ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
 


ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΑΜΑΡΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

Σπ�ρος Ναο�μ - Σαρ�φης Ραφα�λ και Ν�κος Μπουδ�κης  οι νικητ�ς στους τρεις ομ�λους του Χριστουγεννι�τικου τουρνου�

Ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδ�κης Γι�ννης και η υπε�θυνη Αθλητισμο� και Δια Β�ου Εκπα�δευσης της Αντιπεριφ�ρειας Χαν�ων κ. Ζομπαν�κη Κατερ�να με τους Νικητ�ς του 1ου Ομ�λου.
Απ� αριστερ� Αργ�ρης Παπαδ�πουλος, Σπ�ρος Ναο�μ, Αλεξ�κης Δημ�τρης, Πατρελ�κης Ευ�γγελος, Μαριν�κης Χρ�στος και Πελαντ�κης Μιχ�λης

Με απ�λυτη επιτυχ�α διεξ�χθη και φ�τος στην π�λη μας το χριστουγεννι�τικο σκακιστικ� τουρνου� που διοργαν�νει κ�θε χρ�νο η ΣΑΧ-ΣΑΜΑΡΙΑ. Στο επιβλητικ� Κ.Α.Μ στο παλι� λιμ�νι των Χαν�ων με συν διοργανωτ�ς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ, τον ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ και την ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ �γινε �να μαχητικ� και με σασπ�νς τουρνου� που κρ�τησε αμε�ωτο το ενδιαφ�ρον για σκακιστ�ς και συνοδο�ς που �ρθαν στην π�λη μας και �φυγαν ξαν� με τις καλ�τερες εντυπ�σεις.

Η διοργ�νωση αυτ� �δωσε την δυνατ�τητα σε τοπικο�ς και �λλους σκακιστ�ς �λων των ηλικι�ν να αγωνιστο�ν με σημαντικο�ς αντιπ�λους προσφ�ροντας υψηλο� επιπ�δου σκ�κι και οι νεαρ�τεροι να μετρ�σουν τις δυν�μεις τους στα πλα�σια της προετοιμασ�α τους για το πανελλ�νιο πρωτ�θλημα κ�τω των 18 ετ�ν που γ�νεται 2-8/1/2019 στο γειτονικ� Ρ�θυμνο �σο και για τα προκριματικ� των νεανικ�ν που ξεκινο�ν των Ιανου�ριο.

Στο αγωνιστικ� κομμ�τι τα π�ντα κυριολεκτικ� κρ�θηκαν στην τελευτα�α παρτ�δα και νικητ�ς του τουρνου� για πα�κτες �νω των 1300 ΕΛΟ, αναδε�χτηκε ο ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΟΥΜ με δε�τερο τον ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και τρ�το τον Πειραι�τη Δημ�τρη Αλεξ�κη τον νε�τερο…

Στον δε�τερο �μιλο για σκακιστ�ς κ�τω των 1300 επικρ�τησε ο Ραφα�λ Σαρ�φης εν� πρ�τη στην κατηγορ�α κοριτσι�ν �ταν η Γεωργ�α Σκαρ�κη και τρ�το τον Γι�ργο Σπυριδ�κη.

Στον τρ�το �μιλο για τα μικρ�τερα παιδι� πρ�τος ο Ν�κος Μπουδ�κης, δε�τερη η Ειρ�νη Μανουσουδ�κη και τρ�τη η Ουραν�α Δρακ�κη. �ξιο αναφορ�ς �τι σε �λες κατηγορ�ες υπ�ρξαν ισοβαθμ�ας με την κατ�ταξη τελικ� να καθορ�σουν τα κριτ�ρια…

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Τελικ� Κατ�ταξη

Κατ.

�νομα

�λο

Βαθ.

Res.

1ος

Ναο�μ Σπ�ρος

2295

0

2ος

Παπαδ�πουλος Αργ�ρης

2220

5

0

3ος

Αλεξ�κης Δημ�τρης

2299

3

4

Πατρελ�κης Ευ�γγελος

2131

0

5

Μαριν�κης Χρ�στος

2003

0

6

Πελαντ�κης Μιχ�λης

1799

0

7

Αλεξ�κης Δημ�τρης

2105

4

1

8

Φυντριλ�κης Κυρι�κος

1835

4

0

9

Βιολ�κης Αναστ�σης

1355

3

2

10

Παρασκ�κης Φ�λιππος

1410

3

1

11

Μαυρ�δης Αθαν�σιος

1533

3

0

12

Κ�τσογλου Γι�ργος

1455

½

13

Γκ�γκας Δημ�τρης

2025

½

14

Γαλαν�κης Ν�κος

1565

2

0

15

Μπα�ραμι�ν Αρτο�ρ

1411

0

16

Σηφογιανν�κης Ανδρ�ας

1621

0

0

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Τελικ� Κατ�ταξη

Κατ.

�νομα

�λο

Βαθ.

Res.

1ος

Σαρ�φης Ραφα�λ

1069

0

Σκαρ�κη Γεωργ�α

1265

5

0

2ος

Σπυριδ�κης Γι�ργος

0

1

3ος

Στρ�λης Γι�ργος

0

1

3-4ος

Αλεξ�κης Αλ�ξανδρος

1067

1

6

Σταυρουλ�κης Στ�λιος

0

4

0

7

Κονταδ�κης Δανι�λς

0

4

0

8

Γκ�γκας Παντελ�ς

0

4

0

9

Δασκαλ�κης Στ�φανος Σ�λων

0

0

10

Τζατζιμ�κης Θοδωρ�ς

1043

3

0

2η

Κλεοβο�λου Σοφ�α

0

3

0

12

Σχετ�κης Γι�ργος

0

3

0

3η

Ψαριανο� �λενα

0

3

0

14

Μανουσουδ�κη Ελ�νη

0

0

15

Στρωματι�ς Αθαν�σιος

0

2

0

16

Σκαρ�κης Στα�ρος

0

2

0

17

Ρ�ζος Δημ�τρης

0

2

0

18

Varousian Arman

0

1

0

 
Οι νικητ�ς του 2ου Ομ�λου με τον Πρ�εδρο του ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ κ. Χαραλαμπ�κη �θωνα και τον Στ�λιο Σταυρουλ�κη
απ� δεξι� Σαρ�φης Ραφα�λ, Αλεξ�κης Αλ�ξανδρος, Κονταδ�κης Δανι�λ, Σκαρ�κη Γεωργ�α, Κλεοβο�λου Σοφ�α και Μανουσουδ�κη Ελ�νη

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Τελικ� Κατ�ταξη

Κατ.

�νομα

Βαθ.

Res.

1ος

Μπουδ�κης Νικ�λαος

6

0

Μανουσουδ�κη Ειρ�νη

0

Δρακ�κη Ουραν�α

0

2ος

Ρ�της Κωνσταντ�νος

3

0

3ος

Ριτζ�κης Νικ�λαος

0

Πασιο�ρα Κατερ�να

0

 
Οι νικητ�ς του 3ου Ομ�λου με τον Αλεξ�κη Δημ�τρη απ� αριστερ� Πασιο�ρα Κατερ�να, Μανουσουδ�κη Ειρ�νη και Μπουδ�κης Νικ�λας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:  Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων - Περιφ�ρεια Κρ�της
Περιφερειακ� Εν�τητα Χαν�ων - Δ�μος Χαν�ων

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Μεγ�λο Αρσεν�λι (Κ.Α.Μ.) Παλι� π�λη Χαν�ων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικ� 7 γ�ρων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  26 Δεκεμβρ�ου �ως 30 Δεκεμβρ�ου 2018 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Επιβεβα�ωση συμμετοχ�ν: Τετ�ρτη 26 Δεκεμβρ�ου �ως 13:00 μ.μ.

Κλ�ρωση 1ου Γ�ρου: Τετ�ρτη, 26 Δεκεμβρ�ου 2018,  15:00

 

1ος Γ�ρος

Τετ�ρτη

26 Δεκεμβρ�ου

16.00

2ος Γ�ρος

Π�μπτη

27 Δεκεμβρ�ου

10.00

3ος Γ�ρος

Π�μπτη

27 Δεκεμβρ�ου

17.00

4ος Γ�ρος

Παρασκευ�

28 Δεκεμβρ�ου

10.00

5ος Γ�ρος 

Παρασκευ�

28 Δεκεμβρ�ου

17.00

6ος Γ�ρος

Σ�ββατο

29 Δεκεμβρ�ου

10.00

7ος Γ�ρος

Κυριακ�

30 Δεκεμβρ�ου 

10.00


ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτ� για 40 κιν�σεις + 15 λεπτ� για �λη την παρτ�δα + 30 δευτερ�λεπτα αν� κ�νηση απ� την πρ�τη κ�νηση

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:

1) Το μεταξ� τους αποτ�λεσμα

2) Το κριτ�ριο Buchholz (βαθμο� αντιπ�λων)
3) Το κριτ�ριο Median Buchholz (το Buchholtz μετ� την αφα�ρεση της χαμηλ�τερης βαθμολογ�ας των αντιπ�λων)
4) Το κριτ�ριο Sonnenborn-Berger (βαθμο� αντιπ�λων αν�λογα με το αποτ�λεσμα).


ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πετρ�κης Ιωσ�φ


ΠΑΡΑΒΟΛΟ: Γενικ� παρ�βολο 30 ευρ� στον 1ο �μιλο, 20 ευρ� στον 2ο �μιλο.

 

ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΤΩΝ: Στους τρεις πρ�τους νικητ�ς και νικ�τριες θα δοθο�ν κ�πελλα και μετ�λλια. Θα υπ�ρχουν επ�σης �παθλα σε ηλικιακ�ς κατηγορ�ες τα οπο�α θα ανακοινωθο�ν στην πορε�α.

1ος νικητ�ς   300 ευρ�,  2ος Νικητ�ς  200 ευρ�, 3ος Νικητ�ς  100 ευρ�       

1η  Νικ�τρια 200 ευρ�,  2η Νικ�τρια 100 ευρ�, 3η Νικ�τρια   50 ευρ�

* Στις ισοβαθμ�ες τα χρηματικ� �παθλα μοιρ�ζονται

 

Θα υπ�ρχουν δ�ο �μιλοι παικτ�ν στον 1ο �μιλο θα αγωνιστο�ν πα�κτες με ΕΛΟ π�νω απ� 1300

Στον 2ο �μιλο �λοι οι υπ�λοιποι.

 

Το τουρνου� θα σταλθε� τ�σο για Ελληνικ� �σο και για Διεθν� αξιολ�γηση.

 

Δηλ�σεις συμμετοχ�ς στα  e-mail: info@chaniachess.grchaniachessacademy@gmail.com   

Για περισσ�τερες πληροφορ�ες μπορε�τε να επικοινωνε�τε με:

Λιανοπο�λου Τ�νια τηλ. 6972928639,
Μαθιουλ�κης Φ�νης τηλ. 6949338441


 
 
 
 

 Σκακιστικ� Ακαδημ�α Χαν�ων
© Copyright 2006
Webmaster