� την Ελλ�δα
στο Τσ�μπιονς Λ�γκ της Ευρ�πης και μ�λιστα με ιδια�τερα πετυχημ�νες εμφαν�σεις!

Παρακ�τω παρατ�θενται αναλυτικ� στοιχε�α απ� την πορε�α της ομ�δας μ�χρι την κατ�κτηση του Κυπ�λλου Κρ�της 2019.

1ος Εμβ�λιμος Γ�ρος

1.1

Ε.Γ.Ο.Η.

0 - 4

Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ

1.2

ΣΚ.Ο.Ρ.

3 - 1

ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ

1.3

ΙΔΑΙΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

0 - 4

Σ.Ο.ΑΝΩΓΕΙΩΝ

1.4

ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ

2 - 2

Ο.Α.Α.Η.

1.5

Σ.Ο.ΚΑΜΑΡΑ

1 - 3

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

1.6

ΣΚ.ΑΚΑΔ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

1 - 3

Π.Ο.Α.

2ος Γ�ρος  2019/03/23 at 16.30

2.1

Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ

1 - 3

ΟΦΗ 2000

2.2

ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

½ - 3½

Σ.Κ.ΑΚΑΔ.ΓΑΖΙΟΥ

2.3

Σ.Ο.ΑΝΩΓΕΙΩΝ

1½ - 2½

Ο.Φ.Η.

2.4

Π.Ο.Α.

1 - 3

Σ.Ο.Η.

2.5

Σ.Α.Χ. ΣΑΜΑΡΙΑ

3 - 1

ΣΚ.Ο.Ρ.

1

Πατρελ�κης Ευ�γγελος

2108

1 : 0

Λαμπο�δης Λουκ�ς

1814

2

Γεωργακ�πουλος Ν�κος

2056

0 : 1

Πελαντ�κης Μιχ�λης

1918

3

Φυντριλ�κης Κυρι�κος

1802

1 : 0

Χομπιτ�κης Κων/νος

1687

4

Τζαγκαρ�κης Παναγι�της

1725

1 : 0

Φρα�δ�κης Εμμανου�λ

1141

2.6

Ο.Α.Α.Η.

3½ - ½

Α.Ο.ΛΑΤΩ

2.7

Ο.Α.Χ.

0 - 4

ΚΑ�ΣΣΑ

1

Σαλαχ�δου Ρεβ�κκα

1941

0 : 1

Δαρμαρ�κης Μιχ�λης

2041

2

Μαυρ�δης Αθαν�σιος

1480

0 : 1

Μαθιουλ�κης Φ�νης

1856

3

Καλιοντζ�κη Ερι�τα

1387

0 : 1

Φραγκ�κης Στρ�τος

2106

4

Μαυρ�δης Εμμανου�λ

1168

0 : 1

Γαλαν�κης Ν�κος

1539

2.8

Ο.Φ.Σ.Χ.

1½ - 2½

ΚΥΔΩΝ

3ος Γ�ρος  2019/03/30 at 16.30

3.1

ΚΑ�ΣΣΑ

1 - 3

Ο.Α.Α.Η.

3.2

ΚΥΔΩΝ

½ - 3½

Σ.Α.Χ. ΣΑΜΑΡΙΑ

1

Μυλων�κης Γι�ργος

2285

½ : ½

Ναο�μ Σπ�ρος

2300

2

Αλειφ�ρης Ιω�ννης

1318

0 : 1

Πατρελ�κης Ευ�γγελος

2108

3

Σηφογιανν�κης Ανδρ�ας

1618

0 : 1

Παπαδ�πουλος Αργ�ρης

2220

4

Τζεμαν�κης Γρηγ�ρης

1233

0 : 1

Γεωργακ�πουλος Ν�κος

2056

3.3

Ο.Φ.Η.

3½ - ½

ΟΦΗ 2000

3.4

Σ.Ο.Η.

0 - 3½

Σ.Κ.ΑΚΑΔ.ΓΑΖΙΟΥ

4ος Γ�ρος Final Four 2019/05/11 at 17.00

4.1

Σ.Α.Χ. ΣΑΜΑΡΙΑ

2½ - 1½

Ο.Α.Α.Η.

1

Ναο�μ Σπ�ρος

2300

1 : 0

Κλ�κας Κων/νος

2108

2

Πατρελ�κης Ευ�γγελος

2108

½ : ½

Αναγνωστ�πουλος Κων/νος

2345

3

Λιοδ�κης Κων/νος Σπ�ρος

2205

0 : 1

Μ�τσης Γι�ργος

2338

4

Γεωργακ�πουλος Ν�κος

2056

1 : 0

Βιτσαξ�κης Ν�κος

1921

4.2

Ο.Φ.Η.

4 - 0

Σ.Κ.ΑΚΑΔ.ΓΑΖΙΟΥ

5ος Γ�ρος  Final Four 2019/05/12 at 10.00

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

5.2

Σ.Κ.ΑΚΑΔ.ΓΑΖΙΟΥ

½ - 3½

Ο.Α.Α.Η.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

5.1

Ο.Φ.Η.

1½ - 2½

Σ.Α.Χ. ΣΑΜΑΡΙΑ

1

Κελ�ρης Ανδρ�ας

2529

1 : 0

Γεωργακ�πουλος Ν�κος

2056

2

Χριστοδο�λου Παναγι�της

2315

0 : 1

Λιοδ�κης Κων/νος Σπ�ρος

2205

3

Βλ�χος Κυρι�κος

2272

½ : ½

Ναο�μ Σπ�ρος

2300

4

Παναγιωτ�κος Ν�κος

2120

0 : 1

Πατρελ�κης Ευ�γγελος

2108

 

 

 

 

 
 
Απ� την αναμ�τρηση με τον Κ�δωνα που �ληξε με 3,5 - 0,5 υπ�ρ της ΣΑΧ
Απ� την αναμ�τρηση με τον ΣΚΟΡ και την δ�σκολη ν�κη με 3-1 για την ομ�δα της ΣΑΧ
Απ� τον αγ�να της ΚΑ�ΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ με τον ΟΑΑΗ που �ληξε με 3-1 για την Ηρακλει�τικη ομ�δα