ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 2019

 

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων – Κοινωφελ�ς επιχε�ρηση
Δ�μου Αποκορ�νου

 

Εντυπωσιακ� συμμετοχ� και εξαιρετικ� διοργ�νωση στις Βρ�σες Αποκορ�νου! 

Σ' �να ειδυλλιακ� τοπ�ο ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδ�κης Γι�ννης καλοσωρ�ζει τους πα�κτες και κηρ�σσει την �ναρξη των αγ�νων.

Μ�α πραγματικ� εξαιρετικ� διοργ�νωση απ�λαυσαν πα�κτες και συνοδο� που ανταποκρ�θηκαν στο κ�λεσμα του Δ�μου Αποκορ�νου για τη διεξαγωγ� του 1ου Ανοικτο� Σκακιστικο� Τουρνου�. Π�νω απ� εκατ� πα�κτες �λων των ηλικι�ν αγων�στηκαν σε �ναν παν�μορφο υπα�θριο χ�ρο δ�πλα απ� το ποτ�μι και κ�τω απ� τη σκι� των πλατ�νων στις Βρ�σες, απολαμβ�νοντας την πλο�σια φυσικ� ομορφι� που υπ�ρχει στην περιοχ� αυτ�! Απ� την πλευρ� του ο Δ�μαρχος Αποκορ�νου κ. Κουκιαν�κης Χαρ�λαμπος τ�νισε την προσπ�θεια που κ�νει ο Δ�μος μ�σω προγραμμ�των να φ�ρει το σκ�κι κοντ� στη νεολα�α του τ�που και τη θ�ληση που υπ�ρχει �τσι �στε να συνεχ�σει εμπλουτ�ζοντας ακ�μη περισσ�τερο διοργαν�σεις σαν αυτ�ς!Διοργανωτ�ς �ταν η κοινωφελ�ς επιχε�ρηση του Δ�μου Αποκορ�νου με την Πρ�εδρο της οπο�ας κ. Μπεν�κη Αργυρ� να ξεκιν�ει �να πρ�γραμμα εκμ�θησης σκακιο� στα σχολε�α της περιοχ�ς σε συνεργασ�α με την Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων και την Π.Ε. Χαν�ων που φρ�ντισαν �τσι �στε �λα να κυλ�σουν ευχ�ριστα χωρ�ς καν�να πρ�βλημα. Ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδ�κης Γι�ννης αναφ�ρθηκε στα πλο�σια οφ�λη που υπ�ρχουν στην ενασχ�ληση της νεολα�ας με το σκ�κι και στη συν�χεια τ�μησε με αναμνηστικ� πλακ�τα τον Δ�μαρχο Αποκορ�νου κ. Κουκιαν�κη Χαρ�λαμπο για τη συμβολ� του στη δι�δοση του σκακιο�.

Ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ προσφ�ρει αναμνηστικ� πλακ�τα στο Δ�μαρχο Αποκορ�νου κ. Κουκιαν�κη Χαρ�λαμπο για τη συμβολ� του στην αν�πτυξη του σκακιο�.

Παρ�ν στην εκδ�λωση εκ μ�ρους της Περιφερειακ�ς Εν�τητας Χαν�ων και εντεταλμ�νος σ�μβουλος Αν�πτυξης της Περιφ�ρειας Κρ�της αλλ� και ενεργ� μ�λος της σκακιστικ�ς οικογ�νειας της ΣΑΧ κ. Μιχελογι�ννης Δημ�τρης που τ�νισε την μ�νιμη συμπαρ�σταση της Περιφ�ρειας Κρ�της στα σκακιστικ� δρ�μενα του τ�που μας. Παρ�ν στην εκδ�λωση και ο Πρ�εδρος του Α.Ο. ΤΑΝΩΣ κ. Βροντ�κης Κων/νος που βο�θησε �λη τη χρονι� στην λειτουργ�α των μαθημ�των.

και σε �να τ�τοιο τοπ�ο δεν θα μπορο�σαν να αντισταθο�ν ο�τε ο Δ�μαρχος με την κ. Μπεν�κη που δοκιμ�ζουν τις γν�σεις τους στο σκ�κι!

Αγωνιστικ� τ�ρα οι πα�κτες χωρ�στηκαν αν�λογα με την ηλικ�α και το επ�πεδ� τους σε �ξι ομ�λους και παρακ�τω υπ�ρχουν �λοι οι π�νακες τελικ�ν βαθμολογι�ν. Επ�σης στο chess-results μπορε� κ�ποιος να δει �λα τα αναλυτικ� αποτελ�σματα των παικτ�ν. 

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ο ισχυρ�τερος �μιλος με �μπειρους σκακιστ�ς και στον οπο�ο ο Παναγι�της Τζαγκαρ�κης παρ� τον ισχυρ� ανταγωνισμ� κατ�φερε να π�ρει την πρ�τη θ�ση. Πολ� καλ� και η τρ�τη θ�ση που κατ�κτησε ο Ν�κος Γαλαν�κης!

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

Κατ.

�νομα

�λο

Βαθ.

1ος

Τζαγκαρ�κης Παναγι�της

1749

4

2-3ος

Πανταβ�ς Παναγι�της

2115

2-3ος

Γαλαν�κης Ν�κος

1565

1η

Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α

1715

3

5

Παπαδημητρ�κης Γι�ργος

1469

3

6

Κ�τσογλου Γι�ργος

1527

3

7

Γκ�γκας Δημ�τρης

2043

3

8

Λαδ�ς Δημ�τρης

1848

Καραβιτ�κη Αντων�α

1522

10

Παρασκ�κης Φ�λιππος

1509

2

11

Θωμ�κης Ν�κος

1410

1

12

Μπατσ�κης Σωτ�ρης

1536

1

13

Μαριδ�κης Δημ�τρης

1393

½

 
Ο Σ�μβουλος Αν�πτυξης της Περιφ�ρειας Κρ�της και Αντιπρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Μιχελογι�ννης Δημ�τρης, η Πρ�εδρος της Κοινωφελο�ς επιχε�ρησης κ. Μπεν�κη Αργυρ�, ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδ�κης Γι�ννης και ο Πρ�εδρος του Α.Ο. ΤΑΝΩΣ κ. Βροντ�κης Κων/νος με τους νικητ�ς του 1ου Ομ�λου απ� αριστερ�: Τ�κης Πανταβος, Τζαγκαρ�κης Παναγι�της, Γαλαν�κης Ν�κος, Καραβιτ�κη Ευαγγελ�α και Καραβιτ�κη Αντων�α.

2ος ΟΜΙΛΟΣ

�νας �μιλος ανοικτ�ς για �λους! Πολλ� παιδι� μικρ�ς ηλικ�ας αλλ� πολ� υψηλο� επιπ�δου! Πραγματικ� χα�ρεσαι να βλ�πεις να αγων�ζονται αυτ� τα παιδι� και ξ�ρεις �τι με τη μαχητικ�τητα και τις γν�σεις που �χουν καν�να αποτ�λεσμα δεν ε�ναι προκαθορισμ�νο!  Στο Πανελλ�νιο πριν λ�γο καιρ� ε�χαμε τον Σαρ�φη και τον Γκ�γκα να εκπλ�σσουν με τα αποτελ�σματ� τους τ�ρα �μως �ταν η σειρ� του Στρ�λη! Ο Γι�ργος εμπνε�στηκε απ� το κ�πελλο που κατ�κτησε η ομ�δα του την προηγο�μενη μ�ρα και κατ�κτησε και αυτ�ς με τη σειρ� του το κ�πελλο στο σκ�κι!

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

 

Κατ.

�νομα

ΕΛΟ

Βαθ.

1ος

Στρ�λης Γι�ργος

1188

2ος

Γκ�γκας Παντελ�ς

0

4

3-6ος

Σαρ�φης Ραφα�λ

1104

3-6ος

Σχετ�κης Γι�ργος

1078

3-6ος

Σπυριδ�κης Γι�ργος

0

3-6ος

Σαραντολ�κης Ηλ�ας

0

1η

Ψαριανο� �λενα

0

3

2η

Σκαρ�κη Γεωργ�α

1257

3

9

Λεβ�κης Κυρι�κος

0

10

Μπατσ�κης Παναγι�της

1290

3η

Κλεοβο�λου  Σοφ�α

0

2

12

Δασκαλ�κης Στ�φανος Σ�λων

0

2

13

Σκαρ�κης Στα�ρος

0

2

14

Τζατζιμ�κης Θοδωρ�ς

1055

15

Χαραλαμπ�κης Αρης

0

16

Μπατσ�κης Απ�στολος

0

1

17

Μανουσουδ�κη Ελ�νη

0

1

18

Κονταδ�κης Δανι�λ

0

½

 
Η Πρ�εδρος της Κοινωφελο�ς επιχε�ρησης κ. Μπεν�κη Αργυρ�, ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδ�κης Γι�ννης και ο Πρ�εδρος του Α.Ο. ΤΑΝΩΣ κ. Βροντ�κης Κ�στας με τους νικητ�ς του 2ου Ομ�λου απ� αριστερ�: Στρ�λης Γι�ργος, Γκ�γκας Παντελ�ς, Σαρ�φης Ραφα�λ, Σχετ�κης Γι�ργος, Σπυριδ�κης Γι�ργος, Ψαριανο� �λενα, Σκαρ�κη Γεωργ�α και Κλεοβο�λου Σοφ�α.

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Εξαιρετικ�ς μονομαχ�ες ε�χαμε και σ’ αυτ�ν τον �μιλο με τον Μ�νο Λειβαδιτ�κη να ξεχωρ�ζει και να κατακτ� δ�καια την πρ�τη θ�ση αφ�νοντας μ�νο μισ� βαθμ� σε �ξι αγ�νες. Σταθερ� ψηλ� και ο Μ�νος Βουντουρ�κης κατακτ�ντας τη 2η θ�ση.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κατ.

�νομα

Βαθ.

1ος

Λειβαδιτ�κης Μ�νος

2ος

Βουντουρ�κης Μ�νος

5

3ος

Κνιθ�κης Νικ�λας

4

3-4ος

Νικολακ�κης Βασ�λης

4

3-6ος

Γαβαλ�κης Νικ�λας

4

3-6ος

Μαριν�κης Ν�κος

4

1η

Βενετ�κη Νεκταρ�α

8

Π�στρας Οδυσσ�ας

3

2η

Στεφαν�κη Νικολ�τα

3

3η

Μαριν�κη Ζω�

3

11

Κοτρων�κης Στ�φανος

12

Σαρπ Μ�ριος

2

13

Ρομπολ�κης Σ�φης

2

14

Κοκιν�κη Τριανταφυλι�

15

Τερεζ�κης Ευθ�μης

16

Στεφαν�κη Στ�λλα

½

 
Ο Πρ�εδρος του Α.Ο. ΤΑΝΟΣ κ. Βροντ�κης Κ�στας με τους νικητ�ς-τριες του 3ου Ομ�λου απ� αριστερ�: Βενετ�κη Νεκταρ�α, Στεφαν�κη Νικολ�τα, Μαριν�κη Ζω�, Λειβαδιτ�κης Μ�νος, Βουντουρ�κης Μ�νος, Κνιθ�κης Ν�κος, Νικολακ�κης Βασ�λης, Γαβαλ�κης Νικ�λας και Μαριν�κης Ν�κος.

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Εδ� ο Γι�ργος Παριωτ�κης θρι�μβευσε! �κανε το απ�λυτο με π�ντε ν�κες σε ισ�ριθμους αγ�νες και κατ�κτησε καθαρ� την πρ�τη θ�ση! Ο Γι�ργος μπορε� να ξεκ�νησε πιο αργ� το σκ�κι αλλ� φα�νεται �τι το �χει μ�σα του και σ�γουρα με την αν�λογη δουλει� �χει �λα τα προσ�ντα να π�ει ψηλ�! Πολ� καλ� παρουσ�α ε�χαμε απ� τον Ριτζ�κη Νικ�λα και Τενεκετζτ� Φρ�ντυ που αν και παιδι� νηπ�ων βρ�θηκαν πολ� ψηλ� στην τελικ� βαθμολογ�α!

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

Κατ.

�νομα

Βαθ.

1ος

Παριωτ�κης Γι�ργος

5

1ος Νηπ

Ριτζακης Νικ�λας

4

2ος Νηπ

Τενεκετζ�ς Φρ�ντυ

4

1η

Φουρναρ�κη Αναστ�ζια

2η

Βενετ�κη Ελ�νη

3ος Νηπ

Ουζουνστεφαν�ς Γι�ννης

2-5ος

Πετρουλ�κης Δημ�τρης

3

2-5ος

Γαβαλ�κης Χρ�στος

3

3η

Μανουσουδ�κη Ειρ�νη

3

2-5ος

Λαβδ�κης Μιχα�λ

3

1ο Προ

Ψαριαν�ς Μ�νος

3

12

Βακ�κη Ερασμ�α

13

Χατζηθεοχ�ρους Χρ�στος

14

Καρ�μπελας Αχιλ�ας

15

Διακολουκ�ς Θεοδ�σης

2

2ος Προ

Τζατζιμ�κης Βασ�λης

2

17

Λιανοπο�λου Θ�νια

2

18

Λιαν�πουλος Φ�της

2

3ος Προ

Σχετ�κης Ηρακλ�ς

2

20

Φραγκ�κη Αγ�πη

2

21

Π�στρας Ι�σωνας

22

Καρτσων�κης Παναγι�της

23

Αναστασ�κη Αθην�

1

3η Προ

Σαρ�φη Λ�λια

1

25

Μαριδ�κη Ε�α

½

Ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδ�κης Γι�ννης και η ειδικ�ς Γραμματ�ας κ. Νικητ�κη Μαρ�α με τους νικητ�ς-τριες του 4ου ομ�λου

ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

 

Κατ.

�νομα

Σ�λλ.

Βαθ.

1ος

Μαρκογιανν�κης Γι�ννης

Β�μου

5

1ος Γυμν

Κισσαμιτ�κης Γι�ργος

Β�μου

4

2ος Γ

Κελα�δ�κης Γι�ργος

Βρ�σες

4

1ος Β

Χαραλ�μπους Οδυσσ�ας

Β�μος

1ος Δ

Κισσαμιτ�κης Ευστρ�τιος

Β�μος

3

2ος

Χαραλ�μπους Θεμιστοκλ�ς

Β�μος

3

3ος

Μπραουδ�κης Εμμανου�λ

Βρ�σες

3

3-5ος

Φαφο�της Αρτ�μης

Βρ�σες

3

3-5ος

Σταυγιαννουδ�κης Ματθα�ος

Β�μος

3

1η

Χαραλ�μπους Ηλ�κτρα

Β�μος

3

1ος ΣΤ

Κοκολ�κης Αλ�ξανδρος

Γεωργιο�πολη

12

Μπιορ�ντ Μπ�τσα

Β�μος

2

13

Λ�μη Αρλ�ντ

Β�μος

2

1ος Ε

Οικονομ�κης Σ�ψης

Βρ�σες

2

15

Κατσο�λης Νικ�λαος

Γεωργιο�πολη

2

2η

Βαρδ�κη Μαρ�α

Β�μος

17

Φραγκιαδ�κης �θωνας

Βρ�σες

1

18

Ξεν�κης Ν�κος

Βρ�σες

1

19

Πολ�ντας Κων.νος

Βρ�σες

1

20

Φαφο�της Βασ�λης

Βρ�σες

1

21

Καυκαλ�ς Σ�φης

Γεωργιο�πολη

1

22

Μανατ�κης Στ�λιος

Βαμος

½

Ο Δ�μαρχος Αποκορ�νου κ. Κουκιαν�κης Χαρ�λαμπος, ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδ�κης Γι�ννης η Πρ�εδρος της Κοινωφελο�ς επιχε�ρησης κ. Μπεν�κη Αργυρ� ο Πρ�εδρος του Α.Ο. ΤΑΝΩΣ κ. Βροντ�κης Κ�στας και ο Σ�μβουλος Αν�πτυξης της Περιφ�ρειας Κρ�της και Αντιπρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Μιχελογι�ννης Δημ�τρης με τους νικητ�ς του ομ�λου απ� σχολε�α του Δ�μου Αποκορ�νου

�μιλος Ενηλ�κων

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

Κατ.

�νομα

Σ�λλ.

Βαθ.

Res.

1ος

Χαραλ�μπους Τσ�λης

Β�μος

5

0

2ος

Κλεοβο�λου  Σοφοκλ�ς

 

3

0

3ος

Νικολα�δης Δημ�τρης

 

1

3-4ος

Βαροσι�ν Αρμ�ν

 

0

5ος

Τζατζιμ�κης Γι�ργος

 

2

0

6ος

Ψαριαν�ς Αποστ�λης

 

0

0

Οι νικητ�ς του ομ�λου ενηλ�κων απ� αριστερ�: Χαραλ�μπους Τσ�λης, Κλεοβο�λου Σοφοκλ�ς και Βαροσι�ν Αρμ�ν με την Πρ�εδρο της Κοινωφελο�ς επιχε�ρησης κ. Μπεν�κη Αργυρ� και τον προπονητ� της ΣΑΧ κ. Τσαρουχ� Κ�στα

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΗ Κοινωφελ�ς επιχε�ρηση Δ�μου Αποκορ�νου σε συνεργασ�α με τη Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων προκηρ�σσουν Ανοικτ� πρωτ�θλημα γρ�γορου σκακιο� που θα διεξαχθε� την Κυριακ� 12 Μα�ου 2019.

Το Πρωτ�θλημα περιλαμβ�νει τ�σσερις κατηγορ�ες:

Α) Πρωτ�θλημα για παιδι� του Δ�μου Αποκ�ρωνα (σε δ�ο ομ�λους αν�λογα με την ηλικ�α τους).
Β) Πρωτ�θλημα ελε�θερο για �λους �σους θ�λουν να αγωνιστο�ν ανεξαρτ�του περιοχ�ς και δεν �χουν αγωνιστικ� εμπειρ�α.

Γ) Πρωτ�θλημα για αθλητ�ς συλλ�γων

Δ) Πρωτ�θλημα Ενηλ�κων

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Τους αγ�νες διοργαν�νει η Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων, σε συνεργασ�α με την κοινωφελ� επιχε�ρηση του Δ�μου Αποκ�ρωνα και τελε� υπ� την Αιγ�δα της Περιφερειακ�ς Εν�τητας Χαν�ων.

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:  Κυριακ� 12 Μα�ου 2019, στις Βρ�σες Αποκορ�νου στις 10 π.μ.  (κ�τω απ� την Γ�φυρα)

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  �χουν �λοι οι σκακιστ�ς ανεξαρτ�του ηλικ�ας.

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   Μ�χρι την Παρασκευ� 12 Μα�ου 2019.

 Πληροφορ�ες και δηλ�σεις συμμετοχ�ς στα τηλ�φωνα:

28210 55088  (Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων, �ρες 18.00 �ως 22.00). Λιανοπο�λου Τ�νια 6972928639 και Αγναντ�ς Δημ�τρης 6945556793

H τελικ� επιβεβα�ωση των συμμετοχ�ν θα πραγματοποιηθε� με φυσικ� παρουσ�α των συμμετεχ�ντων, στο χ�ρο των αγ�νων, την Κυριακ� 12 Μα�ου στις 9:30�το πρω�.

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:  Σ�στημα αγ�νων ελβετικ� 6 γ�ρων.

  ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:  Οι αγ�νες θα διεξαχθο�ν με ηλεκτρονικ� χρον�μετρα και χρ�νο σκ�ψης για κ�θε αθλητ� 10�λεπτ� με προσα�ξηση  5�� δευτερ�λεπτα για κ�θε κ�νηση.

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:  Σε περ�πτωση ισοβαθμ�ας ισχ�ουν τα εξ�ς:

(α). Αποτ�λεσμα του τουρνου� των ισοβ�θμων .
(β). Το κριτ�ριο Μπο�χολτζ (βαθμο� αντιπ�λων).
(γ). Το κριτ�ριο Σ�ννεμπορν-Μπ�ργκερ (βαθμο� αντιπ�λων αν�λογα με το αποτ�λεσμα).
(δ). �θροισμα προοδευτικ�ς βαθμολογ�ας (και τα κριτ�ρια �ρσης της).

 (ε). Αριθμ�ς νικ�ν (προηγε�ται ο σκακιστ�ς-τρια με τις περισσ�τερες ν�κες).
 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:    �παθλα: θα απονεμηθο�ν κ�πελλα και μετ�λλια για τους νικητ�ς κ�θε κατηγορ�ας.

Παρ�βολο συμμετοχ�ς στην β’ και γ� κατηγορ�α των πρωταθλημ�των  5 ευρ�.

Ιστοσελ�δα της διοργ�νωσης: www.chaniachess.gr       e-mail: [email protected]