Τελευταα Να

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΕΛ & ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ!

Αργυρ μετλλιο για την Θεοδωρογλκη Βαρβρα
Χλκινο μετλλιο για την Ψαριανο λενα!

     

Σρωσαν για λλη μια χρονι τα Χανιωτκια που συμμετεχαν στα Πανελλνια Σχολικ Πρωταθλματα! Παρ το τι η αποστολ των μαθητν μας ταν μικρτερη απ λλες χρονις λγω Κορονοο αυτ δεν σημανει μως τι δεν ταν ποιοτικ! Πντε χρυσ μετλλια κατκτησαν οι αθλητς των Χανων ξεπερνντας σε διακρσεις πλεις με πολ μεγαλτερο πληθυσμ πως η Θεσσαλονκη, Πτρα κλπ. δεχνοντας παρλληλα το ψηλ εππεδο του σκακιο στην πλη μας. Οι αγνες διεξχθησαν στο εκθεσιακ κντρο Περιστερου και συμμετεχαν 200 μαθητς απ’ λη την Ελλδα.

Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο
11-09-2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΣΑΦΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ!

Αργυρ μετλλιο για τον Πατρελκη Βαγγλη!

Χλκινο μετλλιο για την Χασουρκη Χρυσ και τον Καζκο Φτη!

Δεν πρασε μα βδομδα που γρφαμε για τη μεγλη επιτυχα της Καραβιτκη Ευαγγελας για να προστεθον δο νες στα Πανελλνια Νεανικ Πρωταθλματα που διεξχθησαν στην Αθνα! Συγκεκριμνα η Καραβιτκη Αντωνα (Σκακιστικ Ακαδημα Χανων – ΣΑΜΑΡΙΑ) και η Τσαφαρκη Κατερνα (Σκακιστικ Ακαδημα Χανων – ΣΑΜΑΡΙΑ) κατκτησαν τις πρτες θσεις στην κατηγορα κτω των 14 ετν και κτω των 8 ετν αντστοιχα. Τις επιτυχες για το Χανιτικο σκκι ολοκλρωσαν ο Πατρελκης Βαγγλης (Σκακιστικ Ακαδημα Χανων – ΣΑΜΑΡΙΑ) κατακτντας το ασημνιο μετλλιο στην κατηγορα κτω των 16 ετν, η Χασουρκη Χρυσ (ΟΑΧ) χλκινο μετλλιο κτω των 12 ετν και ο Καζκος Φτης (ΚΥΔΩΝ) χλκινο μετλλιο κτω των 8 ετν.

Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο
05-09-2020

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ!

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΜΙΤΖΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΑ ΑΓΟΡΙΑ
πολ καλ εμφνιση και 5η θση για τον Τζαγκαρκη Παναγιτη!

Για λλη μια φορ λαμψε το στρο της Καραβιτκη Ευαγγελας κατακτντας τον ττλο της Πρωταθλτριας Ελλδος Νων Γυναικν! Η 15χρονη σκακστρια της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων – ΣΑΜΑΡΙΑ συμμετεχε στη δυσκολτερη νεανικ διοργνωση και κατφερε να πετχει τη σημαντικτερη επιτυχα στο πλοσιο σκακιστικ της βιογραφικ!
Η Ευαγγελα με την επιτυχα της αυτ διαγρφει μα εκπληκτικ πορεα κατακτντας πνω απ 15 πρτες Πανελλνιες θσεις ετε σε Νεανικς διοργανσεις, ετε σε σχολικος αλλ και σε ομαδικος με τον σλλογο της, τη Σκακιστικ Ακαδημα Χανων – ΣΑΜΑΡΙΑ!
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο καθς και τις βαθμολογες των πρωταθλημτων.
29-08-2020

16o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Με μεγ?λη επιτυχ?α διοργαν?θηκε στο ξενοδοχε?ο APOLLONIA RESORT & SPA στο Ηρ?κλειο το 16ο Παγκρ?τιο Μαθητικ? Πρωτ?θλημα.  Μαθητ?ς απ’ ?λη την Κρ?τη αγων?στηκαν σε μ?α διοργ?νωση που  ?πως ?χουμε γρ?ψει και παλαι?τερα μπορε? να μην ε?ναι ποιοτικ? λ?γω του περιορισμ?νου χρ?νου σκ?ψης που ?χουν οι μαθητ?ς αλλ? δεν πα?ει να ε?ναι μ?α διοργ?νωση την οπο?α απολαμβ?νουν πραγματικ?!  Π?νω απ? τριακ?σιους μαθητ?ς απ’ ?λη την Κρ?τη αγων?στηκαν τη φετιν? χρονι? δε?χνοντας ?τσι και την απ?χηση του σκακιο? στο νησ? μας. Γενικ? ?λη η διοργ?νωση κ?λησε ομαλ? χωρ?ς προβλ?ματα σε ?να ωρα?ο κλ?μα.
Δε?τε στην ειδικ? σελ?δα τις βαθμολογ?ες ?λων των κατηγορι?ν.
24/02/2020

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΑΜΑΡΙΑ

Βρ?βευση των κορυφα?ων αθλητ?ν της Ακαδημ?ας την χρονι? που μας π?ρασε

Συνεχ?ζοντας τη «χρυσ?» διαδρομ? της εδ? και μ?α εικοσαετ?α, ο σ?λλογος της Σκακιστικ?ς Ακαδημ?ας Χαν?ων Σαμαρι? γι?ρτασε τα γεν?θλι? της σε μ?α ?μορφη εκδ?λωση που διοργ?νωσε στην α?θουσα εκδηλ?σεων "ΚΑΝΑΡΙΑ". Παρ? την γεμ?τη σκακιστικ? μ?ρα λ?γω των Μαθητικ?ν Πρωταθλημ?των Σκακιο? ο κ?σμος ?δειξε την αγ?πη του προς το σ?λλογο της ΣΑΧ γεμ?ζοντας κυριολεκτικ? την  α?θουσα! Στην εκδ?λωση ο Πρ?εδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδ?κης Γι?ννης ?κανε μ?α σ?ντομη αναφορ? στην διαδρομ? του συλλ?γου, και τη μεγ?λη συμβολ? που ?χει στην αν?πτυξη του σκακιο? στον τ?πο μας, μ?α διαδρομ? εντυπωσιακ? γεμ?τη επιτυχ?ες τ?σο αγωνιστικ?ς ?σο και διοργανωτικ?ς φτ?νοντας το σ?λλογο στην κορυφ? του Ελληνικο? σκακιο?!
Δε?τε στην ειδικ? σελ?δα το αναλυτικ? ?ρθρο
21/02/2020
 

13ο  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ

Ασπρ?μαυρες μονομαχ?ες απ? τους μαθητ?ς των Χαν?ων και Ρεθ?μνου!

Πλημμ?ρισε απ? μαθητ?ς ο χ?ρος του Mega Place στα Χανι? το Σαββατοκ?ριακο που μας π?ρασε! Αιτ?α ?ταν η διεξαγωγ? του 13ου Μαθητικο? Σκακιστικο? Πρωταθλ?ματος Δυτ. Κρ?της με αποτ?λεσμα π?νω απ? 300 μαθητ?ς απ’ ?λα τα γεωγραφικ? διαμερ?σματα των Χαν?ων και Ρεθ?μνου να προσ?λθουν για να συμμετ?σχουν στους αγ?νες. Οι ?νθρωποι της Σκακιστικ?ς Ακαδημ?ας Χαν?ων ΣΑΜΑΡΙΑ υπ?ρεβαλαν εαυτ?ν θα λ?γαμε για να μπορ?σουν να φ?ρουν εις π?ρας μ?α τ?σο μεγ?λη διοργ?νωση η οπο?α κ?λισε ?ψογα χωρ?ς το παραμικρ? πρ?βλημα.

Διοργανωτ?ς των αγ?νων μαζ? με την ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ ?ταν ο Δ?μος Χαν?ων και η Αντιπεριφ?ρεια Χαν?ων που μ?νιμα δε?χνουν τη στ?ριξ? τους σε κ?θε αθλητικ? δραστηρι?τητα του τ?που μας.
Δε?τε στην ειδικ? σελ?δα τις αναλυτικ?ς βαθμολογ?ες ?λων των τ?ξεων.

Εκπληκτικ?ς ν?κες – Εκπληκτικ?ς επιτυχ?ες!

Σ?ρωσε τα π?ντα στην Κρ?τη η Σκακιστικ? Ακαδημ?α Χαν?ων - ΣΑΜΑΡΙΑ!

Μπορε? η Κυριακ? να ?ταν η βραδι? των ΟΣΚΑΡ αλλ? την ?δια ?ρα οι νεαρο? σκακιστ?ς της Κρ?της διεκδικο?σαν τα δικ? τους ΟΣΚΑΡ αγωνιζ?μενοι στα Παγκρ?τια Νεανικ? Πρωταθλ?ματα. Μ?α βραδι? η οπο?α θα λ?γαμε ?τι αν?κε ολοκληρωτικ? στους αθλητ?ς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ που κ?θε φορ? με τις αγωνιστικ?ς τους επιτυχ?ες δε?χνουν πως σε επ?πεδο Κρ?της ε?ναι ασυναγ?νιστοι! Επιτυχ?ες τ?σο μεγ?λες σε ε?ρος αλλ? και σε διαχρονικ?τητα ?που εδ? και ε?κοσι χρ?νια κυριαρχο?ν ?χι μ?νο στην Κρ?τη αλλ? και σε Πανελλ?νιο επ?πεδο κ?νοντ?ς μας περ?φανους με κ?θε αγωνιστικ? τους παρουσ?α! 
Αγωνιστικ? τ?ρα οι Αθλητ?ς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ σ?ρωσαν σχεδ?ν σε ?λες τις κατηγορ?ες κατακτ?ντας επτ? πρ?τες θ?σεις απ? τις δ?κα συνολικ? που υπ?ρχαν. Μ?α πρ?τη θ?ση κατ?κτησε αθλητ?ς του Αγ. Νικολ?ου μ?α του ΟΦΗ και μ?α απ? τον Ατσαλ?νιο Ηρακλε?ου. 
Δε?τε στην ειδικ? σελ?δα το αναλυτικ? δελτ?ο τ?που και τις βαθμολογ?ες ?λων των κατηγορι?ν 
10/02/2020

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Πλοσια συμμετοχ και εξαιρετικ επιτυχα στο 10ο Σκακιστικ Τουρνου του Δμου Πλατανι!

Για λλη μια χρονι ο Δμος Πλατανι νοιξε τις πλες του και υποδχτηκε τα παιδι της πλης μας διεξγοντας μα εξαιρετικ διοργνωση! Το Σκακιστικ Πρωτθλημα του Δμου Πλατανι που διοργαννεται σε συνεργασα με την Σκακιστικ Ακαδημα Χανων – ΣΑΜΑΡΙΑ χει καθιερωθε με την ανελλιπ διεξαγωγ του εδ και δκα χρνια και εναι το αποκορφωμα των οργανωμνων μαθημτων σκακιο που προσφρει λο το χρνο το ΝΠΔΔ Δμου Πλατανι στη νεολαα του τπου του. Προγρμματα που χουν σκοπ να δσουν ερεθσματα στην νεολαα του τπου, βζοντας τα θεμλια για να ισχυρ και υγις μλλον!

Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ αφιρωμα για τους αγνες.
120-10-2019

ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ!

Τη μα επιτυχα μετ την λλη χαρονται οι αθλητς και παργοντες της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων ΣΑΜΑΡΙΑ! Δεν πρασε νας μνας απ την μεγλη επιτυχα της ΚΑΙΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ να βγει πρωταθλτρια Κρτης πανηγυρζοντας ταυτχρονα την νοδ της στην Α εθνικ κατηγορα και τρα εχαμε τη σειρ της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ να φτσει σε μα ακμη μεγλη επιτυχα! Μετ απ εντυπωσιακς εμφανσεις και κερδζοντας καθαρ λες τις αντπαλες ομδες η ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κατκτησε πανηγυρικ το Κπελλο Κρτης παρνοντας το εισιτριο για την επμενη φση του Κυπλλου Ελλδας!
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ αφιρωμα απ  τους αγνες.
15-05-2019

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 2019

Εντυπωσιακ συμμετοχ και εξαιρετικ διοργνωση στις Βρσες Αποκορνου!


Μα πραγματικ εξαιρετικ διοργνωση απλαυσαν πακτες και συνοδο που ανταποκρθηκαν στο κλεσμα του Δμου Αποκορνου για τη διεξαγωγ του 1ου Ανοικτο Σκακιστικο Τουρνου. Πνω απ εκατ πακτες λων των ηλικιν αγωνστηκαν σε ναν πανμορφο υπαθριο χρο δπλα απ το ποτμι και κτω απ τη σκι των πλατνων στις Βρσες, απολαμβνοντας την πλοσια φυσικ ομορφι που υπρχει στην περιοχ αυτ! Απ την πλευρ του ο Δμαρχος Αποκορνου κ. Κουκιανκης Χαρλαμπος τνισε την προσπθεια που κνει ο Δμος μσω προγραμμτων να φρει το σκκι κοντ στη νεολαα του τπου και τη θληση που υπρχει τσι στε να συνεχσει εμπλουτζοντας ακμη περισστερο διοργανσεις σαν αυτς!

Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθο και τις βαθμολογες των πρωταθλημτων
13-05-2019

Μεγλες επιτυχες απ τους αθλητς της ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΣΑΜΑΡΙΑ
Σπρο Ναομ και Θεοδρου Νικλα!

Δο πολ σημαντικς επιτυχες εχαμε την περοδο του Πσχα απ τους σκακιστς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ Σπρο Ναομ και Θεοδρου Νικλα. Συγκεκριμνα ο Σπρος Ναομ κατκτησε την 1η θση στο Διεθνς Τουρνου του Ηρακλεου. Μα αρκετ ισχυρ και καθιερωμνη διοργνωση στην οποα συμμετεχαν 75 σκακιστς. Ο Σπρος με 7,5 βαθμος σε 9 αγνες κατκτησε καθαρ την πρτη θση δεχνοντας τι παρ το βεβαρυμμνο πργραμμ του μιας και εναι φοιτητς της Ιατρικς δεν ξεχνει τη μεγλη του αγπη το σκκι και παραμνει νας απ τους καλτερους σκακιστς που ανδειξε η πλη μας!
Εντυπωσιακ να μως εχαμε και απ την λλη κρη του Ατλαντικο την Αμερικ που ο αθλητς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ Νικλας Θεοδρου θριαμβεει κνοντς μας ακμη πιο περφανους! Η απφασ του να συνεχσει τις σπουδς του στο Πανεπιστμιο του St. Louis το οποο του εχε προσφρει πλρη υποτροφα λγω των εντυπωσιακν του διακρσεων στο σκακιστικ χρο δεν εχε να κνει μνο με τις σπουδς του, αλλ και το τι του πρσφερε παρλληλα και να πλοσιο αγωνιστικ και προπονητικ πργραμμα συνδυζοντας τις σπουδς του και τη συνχιση της ενασχλησς του με το σκκι σε ακμη ψηλτερο εππεδο! Δεν εναι τυχαο λλωστε το γεγονς τι το St. Louis για τους Αμερικνους θεωρεται η Μκκα του σκακιο και μα σειρ κορυφαων σκακιστν χουν μετακομσει εκε! Ο Νικλας αγωνιζμενος με την ομδα του Πανεπιστημου του το St. Louis κατκτησε την πρτη θση στο πρωτθλημα του Pro Chess League που διεξχθη στο Σαν Φρανσσκο! Στο πρωτθλημα συμμετεχαν πνω απ πενντα ομδες οι οποες ταν στελεχωμνες με κορυφαα ονματα του Παγκσμιου σκακιο πως του Nakamura, M. Vachier Lagrave, Wesley So κλπ. Διεξχθησαν διαδικτυακ με ζωνταν μετδοση εν η διρκει τους ταν περπου πντε μνες. Οι ομδες εχαν τετραμελες συνθσεις και το εντυπωσιακ ταν τι συμπακτης του Νικλα ταν το νο 2 στον κσμο και φιναλστ στο ματς για τον Παγκσμιο ττλο ο Fabiano Caruana. Σγουρα αποτελε μα εξαιρετικ εμπειρα και τιμ να αγωνζεσαι μαζ με ναν πακτη τσο υψηλο επιπδου!
Το Δ.Σ. της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ συγχαρει και τους δο σκακιστς του για τις επιτυχες τους και τους εχεται πντα επιτυχες σε λους τους στχους της ζως τους!

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ!

7  Χρυσ μετλλια, τρα Ασημνια και τρα Χλκινα εναι τι καλτερο χει πετχει Χανιτικη αποστολ!
Ψαριανο λενα – Πλατσκη Ευγενα - Χασουρκη Χρυσ – Αντωνιουδκης Γιργος – Καραβιτκη Αντωνα και Καραβιτκη Ευαγγελα Πανελλνιοι Πρωταθλητς-τριες!
Σπυριδκης Γιργος – Βακλη λλη – Χατζηπαναγιτου Ασημνια Αργυρ μετλλια!
Καζκος Φτης – Σαρφης Ραφαλ – Γεωργακπουλος Νκος τα χλκινα μετλλια!

Σε μα γιορτ του σκακιο στο Περιστρι Αττικς διεξχθη το 31ο Πανελλνιο Μαθητικ Πρωτθλημα Σκακιο. Πνω απ 1.200 μαθητς απ’ λη την Ελλδα μας συμμετεχαν στους αγνες σε μα διοργνωση που εναι μακρν η μαζικτερη που διεξγεται στη χρα μας. Μα διοργνωση που αποδεικνει μπρακτα την μεγλη ανπτυξη που χει το σκκι. Στο αγωνιστικ κομμτι τα Χανιωτκια φρντισαν για λλη μια χρονι να θριαμβεσουν! Τα επτ χρυσ μετλλια, τρα αργυρ και τσσερα χλκινα εναι σγουρα μα εντυπωσιακ συγκομιδ και μακρν η καλτερη σε λη την Ελλδα! Εναι πργματι ξιο θαυμασμο που η πλη μας συναγωνζεται και ξεπερνει σε διακρσεις πλεις, πως η Αθνα και η Θεσσαλονκη παρ την μεγλη πληθυσμιακ διαφορ που υπρχει! Σγουρα οι νθρωποι της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων – ΣΑΜΑΡΙΑ αισθνονται υπερφανοι λα αυτ τα χρνια που απολαμβνουν το σνολο σχεδν των επιτυχιν διατηρντας τον στην κορυφ του Ελληνικο σκακιο για πνω απ μα δεκαετα!
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο και τις βαθμολογες λων των αθλητν της Κρτης.
26-04-2019

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ 2019

Η Σκακιστικ Ακαδημα Χανων - ΣΑΜΑΡΙΑ διοργαννει για 7η συνεχ χρονι το Πασχαλιν τουρνου "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ". Δικαωμα συμμετοχς χουν λοι σοι επιθυμον να αγωνιστον ανεξαρττως συλλγου που αγωνζονται. Το πρωτθλημα αυτ θα αξιολογηθε τσο στα Ελληνικ σο και στα διεθν ΕΛΟ και αποτελε μα καλ αγωνιστικ προετοιμασα για σους επιθυμον να αγωνιστον στα Πανελλνια Νεανικ Πρωταθλματα. Επιπλον τα παθλα εναι προσαρμοσμνα τσι στε να υπρχει μα οικονομικ ελφρυνση για την συμμετοχ τους σ' αυτ.
Δετε στην ειδικ σελδα την προκρυξη των αγνων.
23-04-2019

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π.Ο.Α ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΣΑΜΑΡΙΑ

Επικ εμφνιση και νοδος στην Α εθνικ κατηγορα!

Με μα καταπληκτικ εμφνιση και ξεπερνντας κθε προσδοκα η ομδα της ΚΑΣΣΑΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΣΑΜΑΡΙΑ κατκτησε την πρτη θση στο διασυλλογικ Πρωτθλημα Κρτης, κερδζοντας  πανηγυρικ την νοδ της στην Α εθνικ κατηγορα!  Σε μα χρονι που η ομδα της ΚΑΣΣΑΣ αγωνστηκε με σημαντικς ελλεψεις στη σνθεσ της, με κριο στοιχεο την απουσα τουλχιστον πντε βασικν της παικτν, εν παρλληλα εχαν να αντιμετωπσουν πολλς ομδες που ενισχθηκαν σημαντικ με ξνους πακτες, σγουρα η ΚΑΣΣΑ Χανων – ΣΑΜΑΡΙΑ δεν πρβαλε σαν το φαβορ των αγνων. Ο αντλογος μως ταν τι η ΚΑΣΣΑ μπορε να μην εχε μεταγραφς, να μην εχε ξνους πακτες, εχε μως ομοιογνεια στη σνθεσ της με πακτες που προερχντουσαν λοι απ το φυτρι της κτι που πρσθετε ομαδικτητα και ψυχικς δυνμεις για να ξεπερσουν κθε αγωνιστικ εμπδιο!
Μια μεγλη επιτυχα που αναδεικνει για λλη μια φορ το Χανιτικο σκκι! Μα επιτυχα που προσθτει χαρ στο σλλογο της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων – ΣΑΜΑΡΙΑ για τη δουλει που γνεται και για τη λογικ της να βασζεται και να δνει συνχεια ευκαιρες στους τοπικος πακτες κνοντς τους υπερφανους για τα αποτελσματ τους!
Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα απ τους αγνες
16-04-2019
 

16o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Με μεγλη επιτυχα διοργανθηκε στο ξενοδοχεο APOLLONIA RESORT & SPA στο Ηρκλειο το 16ο Παγκρτιο Μαθητικ Πρωτθλημα με διοργανωτς την Σκακιστικ Ακαδημα Γαζου με την Επιτροπ Αθλητισμο του Δμου Μαλεβιζου, σε συνεργασα με την Ε.Σ.Σ.Κ. Μαθητς απ’ λη την Κρτη αγωνστηκαν σε μα διοργνωση που  πως χουμε γρψει και παλαιτερα μπορε να μην εναι ποιοτικ λγω του περιορισμνου χρνου σκψης που χουν οι μαθητς αλλ δεν παει να εναι μα διοργνωση την οποα απολαμβνουν πραγματικ!  Τριακσιοι μαθητς απ’ λη την Κρτη αγωνστηκαν τη φετιν χρονι δεχνοντας τσι και την απχηση του σκακιο στο νησ μας. Ο καιρς βοθησε τσι στε και οι συνοδο να μπορον να απολασουν τον μορφο προαλιο χρο του ξενοδοχεου και γενικτερα λη η διοργνωση κλησε χωρς προβλματα σε να ωραο κλμα.
Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα απ τους αγνες και τις βαθμολογες λων των κατηγοριν!
19-03-2019

5ο Δημοτικ Σχολεο Χανων – 2ο Γυμνσιο Χανων και Λκειο Νας Κυδωνας οι νικτριες ομδες στο Παγκρτιο Μαθητικ Πρωτθλημα!

Με μεγλη επιτυχα διοργανθηκε την Κυριακ 11 Μαρτου το Παγκρτιο Ομαδικ Μαθητικ Πρωτθλημα. Τα παιδι απλαυσαν τους αγνες νιθοντας τη χαρ που τους προσφρουν οι ομαδικο αγνες εν ββαια δεν λειψε η αγωνα, οι εκπλξεις και οι εναλλαγς στην διεκδκηση των πρωταθλημτων μχρι να αναδειχθον οι νικτριες ομδες!
Σκληρ μονομαχα δθηκε στα Δημοτικ Σχολεα με αρκετς ομδες να χουν στις συνθσεις τους ισχυρος σκακιστς που πρωταγωνιστον και σε Πανελλνιο εππεδο. Το 5ο Χανων και το 8ο Χανων χουν δημιουργσει εδ και χρνια μα παρδοση με ομδες που πρωταγωνιστον αλλ τη φετιν χρονι εδαμε να διεκδικον μερδιο της δξας τους τσο το 10ο Χανων σο και το 2ο σχολεο Βουτν.
 Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο απ τους αγνες.
12-03-2019

12 ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ

Ολοκληρθηκε το Σαββατοκριακο 2 και 3 Μαρτου το 12ο Μαθητικ Πρωτθλημα Δυτικς Κρτης με διοργανωτ τον ΑΟ ΚΥΔΩΝ σε συνεργασα με τον Δμο Πλατανι και την Περιφρεια Κρτης. να πρωτθλημα που σημαδετηκε απ τη θεομηνα της προηγομενης εβδομδας με αποτλεσμα να αποτρψει τη συμμετοχ πολλν μαθητν απ τους αγνες.

Η διοργνωση γινε στον φιλξενο χρο της Ορθδοξου Ακαδημας η διοκηση της οποας χει δεξει επανειλημμνα τη διθεσ της να φιλοξενσει τις σκακιστικς εκδηλσεις!

Αγωνιστικ θα λγαμε τι η μικρ συμμετοχ εχε και τα θετικ της κνοντας τα πρωταθλματα πιο μαχητικ και πιο αντικειμενικ ως προς τις βαθμολογες μιας και γινντουσαν περισστερα ντρμπυ στις κατηγορες. Οι πακτες πρα απ μα θση στο βθρο διεκδικοσαν και την πρκρισ τους στο Παγκρτιο Πρωτθλημα που θα διεξαχθε το Σαββατοκριακο 16-17 Μαρτου στο Ηρκλειο. Οι τελικς βαθμολογες ανδειξαν για λλη μια φορ τους μαθητς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ στην κορυφ των περισσοτρων κατηγοριν! Το γεγονς τι κατκτησαν πνω απ το 50% των πρτων θσεων βλποντας δδεκα μαθητς της να ανεβανουν στο ψηλτερο σκαλ του βθρου κατακτντας τον ττλο του Πρωταθλητ-τριας Δυτ. Κρτης δεχνει χι μνο τη δουλει που γνεται αλλ και τη διαχρονικτητα των επιτυχιν!
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο και τις βαθμολογες λων των κατηγοριν
05-03-2019

20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΧ!   20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΑΜΑΡΙΑ

Συνεχζοντας τη «χρυσ» διαδρομ της εδ και μα εικοσαετα, ο σλλογος της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων Σαμαρι γιρτασε τα γενθλι της σε μα μορφη εκδλωση που διοργνωσε στο χρο του Mega Place. Παρ την πρωτγνωρη κακοκαιρα που υπρχε ο κσμος αψφησε τις καιρικς συνθκες δεχνοντας την αγπη του προς το σλλογο της ΣΑΧ γεμζοντας κυριολεκτικ την  αθουσα! Στην επετειακ εκδλωση ο πρεδρος της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Σπυριδκης Γιννης κανε μα σντομη αναφορ σε λη τη διαδρομ του συλλγου, μα διαδρομ εντυπωσιακ γεμτη επιτυχες τσο αγωνιστικς σο και διοργανωτικς φτνοντας το σλλογο στην κορυφ του Ελληνικο σκακιο!
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο.
01-03-2019

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θριμβευσαν για λλη μια χρονι οι αθλητς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ!

Ολοκληρθηκαν την Κυριακ  17 Φεβρουαρου οι αγνες για τα Παγκρτια Νεανικ Πρωταθλματα. Μεγλες μονομαχες και αγωνα υπρχε στις περισστερες κατηγορες μχρι την τελικ επικρτηση των νικητν και δεν ταν λγες οι κατηγορες που χρεισθηκαν αγνες μπαρζ για να κριθον οι νικητς-τριες! Οι αθλητς του συλλγου της  ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ ξεχρισαν για λλη μια φορ και ταν οι μεγλοι κερδισμνοι μιας και απ τους εννι αθλητς-τριες της που συμμετεχαν οι οκτ εχαν τη χαρ να παρνουν το εισιτριο για την επμενη φση! Αριθμς που μεγαλνει ακμη περισστερο αν προσθσουμε την Καραβιτκη Ευαγγελα και τον Αντωνιουδκη Γιργο που σαν Πρωταθλητς Ελλδος δικαιονται την κατευθεαν συμμετοχ τους στους Πανελλνιους αγνες! Ακμη πιο εντυπωσιακ εναι η επιτυχα των αθλητν της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ μιας και κατκτησαν 6 πρτες Παγκρτιες θσεις κερδζοντας τσι πνω απ το 50% των επιτυχιν σε σχση με τους αθλητς λων των λλων συλλγων της Κρτης μαζ!
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο και τις βαθμολογες λων των ομλων.
22-02-2019

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ

ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΠΟΤΕ!!

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΑΝΤΑ!!!

Δκα χρνια στο προσκνιο του Ελληνικο Σκακιστικο χρου με Πανελλνιες επιτυχες - Διεθνες επιτυχες - Συμμετοχς στην Εθνικ μας ομδα,  1η θση στη Βαλκανιδα, 6η θση στην Ολυμπιδα Σκακιο και Πανελλνιες διακρσεις με την ομδα της ΣΑΧ. Η επιβρβευση ρθε ταν το Αμερικνικο Πανεπιστμιο του πρτεινε να συνεχσει τις σπουδς του εκε με πλρη υποτροφα και παρλληλο να αγωνιστικ - προπονητικ πργραμμα πνω στο σκκι!

 Δετε το πλρες αφιρωμα στην ειδικ σελδα
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Σπρος Ναομ - Σαρφης Ραφαλ και Μπουδκης Νικλας οι τρεις νικητς του Χριστογεννιτικου τουρνου που διοργνωσε η ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ!

Με απλυτη επιτυχα διεξχθη και φτος στην πλη μας το Χριστουγεννιτικο Σκακιστικ Τουρνου που διοργαννει κθε χρνο η ΣΑΧ-ΣΑΜΑΡΙΑ. Στο επιβλητικ Κ.Α.Μ στο παλι λιμνι των Χανων με συν διοργανωτς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ και την ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ γινε να μαχητικ και με σασπνς τουρνου που κρτησε αμεωτο το ενδιαφρον για σκακιστς και συνοδος που ρθαν στην πλη μας και φυγαν ξαν με τις καλτερες εντυπσεις.

Διαβστε το αναλυτικ ρθρο των αγνων.
06-01-2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Στη 2η θση η ομδα της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων - ΣΑΜΑΡΙΑ!

Η ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ διατρησε ψηλ τον πχη στο Κρητικ σκκι κτι που φροντζει να το αποδεικνει συνεχς σε κθε της αγωνιστικ παρουσα!
Εναι εντυπωσιακ η σταθερ πορεα των επιτυχιν της στην πιο σημαντικ νεανικ διοργνωση μιας και για ακμη μα χρονι κατφερε να ανβει στο βθρο κατακτντας τη 2η θση! Τι να πρωτοπομε για τη διαχρονικτητα αυτς της ομδας που τα τελευταα οκτ χρνια κατκτησε 5 φορς τη 2η θση και 3 φορς την 1η θση! Μα πορεα που μας κνει περφανους αν αναλογιστομε τι την ομδα της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ απαρτζουν αθλητς που λοι τους ξεκνησαν τα πρτα τους βματα στο σλλογο της!  

Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα απ την διοργνωση.

26-12-2018

ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΑΜΑΡΙΑ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΜΑΛΕΜΕ 
Μνυμα αλληλεγγης και συμπαρστασης απ τους σκακιστς του Νομο μας!

Με μεγλη επιτυχα διεξχθη το ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ που διοργνωσε η ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ σε συνεργασα με την Περιφερειακ Εντητα Χανων, τον Δμο Χανων, Αποκορνου και Πλατανι, το Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Πλατανι τον Α.Ο. ΤΑΝΟΣ Αποκορνου και τον Πολιτιστικ Σλλογο του Μλεμε.

Πνω απ 100 σκακιστς ανταποκρθηκαν στο κλεσμα Αλληλεγγης και αγωνστηκαν σε μα διοργνωση με πολλαπλ μηνματα. Οι αγνες αυτο εχαν σαν σκοπ να μαζευτον χρματα συνεισφροντας στο τερστιο ργο που προσφρουν οι νθρωποι του Συλλγου Εθελοντικς Προσφορς ¨ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ¨. θελαν μως να ευαισθητοποισουν τη νεολαα του τπου μας για κοινωνικ συνεδηση, αλληλεγγη και συμπαρσταση προς τους συνανθρπους μας, δεχνοντας παρλληλα τι δεν μνουμε αμτοχοι στα κοινωνικ προβλματα του τπου μας και πως τνισε και ο Δμαρχος Πλατανι κ. Μαλανδρκης Γιννης να δνουμε δημιουργικς ασχολες στη νεολαα μας απομακρνοντς τους απ την επρεια των κινητν και των ηλεκτρονικν παιχνιδιν.  

Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο και τις βαθμολογες λων των ομλων.
16-12-2018

9ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 2018

Με πλρη επιτυχα διοργνωσε για λλη μια φορ το ΝΠΔΔ Δμου Πλατανι το 9ο Σκακιστικ Πρωτθλημα. Παιδι απ' λα τα Δημοτικ διαμερσματα του Πλατανι κατκλυσαν τον μορφο χρο του Πολιτιστικο Κντρου Σπηλις κι απλαυσαν τους αγνες τους σε να ωραο παραδοσιακ μρος του Νομο μας.
¨Οικοδεσπτες¨ των αγνων ο Πολιτιστικς σλλογος Σπηλις και ο σλλογος Κυρων και δεσποινδων Σπηλις, οι οποοι παρεχανε εξαιρετικ φιλοξενα σε πακτες και συνοδος.
Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα απ τους αγνες

21-10-2018

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ!

Πολ καλ παρουσα απ τους σκακιστς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ!

Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα απ τους αγνες

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α¨  ΕΘΝΙΚΗΣ

Ο Φυσιολτρης Νκαιας Πρωταθλητς Ελλδος!

Σταθερ ψηλ για την ομδα της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ με την 4η θση που κατκτησε

Για δετερη φορ στην ιστορα του ο Φυσιολτρης Νκαιας κατκτησε το διασυλλογικ Πρωτθλημα Α εθνικς κατηγορας! Η ομδα της Νκαιας παρουσιστηκε η πιο πλρης ομδα και με 6 νκες και μα ισοπαλα κατκτησε την 1η θση στο πρωτθλημα μα θση που εχε πρει και πριν απ δο χρνια.
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ & ΠΛΑΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ - ΕΛΕΝΑ ΨΑΡΙΑΝΟΥ & ΚΑΛΙΟΝΤΖΑΚΗ ΕΡΙΕΤΤΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΕΛ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

 
Καραβιτκη Ευαγγελα   Βαγγλης Πατρελκης Αντωνιουδκης Γιργος 
Ψαριανο λενα  Ο Δμαρχος Χανων με τους Πρωταθλητς μας Σαρφης Ραφαλ 

Με 5 μετλλια και πολ καλ πλασαρσματα ολοκλρωσαν την συμμετοχ τους στα πανελλνια νεανικ πρωταθλματα οι σκακιστς της ΣΑΧ-ΣΑΜΑΡΙΑ, που διεξχθησαν  για 7η συνεχμενη φορ στο Ρο της Αχαας. Η συγκομιδ αυτ διατηρε τον σλλογο μας στην κορυφ του ελληνικο νεανικο σκακιο και μας κνει να αισθανμαστε περφανοι για το εππεδο δουλεις τη διαχρονικτητα και τη συμβολ μας στην ανπτυξη του αθλματος στην πλη μας .
Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα απ τους αγνες.
01/08/2018

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΚΑΚΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ!


Μα σπουδαα εκδλωση στο χρο του σκακιο προγραμματζει ο Δμος Χανων σε συνεργασα με την Σκακιστικ Ακαδημα Χανων – ΣΑΜΑΡΙΑ.

Η μεγαλτερη σκακστρια που ανδειξε η χρα μας και τρεις φορς Παγκσμια Πρωταθλτρια Σταυρολα Τσολακδου θα ρθει στα Χανι προσκεκλημνη του Δμου Χανων και της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων - ΣΑΜΑΡΙΑ !

Στις 17 Ιουλου συνδυζοντας την ναρξη μας λλης σπουδαας εκδλωσης που τιμει τον τπο μας για 10 χρνια,  το Διεθνς Τουρνου της Παλαιχωρας που χει εξελιχθε σαν την κορυφαα σκακιστικ διοργνωση που διεξγεται στη χρα μας, προγραμματστηκε αγνας σιμουλταν που η Παγκσμια Πρωταθλτρι μας θα αντιμετωπσει ταυτχρονα 35 επλεκτους σκακιστς της πλης μας.
Δετε το αναλυτικ ρθρο στην ειδικ σελδα

30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Στα ψη τα Χανιωτκια!

Καραβιτκη Ευαγγελα – Χασουρκη Χρυσ - Σαρφης Ραφαλ – Πλατσκη Ευγενα - Ψαριανο λενα Χρυσο Πρωταθλητς!

Βοζινκη Ανθ – Τζαγκαρκης Παναγιτης – Καραβιτκη Αντωνα – Αντωνιουδκης Γιργος – και Σπυριδκης Γιργος Ασημνια μετλλια!

Γεωργακπουλος Νκος – Φυντριλκης Κυρικος – Σκαρκη Γεωργα – Ψαριανο λενα (διπλ δικριση) τα χλκινα μετλλια!

 
Ψαριανο λενα Καραβιτκη Ευαγγελα Χασουρκη Χρυσ Σαρφης Ραφαλ
Για λλη μια χρονι οι μαθητς των Χανων γρισαν απ τα Πανελλνια Μαθητικ Πρωταθλματα σκακιο τιμντας την πλη μας και ανεβζοντς την στο υψηλτερο σκαλ του βθρου! 5 χρυσ μετλλια, 5 αργυρ μετλλια και τσσερα χλκινα ταν η συνολικ συγκομιδ επθλων των μαθητν μας που την χαρακτηρζουν σαν την πιο πλοσια σε Πανελλνιο εππεδο! Ακμη πιο σημαντικ μως εναι η διαχρονικτητα των επιτυχιν που χουν οι μαθητς της πλης μας που για τουλχιστον για μια δεκαετα χουν εγκατασταθε στην κορυφ του Ελληνικο σκακιο! Τη φετιν χρονι οι αγνες διεξχθησαν στην Αθνα γεγονς που διευκλυνε τους μαθητς απ’ λη τη χρα μας να αγωνιστον και ανεβζοντας τον αριθμ των συμμετοχν στο εντυπωσιακ νομερο των 1.500 Μαθητν! Το γεγονς των μεγλων ομλων μεγλωσε την ανταγωνιστικτητα των πρωταθλημτων κνοντας πιο δσκολη την δικριση στους πακτες, παρλα αυτ οι μαθητς μας διπρεψαν κυριολεκτικ με αποτλεσμα στις 8 απ τις ντεκα κατηγορες να ανεβανουν στο βθρο των νικητν. Ιδιατερη χαρ νιθουν οι υπεθυνοι της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων Σαμαρι βλποντας τι απ τα 16 μετλλια που κατκτησαν οι μαθητς της Κρτης τα 13 κατακτθηκαν απ αθλητς της!

Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα απ τους αγνες

15ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Με εξαιρετικ επιτυχα διοργανθηκε για λλη μια φορ το 15ο Παγκρτιο Μαθητικ Πρωτθλημα. 310 μαθητς απ' λη την Κρτη δωσαν το παρν στο Ρθυμνο το Σαββατοκριακο 17-18 Μαρτου και για δο μρες απλαυσαν τις μονομαχες τους πνω στη σκακιρα!  
Το Ρθυμνο απδειξε για λλη μια φορ τι αποτελε τον καλτερο προορισμ για ττοιου επιπδου διοργανσεις και τα μλη του ΣΚΟΡ φροντζουν να το επιβεβαινουν σε κθε τους διοργνωση!

 Το ψηλ εππεδο και ο μεγλος ανταγωνισμς σε λες τις κατηγορες ταν το κριο χαρακτηριστικ των αγνων!

Δετε στην ειδικ σελδα τις βαθμολογες λων των κατηγοριν

Με εξαιρετικ αγωνιστικ και οργανωτικ επιτυχα ολοκληρθηκε το 11ο Μαθητικ Πρωτθλημα Δυτ. Κρτης.  Ο μορφος χρος του ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ αποδεχτηκε ιδανικς χρος να φιλοξενσει ττοιους αγνες και οι μαθητς το τμησαν δεντως κατακλζοντας το Καστλι Κισσμου για να διμερο!  

Οι διοργανωτς των αγνων απ τον Α.Ο. Κισσμου και την Σκακιστικ Ακαδημα Χανων Σαμαρι προσφρανε τα μγιστα τσι στε λα να κυλσουν ομαλ και να διεξαχθε μα τσο μεγλη διοργνωση χωρς καννα πρβλημα.

Η μεγλη μαχητικτητα σε λες τις κατηγορες ταν το κριο χαρακτηριστικ των αγνων με αποτλεσμα στις περισστερες απ αυτς να χουμε ισοβαθμες στην κορυφ και τα κριτρια ισοβαθμας να εναι αυτ που κρνανε τους νικητς. Επμενο ραντεβο μετ απ 15 μρες στο Παγκρτιο Πρωτθλημα με το Ρθυμνο να αναλαμβνει το ρλο του οικοδεσπτη!

Δετε στην ειδικ σελδα τις βαθμολογες λων των κατηγοριν.

Κοπ Πρωτοχρονιτικης πτας της
Σκακιστικς Ακαδημας Χανων Σαμαρι

Την Κυριακ 25 Φεβρουαρου η Σκακιστικ Ακαδημα Χανων Σαμαρι κοψε την πρωτοχρονιτικη πτα.  Παρλληλα τμησε τους αθλητς της που διακρθηκαν την χρονι που μας πρασε. Μα χρονι γεμτη επιτυχες τσο σε ατομικς διοργανσεις σο και σε διασυλλογικς.
Δετε στην ειδικ σελδα πλοσιο φωτογραφικ αφιρωμα απ την εκδλωση.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
θριμβευσαν οι αθλητς του συλλγου μας!

 

Για λλη μια χρονι οι νεαρο αθλητς του συλλγου μας, μας κνανε περφανους σαρνοντας τις προκρσεις για τα Πανελλνια Νεανικ Πρωταθλματα! Στο σνολο των 15 προκρσεων που δθηκαν με αγωνιστικ κριτρια οι αθλητς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κατκτησαν τις 7 προκρσεις και χωρς να υπολογζουμε τις Πρωταθλτριες Ελλδος (Καραβιτκη Ευαγγελα - Καραβιτκη Αντωνα και Χασουρκη Χρυσ)  που παρνουν αυτματα την πρκριση!
Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα απ τους αγνες.

ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΛΕΤΑ ΓΕΜΑΤΗ ΧΡΩΜΑΤΑ!

Εναι πολ μορφο ξεκινντας μια ττοια ανασκπηση να βλπεις την πορεα την διαδρομ και το τι μπορε να σου προσφρει μια επιλογ της ζως σου. Ο Κωνσταντνος σε ηλικα μλις 4 ετν ασχολθηκε με το σκκι. Τα δεγματα και οι κλσεις που εχε σε εκενη την ηλικα δειχναν τι ταν το παιχνδι του!

Η συνχεια γνωστ και περιγρφεται αναλυτικ στο αφιρωμα που ακολουθε. Μα πορεα πνω σε ασπρμαυρα τετργωνα, γεμτη χρματα, εικνες, δυνατς στιγμς, στχους, αγνες, συγκινσεις , αλλ και ατλειωτες εμπειρες ζως!  

Μα διαδρομ σε λη την παιδικ – εφηβικ ζω του, που θα τον συνοδεει πντα και θα τον βγζει απ τα αδιξοδα σε κθε δσκολη στιγμ της πορεας του! Γιατ ο Κωνσταντνος χει μθει πλον να βζει στχους και χει μθει πς να παλεει για να τους υλοποιε!

Δετε το βιογραφικ αφιρωμα του Κωνσταντνου απ τη σκακιστικ του διαδρομ στα ασπρμαυρα τετργωνα!

ΣΑΡΩΤΙΚΗ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΣΑΧ - ΣΑΜΑΡΙΑ!

Γι λλη μια φορ μας γμισαν χαρ και ικανοποηση οι νεαρο αθλητς του συλλγου μας βλποντας να κυριαρχον αγωνιστικ στα Νεανικ Ατομικ πρωταθλματα του Νομο μας.

Στις 10 κατηγορες νεανικν πρωταθλημτων που διεξγονται στην πλη μας οι αθλητς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ κατφεραν να προυν 7 πρτες θσεις! Ακμη πιο εντυπωσιακ το γεγονς τι στις κατηγορες αγοριν οι οκτ στους 10 αθλητς που  προκρθηκαν στην τελικ φση των Παγκρτιων Πρωταθλημτων εναι αθλητς της ΣΑΧ ΣΑΜΑΡΙΑ!

Το μγεθος των επιτυχιν μεγαλνει ακμη περισστερο αν αναλογιστομε τι τρεις αθλτρις της, η Καραβιτκη Ευαγγελα, η Καραβιτκη Αντωνα και η Χασουρκη Χρυσ δεν αγωνιζντουσαν λγω του ττλου της Πανελλνιας Πρωταθλτριας που χουν κατακτσει και δικαιονται να παξουν κατευθεαν στα Πανελλνια Πρωταθλματα.

Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ αφιρωμα και τις βαθμολογες απ τους αγνες!
06-02-2018

Αλεξκης Δημτρης και Τσιβελεκδου Ευγενα Πρωταθλητς Ελλδος!

 

Με απλυτη διοργανωτικ και αγωνιστικ επιτυχα ολοκληρθηκε το ΠΑΝΕΛΛΗΝIΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ετν, αλλ και το ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ που διεξχθησαν  απ τις 2/1 ως τις 8/1 στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα απ τους αγνες καθς και τις βαθμολογες των πρωταθλημτων
.
Δετε επσης και τους νικητς του παρλληλου πρωταθλματος

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΜΑΡΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ  ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Με ξι νκες σε ισριθμους αγνες και τον ττλο του Πρωταθλητ Ελλδος  επστρεψε απ την Θεσσαλονκη η ομδα της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων Σαμαρι! Τρτος συνεχμενος ττλος στην πιο σημαντικ νεανικ διοργνωση που διεξγεται στη χρα μας, στο Πανελλνιο διασυλλογικ Πρωτθλημα Παδων Κορασδων!
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ αφιρωμα απ τους αγνες
21-12-17

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΑΜΑΡΙΑ
ΚΑΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΑΜΑΡΙΑ!

Το επσημο ¨πντρεμα¨ της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων και της ΚΑΣΣΑΣ Χανων με την εταιρεα ΕΤΑΝΑΠ ΣΑΜΑΡΙΑ καθς και την διοργνωση του τουρνου αλληλεγγης και των δο Πανελλνιων διοργανσεων κτω των 18 ετν και κτω των 20 ετν που ανλαβε στα Χανι ανακοινθηκαν σε συνντευξη τπου στην Αντιπεριφρεια Κρτης.

Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα απ την συνντευξη τπου.
07-12-2017

Την Δευτρα 18/12, αντιπροσωπεα της Σ.Α.Χ.-ΣΑΜΑΡΙΑ και του Α.Ο. ΚΙΣΣΑΜΟΥ, παρδωσαν στον Σεβασμιτατο Μητροπολτη Κισσμου και Σελνου κριο Αμφιλχιο το σεβαστ χρηματικ ποσ που συγκεντρθηκε στο "φιλανθρωπικ τουρνου " υπρ του Αννουσκειου Θεραπευτηρου που γινε την Κυριακ 10/12 στο Τσατσαρωνκειο πολκεντρο. Οι νεαρο σκακιστς Χρυσ Χασουρκη, Παναγιτης Μπατσκης και Αρης Χαραλαμπκης συνοδευμενοι απ τον πρεδρο της ΣΑΧ Γιννη Σπυριδκη και την πρεδρο του Α.Ο. ΚΙΣΣΑΜΟΥ κα Μαρα Μπικκη παρντος του προδρου φλων Αννουσκειου κου Παντελ Κατκη επισκφτηκαν τον Μητροπολτη κο Αμφιλχιο ο οποος εκ μρους του ιδρματος ευχαρστησε τους αθλητς και τους συλλγους για την πρωτοβουλα τους και δρισε στα παιδι απ να Σταυρ. Η επσκεψη ολοκληρθηκε στερα γενικ συζτηση περ αθλητισμο, με τις ευχς του Σεβασμιτατου προς τους συλλγους, τους σκακιστς και τις οικογνεις τους για καλ Χριστογεννα και καλ επιτυχα.

ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΑΜΑΡΙΑ
ΚΑΙΣΣΑ ΣΑΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
Α.Ο. ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
Μνυμα αλληλεγγης και συμπαρστασης απ τους σκακιστς του Νομο μας!
Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα απ τους αγνες και τις βαθμολογες των πρωταθλημτων

10-12-2017

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Πρωταθλτρια Κρτης η ομδα της ΚΑΙΣΣΑΣ - ΣΑΜΑΡΙΑ Χανων!

Τον θραμβο του προηγομενου μνα ολοκλρωσε το Σαββατοκριακο που μας πρασε η ομδα σκακιο της ΚΑΙΣΣΑΣ - ΣΑΜΑΡΙΑ Χανων! Μετ την επιτυχας της να βγει πρωταθλτρια Δυτ. Κρτης κατκτησε τρα και το Παγκρτιο Πρωτθλημα Σκακιο στο διασυλλογικ πρωτθλημα Παδων Κορασδων! Η ομδα της Κισσας Σαμαρι κατκτησε πεντακθαρα τον ττλο αυτ κερδζοντας λους τους αντιπλους της  διαγρφοντας τσι μα εντυπωσιακ συνολικ πορεα με επτ νκες σε ισριθμους αγνες!
Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα απ τους αγνες
26-11-2017

Η ΣΑΧ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - CHAMPIONS LEAGUE !

Στη μεγαλτερη διασυλλογικ διοργνωση που διεξγεται στην Ευρπη αγωνστηκε για λλη μια χρονι η ομδα της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων!
Το Διασυλλογικ Πανευρωπακ Πρωτθλημα (Champions League) διεξχθηκε σε να απ τα πιο φημισμνα τουριστικ θρετρα της Τουρκας στην Αττλεια το διστημα 7 με 14 Οκτωβρου. Στους αγνες συμμετεχαν 36 ομδες απ’ λη την Ευρπη και σχεδν λα τα μεγαθρια του Παγκσμιου σκακιο! Πνω απ 80 πακτες εχαν τον αντερο ττλο του GM και 20 εξ αυτν να ανκουν στην Ελτ του σκακιο με βαθμ αξιολγησης πνω απ 2700 ΕΛΟ!
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Mamaia Ρουμανας 4-09 ως 15-09 - 2017

Πρωταθλματα με ντονα συναισθματα, σασπνς, αγωνα, ελπδες για μετλλια και ευκαιρα ανδειξης νων ταλντων ταν τα κρια χαρακτηριστικ της Ελληνικς αποστολς!

Διαβστε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο για τους αγνες.

10 χρνια Διεθνς Τουρνου Σκακιο στην Παλαιχωρα.
10 Χρνια Διεθνος καταξωσης στο Παγκσμιο χρο!

Τη χρονι αυτ το Διεθνς Τουρνου της Παλαιχωρας κλεισε μα δεκαετα!
10 χρνια πετυχημνης πορεας και καταξωσης στον χρο του σκακιο και με ευκαιρα την επτειο αυτ κνουμε μα αναφορ στα κυριτερα πρσωπα που βοθησαν τσι στε το τουρνου αυτ να καθιερωθε και να γνει να απ τα ισχυρτερα τουρνου που διεξγονται στη χρα μας!


Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα της δεκαετας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βοζινκη Ανθ - Καραβιτκη Ευαγγελα - Καραβιτκη Αντωνα - Χασουρκη Χρυσ και Μαυρδης Μνος Πρωταθλητς Ελλδος!

Πατρελκης Ευγγελος και Καντερκη Μυρτ αργυρ μετλλια!

Πλατσκη Ευγενα Χλκινο μετλλιο!

   
Καραβιτκη Ευαγγελα Βοζινκη Ανθ Καραβιτκη Αντωνα Χασουρκη Χρυσ  
 
Μαυρδης Μνος Πατρελκης Βαγγλης Πλατσκη Ευγενα Καντερκη Μυρτ  
Για λλη μια φορ οι αθλητς των Χανων πρωτοσττησαν και σρωσαν τα μετλλια στα Πανελλνια Νεανικ Πρωταθλματα που διεξχθησαν στο Ρο της Πτρας! Και δεν εναι καθλου τυχαο το γεγονς να βλπουμε απ τις 10 συνολικ κατηγορες στις πντε να ανεβανουν στο ψηλτερο σκαλ του βθρου αθλητς της πλης μας!  5 χρυσ μετλλια, δο αργυρ και να χλκινο εναι η συνολικ συγκομιδ μεταλλων απ την οποα την μερδα του λοντος κατκτησαν για λλη μια φορ οι αθλητς της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων.
Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα για το πρωτθλημα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' ΕΘΝΙΚΗΣ

Εντυπωσιακς εμφανσεις απ τις ομδες της ΣΑΧ και της ΚΑΙΣΣΑΣ ΧΑΝΙΩΝ κατακτντας την 4η και 12η θση αντστοιχα!
Aνετη παραμον και 14η θση για τον ΟΑΧ!
Πτση στην Β' κατηγορα μετ απ 22 χρνια   για την ομδα του ΑΟ ΚΥΔΩΝ
Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα για το πρωτθλημα

Με εξαιρετικ επιτυχα διεξχθη το
Ανοικτ  Πρωτθλημα γργορου σκακιο

που διοργνωσε η   Περιφερειακ Εντητα Χανων, το Επιστημονικ Δκτυο Εκπαδευσης Ενηλκων και η Σκακιστικ Ακαδημα Χανων στο πλασιο της 1ης Συνδισκεψης Πλης για την Κοινοτικ δρση και τον Εθελοντισμ με θμα: «Κι μως η πλη μαθανει να λει ΝΑΙ στον Συννθρωπο και στη Ζω»   στο Πνευματικ Κντρο Χανων.

Δετε στην ειδικ σελδα την τελικς βαθμολογες λων των κατηγοριν.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
2005 - 2017
13 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
13 ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΥΣΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ!

2005 Το ¨βπτισμα¨ στο Σπλι 2017 Η χαρ της ολοκλρωσης μιας ανεπανληπτης επιτυχας!

Το να σηκσεις μια φορ το κπελλο σε σχολικ πρωτθλημα σκακιο μπορε να εναι και τχη. Αν και στο χρο του σκακιο η τχη δεν χει και την καλτερη φμη. Αντιθτως στο σκκι η σκψη, η σωστ κρση, η συμμετοχ, το πεσμα, το διβασμα χουν τη φμη και τη θση που τους αξζει.

Το να σηκνεις μως το κπελλο επ 13 συναπτ τη δεν εναι απλ προκλητικ εναι καθεστς, εναι θεσμς και αξα.

Το νομα του Αργρη Παπαδπουλου λα αυτ τα χρνια ακογεται πντα πρτο στην εκστοτε σχολικ του τξη και λγεται αυθρμητα σχεδν απ τους απονμοντες των κυπλλων. Και δεχνει απλ τι ο Αργρης μεγαλνει, αλλζει, ενηλικινεται αλλ μνει σταθερ πρτος στην πρτη του μεγλη αγπη.

Διαβστε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα για την ανεπανληπτη επιτυχα του Αργρη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ο Ανδρας Κελρης και η Πετρκη Ευαγγελα
Πρωταθλητς Ελλδος!

Δετε το τελικ δελτο τπου

Δετε το δελτο τπου της κτης ημρας

Δετε το δελτο τπου της πμπτης ημρας

Δετε το δελτο τπου της τταρτης ημρας

Δετε το δελτο τπου της τρτης ημρας

Δετε το δελτο τπου της δετερης ημρας

Δετε το δελτο τπου της πρτης ημρας
 
Δετε λες τις παρτδες της διοργνωσης κατεβστε τες στον υπολογιστ σας

Δετε στο Facebook της ΣΑΧ φωτογραφες απ την διοργνωση

Η ΣΑΧ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ!

Με μα απ τις μεγαλτερες επιτυχες της επστρεψε απ την Θεσσαλονκη η ομδα της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων. Η ΣΑΧ κατκτησε την πρτη θση στο Πανελλνιο διασυλλογικ Πρωτθλημα Παδων Κορασδων, το οποο θεωρεται το σημαντικτερο διασυλλογικ νεανικ πρωτθλημα που διεξγεται στη χρα μας. Μα επιτυχα που μας κνει περφανους ανεβζοντας τα Χανι για λλη μια χρονι στην κορυφ του Ελληνικο σκακιο!
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο.
21-12-2016

ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
Μνυμα αλληλεγγης και συμπαρστασης απ τους σκακιστς του Νομο μας!

Για λλη μια χρονι η Σκακιστικ Ακαδημα Χανων δειξε τι δεν μνει αμτοχη στα κοινωνικ προβλματα του τπου μας συμμετχοντας και διοργαννοντας αγνες συνεισφροντας με τον τρπο της στην βελτωσ τους. Το βασικτερο μως εναι τι διοργαννοντας ττοιους αγνες ευαισθητοποιες την νεολαα του τπου μας για κοινωνικ συνεδηση, αλληλεγγη και συμπαρσταση προς τους συνανθρπους μας.  Σκοπς της εκδλωσης που διεξχθη την Κυριακ 11 Δεκεμβρου ταν να μαζευτον χρματα τα οποα θα δοθον στο κντρο αποκατστασης αναπρων ατμων ΕΛΕΠΑΠ και τρφιμα υπρ της Ενορας Αγ. Γερσιμου.

Δετε στην ειδικ σελδα τα αναλυτικ αποτελσματα λων των ομλων.

Η ΣΑΧ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Ο Νκος Γεωργακπουλος με την
Παγκσμια Πρωταθλτρια Γυναικν
Hou Yifan

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ CHAMPIONS LEAGUE

Ξραμε τι δηλνοντας συμμετοχ σε μα ττοια διοργνωση τι θα εναι μα πρωτγνωρη εμπειρα με πολλ αγωνιστικ οφλη. Αυτ που δεν περιμναμε μως με τποτα ταν το μγεθος των θετικν συναισθημτων που θα αποκομζαμε!
ταν πργματι μα καταπληκτικ διοργνωση με ψογες συνθκες σε λους τους τομες! Μα διοργνωση που θα μενει μσα μας με τις πιο ευχριστες αναμνσεις! Εναι εικνες - παραστσεις που αξζει να ζσει ο κθε σκακιστς στην ενασχλησ του με το σκκι!

Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο.

Πρωταθλτρια Κρτης η Σκακιστικ Ακαδημα Χανων!

λλη μια επιτυχα πρσθεσε στο πλοσιο ενεργητικ της ο σλλογος της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων. Συγκεκριμνα το Σαββατοκριακο που μας πρασε διεξχθη στο Ηρκλειο η δετερη φση του Παγκρτιου διασυλλογικο Πρωταθλματος Παδων Κορασδων. Η Σκακιστικ Ακαδημα Χανων χοντας δημιουργσει μα παρδοση επιτυχιν σ’ αυτ τη διοργνωση ταν το αδιαμφισβτητο φαβορ των αγνων με μα πανσχυρη σνθεση σε λες τις σκακιρες και το απδειξε και στην πρξη! Κρδισε με νεση την πρτη θση επιβεβαινοντας τον ττλο του Πρωταθλητ Ελλδος που χει απ την περσιν χρονι.
Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα των αγνων.

Διεθνς μαιτρ ο Θεοδρου Νικλας!

Ιστορα για το Ελληνικ σκκι γραψε ο Ρεθυμνιτης σκακιστς της ΣΑΧ Νικλας Θεοδρου! Συγκεκριμνα με τη νρμα διεθνος μαιτρ που κατκτησε στα Ανγεια η οποα ταν και η τρτη σμαινε αυτματα και την απκτηση του ττλου μιας και η λλη προπθεση που απαιτεται (ΕΛΟ πνω απ 2.400) την χει πετχει εδ και δο χρνια!
διαβστε το αναλυτικ ρθρο.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΜΥΡΤΩ!
Χλκινο μετλλιο για την Πετρκη Αργυρ, Χασουρκη Χρυσ, Καραβιτκη Ευαγγελα και Καδινη Γιργο απ τον ΟΦΗ!

 
 
Αντωνιουδκης Γιργος Πετρκη Αργυρ Καντερκη Μυρτ  
 
Καραβιτκη Ευαγγελα Χασουρκη Χρυσ Καδινης Γιργος  

Για λλη μια χρονι οι αθλητς της ΣΑΧ εντυπωσασαν στα Πανελλνια Νεανικ Πρωταθλματα κατακτντας πντε μετλλια και με αρκετος λλους αθλητς να βρσκονται ψηλ στις βαθμολογες!
Ακμη πιο εντυπωσιακ η συνολικ βαθμολογα του συλλγου που για λλη μια χρονι παρμεινε στην κορυφ του Ελληνικο σκακιο συγκεντρνοντας σχεδν τριπλσιους βαθμος απ το επμενο σωματεο!

Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο.

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΑΧ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟΝ
ΓΚΑΡΥ ΚΑΣΠΑΡΟΒ!

Καραβιτκη Ευαγγελα Τζαγκαρκης Παναγιτης Πατρελκης Ευγγελος Καραβιτκη Αντωνα

ΓΚΑΡΥ ΚΑΣΠΑΡΟΒ
Ο μεγαλτερος σως σκακιστς λων των εποχν! Παγκσμιος Πρωταθλητς στα 22 μλις χρνια  νικντας σε μα θρυλικ αναμτρηση που διρκεσε πνω απ ξι μνες τον Ανατλι Κρποβ, Νικητς σε οκτ Ολυμπιδες σκακιο, τιμμενος με το σκακιστικ σκαρ, και αντιμετωπζοντας τα ισχυρτερα προγρμματα υπολογιστν θα βρσκεται στην Αθνα στις 23 Ιουνου προσκεκλημνος του ιδρματος «Σταρος Νιρχος». Ο Κασπροβ θα δεξει την τεχνικ του αντιμετωπζοντας δεκαπντε επλεκτους νεαρος πρωταθλητς απ’ λη την Ελλδα παρουσα χιλιδων θεατν που θα απολασουν μια σπνια εμπειρα. Ιδιατερα τιμητικ για την πλη μας εναι το γεγονς τι ανμεσα στους δεκαπντε πρωταθλητς οι τσσερις εναι της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων!
Η Καραβιτκη Ευαγγελα, η Καραβιτκη Αντωνα, ο Πατρελκης Ευγγελος,  και ο Τζαγκαρκης Παναγιτης παρ την μικρ τους ηλικα εναι λοι τους σκακιστς που χουν κατακτσει Πανελλνιους ττλους και τρα βρσκονται στην μεγαλτερ τους πρκληση, να  αντιμετωπσουν ναν πραγματικ θρλο του σκακιο, ναν σκακιστ απ τον οποο καθημεριν διδσκονται μελετντας εκπληκτικ παραδεγματα απ την πλοσια σκακιστικ του καριρα!  
Αμσως μετ οι αθλητς αυτο θα χουν την μοναδικ ευκαιρα να συζητσουν μαζ του και να αποκτσουν να αυτγραφο. Την προσπθεια αυτ των αθλητν της ΣΑΧ στηρζει η
Aegean airlines
που για να διευκολνει την συμμετοχ τους, προσφρει δωρεν εισιτρια μετβασης.
   
Κασπαροβ

ΕΚΑΤΟ ΧΡΥΣΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!
ΕΚΑΤΟ ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΝΙΚΕΣ!

Θα μποροσε να ταν νειρο στην αρχ της προπονητικς μου καριρας μεγαλεπβολος στχος ταν ξεκνησα απ μια επαρχιακ πλη. Τποτα απ’ τα δο αφο το νειρο κθε προπονητ ζωντανεει  καθημεριν στα μτια των παιδιν, στον ενθουσιασμ τους, στην αθα αγωνιστικτητα.  νειρο του προπονητ πρπει πντα να εναι η μεγλη συμμετοχ και η μετδοση της αγπης γι αυτ που αγαπει. Περηφνια-επιβρβευση-επιβεβαωση. Μετδοση σων γνωρζεις με λους τους θεμιτος τρπους και στατη χαρ κθε  φορ που ο μαθητς ξεπερνει τον προπονητ σε γνσεις κι ενθουσιασμ.
Διαβστε το αναλυτικ ρθρο για την συμπλρωση των 100 χρυσν επιτυχιν!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Μα διαφορετικ εμπειρα εχε κατ τη διρκεια του Πσχα η αθλτρια της ΣΑΧ Βοζινκη Ανθ. Συμμετεχε στο Παγκσμιο Πρωτθλημα Ερασιτεχνν που διεξχθη στην Χαλκιδικ. Μα διοργνωση που το κριο χαρακτηριστικ λων που συμμετεχαν ταν η αγπη τους για το σκκι. Μα διοργνωση που σε προκαλοσε να παξεις καλ σκκι.

διαβστε το σχετικ ρθρο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Τα χρυσ κορτσια της ΣΑΧ!

Καραβιτκη Ευαγγελα Καραβιτκη Αντωνα Καντερκη Μυρτ

Για λλη μια χρονι η αποστολ της ΣΑΧ γυρζει  απ να Πανελλνιο πρωτθλημα γεμτη μετλλια! Τρα χρυσ, να αργυρ και τρα χλκινα μετλλια αλλ και μα επσης δετερη θση στο ομαδικ πρωτθλημα εναι η συγκομιδ των μαθητν της ΣΑΧ στο 28o Πανελλνιο Μαθητικ πρωτθλημα.

Μπορε αυτ τη χρονι οι αγνες να διεξχθησαν στην Χαλκιδικ δυσκολεοντας το ταξδι πολλν μαθητν και με απουσες πολλν παικτν που πρωταγωνιστοσαν στα πρωταθλματα αλλ οι πακτες που πγαν μας βγαλαν ασπροπρσωπους! Πρτα απ’ λα τα χρυσ κορτσια οι αδερφς Καραβιτκη (Ευαγγελα και Αντωνα) και η Καντερκη Μυρτ για λλη μια χρονι ανβηκαν στο ψηλτερο σκαλ του βθρου κατακτντας την πρτη θση στις κατηγορες τους! Αργυρ μετλλιο ο Αντωνιουδκης Γιργος στην Β’ δημοτικο και χλκινα μετλλια ο Φυντριλκης Κυρικος, η Χασουρκη Χρυσ και η Καντερκη Μυρτ στη γενικ κατταξη.

Φυντριλκης Κυρικος Χασουρκη Χρυσ Αντωνιουδκης Γιργος

Δο ακμη μετλλια κατκτησαν μαθητς της Κρτης με την Κοζρη Κατερνα απ τον ΛΑΤΩ Αγου Νικολου να κατακτ το χρυσ μετλλιο στην Α' δημοτικο και τον Σερπετσιδκη Νκο απ τον ΟΦΗ να παρνει την 2η θση στη γενικ κατταξη της Β' Γυμνασου. Μα ακμη επιτυχα υπρχε για το Χανιτικο σκκι με τον Μπατσκη Παναγιτη να κατακτ την πρτη θση στο παρλληλο τουρνου που διεξχθη.
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο.

 
Κοζρη Κατερνα  Σερπετσιδκης Νκος  Μπατσκης Παναγιτης 
 
5ο δημοτικ Σχολεο Χανων.
2η θση στο Πανελλνιο ομαδικ πρωτθλημα δημοτικν σχολεων   
στη φωτογραφα ο Τζαγκαρκης Παναγιτης, Καραβιτκη Ευαγγελα, Φυντριλκης Κυρικος και Καραβιτκη Αντωνα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Το 5ο Δημοτικ Χανων νικτρια ομδα Κρτης!
Το 2ο Λκειο Ηρακλεου και το 2ο Γυμνσιο Χανων κατκτησαν τις πρτες θσεις σε Λκεια και Γυμνσια!

 

Δετε στην ειδικ σελδα τις βαθμολογες των πρωταθλημτων.

Εκπληκτικς εμφανσεις απ Νικλα Θεοδρου και Γιννη Καλογερ!

Με δο πολ σημαντικς διακρσεις ξεκνησε η να χρονι για το Χανιτικο σκκι! Ο Νικλας Θεοδρου πραγματοποιντας εκπληκτικ εμφνιση κατκτησε την πρτη θση στο Διεθνς Τουρνου του Ηρακλεου! Ο 15χρονος σκακιστς της ΣΑΧ με ναν ξφρενο ρυθμ κανε 8,5 βαθμος σε 9 αγνες και κατκτησε με νεση την πρτη θση! Εναι εντυπωσιακ απ ναν σκακιστ τσο μικρς ηλικας να κατακτ 1η θση σε μα ττοια διοργνωση! Σημαντικτερες νκες του Νικλα ταν επ του μπειρου GM D. Rajkovic, του FM Γ. Γκομα, του ΙΜ Ανδ. Κελρη εν τη μοναδικ του ισοπαλα κανε με τον GM Ristic Nenad.

λλη μια σημαντικ επιτυχα εχαμε απ τον αθλητ του Κδωνα Γιννη Καλογερ! Ο Γιννης συμμετχοντας στο Πανελλνιο Πρωτθλημα κτω των 18 ετν στην Καβλα κατκτησε τη 2η θση κερδζοντας ταυτχρονα και τα μρια για την εισαγωγ του στα ΑΕΙ. Σγουρα η επιτυχα του αυτ εναι και μα επιβρβευση της μακρχρονης προσπθεις του στον χρο του σκακιο! Συγχαρητρια Γιννη και καλ επιτυχα στους νους σου στχους!

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ
"ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ"

Με τη συμμετοχ 40 νεαρν σκακιστν ξεκνησε το Πρωτοχρονιτικο τουρνου στο σλλογο  της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων.  Το τουρνου αυτ διεξγεται στην μνμη του πρωρα αδικοχαμνου πρεδρου της Π.Σ. Περιστερου Αντνη Μπλλο.
Το τουρνου αυτ αποτελε και μα πρτης τξεως ευκαιρα για την καλτερη προετοιμασα των παικτν εν' ψει των Νεανικν Πρωταθλημτων Κρτης που θα ξεκινσουν στις 16 Ιανουαρου.
Δετε στην ειδικ σελδα τα αποτελσματα και την κλρωση του επμενου γρου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Η ΣΑΧ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ!

Για λλη μια φορ μας κανε περφανους η ομδα της ΣΑΧ!
Στο Πανελλνιο διασυλλογικ Πρωτθλημα Παδων - Κορασδων που διεξχθη απ τις 12 ως 14 Δεκεμβρου στο Βραχτι Κορινθας η ΣΑΧ κατκτησε την 1η θση στην Ελλδα μια θση που τιμ την πλη μας και το Χανιτικο σκκι!


Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα καθς και φωτογραφικ υλικ απ  το πρωτθλημα

ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΑΧ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟ ΝΑΟΥΜ!

Τη χρονι που μας πρασε δο βασικ μλη του συλλγου μας ο Σπρος Ναομ και η Μαρκκη Σοφα που επ χρνια δειχναν τη δναμη της δημιουργικς σκψης τους πνω στη σκακιρα πτυχαν τον υψηλτερο στχο στο χρο της εκπαδευσης περνντας στις σχολς της επιλογς τους.
Τα παιδι  δωσαν τον καλτερο εαυτ τους για το ξεκνημα της νας μεταβατικς περιδου της ζως τους με απλυτη επιτυχα και αξζουν πολλ συγχαρητρια γι’ αυτ καθς και σε λους σους τα στριξαν στο δσκολο αυτ ργο τους.
Παρλα αυτ δεν εχαμε καμα αμφιβολα για την επιτυχα τους αφο χουν δοκιμαστε στα δσκολα, με επιτυχα, πειρες φορς, απ μικρς ηλικες, πνω απ σκακιρες και απναντι απ αξιλογους σκακιστς.   Εχαν πντα την στφα του νικητ σε λα σα καναν.
Εξλλου αυτ τα παιδι γαλουχθηκαν πνω στις σκακιρες αναπτσσοντας πρωρα την ωριμτητα της σκψης, την καταπολμηση της αναποφασιστικτητας, το κυνγι του στχου μσα απ την  οργνωση, την τριβ, την σωστ κρση και την συνεχ μελτη.
Η  εκπαιδευτικ αξα του σκακιο στην ζω των παιδιν μας εξλλου εναι δη αναγνωρισμνη και αδιαμφισβτητη και διαφανεται σε κθε βμα της ζως τους καθς  και στην ανπτυξη μιας προσωπικτητας ακραιης και αδιβλητης, ισχυρς σε αντιξοτητες με μεγλο ατο την συνδυαστικ σκψη και την ελαχιστοποηση της πρσκαιρης αποτυχας προς φελος της πραγμτωσης του εκστοτε στχου. 

Τους ευχμαστε κθε επιτυχα και σε αυτν τον νο τομα της ζως τους που ακολουθον και που χραξαν παλαιτερα λλα βασικ μλη της ομδας του συλλγου μας!
Δετε στην ειδικ σελδα να πλοσιο φωτογραφικ αφιρωμα.
22-12-15

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μεγλη επιτυχα για τον Ανδρα Κελρη και το Κυπριακ σκκι!
2η θση και αργυρ μετλλιο στο Πανευρωπακ Πρωτθλημα κτω των 16 ετν.

Με την μεγαλτερη επιτυχα που χει να επιδεξει το Κυπριακ σκκι ολοκληρθηκαν τα Πανευρωπακ Νεανικ Πρωταθλματα στο Πρετς της Κροατας. Ο Ανδρας Κελρης πραγματοποιντας εντυπωσιακ πορεα κατακτντας τη 2η θση!

Η εκπληκτικ πορεα που διαγρφουν τη φετιν χρονι οι αθλητς της ΣΑΧ δεν χει προηγομενο! Επτ αθλητς της στο σνολο δδεκα που αποτελοσαν την εθνικ μας αποστολ εκπροσπησαν τη χρα μας στα Πανευρωπακ Νεανικ Πρωταθλματα! Εναι πρτη φορ στην ιστορα του Ελληνικο σκακιο που νας σλλογος εχε τση μεγλη εκπροσπηση (πνω απ το 50& των παικτν).
Δετε το αναλυτικ ρθρο και τη βαθμολογα λων των παικτν που συμμετεχαν.

ΟΝΕΙΡΟ!!!

Θεοδρου Νικλας - Πετρκη Ευαγγελα – Γεωργακπουλος Νκος – Καραβιτκη Ευαγγελα – Καραβιτκη Αντωνα  Πρωταθλητς Ελλδος!!!
Παπαδπουλος Αργρης - Βοζινκη Ανθ – Τζαγκαρκης Παναγιτης Ασημνια μετλλια!!
Φυντριλκης Κυρικος Χλκινο μετλλιο!

Θεοδρου Νικλας Πετρκη Ευαγγελα Γεωργακπουλος Νκος
Καραβιτκη Αντωνα Καραβιτκη Ευαγγελα Βοζινκη Ανθ
Παπαδπουλος Αργρης Τζαγκαρκης Παναγιτης Φυντριλκης Κυρικος

Μαγικς στιγμς μας πρσφεραν για λλη μια χρονι οι νεαρο σκακιστς του συλλγου μας!!! Ονειρεμνες στιγμς απεργραπτης χαρς και συναισθματα που δσκολα μπορες να περιγρψεις σε να ρθρο! Πντε πρτες Πανελλνιες θσεις, τρα αργυρ μετλλια και να χλκινο μετλλιο εναι μακρν το καλτερο αποτλεσμα που χει επιδεξει ποτ νας σλλογος στην ιστορα των νεανικν σκακιστικν πρωταθλημτων!
Η Σκακιστικ Ακαδημα Χανων κατκτησε μνη της το 50 % του συνλου των επιτυχιν τη στιγμ που στους αγνες συμμετεχαν 300 σκακιστς απ 94 διαφορετικος συλλγους! Επιτυχες που χαρακτηρζονται χι μνο απ τον αριθμ αλλ και απ το ερος των ηλικιν οι οποες ξεκινοσαν απ την μικρτερη κατηγορα κτω των 8 ετν ως και την μεγαλτερη κτω των 16 ετν!

Θα ταν παρλειψη να μην αναφρουμε τους συνεργτες – προπονητς, αδιαμφισβτητους συντελεστς αυτς της μεγλης επιτυχας για την πολτιμη βοθεια που πρσφεραν λο το χρνο.


Λιανοπολου Τνια - Βερυκκης Μανλης - Αγναντς Δημτρης - Φραγκκης Στρτος

Δετε στην ειδικ σελδα το αφιρωμα και τις βαθμολογες λων των αθλητν της Κρτης.

ΚΥΠΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΑΧ ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ ΚΡΗΤΗΣ!

Συντριπτικ η ομδα της ΣΑΧ οδηγεται απ επιτυχα σε επιτυχα σε κθε αγωνιστικ συμμετοχ της!
Με να εντυπωσιακ σερ νικν δειξε ανωτερτητα ναντι των αντιπλων της και κρδισε καθαρ το κπελλο Κρτης!
Η νετη επικρτηση στον τελικ κυπλλου με το απλυτο σκορ 4-0 ναντι της ομδας του Κδωνα δεν αφνει καμα αμφισβτηση κατακτντας τσι πεντακθαρα λλο να ττλο στην ιστορα της!

Εντυπωσιακ το γεγονς τι για να φτσει σ' αυτ την επιτυχα αγωνστηκαν στην ομδα εννι πακτες απ τους οποους οι οκτ ταν φηβοι, εν σε 16 συνολικ παρτδες εχε 14 νκες και δο ισοπαλες!
Τρα περιμνει την κλρωση για να δει την επμενη αντπαλ της που θα εναι απ τον μιλο Αττικς. Επμενη αγωνιστικ Κυριακ 31 Μαου.
Δετε στην ειδικ σελδα τα αποτελσματα των αγνων.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η ΚΑΙΣΣΑ Χανων πρωταθλτρια Κρτης!

Η Κσσα Χανων κανε τη μεγλη κπληξη και πανηγυρζει την νοδ της στην Αεθνικ κατηγορα! Μα σπουδαα επιτυχα που αποδεικνει για λλη μια φορ το ανεξντλητο φυτριο που συνεχς αναδεικνεται απ το σλλογο της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων! Ο νεαρτερος σλλογος της πλης μας, νεοφτιστος στην Β εθνικ αλλ με πακτες που χουν παξει σημαντικτατο ρλο στη σκακιστικ διαδρομ της πλης μας!  Η Κισσα Χανων για να φτσει στην επιτυχα της αυτ ξεπρασε παραδοσιακ σωματεα του νησιο μας με μακροχρνια ιστορα!
Δετε στην ειδικ σελδα τα αναλυτικ αποτελσματα και την τελικ βαθμολογα του πρωταθλματος.

27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΧΡΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ!

Πντε πρτες θσεις, και τσσερα χλκινα  μετλλια κατκτησαν οι μαθητς της πλης μας στο 27ο Πανελλνιο Μαθητικ Πρωτθλημα δεχνοντας για λλη μια φορ το ψηλ εππεδο του σκακιο στην πλη μας!

Η Βοζινκη Ανθ στην Β Γυμνασου με διπλ δικριση, ο Τζαγκαρκης Παναγιτης στην Δ’ δημοτικο και η Καραβιτκη Ευαγγελα στην δια κατηγορα, ο Αντωνιουδκης Γιργος στην Α δημοτικο και η Χασουρκη Χρυσ στα Νπια με διπλ δικριση κατκτησαν τις πρτες θσεις στις κατηγορες τους! Στο βθρο ανβηκαν με χλκινα μετλλια η Παπαδοκωνσταντκη Κατερνα στην Γ δημοτικο και η Καραβιτκη Αντωνα στην Β δημοτικο!  

 

  

Μνιμα οι αθλητς της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων κατακτον τη μεγαλτερη μερδα των επιτυχιν σε Πανελλνιο εππεδο διατηρντας τσι την κορυφαα θση που χει σε συλλογικ εππεδο εντυπωσιζοντας για τη διαχρονικτητα των επιτυχιν!

Αξζει να τονσουμε μως τι η μεθοδικ δουλει που γνεται τα τελευταα χρνια στον σλλογο του ΟΦΗ πινει τπο βλποντας δο αθλητς του να κατακτον πρτη Πανελλνια θση με τον Σερπετσιδκη Νκο στην Α Γυμνασου και την Σερπετσιδκη Εα στα Λκεια. Χλκινο μετλλιο ο Γιργος Καδινης στην Γ Γυμνασου και αργυρ ο Ανδρας Κελρης στα Λκεια. Οι επιτυχες ολοκληρθηκαν για τους αθλητς της Κρτης με την Κουκουρκη Χρυσ να κατακτ αργυρ μετλλιο στην ΣΤ Δημοτικο!

Σημαντικ επιτυχα για τον Θνο Μαυρδη απ την Κσαμο η κατκτηση της 3ης θσης στο ανοικτ παρλληλο τουρνου!


Δετε στην ειδικ σελδα λους τους νικητς των κατηγοριν καθς και τις θσεις που κατκτησαν λοι οι αθλητς της Κρτης .

RILTON 2014-5

Στη Στοκχλμη και στο ιδιατερα ισχυρ τουρνου του Rilton αγωνστηκε την πρωτοχρονι ο αθλητς της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων Καλατζγλου Παναγιτης. Δετε στην ειδικ σελδα να αφιρωμα απ την διοργνωση.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
Βοζινκη Ανθ και Φυντριλκης Σταρος οι νικητς του ανοικτο πρωτοχρονιτικου τουρνου!

ληξε την Τετρτη 7 Ιανουαρου το πρωτθλημα που διεξχθη στο σλλογο της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων. Μετ απ συναρπαστικς μονομαχες τα φαβορ του πρωταθλματος  επικρτησαν με την Βοζινκη Ανθ και τον Φυντριλκη Σταρο να ισοβαθμον στην πρτη θση της κατταξης και τον Στλιο Πετρκη να παρνει την 3η θση.

Δετε στην ειδικ σελδα τα αναλυτικ αποτελσματα και την κλρωση του πρωταθλματος.

Ο Θεοδρου Νικλας νικητς στο Grand Prix Ηρακλεου!

Με την νετη επικρτηση του Νικλα Θεοδρου ολοκληρθηκε το 13ο Grand Prix στο Ηρκλειο. O 15χρονος σκακιστς της ΣΑΧ ξεδπλωσε για λλη μια φορ το πλοσιο ταλντο του κνοντας το απλυτο σκορ με 7 στα 7! Πολ καλ εμφνιση πραγματοποησε και η Κρακα Μνα η οποα επανρχεται στο αγωνιστικ σκκι με εντυπωσιακ τρπο! Με τρεις βαθμος τερμτισε η 8χρονη σκακστρια της ΣΑΧ Καντερκη Μυρτ.   
Δετε τα αναλυτικ αποτελσματα και την τελικ βαθμολογα του πρωταθλματος.

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ο Χρστος Μπανκας πρωταθλητς στο 9ο Πανελλνιο Ατομικ Πρωτθλημα Rapid!
Η Κρακα Μνα Πρωταθλτρια Ελλδος στο αντστοιχο πρωτθλημα Γυναικν!

Μετ απ συναρπαστικς μονομαχες εχαμε τριπλ ισοβαθμα στην κορυφ του Πανελλνιου Πρωταθλματος Rapid. O Χρστος Μπανκας ο Στλιος Χαλκις και ο Βασλης Κοτρωνις ισοβθμησαν με 9,5 βαθμος σε 11 αγνες με τον Χρστο Μπανκα να υπερισχει στα κριτρια ισοβαθμας και να κατακτ την πρτη θση! Δετερος ο Στλιος Χαλκις και τρτος ο Βασλης Κοτρωνις!

Στην αντστοιχη κατηγορα Γυναικν εχαμε τετραπλ ισοβαθμα στην κορυφ με 6 βαθμος και την Κρακα Μνα να υπερτερε στα κριτρια κατακτντας τον ττλο της πρωταθλτριας Ελλδος! 2η η Κουτσογιαννοπολου Θεοδρα και 3η η Πετρκη Ευαγγελα με τους διους βαθμος ισοβθμησε και η Αγναντ Δανη παρνοντας την 4η θση!

Οι νικητς εκτς απ τον ττλο του πρωταθλητ Ελλδος μοιρστηκαν και χρηματικ παθλα 1.500 Ευρ.

Δετε την τελικ βαθμολογα και τους νικητς στις νεανικς κατηγορες επσης μπορετε να κατεβσετε και τις παρτδες λων των γρων.
Δετε φωτογραφες απ τη διοργνωση
Διαβστε την προκρυξη των αγνων.

Χανι 9-12-2014

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BLITZ!
Ο Γιννης Νικολαδης Πρωταθλητς Ελλδος Ανδρν στο Blitz!
Η Βοζινκη Ανθ Πρωταθλτρια Ελλδος Γυναικν!

Μετ απ συναρπαστικς μονομαχες σε να πρωτθλημα που η κανονικ του διρκεια περιελμβανε 9 διπλος γρους, ο Γιννης Νικολαδης εκμεταλλετηκε το μαρο χρμα στο σστημα "Αρμαγεδν" και επιβλθηκε του Χρστου Μπανκα παρνοντας την 1η θση. ξιος νικητς θα λγαμε μιας και εχε κατακτσει με νεση την 1η θση και στην κανονικ διρκεια του πρωταθλματος! Τη δετερη θση κατκτησε ο Χρστος Μπανκας και 3ος ο Βασλης Κοτρωνις!
Στην κατηγορα Γυναικν η Βοζινκη Ανθ πρε την πρτη θση αποκτντας ναν ακμη Πανελλνιο ττλο αυτ τη φορ μως σε σε εππεδο γυναικν! Τη δετερη θση κατκτησε η μλις 9 ετν Καραβιτκη Ευαγγελα και 3η η Κουτσογιαννοπολου Θεοδρα! Στους αγνες που διεξχθησαν με απλυτη επιτυχα στο Πνευματικ Κντρο Χανων συμμετεχαν 55 σκακιστς.

Δετε την τελικ βαθμολογα του πρωταθλματος.

Στις 15:45 θα μεταδοθον Live τα play off του πρωταθλματος

Κατεβστε σε pgn τις παρτδες των play off

Διαβστε την προκρυξη των αγνων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Να Χρυσ σελδα για τους αθλητς της ΣΑΧ!

Βοζινκη Ανθ - Θεοδρου Νικλας (ΣΚΟΡ) - Πατρελκης Ευγγελος και Καντερκη Μυρτ αναδεχτηκαν Πρωταθλητς Ελλδος!
Αργυρ μετλλιο για τον Γιννη Καλογερ!
Τις επιτυχες των αθλητν κλεισαν με δο χλκινα μετλλια ο Αγγελκης Αλξιος (ΚΥΔΩΝ) και η Παπακωνσταντκη Κατερνα (ΟΑΧ)

 

Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο.
13-07-14

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΧΡΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ!

ξι  πρτες θσεις δο αργυρ μετλλια και τρα χλκινα  μετλλια κατκτησαν οι μαθητς των Χανων  επισφραγζοντας  το ψηλ εππεδο του σκακιο στην πλη μας!
Η Σκακιστικ Ακαδημα Χανων με τα 10 μετλλια που κατκτησαν οι αθλητς της (απ τα οποα τα ξι  χρυσ!) για λλη μια φορ αναδεχτηκε κορυφαος σλλογος στην Ελλδα χοντας την πιο εντυπωσιακ παρουσα αθλητν στο βθρο των νικητν!

Καλογερς Γιννης  -  Καντερκη Μυρτ (με δο διακρσεις) - Καραβιτκη Ευαγγελα (με δο πρτες θσεις) -  Βοζινκη Ανθ και Παπαδπουλος Αργρης τα χρυσ μετλλια!
Παπαδημητρκης Γιργος αργυρ μετλλιο Μαρινκης Χρστος, Παυλουδκης Γιργος Παπαδημητρκη Στβη τα χλκινα μετλλια!

Τρα ακμη μετλλια προστθηκαν στην Κρτη απ τους μαθητς του Ηρακλεου με την Σερπετσιδκη Εα και την Γραμματικκη Αγγελικ να κατακτον το αργυρ μετλλιο και τον Σερπετσιδκη Νκο να παρνει το χλκινο μετλλιο.
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο.
30-04-14

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΑΧ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μα ιδιατερα τιμητικ πρσκληση για το σλλογο της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων δχτηκε ο Προπονητς της κ. Τσαρουχς Κστας. Συγκεκριμνα προσκαλστηκε απ τον σλλογο του Στροβλου Λευκωσας να αναλσει σε ενδιαφερμενους θματα που αφορον τσο την οργνωση συλλγου σο και την προπονητικ μεθοδολογα βασιζμενη στην εκπληκτικ πορεα που χει ο σλλογος της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων.
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο.
17-04-2014

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΘΝΙΚΗΣ

Σαρωτικ η ΚΑΙΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
πανηγυρζει την νοδ της στην Β κατηγορα!

Την νοδ της στην Β εθνικ πανηγυρζει απ την Κυριακ το βρδυ η Σκακιστικ ομδα της ΚΑΙΣΣΑΣ ΧΑΝΙΩΝ! Σαρωτικ κυριολεκτικ η ομδα των Χανων σε λη τη διρκεια των αγνων ξεπρασε λα τα εμπδια κερδζοντας καθαρ κθε αντπαλ της. Η ομδα της ΚΑΙΣΣΑΣ δειξε τι εχε πληρτητα σε λες τις σκακιρες και επξια κατκτησε την πρτη θση. Αν αναλογιστομε τι  πντε πακτες της, τιμθηκαν με χρυσ μετλλιο καλτερης απδοσης στη σκακιρα τους, αυτ  αποδεικνει  και την ποιτητα των παικτν της.
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο των αγνων.
07-04-14
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ!

Μοναδικς στιγμς, στιγμς πλοσιες με συναισθματα χαρς, περηφνιας και συγκνησης πλημρισαν τα μλη της εθνικς μας αποστολς βλποντας τη νεαρ σκακστρια απ την Καβλα, τη Σταυρολα Τσολακδου να κατακτ τη μεγαλτερη δικριση και να ανεβανει στο ψηλτερο σκαλ του βθρου κατακτντας την πρτη θση στο Παγκσμιο Πρωτθλημα σκακιο!
Μα τερστια επιτυχα επιστγασμα μιας σπουδαας σκακιστικς σχολς που χει δημιουργηθε εδ και χρνια στην πλη της Καβλας αναδεικνοντας συνεχς να ταλντα! Μα δικαωση και για τον κ. Βασλη Θεοδωρδη που η αποχρηση του απ τον σλλογο μετ απ 30ετ ακατπαυστης προσφορς συνοδεεται με μα ττοια επιτυχα.
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο των αγνων.

05-01=2014

ΟΚΤΩ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΑΧ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!

 
 
Εντυπωσιακ θα εναι η παρουσα των αθλητν της ΣΑΧ στο Παγκσμιο Πρωτθλημα που θα διεξαχθε απ τις 17 ως τις 28 Δεκεμβρου στα Ηνωμνα Αραβικ Εμιρτα. Οκτ αθλητς της χουν δηλσει συμμετοχ, κτι το οποο αποτελε γενικτερα απρροια της φετινς χρυσς χρονις του συλλγου. Συμμετχουν επσης και δο αθλητς απ τον ΣΚΟ Ρεθμνου. Αναλυτικ οι πακτες που θα αγωνιστον εναι οι εξς:
U16 Ναομ Σπρος - U16G Μαρκκη Σοφα - U14 Παπαδπουλος Αργρης - U14 Αναγνωστκις Χαρλαμπος - U14 Θεοδρου Νικλας- U14 Φυντριλκης Σταρος - U12G Βοζινκη Ανθ - U08 Φυντριλκης Κυρικος - U08G Καραβιτκη Ευαγγελα - U08G - Καντερκη Μυρτ.
Προπονητς της εθνικς μας αποστολς εναι ο Τσαρουχς Κστας και ο Χρστος Μπανκας.

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟ ΠΑΝΑΚΡΟΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ!

Με εξαιρετικ επιτυχα και απρσμενα μεγλη συμμετοχ διεξχθη το τουρνου γργορου σκακιο στο ΠΑΝΑΚΡΟΝ του Δμου Αμαρου. 117 πακτες λων των ηλικιν δλωσαν συμμετοχ και αγωνστηκαν στις τρεις κατηγορες αγνων που διεξχθησαν. Μεγλος νικητς των αγνων ο Νικλας Θεοδρου ο οποος εξπληξε για λλη μια φορ κατακτντας την πρτη θση με το απλυτο 7 στα 7! Διπλ ισοβαθμα στην κορυφ εχαμε στον β' μιλο με τον Γιννη Μανουσκη και τον Στρατουδκη Αλξανδρο, τλος στον 3ο μιλο ο Βιολκης Ανδρας κανε το απλυτο με 7 στα 7 και πρε την 1η θση. Ευχριστες εκπλξεις με πλοσια δρα εκτς απο τα κπελλα και μετλλια πρσφεραν οι διοργανωτς στους νικητς.
Στην ειδικ σελδα μπορετε να δετε τις τελικς βαθμολογες και φωτογραφες απο τη διοργνωση.
09-12-2013

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Γεωργακπουλος Νκος και Πετρκη Ευαγγελα οι Πρωταθλητς Δυτ. Κρτης!

Ολοκληρθηκαν την Κυριακ 10 Νοεμβρου οι προκριματικς φσεις των Πανελλνιων Νεανικν Πρωταθλημτων στην κατηγορα κτω των 18 ετν. Στην κατηγορα αγοριν την πρτη θση πρε ο Γεωργακπουλος Νκος της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων με το εντυπωσιακ αποτλεσμα των 6,5 βαθμν στους 7 αγνες! Στα κορτσια μετ απο μεγλη μονομαχα τελικ νικτρια αναδεχτηκε η Πετρκη Ευαγγελα του ΑΣΕ ΟΤΕ με 6 βαθμος σε 7 αγνες. Οι δο πρωταθλητς μας αντιμετπισαν στη συνχεια με επιτυχα τους αντστοιχους πρωταθλητς Ρεθμνου που ταν ο Φραγγιαδκης Γιννης στα αγρια και η Πολιουδκη ννα Μαρα στα κορτσια για να κατακτσουν τσι τον ττλο των πρωταθλητν Δυτ. Κρτης. Οι δο πακτες περιμνουν τρα τους αντστοιχους νικητς της Ανατ. Κρτης για την ανδειξη των τελικν νικητν που θα εκπροσωπσουν την Κρτη στα Πανελλνια Πρωταθλματα.
Στην ειδικ σελδα μπορετε να δετε τα συνολικ αποτελσματα και τις τελικς βαθμολογες των δο κατηγοριν στο Ν. Χανων.
24-11-13

ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΟΣ - ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ!

Με εξαιρετικς εμφανσεις επστρεψαν απ το Πανευρωπακ Πρωτθλημα Σκακιο οι αθλητς της ΣΑΧ Ευαγγελα Καραβιτκη και Σπρος Ναομ. Και οι δο αθλητς εχαν μα καταπληκτικ πορεα σε λη τη διρκεια των αγνων και με 6 βαθμος σε 9 αγνες κατκτησαν  αντστοιχα τη 10η και 13η θση! Οι θσεις αυτς αντικατοπτρζουν ριστα τη συνεχ νοδο που χει το θλημα αυτ στο Νομ μας.
Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο για λους τους αθλητς μας.
14-10-2013

5 ΧΡΥΣΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!

Εκπληκτικ παρουσα των αθλητν μας παρνοντας το 50% των συνολικν επιτυχιν!
Καραβιτκη Ευαγγελα (ΣΑΧ)- Βοζινκη Ανθ (ΣΑΧ) - Μαρκκη Σοφα (ΣΑΧ) - Θεοδρου Νικλας (ΣΚΟΡ) και Σπρος Ναομ (ΣΑΧ) τα χρυσ μετλλια!
Φυντριλκης Κυρικος (ΣΑΧ) αργυρ μετλλιο και Δασκαλκη Σοφα (ΟΑΧ) χλκινο μετλλιο!

Δετε στην ειδικ σελδα το αναλυτικ ρθρο και τις θσεις που πραν λοι οι αθλητς της Κρτης.


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΧΡΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΑΧ!

Επτ πρτες θσεις και τσσερα χλκινα μετλλια στην πιο εντυπωσιακ παρουσα αθλητικο συλλγου!
Καραβιτκη Αντωνα - Βιζυρκης Αντνης - Καντερκη Μυρτ - Φυντριλκης Κυρικος - Καραβιτκη Ευαγγελα - Βοζινκη Ανθ και Μαρκκη Σοφα τα χρυσ μετλλια!
Βιζυρκης Σταρος, Γεωργακπουλος Νκος, Παπαδπουλος Αργρης και Ναομ Σπρος τα χλκινα μετλλια!

Δετε την αναλυτικ κατσταση λων των αθλητν που συμμετεχαν απ την Κρτη και τα αποτελσματ τους.
26-04-2013

Σπρος Ναομ και Καραβιτκη Ευαγγελα στο Παγκσμιο Πρωτθλημα Σκακιο!

λλη μια σημαντικ δικριση χουμε για το Χανιτικο Σκκι απ δο νεαρος αθλητς της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων.
Συγκεκριμνα ο Σπρος Ναομ και η Καραβιτκη Ευαγγελα συμπεριλφθησαν στη λστα των αθλητν απ την Ελληνικ Σκακιστικ Ομοσπονδα που θα εκπροσωπσουν τη χρα μας στο Παγκσμιο Πρωτθλημα. Οι αγνες θα διεξαχθον απ τις 9 ως 20 Νοεμβρου στο Μριμπορ της Σλοβενας.

40η Ολυμπιδα Σκακιο

6η ΘΕΣΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ!

Επξια εκπροσπηση των αθλητν μας στην Κωνσταντινοπολη! Σπρος Ναομ (ΣΑΧ) και Θεοδρου Νικλας (ΣΚΟΡ) απ την Κρτη στην εθνικ μας ομδα! Δετε το αναλυτικ ρθρο.
03-10-12

2η θση για την εθνικ μας ομδα νων στο Ικνιο!
Σπρος Ναομ και Νικλας Θεοδρου στην σνθεση της ομδας!

λλη μια σημαντικ δικριση για δο ταλαντοχους αθλητς της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων και του Σκακιστικο Ομλου Ρεθμνου αντστοιχα! Συγκεκριμνα ο Σπρος Ναομ (Πρωταθλητς Ελλδος για το 2011 κτω των 14 ετν, 2η θση με την ομδα της ΣΑΧ στο μικτ εφηβικ πρωτθλημα Ελλδος) και ο Νικλας Θεοδρου (Πρωταθλητς Ελλδος κτω των 12 ετν, και 2η θση στο Πανελλνιο πρωτθλημα κτω των 18 ετν) επιλχτηκαν βση των επιτυχιν τους στην Εθνικ μας ομδα Νων και συμμετεχαν σε διεθνες αγνες που διεξχθησαν στο Ικνιο της Τουρκας. Η πρσκληση αυτ γνεται για δετερη συνεχμενη χρονι μιας και οι αθλητς μας συμμετεχαν σε αγνες με την εθνικ μας και τη χρονι που μας πρασε.
Οι γετονς μας διοργνωσαν το International Rumi Sport Games με τη συμμετοχ ξι εθνικν ομδων απ τις 19 ως τις 24 Απριλου 2012. Στους αγνες αυτος οι συνθσεις των ομδων ταν τετραμελες ηλικας κτω των 15 ετν. Η εθνικ μας ομδα αποτελοταν απ τους Σπρο Ναομ,  Νικλα Θεοδρου, Σταμτη Κορκουλο - Αρδτη, Γιννη Σταθπουλο, και Γιργο Παπαδπουλο. Αρχηγς της εθνικς αποστολς ταν ο Τσαρουχς Κστας ο οποος μαζ με τον Συμεωνδη Γιννη ταν και οι προπονητς της ομδας.
Δετε στην ειδικ σελδα τα αποτελσματα και βαθμολογα των ομδων
15-03-2012

Στα Χανι το Πανελλνιο Πρωτθλημα Ανδρν!

Με κνηση ματ η Σκακιστικ Ακαδημα Χανων διεκδκησε και πρε την κορυφαα Ελληνικ διοργνωση. Για δκα μρες πργοι, Αξιωματικο και λογα θα ταξιδψουν στο Ενετικ Λιμνι των Χανων και θα κινονται υπ την μαεστρα των κορυφαων Ελλνων μαιτρ.

Δετε την επσημη σελδα του πρωταθλματος
Δετε live τις παρτδες
27-11-2011

Τουρνου Σκκι στα πλασια της Ευρωπακς Εβδομδας Τοπικς Δημοκρατας!

Ο Δμος Χανων στα πλασια της ετσιας Ευρωπακς Πρωτοβουλας του συμβουλου της Ευρπης «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (31 Οκτωβρου - 6 Νοεμβρου) διοργνωσε Σκακιστικ Πρωτθλημα σε συνεργασα με τη Σκακιστικ Ακαδημα Χανων.
Δετε τις τελικς βαθμολογες των ομλων.
Διαβστε στην ειδικ σελδα λεπτομρειες του τουρνου καθς και την προκρυξη των αγνων.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ σε συνεργασα με τη ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ διοργνωσαν Προγρμματα Εκμθησης Σκακιο στις Παιδικς Εφηβικς Βιβλιοθκες για 14η χρονι. Μεγλη συμμετοχ των παιδιν με 150 να αγωνζονται στα πρωταθλματα που διεξχθησαν! Διαβστε το αναλυτικ ρθο και δετε τις βαθμολογες των πρωταθλημτων.
25-08-2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2011
Ναομ Σπρος Θεοδρου Νικλας και Βοζινκη Ανθ Πρωταθλητς Ελλδος!
Γρατσα Κατερνα Μαρκκη Σοφα Πετρκης Στλιος, Κουκουρκη Χρυσ χλκινα μετλλια!
Σπρος Ναομ
Ανθ Βοζινκη
Νικλας Θεοδρου

Δετε τη σελδα με τα αναλυτικ αποτελσματα λων των αθλητν της Κρτης
6-08-2011

ΜΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΛΗΞΗ

Με το δεξ μπκε το 2011 και πρσφερε να απ τα πολυτιμτερα δρα στην προποντρια της ΣΑΧ Λιανοπολου Τνια!
Ακριβς με την ναρξ της, στις 1 Ιανουαρου φερε στον κσμο να υγιστατο κοριτσκι μεγαλνοντας ακμη περισστερο τη σκακιστικ οικογνεια.
Τνια και Αποστλη σας ευχμαστε ολψυχα να σας ζσει και να εναι πντα χαρομενη με μια δημιουργικ ζω γεμτη αγπη και ευτυχα!
01-01-2011

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

Με μα ιδιατερα τιμητικ απφαση η ΕΣΟ αποφσισε την αντιπροσπευση της Εθνικς μας ομδας στην Ολυμπιδα Σκακιο κτω των 16 ετν να απαρτζεται απ αθλητς της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων.
Ο Παπαδογιννης Σεβαστιανς, η Τσαρουχ Μαρινθη, ο Σπρος Ναομ και η Αγναντ Δανη θα εκπροσωπσουν τη χρα μας στη μεγλη αυτ διοργνωση αντιμετωπζοντας παραδοσιακ ισχυρς χρες πως η Ρωσα, Ινδα, Αρμενα κλπ.
Δετε στην ειδικ σελδα την ανταπκριση απ την Τουρκα.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Η ομδα της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων εκπρσωπος του Ελληνικο Σκακιο στη μεγαλτερη διασυλλογικ διοργνωση!
Διαβστε στην ειδικ σελδα τα σχλια για το τουρνου.
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗΣ
Εντυπωσιακ εμφνιση και 3η θση για την ομδα της ΣΑΧ!

 

ΣΑΧ - SARDES SATRANC

Μια ευχριστη εμπειρα εχαν οι μικρο σκακιστς της ΣΑΧ που αντιμετπισαν την ομδα της Τουρκας Sardes Satranc μσω του ντερνετ. Η συνντηση αυτ ταν η πρτη απ μια σειρ ποικλων εκδηλσεων ανμεσα στις δο ομδες. Διαβστε το αναλυτικ ρθρο.
07-06-2010

ΧΡΥΣΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΟΝΙΚΗΣ Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ!

Με το χρυσ μετλλιο επστρεψε απ το Καλιμανστι της Ρουμανας ο Νικλας Θεοδρου! Ο σκακιστς του ΣΚΟΡ συμμετεχε με την Εθνικ ομδα της χρας μας που κατκτησε την πρτη θση στην Βαλκανιδα!
Δετε την βαθμολογα στο chess results καθς και την επσημη ιστοσελδα των διοργανωτν.
09-05-10

Ο Ιγκρ Γλεκ στα Χανι!

να απ τα μεγαλτερα σκακιστικ ονματα στον κσμο πρκειται να ρθει στα Χανι για να συνεισφρει στο προπονητικ ργο της Σκακιστικς Ακαδημας Χανων. Πρκειται για τον Ιγκρ Γλεκ ο οποος στην δεκαετα του '90 φτασε στο Νο 12 της Παγκσμιας κατταξης. Διαβστε το αναλυτικ ρθρο.
15-11-08

Η ομδα της ΣΑΧ στη Γερμανα!

Μια πολτιμη εμπειρα πρκειται να αποκτσουν οι νεαρο σκακιστς της ΣΑΧ που θα ταξιδψουν για να λβουν μρος σε αγνες στη Δρσδη της Γερμανας, μια πλη γνωστ σε λο τον κσμο για την πλοσια ιστορικ και πολιτιστικ της κληρονομι! Διαβστε το αναλυτικ ρθρο.
15-11-08

 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΙ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!

Μαρκκη Σοφα, Βοζινκη Ανθ, Καλογερς Γιννης, Τσιχλς Χρστος - Παναγιτης αργυρ μετλλια και Ονταμπασδης ρης χλκινο μετλλιο .

Πλοσια ταν για λλη μια φορ η συγκομιδ μεταλλων στα Πανελλνια Νεανικ Πρωταθλματα για τους αθλητς της Κρτης. Δετε τις αναλυτικς βαθμολογες και τα αποτελσματα των αθλητν της Κρτης.

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ-ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ Προγρμματα Εκμθησης και σκακιστικς βραδις στο Δημοτικ Κπο για 12η συνεχ χρονι. Διαβστε περισστερα... Δετε τις βαθμολογες των πρωταθλημτων
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ - Θεριν τμματα εκμθησης για 2η χρονι
Δετε τα αποτελσματα των πρωταθλημτων

Διεθνς τουρνου Sants - Βαρκελνη

Σε μα απ τις καλτερες Διεθνες διοργανσεις εχαν την ευκαιρα να συμμετσχουν το Καλοκαρι οι σκακιστς της ΣΑΧ. Στην πανμορφη πλη της Βαρκελνης διοργανθηκε το 9ο Διεθνς τουρνου Sants το οποο χαρακτριζε το ψηλ εππεδο των αγνων και η ψογη οργνωσ του.
Διαβστε το αναλυτικ ρθρο
23-09-07Σκακιστικ Ακαδημα Χανων
© Copyright 2006

Webmaster
 
Counters 

Πντα Επκαιρα...

Δετε τα αφιερματ μας για τον
Νικλα Θεοδρου 

του Λιοδκη Κωνσταντνου

τον Αργρη Παπαδπουλο

τις πρτες 100 χρυσς επιτυχες

του Σπρου Ναομ και της Σοφας Μαρκκη

Για το επετειακ των 10 χρνων διεξαγωγς του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

 


κατεβστε Ελληνικς παρτδες απ την Greekbase
Κατεβστε λες τις παρτδες απο τα twic

 

 

ANEK