ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
       
       

Περιφερειακ� Εν�τητα Χαν�ων

Δ�μος Χαν�ων - Πλατανι� - Αποκορ�νου

Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων - ΣΑΜΑΡΙΑ

ΚΑ�ΣΣΑ - ΣΑΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Α.Ο. ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
 

 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ  
ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ¨ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ¨


 

Μ�νυμα αλληλεγγ�ης και συμπαρ�στασης απ� τους σκακιστ�ς του Νομο� μας!

  Το σκ�κι π�ρα απ� �να ευχ�ριστο παιχν�δι, �να �θλημα που προκαλε� �ντονα συναισθ�ματα, �χει την ικαν�τητα να καλλιεργε� χαρακτ�ρες διαμορφ�νοντας προσωπικ�τητες και κυρ�ως δημιουργ�ντας σκεπτ�μενα �τομα.
Η Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων Σαμαρι� �χει καθιερ�σει εδ� και αρκετ� χρ�νια να διεξ�γει τις μ�ρες αυτ�ς το ετ�σιο ανοικτ� πρωτ�θλημα Αλληλεγγ�ης. �να πρωτ�θλημα που αυτ� τη φορ� στην ανοικτ� πρ�σκληση που απη�θυνε σε �λα τα σκακιστικ� σωματε�α και δημ�σιους φορε�ς του Νομο� μας αγκαλι�στηκε απ� τον Δ�μο Χαν�ων - Πλατανι� και Αποκορ�νου με τη συμπαρ�σταση της Π.Ε. Χαν�ων και τον ΑΟ ΤΑΝΟΣ Αποκορ�νου και τον Πολιτιστικ� Σ�λλογο του Μ�λεμε.

Το αποτ�λεσμα �ταν το Πολιτιστικ� Κ�ντρο του Μ�λεμε να γεμ�σει απ� σκακιστ�ς �λων των ηλικι�ν στ�λνοντας μην�ματα αισιοδοξ�ας στην κοινων�α μας!

¨Τα παιδι� για τα παιδι�¨ θα λ�γαμε μιας και το παρ�βολο των π�ντε ευρ� που πρ�σφερε κ�θε παιδ�, τα �δια τα παιδι� προσφ�ρανε στη συν�χεια σε �ναν σ�λλογο ο οπο�ος προσφ�ρει τερ�στιο �ργο σε �τομα που τα �χουν αν�γκη, στο σ�λλογο Εθελοντικ�ς Προσφορ�ς ¨ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ¨ Για το λ�γο αυτ� ιδια�τερη συγκινητικ� �ταν η στιγμ� στις απονομ�ς �ταν τα παιδι� προσφ�ρανε τον φ�κελο με τα χρ�ματα στην εκπρ�σωπο του ¨ΟΡΙΖΟΝΤΑ¨ κα. Καζ�κου Χρυσο�λα.  Το βασικ�τερο �μως ε�ναι �τι με τ�τοιες εν�ργειες ευαισθητοποιε�ται η νεολα�α του τ�που μας για κοινωνικ� συνε�δηση, αλληλεγγ�η και συμπαρ�σταση προς τους συνανθρ�πους μας.

Νεαρο� σκακιστ�ς των αγ�νων παραδ�δουν τα χρ�ματα στην εκπρ�σωπο του
Συλλ�γου Εθελοντικ�ς Προσφορ�ς ¨ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ¨ κα. Καζ�κου Χρυσο�λα

Τους αγ�νες τ�μησε με την παρουσ�α τους ο Δ�μαρχος Πλατανι� κ. Μαλανδρ�κης Γι�ννης ο οπο�ος τ�νισε και εξ�ρε την πολ�χρονη συνεργασ�α που υπ�ρχει με τη ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ �τσι �στε να γ�νονται προγρ�μματα εκμ�θησης σκακιο� σε �λα τα δημοτικ� διαμερ�σματα του Δ�μου. Τ�νισε επ�σης την αναγκαι�τητα που υπ�ρχει να δ�νουμε δημιουργικ�ς ασχολ�ες στη νεολα�α του τ�που μας περιορ�ζοντας τον κ�νδυνο απ� τη μ�στιγα των κινητ�ν και απ� �λες τις παρεν�ργει�ς τους.  

Παρευρ�θηκε επ�σης και ο Δ�μαρχος Αποκορ�νου κ. Χαρ�λαμπος Κουκιαν�κης ο οπο�ος μ�λησε για την συνεργασ�α που υπ�ρχει μεταξ� των Δ�μων �τσι �στε να πραγματοποιο�νται απ� κοινο� προγρ�μματα σε π�ρα πολλο�ς τομε�ς. Συγχ�ρηκε επ�σης τους συμμετ�χοντες και τους γονε�ς τους για τη συμμετοχ� τους στους αγ�νες. Εκ μ�ρους του Δ�μου Χαν�ων παρευρ�θηκε ο Αντιδ�μαρχος Αθλητισμο� κ. Φιωτ�κης Στα�ρος και ο Πρ�εδρος του Α.Ο. ΤΑΝΟΣ κ. Βροντ�κης Κ�στας. Ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδ�κης Γι�ννης τ�νισε το σπουδα�ο �ργο που παρ�γει ο σ�λλογος εθελοντικ�ς προσφορ�ς ¨ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ¨ και κ�λεσε �λους να γ�νουν δ�τες ζω�ς!

�να κ�λεσμα που βρ�κε ανταπ�κριση σε π�ρα πολλο�ς γονε�ς μιας και παρ�λληλα με τους αγ�νες γιν�ταν ενημ�ρωση και λ�ψη δειγμ�των για τη δωρε� του μυελο� των οστ�ν!

Αγωνιστικ� τ�ρα οι εκατ� πα�κτες χωρ�στηκαν σε �ξι ομ�λους αν�λογα με το επ�πεδ� τους εν� υπ�ρχε και ο καθιερωμ�νος �μιλος Ενηλ�κων στον οπο�ο συμμετε�χαν κυρ�ως γονε�ς των παιδι�ν.
Στους νικητ�ς των ομ�λων προσφ�ρθηκαν κ�πελλα και μετ�λλια που πρ�σφερε η Π.Ε. Χαν�ων.

Παρακ�τω στους π�νακες μπορο�με να δο�με τις βαθμολογ�ες �λων των ομ�λων. 

 

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Κατ.

�νομα

�λο

Βαθ.

1ος

ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

1835

5

2ος

ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2131

4

3ος

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

2089

3

4

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1789

3

5

ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

1497

2

6

ΜΠΑ�ΡΑΜΙΑΝ ΑΡΤΟΥΡ

1411

2

7

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

1410

1

1η

ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

1522

 

 

 

Οι νικητ�ς του 1ου Ομ�λου με τον Αντιδ�μαρχο Αθλητισμο� Χαν�ων κ. Φιωτ�κη Στα�ρο
 
2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κατ.

�νομα

Βαθ.

1ος

ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΕΛ

2ος

ΣΤΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

1η

ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ

3

3ος

ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

3

2η

ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

3

3η

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

3

7

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2

8

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΡΗΣ

2

9

ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2

10

ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΔΑΝΙΗΛ

2

11

ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2

Ο Πρ�εδρος του ΝΠΔΔ Δ�μου Πλατανι� κ. Σημαντηρ�κης Πολυχρ�νης με τους νικητ�ς του 2ου Ομ�λου

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κατ.

�νομα

Βαθ.

1ος

ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

5

2ος

ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

3-5ος

ΨΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3-5ος

ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

3-5ος

ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

6

ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

4

1ος σχ

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

4

1η

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΥΡΤΩ

4

2ος σχ

ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

2η

ΠΑΣΙΟΥΡΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ

3η

ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

3

3ος σχ

ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

3

13

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3

3-5ος σχ

ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

3

3-4η

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

3

3-5ος σχ

ΤΡΟΥΛΗΣ ΜΑΝΟΣ

3

17

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΡΜΟΛΑΟΣ

18

ΠΡΙΦΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

19

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

20

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

2

21

ΦΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

2

22

ΖΜΑΛΙ  ΕΛΕΝΑ

2

23

ΤΡΟΥΛΗ  ΒΑΛΕΡΙΑ

2

24

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

25

ΜΠΙΡΤΣΕ ΜΑΡΙΑ

1

Ο Δ�μαρχος Αποκορ�νου κ. Κουκιαν�κης Χαρ�λαμπος και ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδ�κης Γι�ννης με τους νικητ�ς του 3ου Ομ�λου
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΠΙΩΝ - ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ & Α� ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κατ.

�νομα

Βαθ.

1ος

ΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5

1η

ΤΣΑΦΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

4

2η

ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ

4

1ος Ν

ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

4

2ος

ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΦΡΕΝΤΥ

4

2ος Ν

ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3

3ος

ΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

3

3-5ος

ΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

3

3-5ος

ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

3

3η

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ

3

3-5ος

ΡΕΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

3

12

ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

1η Ν

ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΘΑΝΕΙΑ

14

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ

2

15

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΩΡΙΟΝΑΣ

2

16

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ

2

17

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

2

προ

ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

2

3ος Ν

ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2

προ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3-4ος Ν

ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

προ

ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

προ

ΣΑΡΑΦΗ ΛΙΛΙΑ

24

ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΑΠΗ

25

ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

1

26

ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

½

Ο Δ�μαρχος Πλατανι� κ. Μαλανδρ�κης Γι�ννης με τους νικητ�ς των Νηπ�ων, Προνηπ�ων και Α� Δημοτικο�
ΝΙΚΗΤΕΣ Δ� ΟΜΙΛΟΥ

Κατ.

�νομα

Βαθ.

1ος

ΣΑΡΑΝΤΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

5

2ος

ΣΑΡΑΝΤΟΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

4

1η

ΦΩΤΕΙΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

3

3-7ος

ΚΙΣΣΑΜΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

3

3-7ος

ΚΙΣΣΑΜΙΤΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

3

3-7ος

ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

3

2η

ΒΕΝΕΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

3

3-7ος

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

3

9

ΦΩΤΕΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

2

3η

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

2

3-5η

ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

2

12

ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2

13

ΚΑΛΑ�ΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2

3-5η

ΒΕΝΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

2

15

ΦΥΤΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΗ

1

16

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

1

Ο Πρ�εδρος του ΑΟ ΤΑΝΟΣ κ. Βροντ�κης Κ�στας με τους νικητ�ς του Δ� Ομ�λου
ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Κατ.

�νομα

Βαθ.

1ος

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

6

2ος

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

4

3ος

ΒΑΡΟΣΙΑΝ ΑΡΜΑΝ

4

4

ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

3

5

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΜΗΣ

2

6

ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2

7

ΣΧΕΤΑΚΗ ΛΙΑΝΑ

0

Οι νικητ�ς του Ομ�λου Ενηλ�κων με τον Δ�μαρχο Πλατανι� & Αποκορ�νου, τον Πρ�εδρο του ΝΠΔΔΔ Πλατανι� και τους Προ�δρους της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ και ΤΑΝΟ Αποκορ�νου

 

Δε�τε την αντ�στοιχη διοργ�νωση του 2017
Δε�τε την αντ�στοιχη διοργ�νωση του 2016
Δε�τε την αντ�στοιχη διοργ�νωση του 2015
Δε�τε την αντ�στοιχη διοργ�νωση του 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Η Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων ΣΑΜΑΡΙΑ σε συνεργασ�α με την Περιφερειακ� Εν�τητα Χαν�ων, τον Δ�μο Χαν�ων, Αποκορ�νου και Πλατανι�, το Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Πλατανι� και τον Α.Ο. ΤΑΝΟΣ Αποκορ�νου προκηρ�σσουν το ετ�σιο Ανοικτ� πρωτ�θλημα γρ�γορου σκακιο� Αλληλεγγ�ης που θα διεξαχθε� την Κυριακ� 16 Δεκεμβρ�ου 2018.

 

Το Πρωτ�θλημα περιλαμβ�νει τ�σσερις κατηγορ�ες:

Α) Πρωτ�θλημα για αθλητ�ς συλλ�γων 
Β) Πρωτ�θλημα ελε�θερο για μικρο�ς και μεγ�λους που δεν �χουν αγωνιστικ� εμπειρ�α

Γ) Πρωτ�θλημα για παιδι� Νηπ�ων και Α� δημοτικο�.
Δ) Πρωτ�θλημα για εν�λικες

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:  Κυριακ� 16 Δεκεμβρ�ου 2018, στο Πολιτιστικ� Κ�ντρο του Μ�λεμε

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Η συμμετοχ� ε�ναι ελε�θερη για �λους.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   Μ�χρι το Σ�ββατο 15 Δεκεμβρ�ου 2018.

Πληροφορ�ες και δηλ�σεις συμμετοχ�ς στα τηλ�φωνα: 28210 55088  (Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων, �ρες 18.00 �ως 22.00). Λιανοπο�λου Τ�νια 6972928639 και Αγναντ�ς Δημ�τρης 6945556793 

H τελικ� επιβεβα�ωση των συμμετοχ�ν θα πραγματοποιηθε� με φυσικ� παρουσ�α των συμμετεχ�ντων, στο χ�ρο των αγ�νων, την Κυριακ� 16 Δεκεμβρ�ου 2018 στις 9:30�το πρω�.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:  Σ�στημα αγ�νων ελβετικ� 6-7 γ�ρων.

 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:  Οι αγ�νες θα διεξαχθο�ν με ηλεκτρονικ� χρον�μετρα και χρ�νο σκ�ψης για κ�θε αθλητ� 10�λεπτ� με προσα�ξηση  5�� δευτερ�λεπτα για κ�θε κ�νηση.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:  Σε περ�πτωση ισοβαθμ�ας ισχ�ουν τα εξ�ς:
(α). Αποτ�λεσμα του τουρνου� των ισοβ�θμων .
(β). Το κριτ�ριο Μπο�χολτζ (βαθμο� αντιπ�λων).
(γ). Το κριτ�ριο Σ�ννεμπορν-Μπ�ργκερ (βαθμο� αντιπ�λων αν�λογα με το αποτ�λεσμα).
(δ). �θροισμα προοδευτικ�ς βαθμολογ�ας (και τα κριτ�ρια �ρσης της). 
(ε). Αριθμ�ς νικ�ν (προηγε�ται ο σκακιστ�ς-τρια με τις περισσ�τερες ν�κες).

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:   Θα απονεμηθο�ν κ�πελλα και μετ�λλια για τους νικητ�ς κ�θε κατηγορ�ας.

Παρ�βολο συμμετοχ�ς    5 ευρ�. Το σ�νολο �λων των παραβ�λων της διοργ�νωσης θα δοθο�ν στο σ�λλογο εθελοντικ�ς προσφορ�ς "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ"

 

Iστοσελ�δα της διοργ�νωσηςwww.chaniachess.gr       e-mail: chaniachessacademy@gmail.com