ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ������� ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ������ - �������� 2018

���������� ������� ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ������ - ��������

�������� �������� ��� ������������ ������� ΠΡΩΤΑΘΛΗΤ�� ΕΛΛΑΔΟΣ!

�� ������� ������������ ��� ���������� �������� ������������ �� ��������I� ���������� ������-�������� ���� ��� 18 ����, ���� ��� �� ��������� ������� �������� ��� �����������  ��� ��� 2/1 ��� ��� 8/1 ��� ���������� ������ ������ ��  ��� ����������� ��� � ���������� �������� ������ �������� ��� ������������ ������� ������, ��� ���� ������, �� ������ ������ ��� ������-������� ��� ��� ���������� ��� ������������ �������� ����������.

��� ��� ����� ����, ��� ������ ���������� ���������� ������������ ���� ���� ��� ������������ ������������� ��� ������ �������� ��������, ��������� ���������, ����������������� ���������� ����� ���� �� �����  �������� ������� ��� ���������� �����������, ���� ���� �� ����� ������ �� ���������.

���������� �� �������������� ��� ��� �������� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��� ������� ��������� ���� ���� ��������� ��������� ������� ������������ (�������, ������, ��� ���������, ����������) ���  �������� ��� ���-�������  ��� ��������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��� ����������� �������.

� ������������ ������� ������������ ��� ����������� �� ������ ��������� ��������� ���� ��� ����������� �������� ��� ����� ���, ��������� ���� ��� ���������� ���� ���� ������, ���� ��� ����������������� ������ ��� ��������� ���������� ��� ��� ��� �������� ��� ����� ��������, �� ������ ����������� ��� �������, �� �.� ��� ���� ���������� ��� �������  ��� ���, ��� ��� �������� ����������� ��� ������������� ��������� ��� ��������.

 
� ������������������ ������ �. ����������� �� ��� �. ����� ������ ������������� ���� ������
� �������� ������ �. ��������� ����� ��������� ��� ����� ������ ����������� ��������� ��� ������ ��� ������.

���������� ���� ��� ������ ���� ��� ������� �� ��� �� �������� ��� ������������� ��� ������� ���� ��������� ���� ��� ������� ���� ��������� ������� ��� �������� ��� ����� ���� ���� ��������� ������ ��������� � ������� ��� ��������� �������� ��������. � �������� ������� ������� ������� �� ��� �� �������� ��� ������������� ��������� �� 8 ������� ������� 7 ����� ��� ��� ���������. 2�� ����� ������������� ��� ��� ��� � ������ ������ ����� �� ����� ��� ��� ����� ���� ��� �� ������ ��� ������ ���� ����� ���� ��������� ��� ���� �� ������ ���������� ��� ��������� ���� ��������� ���� ��� ����� ��� 2 ���� � ����� ������ ��� ������� �� ������ �� ������ �������� ���.  3���������� ���/��� ��� ��� �� ��������� � ������ ��������� ��� ��� �������� ��������� ������� �� �������� ��������.

� �������� ��� ��� ������� �. ���������� ������� ��� � ���������� ��� ��������������� ������ �. ��������� �������� �� ���� ������� ��� ������. ��� �������� �������� ���/���, ������������� ����� ��� �������� ��������

��� �������� � ����� ���� ������� ����� �� ������ �� ��� �������� ��� �� ������� ������������ ������� �� ��������� ��� �� ������� ������ �� ����������! � ������� �������� ��� ��� ���� ��� ������������� ����������� ����������� ������ ��� ���� ����� �������� ��� ������� ��������� ���� ���� �������� ��� ����� ��� ���������. �� ������� ���� ��������� � ���������� �������� ��� ��� ���� ���� ���������. � ����� ���� �� ��� ��� �������� ���� ��� ������ ��� ������� ����� ������� �������� ������ � �������� ��� ���� ����������� ��� �� ��� ���� 4,5 ������� ����� 5 ������ ��������� �� ����� ��� 2 ����. ��� 3 ���� ��������� � ���������� ���������. � �������� ���� ��� ����� 13 ���� �������� ��� ��� ������� ����������� ��� ���� ��� ���� �� ������� ��� ��� ������ ������� ������ �� ��� �������� ��� ������������� ���������� ����� �� ��������� ��� ����� ��� �������. ������� �� ����������� ��� ����� ���� ������� ���� ��� ����������� �� ���� ��� �������� ��� ������� �� ��� ��� ������ ���������� ��������� �� ���������� ������ ������ �� ����������� ���� ����������� ���������!

� �������� ��� ������ �. ����������� ������� �� ��� ��������� ��� ������ ��� �������� ���������� ��������, ������������ ������� ��� ���������� ���������

   ����� �� ������������ ��� �� ������� ��� ������ �� ��� �������� ���� ���� ��������� ��� �� ����� ��� �� �.�.�.

��� �������� ����� ���� ��������� ��������� � �������� ��� ������ �. ����������� ������� � ������ ������ �� ����������� ����� ��� ��� ���������� ��� �������� �� ��� ���������� �������� ������ ��� �� ���������� �������� ��� �������� ���� ��� �������� ���. ��� ������ ��� �������� ����� � �. ��������� �������� �������� ����������, ���������� ��� ��� ���� ������� ��� ��������������� ������.  

� �. �������� ��������� �� ��� �. ���������� ������ �� ��� ���������� ���������� ���� ��� ��������

� �������� ��� �������� ��������� �������� ������������� ��� ���� ������� ���� ����� ��� ����������� ��� ���� ��� ����� ���������� ��� �������� ��� ������� ��� ������� ���� ���� ���. �� �������� ���� ���� ��� ��� �������� �� ���������� ������� ���� ���������� ������� ��� �� ���������� ���������� ��������� ��� ��� �������� ����. ������ �� ��������� ��� ������� ��� ������ ������� ������� ��� ��� �� ������� �� ��� ��� ������������� ���� � �������� ���� ��� �������� � ����� ���������� ���� �� ������ ���� ������ ���� ��� ����������� ������������� ��������, ��� ������ �������� ��� ��� ��������� ��������� ��� �� ��������� �� ����� ��� �� ����� ������ ��� ��� ��������� ��� �������������. �� ��������� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ��� ����������� ��� ���������� ������ ������ �� ���� ��������������� ������ ��� ��� ��� ���������� �� ������������ �������. � �������� ��� ������ �������� ��� ���������� ��������� �������� ��� ��� �������  ��� ���������� ��� ���������� ��� �� ������ ��� ��� �� �������� ����� ����������� �� ����� ��� ���� ������ ��� ���������������� ��� ����� ����������. � ���� ���� ���� ��� ������������ ��������� ��� ����������� ��� �� �������� �������� ������������ �������� ����� ���� ����������� ��� �����������.    

������ ���������� ��� ���� ������
� ����� �� ��� ������� ���������� ���� ��� ��� ���� �������� �������� ���� � ������� ���� �� ����� ���� ������ ���� ������ ���� ���� �� ������������� ����� � ����������.

����� �� ������������ ��� �� ����� �� ����������� ���� ���� ��� ���� ��� ������ ���������� �� ���������� ���������� ���� ������ � ���� �������� �� ���������� ��� ���� ��� ���� ��� ���������� �������� ������ � �������.

 

������ �������� ������ ������

Καραβιτάκη Αντωνία ����� ��������

��������� ����� ������� �������

 

���������� ������� ���������� ������ (-18) 2018

������ ��������

���.

�����

���

����.

���.

Res.

1

�������� ��������

2231

��������� ��

8

0

2

������������� �����

2073

���

7�

0

3

�������� ���/���

2055

�� ���������

6

0

4

��������� �������

1895

�� ������

6

0

5

�������� �������

2132

��������� ��

6

0

6

�������� �������

1903

�.�. ������ ������

6

0

7

��������������� ��������� ���.

2002

���� "� �����������" �������

5�

0

8

�������������� �����

2148

���������� �������� ������

5�

0

9

����������� ��������

1627

���������� �������� ������

5�

0

10

����������� �������

1936

�.�. ������ ������

5

0

11

���������� �������

1852

�� ��������

5

0

12

��������� �����

1519

�.�. ������ ������

5

0

13

������������� �������

1499

�� ������

5

0

14

������������� �������

1243

���������� �������� ������

5

0

15

���������� ���/���

1664

�.�. ������ ������

4�

0

16

����������� ����������

1568

�.�. ������ ������

4�

0

17

�������� ���������

1215

�.�. ������ ������

4�

0

18

��������� �������

1157

�.�. ������ 2000

4�

0

19

����������� ���������� ����.

1989

������� ��

4

0

20

����������� �������

1383

�� ������

4

0

21

���������� ��������

1163

���������� �������� ������

4

0

22

���������� ������

1490

 ��� ��� �. ������

3�

0

23

������� ��������

1320

���

3�

0

24

��������� �������

1406

�.�. ����������

3�

0

25

���������� ���������

1175

�.�. ��� �. ������

3�

0

26

����������� �������

1359

�.�. ������ 2000

3�

0

27

����������� �������

1115

�.�.�. ������

3�

0

28

���������� �����

1292

�.�. - �������

3

1

29

�������� ���������

1103

�.�. ������

3

0

30

�������� ���������

1240

�.�. ������ 2000

2�

0

31

�������������� �������

1118

�� ������

2�

0

32

������� ���/���

1217

�� ��������

2�

0

33

������� ��������

992

�� �����

2�

0


���������� ������� ���������� �������� (-18) 2018

������ ��������

���.

�����

���

����.

���.

Res.

1

������������ �������

1975

�O �������

8

0

2

���������� ��������

1795

���� ���� ���������

6.5

0

3

���������� ���������

1734

���������� �������� ������

6

0

4

�������� ���������

1673

�� ������

6

0

5

������ �������

1534

���� "��������" ������������

6

0

6

������� ������

1608

�.�. ������ ������

5.5

0

7

������������ ������

1732

��� ����������

5.5

0

8

�������� ������� ��������

1632

�� ���� ��������� ������� - �������

5.5

0

9

��������������� ��������

1337

�� "�����" ������

5

0

10

���������� �������

1296

���������� �������� ������

5

0

11

������ �������

1799

�� ���������

4.5

0

12

������ �����

1139

�� ������� ������

4.5

0

13

����������� �������

1123

���

4.5

0

14

���������� ��������

1278

�� �����

4.5

0

15

����������������� ��������

1168

���

4.5

0

16

�������� ��������

1073

�.�. ������ 2000

4.5

0

17

�������� ��������

1229

�� ��. �������� "������"

4

1

18

�������� ����� �����

0

�.�. ������ ������

4

0

19

���������� �����

1264

�� ��������

3.5

0

20

��������� ����� �����

1357

�� "�����" ������

3

0

21

��������� �����

1021

���������� �������� ������

3

0

22

������ ��������

1016

���. ��� �. ������

2.5

0

23

������� �������

1066

�� � ��� �. ������

1

0

24

������ �������

1008

��� ������

0

0

 


������������ ����� ��� ����������� ������ ������� ��� ���������������� �������������!

 

��������� �� �� ���������� ���������� ������ � ���������� ���� ����� ������������� �� ��������� ������ �� ����� ����������� ���� ��� ��� �������� ��������� ��� ��� �� ������ ��� ����� ��� ���� ������������ ������. �� ���������� ���� ���� �� ����� ������ ��� ������� ���� ������ �������� ��� ��� ���� ����� �� �������� ��� ���������� �� ������� �������� ��������� ��� �� ������ �� ����������. ������� ������� ��� ������ ���������� ���� � ������������ ����� ��� ��� ����������, 2�� � ������� ������ � ������ ���� ��� � ������� ���� ��������� ���� ��� 8 ���� ��� ���� 3 ���� ����������� � �������� �������, ���������������� ������� ��� ������������� �������. 2�� ���� ��� 8 ���� ���� � �������� ������� ��� ���� 3 ���� ����������� � ���������� ������� ��� � ������� �������.

� ������ ��� ���������� ���������� ������ �. ������������ ��� � �������� ��� ��� �. ���������� ������� �� ���� ������� ��� ���������� ���������������� �������������. ��� �������� ������������ �����, ������� ������, �������� �������, ���������������� ������� ��� ������������� �������
� �������� ��� ��� ������� ��� �  ������ ��� ��� �. �������� ����� �� ���� ������� ���� ��� 8 ���� ��� ����� ������� ������, �������� �������, ���������� ������� ��� ������� �������

��� �������� ��� ����� ���� ��������� � ����������� ������, 2 � ������������ ����� ��� 3 � �������� ����� � ����� ���� ��� � ����� ���� ��� 8 ����, 2 ���� ��� 8 ���� ���� � �������� ������� ��� ���� 3� ���� ����������� � ������������ ������� ��� � ���������� ������. 

� ���������� ��� ��� ������� �. ���������� ���� �� ��� ��������� ��� ���������������� �������������. ��� ����� ����������� ������, ������������ ����� ��� �������� �����
� �������� ��� ��� ������� �. ���������� ������� �� ��� ��������� ���� ��� 8 ���� ��� �����: �������� �����, ������������ ������� ��� ���������� ������

������ ��������

���.

�����

���.

��1

��2

1��

������������ �����

7.5

0

38

2�� 1�� - 8

������� ������

6

0

38

3��

�������� �������

5.5

0

41

3-4��

���������������� �������

5.5

0

37

3-5��

������������� �������

5.5

0

34

6

�������� ���������

5

0

30

7

���������� ��������

5

0

29

1

����������� ������

4.5

0

41

2��

�������� �������

4.5

0

31

10

���������� �������� �����

4

0

41

2

������������ �����

4

0

34

12

����������� �������

4

0

29

3��

���������� �������

4

0

29

3-4��

������� �������

4

0

27

3� -1 - 8

�������� �����

3.5

1

34

2 - 8

�������� ������� �������

3.5

1

31

17

���������� �����

3

0

33

3 - 8

������������ �������

3

0

29

3 - 4 -8

���������� ������

3

0

26

20

������ ������

2

0

29

21

��������� ���������� ������

2

0

28

22

������������ ���������

2

0

27

23

������������ ����������

1

0

26