15� �������� �ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ������� ������

       


15 ���������� ������� ������� ���������� ������ (2018)

 ������������ ������� ������� ���������� ������� ������ 2018

 

1.���������: � ����� ����������� ��������� ������ (����) ����������� �� ������� ������� ���������� ������� ������ 2018, ��� �� ��������� ��� ������� ��������, ��� �������������� ���������� ������,  �� �������������� 03-04 ������� 2018.

�� ������� ���������� ������� ������ �������� ������������ ���� ��� �� ��������� ������� ������� ���������� (2018), ��� �� ��������� ���� 17-18 ������� 2018.

 2.���������� ������: ���� ������ ������������ � �.�. �������� ��� � ���������� �������� ������ �������, �� ���������� �� ��� �.�.�.�, ��� ���� ��������, ��� ��� ������������ ������� ������, ��� ��� ������ ��� ���������� ��������, ������� ��� ������������.

�� �����, ������� ��� �� �������� ������� ��� ���������� �������� (������� �������� �.���.�. 132785/�/�4, 19-9-2013) ���� �������� ��� ��������-������ ������������-��� �������������� ��� ������� ��� �������� ����������.  

 3.���������� ��� ����� ������:  �� ������ �� ������ �� ������� 03 ��� ��� ������� 04 ������� 2018 ��� �������������� ���������� ������, ��� ������� ��������.

 4.�������� ����������: ����� ���� �� ������� ��� ��������� ��� ������������, ���  ��������� ��������, ��� ��������� ��� ��� �������, �������� ��� ��������� ��� ����� ������ ��� ��������.

 5.�������� ����������: �������� ���������� ����� ��� ������ 01 ������� 2018. �� �������� ���������� ��� �������-��������� ������� �� ����� ��� �����������, ���� ��� ����������� ����������� ���������� ��� ������������� ������� �� �������� ��� ������� ��� �� ������� ���� �� ������� �������, ����������� ������������� ��� ���� ���� �������������� ������ ��� email sxoliko2018@gmail.com.

H ������ ����������� ��� ���������� �� ��������������� �� ������ �������� ��� �������������, ��� ���� ��� ������, �� ������� 03������� (13:00 - 14:00).

�������: � ����������� ����� �����������. �� ������� ��� ������������ ��� �������� ��� ��� �� ���� ���� ������� ��� 1�� ����� ��� �� ��������� ��� ��� 2 ����.

 6.������� ������:  �� ������������ �� ��������� �� 11 �������, ��� ����.

�� �� ��� ��������� ����� ��������� ��� ���� ���� �� ������� �� ������� ����.

�� ����� 9 ��� 12 �� ���������� �� �������� ������� 5 �����, ��� �� ����� 13 ��� ��� ���� �� ���������� �� �������� ������� 7 �����.

� ������ �������� ����� ������� �� ����� �� ���������� ����� ��� �� �����������, ��� ��, ��� ´ ��� ��� ô ���������. �� ����� ���� ������ ������� � ������ �������� �� ����� ������� �� �� ������ ��� ��� ���������� 2018.

 �� ������ �� ������ ���� ���� 11 ����������:

 

1

�������-���������

������������

2

�������-���������

�� ����� ��������� ��������

3

�������-���������

´ ����� ��������� ��������

4

�������-���������

ô ����� ��������� ��������

5

�������-���������

Ĵ ����� ��������� ��������

6

�������-���������

Ŵ ����� ��������� ��������

7

�������-���������

�Դ ����� ��������� ��������

8

�������-���������

�� ���������

9

�������-���������

´ ���������

10

�������-���������

ô ���������

11

�������-���������

�������

 

7.��������� ������:

 

�������

03������� 2018

����� ������������� - ����������� ����������

13:00-14.00

�������

03������� 2018

������ �������

14:45

�������

03������� 2018

1�� � 4�� �����

15:00

�������

04������� 2018

5�� � 7�� �����

10:00

�������

04������� 2018

������ �����-�������� �������

14:00

 

8.������ ������:  �� ������ �� ���������� �� ����������� ���������� ��� ����� ������ ��� ���� ������, 15 ����� ��� ��� ���������� ��� ��������. ��������, ��� ��� ����� ������ ��� ��� ���� ������ ��� ����������� � �������, ������� ����� ���� ������������ (10�) ������ ������.

9.���������: �� ��������� ��� ������ �� �������� ��� ���� �����������, �� ���������� �� ��� ��� ������.

10.�������� ����������: �� ��������� ���������� ������� �� ����:.

   ��� �������� �������

(�). ���������� ��� �������� ��� ��������� (��� ����� ������ ���� ������ ����).
(�). �� �������� ��������� (������ ���������).
(�). �� �������� ����������-�������� (������ ��������� ������� �� �� ����������).

(�). �������� ������������ ����������� (��� �� �������� ����� ���).
(�). ������� ����� (���������� � ���������-���� �� ��� ������������ �����).

��� ������� ������� (roundrobin)
(�). �� ������� ����������-�������� (������ ��������� ������� �� �� ����������).
(�). ������� ����� (���������� � ���������-���� �� ��� ������������ �����).
(�). �������� ������ ��� �������� ������ ��� ���������.

11. ���������: ������������ ��� ��� 15 ����� ���� �� ���� ��� ����� ��������. �������� ��� ��� �������� ��� �������� ����� � �������� ��������� ��� ����������� ��� �� ������� ���� ��� ������ ��� ������ ��� �� ������������� ����� �������������.                    �� �������� �������� ��� 50 � ��� ������ �� ��������� ��� ��������� � ���� ���������� �������� ��� ������.

�������������� ��� ���� �� ��������� �� �������� �� �� ����������� ��� ��� FIDE ��������� ��������� ��� ���� �������� ��� �������� ������ ��������� �� ������ ���������.

 12.������ ���������: �� ������ ��������� ��� ������� ��� ��������� ��� ���� ����������� ��������� ��������� ������, �����, ������� ��� �� ��� ����, �� ����:

 

�����������

10 ������ + 5 ��������

 

�� ����

12 ������ + 6 ��������

 

´ ����

12 ������ + 6 ��������

 

ô ����

12 ������ + 6 ��������

 

Ĵ ����

12 ������ + 6 ��������

 

Ŵ ����

10 ������ + 5 ��������

 

�Դ ����

10 ������ + 5 ��������

 

�� ���������

7 ������ + 3 ��������

 

´ ���������

7 ������ + 3 ��������

 

ô ���������

7 ������ + 3 ��������

 

�������

5 ������ + 3 ��������

 

��  ���������� �������� ������ �� ���������� ���� 17-18 ������� 2018  ��� ���������� Theartemis Palace**** (www.theartemis.gr),  ���� ������� ��������� ��� ��������,               ���� ��� ������ ��������� 26, ���.2831053991).

 13. �������� �����������:  ��� �� ����������� ��������� ���������� ����� ����������� ��������� �� ������������ ��� ����, ��� 3 ����������� (3 ������ ��� 3 ��������) ����� ��� ������ ���������� �� ��������, �� ������� ���������, ���� �� ���� ��� ������ ��� ������ ������� ���� �� �����������  ����� ����������� ���������.         � ��������� ���� �� ����� � ������ ����������� �����, ���� ����� �� �������-��������� �� �������� ������. �� ����������� �� �������� ��� ���� ���� ��������, ������� ��� ������, ��� �� ������������ ��� ������ ��������, �� ��������� ��� ������� �������-�������� ��� ���� ������������, ��� �� �������� �� ���������, ����� �� ������� �� ���������� ����� ��� ���� ����.    

 13. ����������:  ���� �� ������� ��� �� ���������� �� ������ ����������� ���������. ������� ��� �������� �� ������ � 1�� ������� ��� � 1 ��������  ���� ����������. �������� �� ������ ����� 2��� ��� 3��� ������� ���� ���������� ��� 2�� ��� 3�� ��������� ���� ����������.

 14. �������:  � ������� ��� ���� ����� ������ �� ����� ��� ���������� ��������, ����� ��� ���� ��� ������.  � ���� �������������� ����� 09 ���� ���� ����� ��� ������� �� 2����� ��� 3�����  �������.

���� ������������� �� ��������������� ��� ���������� ������ �� �����������, ����� ��� ������� 28 ����������� 2018, ���.28220-22861 ��� 28220-22086..

 15. ���������� ��� ���� ��� ������:  �� ����������� �� ��������� ������� �� ����� �� ���������� ��� �� ������� ���� ������� ��� ����������. � �������� ������� ��� �������� �������� �� ��������� ��� ��� ������ ������������� �������� ������� �������������� (����������� 25 �����). � �������� ������������� ��� ��� ���������� �� ��������� �� ������ �� ������������� ����� ��� ������� 21 ����������� 2018 ��� email sxoliko2018@gmail.com. �� �������������� �� ����������� �� ���������� email �� ����� �� ���� ���������� ��� ��� ���� ���������� ��� ��� ������ ��� ���������� ���� �� ����� ��� ����������.

� ���������� ��� ���� ������ ������ ���� ������� ��� ���������� ���� �� ������� �� ����� ������ ��� ����� ���� �������, ��� �� ������� �� ���������� ��������� ��������        5 ����.

�������: �� ����������� ����������� ���� ������ ��� ��� ������������ ����� ������ ��� ��� ��������� ��� ������������ ������� ��� ��������� ����� ��� ����� ������.