10 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
 

10 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
10 Χρ�νια Διεθνο�ς καταξ�ωσης στο Παγκ�σμιο χ�ρο!

 Τη χρονι� αυτ� το Διεθν�ς Τουρνου� της Παλαι�χωρας �κλεισε μ�α δεκαετ�α! 10 χρ�νια πετυχημ�νης πορε�ας και καταξ�ωσης στον χ�ρο του σκακιο� και με ευκαιρ�α την επ�τειο αυτ� κ�νουμε μ�α αναφορ� στα κυρι�τερα πρ�σωπα που βο�θησαν �τσι �στε το τουρνου� αυτ� να καθιερωθε� και να γ�νει �να απ� τα ισχυρ�τερα τουρνου� που διεξ�γονται στη χ�ρα μας!

Ο Δ�μαρχος Πελεκ�νου κ. Ζουριδ�κης Γι�ργος κ�νει την πρ�τη κ�νηση στην παρτ�δα του Ρ�σου GM Evg. Nayer κηρ�σσοντας παρ�λληλα και την �ναρξη του Τουρνου�

Σ�γουρα 10 χρ�νια συνεχο�ς προσπ�θειας αλλ� και καταξ�ωσης στον Παγκ�σμιο σκακιστικ� χ�ρτη, (κ�τι που το κ�νει ακ�μα πιο πολ�τιμο), που μας κ�νει περ�φανους και μας δικαι�νει �τι το εγχε�ρημα που τολμ�σαμε το 2008 εξελ�χθηκε επιτυχ�ς με απρ�σμενα θετικ�ς κριτικ�ς σε 53 και πλ�ον χ�ρες.

Η απαρχ�, το 1ο τουρνου� χρει�στηκε τ�λμη, αποφασιστικ�τητα �σως κ, θρ�σος για να μπορ�σει να υλοποιηθε� μ�α τ�τοια ιδ�α!  Μια διοργ�νωση με σκακιστ�ς απ' �λα τα πλ�τη της γης σ’ �να μ�ρος με μηδενικ� σκακιστικ� υπ�βαθρο, αποκολλημ�νο απ� οποιοδ�ποτε σκακιστικ� δρ�μενο και ενδιαφ�ρον.
Με �να μεγ�λο ατο� �μως �ναν �σσο στο μαν�κι που πιο πολ�τιμος δεν θα μπορο�σε να φανταστε� ο σκακιστικ�ς κ�σμος των Χαν�ων, �ναν Δ�μαρχο που ε�χε το θ�ρρος να τολμ�σει στο �γνωστο! Που δι�θετε τη διορατικ�τητα της προσφορ�ς στον τ�πο του γι αυτ� το ν�ο εγχε�ρημα που �ρθε να πετ�χει, αυτ� που θα γ�νει π�ρα απ� τις αντιξο�τητες και θα μας ζωνταν�ψει διαφορετικ� το τ�πο της Παλαι�χωρας κ�θε Καλοκα�ρι.
Και δεν ε�ναι �λλος απ� τον τ�τε Δ�μαρχο Πελεκ�νου κ. Ζουριδ�κη Γι�ργο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ην�α π�ρε ο κ. Δερμιτζ�κης Γι�ργος που κηρ�σσει την �ναρξη του 4ου Διεθνο�ς Τουρνου�.

 


 

 

Στη συν�χεια αν�λαβε τα ην�α ο Δ�μαρχος Κανδ�νου Σελ�νου κ. Δερμιτζ�κης Γι�ργος. Θυμ�μαι ακ�μη τα λ�για του με τη λ�ξη του 4ου  Διεθνο�ς τουρνου�.

« Για μ�να �ταν μ�α πρωτ�γνωρη εμπειρ�α και �σο ε�μαι Δ�μαρχος να ξ�ρετε �τι θα το στηρ�ζω και θα κ�νω το καλ�τερο για την επιτυχ�α του»

Χωρ�ς �χνος αντιπαλ�τητας, � φειδωλ�ς προσφορ�ς, μεγαλ�ψυχα, απ� μ�ρους του, με απερι�ριστα θετικ� προσ�γγιση της συν�χισης του θεσμο�, προς την επιτυχ�α του τουρνου�.
Και πραγματικ� στ�ριξε το τουρνου� και επ� ημερ�ν του το τουρνου� καθιερ�θηκε, καταξι�θηκε και μπ�κε στις καρδι�ς �λων μας!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Περρ�κης Αντ�νης καλωσορ�ζει τους πα�κτες και κυρ�σσει την �ναρξη του 8ου Διεθνο�ς Τουρνου� της Παλαι�χωρας

 

Και φτ�νουμε στο 8ο Διεθν�ς τουρνου� που η χ�ρα μας παρ�λληλα γν�ριζε τη μεγαλ�τερη κρ�ση που �χει περ�σει! Ε�κοσι μ�ρες πριν το τουρνου� κηρ�σσονται τα  Capital control και ζο�με πρωτ�γνωρες καταστ�σεις.

Καταστ�σεις που οποιοσδ�ποτε �λλος στη θ�ση του πολ� ε�κολα θα ακ�ρωνε τη διεξαγωγ� του.  Δ�μαρχος Κανδ�νου Σελ�νου ο κ. Περρ�κης Αντ�νης. Με �ξυπνες κιν�σεις στις πολ� δ�σκολες εκε�νες μ�ρες το τουρνου� αυτ� κατ�φερε να διεξαχθε� και μ�λιστα το εκπληκτικ�… με την �δια επιτυχ�α που ε�χε π�ντα!. Στη συν�χεια ο Δ�μαρχος κ. Περρ�κης πα�ρνει τ�τοια μ�τρα και αλλαγ�ς �τσι �στε το τουρνου� αυτ� να γ�νει μ�ρος �λων των πολιτ�ν και να μπορε� μ�χρι σ�μερα �χι μ�νο να επιβι�νει αλλ� να διεξ�γεται με την �δια επιτυχ�α! Ε�ναι αυτ� που βλ�πουμε σ�μερα με τις 220 συμμετοχ�ς απ� 28 χ�ρες. Με την ποι�τητα παικτ�ν που ε�ναι και οι πρ�τοι που δηλ�νουν συμμετοχ� κ�θε χρ�νο!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ κ. Σπυριδ�κης απον�μει αναμνηστικ�ς πλακ�τες και συμβολικ� δ�ρα στους Δ�μαρχους Κανδ�νου Σελ�νου και τον Τ. Πρ�εδρο της ΣΑΧ κ. Παπαδημητρ�κη Γι�ννη

Θα �ταν παρ�λειψη �μως αν σε �λη αυτ� την προσπ�θει� μας �λα αυτ� τα χρ�νια δεν αναφ�ραμε την Αντιπεριφ�ρεια Χαν�ων και ειδικ� την προσφορ� του κ. Απ�στολου Βουλγαρ�κη. Ξ�ραμε �τι η π�ρτα του �ταν π�ντα ανοικτ� και η στ�ριξ� του �ταν μ�νιμη και διαρκε�ς σε �λες μας τις προσπ�θειες. �ταν αυτ�ς που �κανε τις οποιεσδ�ποτε ανησυχ�ες μας να αποτελο�ν παρελθ�ν μετ� την κ�θε μας επ�σκεψη.   

Ο τ. Πρ�εδρος της ΣΑΧ απον�μει αναμνηστικ� πλακ�τα στον Αντιπεριφερει�ρχη Χαν�ων κ. Βουλγαρ�κη Αποστ�λη για την αμ�ριστη συμβολ� του στη διεξαγωγ� των Πρωταθλημ�των του Διεθνο�ς Τουρνου� της Παλαι�χωρας
Ο Περιφερει�ρχης Κρ�της επισκ�φτηκε την Παλαι�χωρα και ε�δε απ� κοντ� την μεγ�λη αυτ� διοργ�νωση προκηρ�σσοντας την �ναρξη των αγ�νων.
Μ�α �ναρξη στην οπο�α η συμμετοχ� της Περιφ�ρειας ε�ναι πλ�ρως συνδεδεμ�νη �τσι �στε �λα να κυλο�ν ομαλ�.

Β�βαια μ�α τ�τοια διοργ�νωση που φιλοξενε� μεγ�λο αριθμ� κορυφα�ων ονομ�των προ�ποθ�τει �να σοβαρ� οικονομικ� κ�στος και σ�γουρα χρει�ζεται συντονισμ�ς των προσπαθει�ν κ�θε μ�λους του συμβουλ�ου �τσι �στε να μπορο�ν �λα να προβλεφτο�ν και να �χει το αν�λογο αποτ�λεσμα. Το ξεκ�νημα της διοργ�νωσης αν�κει στον Πρ�εδρο της ΣΑΧ τον Μαν�λη Παπαδογι�ννη ο οπο�ος ¨�στρωσε¨ με κ�θε λεπτομ�ρεια το στ�σιμο των αγ�νων και ξεπερν�ντας τις δυσκολ�ες που ε�χε η φιλοξεν�α του σε �να μ�ρος μακρι� απ� κ�θε σκακιστικ� κ�ντρο. Στη συν�χεια αν�λαβε ο Γι�ννης Παπαδημητρ�κης που εκτ�ξευσε τη διοργ�νωση!  �νοιξε π�ρτες και κατ�φερε σε δ�σκολες περι�δους να το διατηρ�σει σε πολ� ψηλ� επ�πεδα! Πλ�ον τη φετιν� χρονι� συνεχ�ζει ο Γι�ννης Σπυριδ�κης πα�ρνοντας το ¨β�πτισμα¨ για πρ�τη φορ� διεξ�γοντας μια απ� τις πιο πετυχημ�νες διοργαν�σεις!  

Ο τ. Πρ�εδρος της ΣΑΧ κ. Παπαδογι�ννης Μαν�λης �ταν αυτ�ς �ταν αυτ�ς που ε�χε τη χαρ� να ξεκιν�σει το τουρνου� β�ζοντ�ς το σε πολ� στερε�ς β�σεις. Εδ� σε συν�ντευξ� του στην �ναρξη του 1ου Διεθνο�ς τουρνου� της Παλαι�χωρας
Για την Κατερ�να Ζομπαν�κη δεν νομ�ζω �τι μπορο�με να πο�με κ�τι... Οι συμβουλ�ς της και η βο�θει� της �λα αυτ� τα χρ�νια αποτελο�ν �τι πολυτιμ�τερο μπορο�με να �χουμε για την διεκπερα�ωση μιας τ�σο μεγ�λης διοργ�νωσης. Αναπ�σπαστο μ�λος της διοργ�νωσης, μ�α εγκ�ρδια φ�λη �λων μας! 

Να πο�με �μως λ�γα πρ�γματα και για κ�ποιους �λλους συντελεστ�ς αυτ�ς της επιτυχ�ας. Γιατ� στο τουρνου� αυτ� γ�νανε κ�ποιες κιν�σεις απ� την αρχ� κ�ποιες επιλογ�ς ατ�μων που η «χημε�α» που δημιουργ�θηκε αποδε�χτηκε αναπ�σπαστο κομμ�τι της επιτυχ�ας που γν�ρισε αυτ� το τουρνου�!

Πρ�τα απ’ �λα σε �να τ�τοιο μ�ρος �που οι χαλαρο� ρυθμο� κυριαρχο�ν θα �πρεπε να υπ�ρχει �νας �νθρωπος που να μπορε� με την πυγμ� του να κρατ�ει τις ισορροπ�ες αν�μεσα στην ανεμελι� και τη χαλ�ρωση που σου προκαλε� το τοπ�ο με τη σοβαρ�τητα που πρ�πει να υπ�ρχει στον αγωνιστικ� χ�ρο μ�ας τ�τοιας διοργ�νωσης! Και δεν �ταν �λλος απ� τον Σωτ�ρη Λογοθ�τη. Ο Σωτ�ρης �να �τομο με περ�οπτη θ�ση �χι μ�νο στο Ελληνικ� σκ�κι αλλ� και στην Παγκ�σμια Ομοσπονδ�α �ταν το �τομο που ξ�ραμε πως �τι και να γιν�ταν θα �δινε τη λ�ση ακαρια�α! �ταν η εγγ�ηση που μας πρ�σφερε στη θ�ση του επικεφαλ� διαιτητ� απ� την πρ�τη διοργ�νωση �ως και σ�μερα!

Το στρατηγε�ο του το δωματι�κι δ�πλα απ� τους αγ�νες μαζ� με �φθονη τσικουδι� που υπ�ρχε π�ντα με τους ξηρο�ς καρπο�ς και τα παστ�λια που προσπαθο�σαμε να τον δωροδοκ�σουμε για να μπει στο γενικ�τερο κλ�μα της Παλαι�χωρας αλλ� αυτ�ς δεν πτοο�ταν…. Μ�νιμα ακο�γαμε τη «γκρ�νια του» για ατ�λειες που υπ�ρχαν συνεφ�ρνοντ�ς μας και προσπαθ�ντας να κρατ�σει το επ�πεδο του αγωνιστικο� χ�ρου στο σημε�ο που πρ�πει!  �ταν αυτ�ς που μας �δινε τη σιγουρι� �τι �λα ε�ναι υπ� �λεγχο και διπλοτσεκαρισμ�να. Με την συνεχ� γκρ�νια του για κ�θε πρωτοεμφανιζ�μενη ατ�λεια αλλ� και με τ�λεια αποδοτικ�τητα �σον αφορ� την επ�λυση των προβλημ�των.

και β�βαια στην Κρ�τη βρισκ�μαστε! Εδ� η τσικουδι� ρ�ει �φθονη για να μας θυμ�ζει �τι και το σκ�κι ε�ναι κ�φι, ε�ναι π�θος, ε�ναι διασκ�δαση!!

Και μπα�νοντας μ�σα στον χ�ρο αγ�νων �που η επιλογ� �ταν μ�α! Ο Αλ�ξανδρος Κωστο�ρος αεικ�νητος, το δεξ� χ�ρι του Σωτ�ρη γν�στης κ�θε υποσημε�ωσης κανονισμ�ν περ� σκακιο� αυτ�ς που ρ�θμιζε τα π�ντα και φρ�ντιζε να λ�νει τα π�ντα για να μη φτ�νουν στον Σωτ�ρη.

Η συμβολ� του Αλ�ξανδρου δεν �ταν �μως μ�νο εκε�! Ο Αλ�ξανδρος ξεκινο�σε τα πραγματικ� του καθ�κοντα την �ρα που τ�λειωνε και η τελευτα�α παρτ�δα! Σε μ�α νεανικ� διοργ�νωση που ε�κολα μπορε� να παρεκτραπο�ν αυτ�ς φρ�ντιζε να ε�ναι ο επικεφαλε�ς συντονιστ�ς των δημιουργικ�ν και �ξυπνων παιχνιδι�ν που ακολουθο�σαν! Τον �βλεπες ε�τε στις ολον�κτιες μαζ�ξεις να κατευθ�νει τη νεολα�α με �ξυπνα παιχν�δια αλλ� το �διο και στην θ�λασσα τα πρωιν�. Αναπ�σπαστο μ�λος αυτ�ς χημε�ας του τουρνου�. 

Ο Αλ�ξανδρος επ� το �ργον...

Και τ�λος κανε�ς δεν περ�μενε �τι κλε�νοντας το δ�κατο τουρνου� θα υπ�ρχαν πα�κτες που θα αγωνιζ�ντουσαν και στα 10! Ο Αλμπ�ρτο Ντ�ιβιντ �ρθε ε�δε και παρ�μεινε!  �ταν ο πα�κτης που ενσωματ�θηκε πλ�ρως στην ψυχολογ�α αυτο� του τουρνου� που αγ�πησε τον τρ�πο ζω�ς των ανθρ�πων και ενσωματ�θηκε πλ�ρως με τον τ�πο μας! Ο Κ�στας Μαρκ�δης που αθ�ρυβα κ�θε χρ�νο ε�ναι απ� τους πρ�τους που θα δ�σει το παρ�ν στη λ�στα συμμετοχ�ν.
Και κοντ� τους ο Σπ�ρος Ναο�μ και ο Στ�λιος Πετρ�κης δ�ο παιδι� γ�ννημα θρ�μμα του συλλ�γου μας που μ�νο μ�σα απ� το φωτογραφικ� υλικ� θα διαπιστ�σεις το π�ρασμα των χρ�νων και την αξ�α του σκακιο� π�νω τους.  

Ο Πρ�εδρος της ΣΑΧ κ. Σπυριδ�κης απον�μει αναμνηστικ� μπλουζ�κια στους πα�κτες και διαιτητ�ς που συμμετε�χαν και στις δ�κα διοργαν�σεις

Σε τ�τοιες στιγμ�ς δεν πρ�πει να ξεχν�με …δεν πρ�πει να ξεχν�με ανθρ�πους που πραγματικ� αγ�πησαν το τουρνου�! Που περ�μεναν με προσμον� την κ�θε μ�ρα που κυλο�σε μ�χρι ο τροχ�ς να σταματ�σει στη μ�ρα �ναρξ�ς του! Και εκε� λες και σταματο�σε ο χρ�νος �βλεπες μ�α απ�ραντη χαρ�, που �ταν �κδηλη σε κ�θε �κφραση, σε κ�θε κο�ταγμα, χαρ� που ε�χε τη δ�ναμη να τη μεταδ�δει σε �λους μας! Γιατ� ξ�ρουμε �τι ακ�μη και τ�ρα, ε�ναι κοντ� μας και μας περιμ�νει!   

Ο Γι�ννης Περρ�κης απον�μει τα �παθλα στους νικητ�ς κ�τω των 12 ετ�ν του 2ου Διεθνο�ς Τουρνου� της Παλαι�χωρας

Πολλ� τα αφιερ�ματα που �χουν γραφτε� γι αυτ� τη σπουδα�α διοργ�νωση. Να τον�σουμε το Γαλλικ� Περιοδικ� Europe Échecs που ε�χε εκτεν�ς αφι�ρωμα καθ�ς επ�σης και το τηλεοπτικ� συνεργε�ο απ� την κρατικ� τηλε�ραση της Γαλλ�ας που κ�λυψε την διοργ�νωση.
Να τον�σουμε την επ�σκεψη του Vijay kumar που �ρθε εκ μ�ρους της κρατικ�ς τηλε�ρασης της Ινδι�ς με τηλεθ�αση π�νω απ� 450.000.000 κ�νοντας αρκετ� αφιερ�ματα απ� την Παλαι�χωρα.
Αφιερ�ματα υπ�ρχαν επανελειμμ�να στο μεγαλ�τερο σκακιστικ� site την chessbase κ�τι που ειναι ιδα�τερα τιμητικ� για την Παλαι�χωρα. Δ�νουμε παρακ�τω ορισμ�να Link απο τα αφιερ�ματα.

Sagar Shah  1

Sagar Shah  2

 Jan Werle
 
Πολ� ωρα�α ε�ναι και τα βιντε�κια που αν�βηκαν για τη διοργ�νωση απ� δημοσιογρ�φους που βρ�σκονται στο χ�ρο του σκακιο�

β�ντεο 1

β�ντεο 2


  β�ντεο 3


 

   
Δ�μαρχος και Πρ�εδρος ξεκιν�νε μ�α �ψογη συνεργασ�α που κρατ�ει �λα αυτ� τα χρ�νια
Η κ. Ευγεν�α και η κ. Μ�να που μαζ� με την κ. Ν�να δ�σανε �λη τους τη θετικ� εν�ργεια για την επιτυχ�α της διοργ�νωσης
Συμβολικ� δ�ρο μια σκακι�ρα δ�θηκε εκ μ�ρους της ΣΑΧ στην Πρ�εδρο της Κοινωφελο�ς κ. Περρ�κη Ν�να η οπο�α βοηθ�ει ανελλειπ�ς για τη διεξαγωγ� των αγ�νων απ� την 1η  διοργ�νωση
Γιατ� π�σω απ� μ�α τ�τοια πετυχημ�νη διοργ�νωση βρ�σκεται �να �τομο που δ�νει �λο τον εαυτ� της για να ε�ναι �λα στην εντ�λεια και αυτ� δεν ε�ναι �λλη απ� την Αν�λια Τσαρουχ�.
Η Παγκ�σμια Πρωταθλ�τρια Γυναικ�ν Antoaneta Stefanova μας τ�μησε επανειλημμ�νως με τις συμμετοχ�ς της στη διοργ�νωση. Εδ� μαζ� με τον Γι�ργο Ναο�μ και τον Μαν�λη Παπαδογι�ννη
Η Παγκ�σμια Πρωταθλ�τρια Νεαν�δων Harika Dronavali απ� την Ινδ�α τ�μησε με τη συμμετοχ� της το τουρνου� της Παλαι�χωρας
Gupta Abhijeet Ινδ�α. Παγκ�σμιος Πρωταθλητ�ς Ν�ων
Προτιμ�σαμε να μην ε�ναι η φωτογραφ�α στη σκακι�ρα γιατ� ο Χρ�στος συνδυ�ζει τα π�ντα στην Παλαι�χωρα! Ο Πολυπρωταθλητ�ς μας με οκτ� Πανελλ�νιους τ�τλους αλλ� και επιτυχ�ες σε Παγκ�σμια νεανικ� πρωταθλ�ματα ε�ναι �νθερμος υποστηρικτ�ς της Παλαι�χωρας και μαζ� με τον Alberto οι πρ�τοι που δηλ�νουν συμμετοχ� κ�θε χρ�νο!
Η ΣΑΧ τ�μησε με αναμνηστικ� πλακ�τα για την παρουσ�α της και τις επιτυχ�ες της το μεγ�λο αστ�ρι του Ελληνικο� σκακιο� και τρεις φορ�ς Παγκ�σμια Πρωταθλ�τρια Σταυρο�λα Τσολακ�δου
Ο Πρωταθλητ�ς Ευρ�πης Ανδρ�ν Ernesto Inarkiev τ�μησε το τουρνου� με την παρουσ�α του και παρ�λληλλα �κανε σκακιστικ� δι�λεξη προς �λους τους πα�κτες
Ο Vijay kumar �ρθε απ� την Ινδ�α για να καλ�ψει το Διεθν�ς Τουρνου� της Παλαι�χωρας εκπροσωπ�ντας το κρατικ� της χ�ρας του που �χει π�νω απ� 450.000.000 τηλεθ�αση!
Ο GM Robert Fontaine εκτ�ς απ� πα�κτης κ�λυψε τη διοργ�νωση της Παλαιοχωρας τηλεοπτικ� για την Γαλλ�α αλλ� και με εκτεν�ς αφι�ρωμα που ε�χε για το περιοδικ�  Europe Echecs
Γιατ� ορισμ�νοι πα�κτες και �χι μ�νο... �χουν συνδυ�σει τα γεν�θλι� τους με την Παλαι�χωρα
Ξεχωριστ�ς παρουσ�ες στο τουρνου� της Παλαι�χωρας
Η ¨α�θουσα αναλ�σεων¨ κατ�μεστη μ�χρι τις πρ�τες πρωιν�ς �ρες!
Το τουρνου� Blitz ε�ναι το σ�μα κατατεθ�ν της διοργ�νωσης κατ� τη δι�ρκεια του οπο�ουα το οπο�ο πλημμυρ�ζει ο δρ�μος της Παλαι�χωρας απ� σκακι�ρες!
Ορισμ�νες φωτογραφ�ες απ� τις ομ�δες αλλ� και απ� το κ�φι που υπ�ρχει
Αλ�θεια το GG τι σημα�νει Golden Girls � Genius Ganguly?
Β�βαια �ταν συνδυ�ζονται με τ�τοια κερ�σματα πως να μην ε�ναι ωρα�α! και απ' �τι βλ�πω κ�ποιος δεν �ντεξε στον πειρασμ�!
Ξεχωριστ� παρουσ�α ο Daniel που �ρχεται κ�θε χρ�νο απ� την Χιλ� για να αγωνιστε� στο τουρνου�. Μ�χρι και ελικ�πτερο επιστρ�τευσε για να προλ�βει τη μ�ρα �ναρξης των αγ�νων! Ακ�μη πιο ξεχωριστ� �μως ε�ναι η παρουσ�α της Αγγελικ�ς που ακτινοβολε� π�ντα με την λ�μψη της!  
Ο Γι�ννης ε�ναι αυτ�ς που μας λ�νει �λα τα τεχνικ� προβλ�ματα �ποτε τον χρειαστο�με. Εδ� β�βαια μας δε�χνει τις χορευτικ�ς του  ικαν�τητες απολαμβ�νοντας το τουρνου� μ�σα απ� το πλ�θος των παρ�λληλων εκδηλ�σων που γ�νονται!
Το χορευτικ� Σελ�νου προσφ�ρει κ�θε χρ�νο Κρητικ�ς βραδι�ς διασκ�δασης σε πα�κτες και συνοδο�ς
�λη η χ�ρη της διασκ�δασης!!! .
Οι μουσικ�ς βραδι�ς ε�ναι �να ακ�μη �μορφο κομμ�τι των παρ�λληλων εκδηλ�σεων της Παλαι�χωρας. Εδ� η Ελισσ�βετ Παπαθανασ�ου ¨μ�γεψε¨ με τη φων� της και ο Κων/νος Λιοδ�κης στην κιθ�ρα αλλ� �χι μ�νο
Η επ�σκεψη στο παν�μορφο Ελαφον�σι αποτελε� μ�α απ� τις ωραι�τερες εκδρομ�ς που μπορε� να κ�νει κ�ποιος
Γιατ� το τουρνου� της Παλαι�χωρας δημιουργε� ισχυρ�ς φιλ�ες!
Γιατ� μ�σα απ� τ�τοιες εικ�νες καταλαβα�νουμε το π�ρασμα του χρ�νου....
περ�σανε δ�κα χρ�νια...