ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ 2018

 

 

15o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

�� ���������� �������� ������������ ��� ���� ��� ������ �� 15 ��������� �������� ����������. ������� �� ��� �� ���������� ����� ��� ������ ��� ���������� ��� ���� ��� �������� ��� �� ���������� �� ��� ����������, � ����� ������ �������� ���� ��� ������������� ������ ������ �� ��� ����� � �������� ���� ��� ����� �� ����� ��� ������ ��� ������� ��� ����� ���������� �� ������ ��� ������������! ����� � ������� ��� ������������� ������� ��� 310 ���������� ���� ��� ��� ������ ������� ��� ���� �� ����� ��� ���� ���! �� ������ ����� ��� ����������� THEARTEMIS PALACE �� ��������� �� ��� �������� ��� �������� ��� ���� ��� ��� �������� ��� ����� ��������� �������������� �� ������ ������ ��� ������������� ������� ���� ���� ��� ��� ��� ������������ ��������� ������������ �� ��������� ���� ��� ������� ��������. �� ���������������� ��������� �� ������� ��������, ������ ������� ��������� ��� ��������� �� ���������� �� ��������� ��� ��������� �� ������� �� �������� ��� �������� ���� ��� ������������ � ����� ��� ����� ���� ��� �����������. ��������� ������ ��� �� ������� ��� �� ��� ������ ���������� ��� ������� ���� ����� ���� ����� ���� ������ �� ���������� �� ������� ��� ������ ����������������� ���� ������� �����������.

���������� ���� �� ������� ��� ������� ���� ����� ���� ���� �� ������ ����� ���� �� ��� �������� ���� ����� ������� ����� ��������! ������� �� ��� �� ������ ���� ������ ����������� ����������� ������ ������� ��� ����� ���������� ������ ����������� ������ ����������� ��� �� ������� ����! ��������������� ����������� ���������� ���� ������������ ���������� �� ������ ������� ����� ��� ������ ���������� ��� ������ ���������� ������� ������� ��� ������� ���� ������ ����������!  ���� ������� ����������� ������ ������ �������� �� ���������� ������� ���� ������ ��� ������� ��������� ���� ���� ��� ��������� ���� ����� ���� ��� ���� ���� � ������� �������� ���� Ĵ ��������� ��� ��� ��� ���������.


�����

��� ����� ������ �� ����� ��� ������ ��������� ���������� ��� 1 ���� �� �� ������� 7 ��� 7! � ��������� �������� ���� ��� 1 ���� ��� ���. ������ ��������� ��� �� ��������� ���������� �������� ������ ������� ��� �� ������.   


�� ���������

���� �� ��������� � ���������� ������� ����� �� ������� ���� ����������� ���������� ���� ���� ��� ���� ��������������� ��� ������ ������� �������, ���� ���� ��������� ������ ���� �����ܨ �������� ��� � ������������ ���� ���� ������ ������������ ������ �� �����. � ����� ��������, ������� ������ ��� ������ ������ ���� ����� ��� ����� ����, ���� ��� ����� ��� ����������� ������������� ����, ���� ���� ��� ����� ���� ��� ���. ������ ��� ��� ���� ��� ���������. � ������ ��������� ������� ��� ������� ������ ����������� ������ ��� 1 ����, ������� � ������ ������ ��� 3 � �������� �����.  

 


´ ���������

���� ´ ��������� � ������� ������ ��� ���� ��� ���� ������ �� ���������� ��� ������� ���� ��� ��� ����������� ��� ���� ���� ��� ����������� ���� ���� ���������� ������������ ��� ��� ������ �� ���������� ���������� ����� �� ��������� ��� ����� ��� �������. ������� ���������� ������ ������������� ����������� ������!  ��� �������� ������ ������� ��������� ���� ���������� ����� ��� ������ ���������� ��� ���������� ����������.

 


�' ���������

���� ô ��������� � ����� �������� ������ ��� ���. ������ �� ��� �� �������� ���� ��� ���� ��� ������ ����������� ������ ��� 1 ����. ��� �������� � ���������� ����� ��������� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ��� ������ ����������� ��� 1 ���� ������� ���� ��� ��� ���� ����� ������� �����!

 


Ĵ ���������

���� Ĵ ��������� ������ ��� �������� ������� �� ������� ��� ���� ��� ���� �� ������� ������� ��� ���� ����������� �� ��� ���� ������� ��������� �� �������� �������� ������� ��� 1 ����. � ������������� ������� ���� ��� ��� ���������� ���� ��� 10 ���� ��� ����� ���� ��� ��� �������� ��� ��� ������ �� ����� �� ���������� ��� ������ ������ ��� �� ��������������. ������� ���� ��� ����� ������� ��� �������� ����� ��� ���� �� ������ ������ �� �� ���������! ����� ���������� ������ ��� ��������� ���������� ��� ��� ������! �������� �������� ��� ������ ���� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ��� ��� ������ ������������ ��� ��������� �� ������� ��� ����� ��� ������� ���� �������� ����������.

 


Ŵ ���������

���� Ŵ ��������� ������ ��� ����� ���������� ��� ��� ��� ���� ����������. ������ ��������� �� ��� �� �������� ��� ��� ������� ��������� ��� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ��� ���� ������ ������ ���� ��� ������� �� ���� ���� ����� ��� ��� ��������� ������� ���� ��� 12 ����. ��� ��� ���� ������� ������� ���� � �������� ��� � ������� ���� ��� ������ ����������� ����� ��� 1 ����. ���������� ����������� ������ ��� ���� ���� ����� �� ���������� ���� ������� ��� ������� ���� ��� ��������� ��� ��� ������ ������� ��� ������ ���! ��� �������� � ���������� ������� �������� �� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��������� ����������� ��� 5 ���������� ������ �� ��������� ����������!

 


�Դ ���������

���� �Ԓ  ��������� � ����� �������� ������ ��� ��� ���� �������� ����������� �� ����� ��� 1 ���� �������� �� ������� ����. 1 ���� ��� ��� ��� ��������� ����� ��� �������� ���� ���������� ����� ����������� ������ ��� ����� ��� ������������� ������.

 


�� ���������

��� ��� �� ��������� �� �� �����? ���� �� ��� ��������� ���������� ���� ���� ������� ������� �� ��������� �� ���������� ������� ���� ��� ���������� �� ������������ ��� ��������� ������������ ���� ��� ����� ����������! ���������� ���������, ����������� ����������, ����������� ��������, ��������� ����� ���� ��� �� ��� �������� �� ��������� ������ ��� ������������ ������ ������ ��� ���� �������� ��������� ��� �� ���� �������� � ���� �� ���������� ���� � �� �������� ���� �����  ���� ������� ������ ��� �� �������� ��� ������� ��������. ��� ��� ����������� ����� ����� ���� ���������� �� ��� ���������� ��� ��������� ��� ����� ��� ������������ ��� ������� �������. � ����� ��������� ��� ������� ���� ��� 14 ���� �������� ���� ���������� ��� ��� ����� ��� ���� ��� �������� ��� �� ��������� ��� ��� �������� ��� �� ���������� �������, � �������� ����������� ���� ��� 1 ���� ��� ���. ������, ��� ��� ���������� ��������� ��� ������� ����� �� ����� ���� ���� ��� ������� ������ �� �����! �� ������� � ������ ���� ������ ���� � ���������� ����������� ��� ������� ��� ���� ���, ����� ������� ��� ����������, ���������� ��� �� �������, ��� ������� ��� ���� �� �������� ����� ����� �� ������! ��� �������� ������ ��� ������� �����������, � �������� ������� �� ���� ���. ������������ ���. ������, ��������� ������������, ���������� ������������ ������ 22 ������ ������!!! �� ���� �� �����������? ���� ���������� ���������!

 


´ ���������

���� ´ ��������� ��� ������� ����� ������.... ���� ���� ���������� ��� ��������� ������ �� ��� ������ �� ������� ���� ���� �� ����� ��� ������������� �� ���������� ����� ����������. ������� ���� ��� ������� ������, ������� ���� ��� ���. ������ ��� ������� ���� ���� ��� ���������! ������ ������ ��� ��� ��� �� ���������� ������� ��� ����� ��� ��� ������� ���������. ������ �������! ������ �� ������ �������� ���������� ��� ���� �������� ������� ��� ���� ��������� ��� ������� ��������� ��� ��� �� ����� ��� ������ ���! ���� ��������� ��������� ��� 1 ���� ��������� � ���������� �����������.

 


ô ���������

���� ô ��������� ������� ���������� �� ��������! ������ � ������� ��� �� ����� ���� ��������� �� ��������� ������ ���� ���� ��� ���������, ��� ������� ��� ����� ���������� �� ����� �� ������ �������. ��� �������� �� �����... ���������� ��� ���� �� ���� �� ���������� �� ���� ���� �� ��������� ��� ��� ��� ������.... �� ���������� ���� �� ���������� ����� ��� 1 ���� �������� �� ������� ����! ��� �������� � �������� ����� ������� �� ������� �� ��� ����� ��� ��������� ��� 1 ����!

 


������

��� ������ ���� �� ����� ��� ���������, � �������� ���� ��� � �������������� ����� �������� ��� ����� ���� ��� �� ����� ��� ��� �������� �� ����������� ���� �������� ��� ������. ����� ����������� ��� ���������� ����� ��� ������ ������ �������� ��� �� ���������� ����� ����������� �������. � �������� ���� ��� � ������� ��� ����������� ���� �������� ��� ������ ��������� ����������� ����� ���������� ���� ����������� ����� ��� ������ ������.

 


 

������ �� ������� �������� �� ������� ��� �������� ��� ����������� ��������� ������ - ������� ������������ ��� ���� ��� ������ ����������� �� 50%  ��� ������� ��� ����������! 11 ����������� ������ �� ������ 22 ������ ������!  ����� ������ ������ ���� � ��� ��� ��� ��� � �����, ���� ��� ���� ��� ������� ��� ������� �� ���� ��� ��������! �������� ��� ����� � ����� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ���� �� �������� �� �� ��������� ������ ��� ������� ������ ������ ������. ��� ����� ���� ��������� ��� � ����������.����������� ��� ��� ���������� �������� �� ����� ���

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τελικές βαθμολογίες όλων των κατηγοριών.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2005
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2006
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2007
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2008
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2009
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2010
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2011
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2012
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2013
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2014
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2015
Παγκρήτιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2016
��������� �������� ���������� ������� 2017
Μαθητικό Πρωτάθλημα Δυτ. Κρήτης 2008
Μαθητικό Πρωτάθλημα Δυτ. Κρήτης 2009
Μαθητικό Πρωτάθλημα Δυτ. Κρήτης 2010
Μαθητικό Πρωτάθλημα Δυτ. Κρήτης 2011
Μαθητικό Πρωτάθλημα Δυτ. Κρήτης 2012
Μαθητικό Πρωτάθλημα Δυτ. Κρήτης 2013
Μαθητικό Πρωτάθλημα Δυτ. Κρήτης 2014
Μαθητικό Πρωτάθλημα Δυτ. Κρήτης 2015
Μαθητικό Πρωτάθλημα Δυτ. Κρήτης 2016
Μαθητικό Πρωτάθλημα Δυτ. Κρήτης 2017
�������� ���������� ���. ������ 2018